Raksta ID: 888794 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Izmantojot virtu?lo vieso?anas vidi, vien? resursdator? varat vienlaikus darbin?t vair?kas viesa oper?t?jsist?mas. Resursdatora programmat?r? virtualiz?tie resursi ietver tostarp t?l?k nor?d?tos.
 • Centr?lais procesors
 • Atmi?a
 • Disks
 • T?kls
 • Lok?l?s ier?ces
Ja virtualiz?jat ?os resursus fizisk? dator?, tad, izmantojot resursdatora programmat?ru, testam paredz?to oper?t?jsist?mu ievie?anai, izstr?dei un ra?o?anas lom?m var?sit izmantot maz?k datoru. Tom?r to Active Directory dom?na kontrolleru izvieto?anai, kas darbojas virtu?l? vieso?anas vid?, ir piem?rojami noteikti ierobe?ojumi. ?ie ierobe?ojumi neattiecas uz dom?na kontrolleri, kas darbojas fizisk? dator?.

?aj? rakst? ir izkl?st?ti apsv?rumi, kas ir j??em v?r? gad?jum?, kad Microsoft Windows 2000 Server dom?na kontrolleris, Windows Server 2003 dom?na kontrolleris vai Windows Server 2008 kontrolleris darbojas virtu?l? vieso?anas vid?. Virtu?l?s vieso?anas vid?s ietver ??s: 
 • Windows Server 2008 virtualiz?cija ar Hyper-V
 • VMware virtualiz?cijas produktu saime
 • Novell virtualiz?cijas produktu saime

PAPILDINDORM?CIJA

Ir pieejams atjaunin?ts dokuments par virtualiz?tiem dom?na kontrolleriem, kas att?lo pa?reiz?jo sist?mas robustuma un dro??bas st?vokli daudz prec?z?k nek? ?is raksts:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/virtual_active_directory_domain_controller_virtualization_hyperv(WS.10).aspx

Daudzi no TechNet apsv?rumiem attiecas ar? uz tre??s puses virtualiz?cijas resursdatoriem. ?is raksts v?l arvien ir pieejams, lai sniegtu papildu nor?des un apsv?rumus, kuri TechNet nav uzskat?ti par pietiekami svar?giem.

Par to, kas j??em, viesojot dom?na kontrolleru lomas virtu?l? vieso?anas vid?

Ievie?ot Active Directory dom?na kontrolleri fizisk? dator?, visa dom?na kontrollera dz?ves cikla laik? j?nodro?ina, lai tiktu izpild?tas noteiktas pras?bas. Uz dom?na kontrollera ievie?anu virtu?l? vieso?anas vid? attiecas noteiktas pras?bas un apsv?rumi. Tie ir ??das:  
 • Lai pal?dz?tu saglab?t Active Directory datu b?zes integrit?ti elektroener?ijas padeves zuduma vai citas k??mes d??, Active Directory pakalpojums veic nebufer?tus ierakstus un m??ina atsp?jot diska rakst??anas ke?atmi?u apjomiem, kas vieso Active Directory datu b?zi un ?urn?lfailus. Active Directory m??ina darboties ??di ar? tad, ja tiek instal?ts virtu?l? vieso?anas vid?.

  Ja virtu?l?s vieso?anas vides programmat?ra pareizi atbalsta SCSI emul?cijas re??mu, kas saist?ts ar FUA (Forced unit access ? Piespiedu piek???ana vien?b?m), nebufer?tie ieraksti, kurus Active Directory veic ?aj? vid?, tiek p?rs?t?ti uz viesa oper?t?jsist?mu. Ja piespiedu piek???ana vien?b?m netiek atbalst?ta, atsp?jojiet to viesa oper?t?jsist?mas visu apjomu rakst??anas ke?atmi?u, kas vieso Active Directory datu b?zi, ?urn?lus un kontrolpunkta failu. 

  Piez?mes
  • Atsp?jojiet visu to komponentu rakst??anas ke?atmi?u, kas k? datu b?zes form?tu izmanto ESE (Extensible Storage Engine ? Papla?in?m?s kr?tuves programma). ?ajos komponentos ir iek?auti ??di vienumi: Active Directory, FRS (File Replication Service ? Failu replic??anas pakalpojums), WINS (Windows Internet Name Service ? Windows interneta nosaukumdo?anas pakalpojums) un DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ? Dinamisk? resursdatora konfigur?cijas protokols). 
  • Lai nodro?in?tu optim?lu darbu, apsveriet nep?rtrauktas baro?anas iek?rtas uzst?d??anu VM resursdatoros.

 • Active Directory dom?na kontrolleris paredz?ts, lai palaistu Active Directory nep?rtrauktas darb?bas re??m? uzreiz p?c t? instal??anas. Kad dom?na kontrolleris palaists, j?notiek Active Directory nep?rtrauktai replic??anai. P?rliecinieties, ka dom?na kontrolleris veic ien?ko?o replic??anu visiem lok?lajiem Active Directory nodal?jumiem saska?? ar viet?u sait?s un savienojuma objektos defin?to grafiku, it ?pa?i ?emot v?r? to dienu skaitu, kas noteikts dz?suma z?mju darb?bas laika atrib?t?.

  Ja ien?ko?? replic??ana nenotiek, direktoriju pakalpojuma ?urn?l? var ierakst?t ??du k??das notikumu:

  Notikuma ID: 2042
  Avots: NTDS replic??ana
  Tips: K??da
  Apraksts: Ir pag?jis p?r?k ilgs laiks, kop? ?? ma??na p?d?jo reizi tika replic?ta, izmantojot nosaukto avota ma??nu. Laiks starp replik?cij?m ar ?o avotu ir p?rsniedzis dz?suma z?mju darb?bas laiku. Replic??ana ar ?o avotu tika aptur?ta.

  Ja ?? replic??ana nenotiek, me?? iek?autajos dom?na kontrolleros var rasties Active Directory datu b?zes satura nekonsekvence. ?? nekonsekvence rodas t?d??, ka zin??anas par izdz?stajiem vienumiem tiek saglab?tas noteiktu dz?suma z?mju darb?bas laika dienu skaitu. Dom?na kontrolleri, kas p?rejo?i neveic Active Directory ien?ko?o replic??anu rito?? dz?suma z?mju noteikto dienu darb?bas laik?, rada ilgsto?us objektus. Ilgsto?ie objekti ir objekti, kurus ar nodomu dz?? administrators, pakalpojums vai oper?t?jsist?ma, kas nepareizi past?v m?r?a DC, kuri neveic replic??anu noteikt? laik?. Ilgsto?o objektu t?r??ana var b?t laikietilp?ga, it ?pa?i vair?ku dom?nu me?os, kuros ir daudz dom?na kontrolleru.
 • Ja dom?na kontrolleris darbojas virtu?l? vieso?anas vid?, pirms ats?kt oper?t?jsist?mas att?lu, neapturiet dom?na kontrollera darb?bu uz ilgu laiku. Ja dom?na kontrollera darb?ba ir aptur?ta uz ilgu laiku, replic??ana var tikt p?rtraukta un rasties ilgsto?i objekti. Direktoriju pakalpojuma ?urn?l? var b?t re?istr?ts ??ds k??das notikums:

  Notikuma ID: 2042
  Avots: NTDS replic??ana
  Tips: K??da
  Apraksts: Ir pag?jis p?r?k ilgs laiks, kop? ?? ma??na p?d?jo reizi tika replic?ta, izmantojot nosaukto avota ma??nu. Laiks starp replik?cij?m ar ?o avotu ir p?rsniedzis dz?suma z?mju darb?bas laiku. Replic??ana ar ?o avotu tika aptur?ta.

 • Lai veiktu atkop?anu no lietot?ja, aparat?ras, programmat?ras vai vides probl?m?m, Active Directory dom?na kontrollerim nepiecie?ami regul?ri sist?mas st?vok?a dubl?jumi. Noklus?juma lietder?gais sist?mas dubl?juma kalpo?anas laiks ir 60?180 dienas atkar?b? no oper?t?jsist?mas versijas un servisa pakas p?rskat??anas, kas tiek noteikta instal??anas laik?. ?o lietder?go kalpo?anas laiku p?rrauga Active Directory eso?s dz?suma z?mju darb?bas laika atrib?ts. Dz?suma z?mju darb?bas laik? j?dubl? vismaz viens dom?na kontrolleris katr? me?? dom?n?.

  Ra?o?anas vid? ik dienas j?veic sist?mas st?vok?a dubl?jumi no diviem da??diem DC.
 • Virtualiz?ti dom?na kontrolleri (DC) sagrup?tos resursdatoros 
  Lai sagrup?t? dator? autom?tiski palaistu mezglus, diskus un citus resursus, sagrup?t? datora autentifik?cijas piepras?jumus j?apstr?d? dom?na kontrollerim klastera datora dom?n?. 

  Lai pan?ktu, ka klastera OS start??anas laik? past?v?tu ??di DC, fizisk?s aparat?ras sagrup?t? resursdatora dom?n? izvietojiet vismaz 2 dom?na kontrollerus. Fiziskie DC j?saglab? tie?saistes re??m? un tiem j?b?t pieejamiem t?kl? (DNS un visos nepiecie?amos portos un protokolos) sagrup?tos resursdatoros. Ja DC, kas var apstr?d?t autentifik?cijas piepras?jumu klastera start??anas laik?, atrodas klastera dator?, kas tiek restart?ts, autentifik?cijas piepras?jumi neizdosies un b?s vajadz?gas manu?las atkop?anas darb?bas klastera darb?bas nodro?in??anai.

  Virtualiz?tus DC var izvietot CSV (Cluster Shared Volumes ? Klastera koplietotie s?jumi) un citos apjomos. CSV diskus nevar ievietot tie?saist?, ja vien Active Directory neapstr?d? autentifik?cijas piepras?jumu. Diskus, kas nav CSV, var ievietot tie?saist? bez autentifik?cijas. T? k? diskus, kuri nav CSV, var ?rt?k ievietot tie?saist?, Microsoft iesaka virtualiz?to dom?na kontrolleru failus ievietot ar CSV nesaist?tos diskos.

  Piez?me. G?d?jiet, lai fizisk? aparat?r? ir vismaz viens DC, t?d?j?di nodro?inot, ka var tikt start?ti k??mjp?rl?ces klasteri un infrastrukt?ra. Viesojot dom?na kontrollerus virtu?l?s ma??n?s, kuras p?rvalda Windows Server 2008 R2 vai Hyper-V Server 2008 R2, ieteicams saglab?t virtu?los ma??nas failus klastera diskos, kas nav konfigur?ti k? CSV diski. T?d?j?di var?sit ?rt?k atkopt noteiktus k??mju gad?jumus. Ja rodas vietnes k??me vai probl?ma, kas izraisa visa klastera avar??anu, bet DC fizisk? aparat?r? nav pieejams, virtu?lo ma??nas failu saglab??anai ar CSV nesaist?t? klastera disk? vajadz?tu iesp?jot klastera start??anu. ??d? gad?jum? tie?saist? var ievietot diskus, kurus pieprasa virtu?l? ma??na. T?d?j?di var?sit start?t virtu?lo ma??nu, kas vieso dom?na kontrolleri. P?c tam tie?saist? varat ievietot CSV diskus un palaist citus mezglus. ?is process nepiecie?ams tikai tad, ja, palai?ot klasteri, nav pieejami citi dom?na kontrolleri.

Active Directory dom?na kontrolleru atbalsts virtu?l?s vieso?anas vid?s

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par vieso?anas dom?na kontrolleru Microsoft nodro?in?t?m atbalsta iesp?j?m un tre??s puses virtu?l?m vieso?anas vid?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
897615 Atbalsta politika Microsoft programmat?rai, kas darbojas ar Microsoft nesaist?t? aparat?ras virtualiz?cijas programmat?r? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 888794 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbhowto KB888794

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com