Phin ban trinh iu khin lp m thanh net cao Kin truc m thanh Toan cu (UAA) 1.0a sn co cho Windows XP, Windows Server 2003, va Window 2000

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 888111 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bai vit nay danh cho nhng ngi dung may tinh chuyn su. Nu ban khng giai quyt c s c bng khc phuc s c nng cao, ban co th nh ai o tr giup hoc lin h vi b phn h tr. bit thng tin v cach thc hin iu nay, hay ghe thm Web site cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Phin ban 1.0a cua trinh iu khin lp m thanh net cao cua Kin truc m thanh Toan cu (UAA) a c phat hanh. Phin ban nay h tr m thanh net cao va Modem ma Microsoft bit n trong ln phat hanh ngay 1/08/2004. y la phin ban th hai cua trinh iu khin nay.

Phin ban 1.0a cua trinh iu khin lp m thanh net cao khng lam vic vi m thanh net cao c cng b vi Microsoft sau ngay 1/08/2004.

Ban phai d cai t phin ban 1.0 cua trinh iu khin lp m thanh net cao ri mi cai phin ban 1.0a. co thm thng tin v phin ban 1.0 cua trinh iu khin lp m thanh net cao UAA, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
835221 Trinh iu khin lp m thanh net cao Kin truc m thanh Toan cu (UAA) sn co cho Windows Server 2003, Windows XP, va Window 2000

Thng tin thm

Thng tin cp nht

Mt tinh nng c h tr co th sa i hanh vi mc inh cua san phm ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, tinh nng nay chi nhm sa i hanh vi ma bai vit nay m ta. Chi ap dung cho h thng c bit cn n tinh nng nay. Tinh nng nay co th c kim tra thm. Tuy nhin, nu h thng khng bi anh hng nghim trong do thiu tinh nng nay, chung ti khuyn nghi ban i cp nht phn mm mi co tinh nng nay.

Nu tinh nng nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly tinh nng nay.

Chu y Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi phi h tr thng thng se ap dung i vi cac vn va cu hoi h tr b sung khng phu hp vi tinh nng cu th nay. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support&ln=vi-vn
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma tinh nng nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do tinh nng nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

Trinh iu khin nay c thit k lam vic vi cac h iu hanh sau:
 • Phin ban gc a phat hanh cua Microsoft Windows Server 2003

  Chu y Trinh iu khin nay khng lam vic vi Windows Server 2003 Goi Dich vu 1 hay goi dich vu cao hn.
 • Microsoft Windows XP vi Goi Dich vu 1 (SP1) hay Goi Dich vu 2 (SP2)
 • Microsoft Windows 2000 vi Goi Dich vu 4 (SP4)

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay nu cac cu phn cua h iu hanh ma ban cp nht nay thay th ang s dung khi ban cai t ban cp nht.

Thng tin v tp

Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim ra mc chnh lch gia gi UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi trong muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
Windows Server 2003, phin ban gc a phat hanh
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Mssap.dll9.0.0.3140147,45608-Jan-200501:06x86
Portcls.sys5.2.3790.141146,43215-Mar-200420:44x86
Windows XP vi Goi Dich vu 1 (SP1)
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Mssap.dll9.0.0.3140134,14408-Jan-200501:06x86
Portcls.sys5.1.2600.1364136,96016-Mar-200418:58x86
Windows XP vi Goi Dich vu 2 (SP2)
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Portcls.sys5.1.2600.1364136,96016-Mar-200418:58x86
Windows 2000 vi Goi Dich vu 4 (SP4)
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Portcls.sys5.0.2195.6906148,36815-Mar-200418:20x86
Sysaudio.sys5.0.2195.690646,03215-Mar-200419:19x86

Chu y

UAA m ta sang kin trinh iu khin lp cho giai phap m thanh cua may tinh c h iu hanh Microsoft Windows h tr.

Thit bi m thanh tng thich vi UAA co th tin cy h iu hanh se h tr cho trinh iu khin. Do vy, cac nha cung cp phn cng khng cung cp trinh iu khin tuy bin cho thit bi.

Thit bi m thanh net cao phu hp vi thng s ky thut v m thanh net cao cua Intel. Thit bi m thanh net cao co th kt ni bus PCI hoc bus PCI Express. No co th gn vao the m thanh bn trong hoc la mt phn cua b chip trn ban mach in chinh tich hp.

Vao mua xun nm 2004, tp oan Intel a phat hanh phn cng u tin co bao gm cac giai phap tng thich vi m thanh net cao. Ban cp nht c m ta trong bai vit nay h tr phn cng tng thich vi m thanh net cao.

Giai phap cho nganh cng nghip m thanh c dung trc kia la Ma hoa m thanh AC97. UAA co cai tin sau y cho ngi dung, OEM, va nha san xut phn cng.

Nhng cai tin cho ngi dung

 • Cai t thit bi m thanh ngoai vi d hn
 • Cai t cac trinh iu khin m thanh d dang hn
 • Tinh n inh cua h thng tt hn
 • Vn hanh tt hn
 • m thanh m diu
 • Tng cng bao mt ni dung ma ban mun bao v
 • Trinh iu khin do nha cung cp it hn
 • It phai nng cp trinh iu khin
 • H tr m thanh c ban co bao am cho cac thit bi tng thich UAA

Nhng cai tin danh cho OEM va nha san xut phn cng

 • It phai phat trin phn mm, kim tra va h tr
 • It phai nhn cac cuc goi h tr san phm va bi tra lai san phm
 • D loai bo cac san phm a ht han dung hn
Nu ban cai t, loai bo ri cai t lai ban cp nht nay, thi no khng c lit k trong Thm hay Loai bo Chng trinh Pa-nen iu khin na. Do vy, ban khng th loai bo ban cp nht nay khoi may tinh. giai quyt vn nay, lam theo nhng bc sau.

Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach thay i s ng ky. Tuy nhin, co th xay ra s c nghim trong nu ban thay i s ng ky khng ung cach. Vi vy, hay chc chn rng ban thc hin cac bc sau cn thn. bao v tt hn, hay sao lu s ng ky trc khi ban sa i. Sau o, ban co th khi phuc s ng ky nu xay ra s c. bit thm thng tin v cach sao lu va khi phuc s ng ky, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit trong M, sau o bm OK.
 2. inh vi ri bm vao khoa con sau trong s ng ky:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB888111
 3. Trn menu Chinh sa, bm Xoa.
 4. Bm Co, ri thoat khoi Registry Editor.
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay bao hanh khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Tham kh?o

co thm thng tin v thut ng chun m ta cac ban cp nht phn mm Microsoft, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 888111 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Ging 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? kha:
kbautohotfix kbresolve kbqfe kbhotfixserver kbsound kbinfo KB888111

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com