Nhng thay i trong hoat ng cua cng cu SysPrep va RIPREP sau khi cai t Windows XP Goi Dich vu 2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 887816 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Sau khi trin khai mt anh Cng cu Chun bi H thng (SysPrep) hoc mt anh Chun bi Cai t T xa (RIPREP) trn may tinh ang chay Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2), mt hoc nhiu thay i hoat ng sau y co th xay ra:
 • Tuy chinh i vi trng muc %systemdrive%:\Documents and Settings\Default User bi thiu.
 • Tuy chinh i vi trng muc %systemdrive%:\Documents and Settings\Administrator co trong mt trng muc ngi dung mi khi ngi dung ng nhp vao Windows XP.
 • Cac tuy chinh c thc hin trc tip i vi tp %systemdrive%:\Documents and Settings\Default User\Ntuser.dat bi thiu.

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra do Windows XP SP2 Minisetup a c sa i sao cho, theo mc inh, Mini-Setup se sao chep bt ky tuy chinh nao t trng muc cua ngi quan tri cuc b sang trng muc ngi dung mc inh. Trng muc ngi dung mc inh c s dung tao mt h s khi ngi dung mi ng nhp.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, hay ly goi dich vu mi nht cho Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin v Cp nht nong

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, cp nht nong nay chi khc phuc s c c m ta trong bai vit nay. Chi ap dung cp nht nong i vi h thng ang gp s c cu th nay. Cp nht nong nay co th c kim tra thm. Do vy, nu ban khng bi anh hng nghim trong bi s c nay, chung ti khuyn nghi ban i cp nht phn mm co cha hotfix nay.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi phi h tr thng thng se ap dung i vi cac vn va cu hoi h tr b sung khng phu hp vi cp nht nong cu th nay. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm trang Web sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

Ban phai cai t Windows XP SP2 ap dung cp nht nong nay.

Thng tin Khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung cp nht nong nay.

Thng tin thay th cp nht nong

Cp nht nong nay khng c thay th bi bt ky cp nht nong nao sau o.

Thng tin s ng ky

Ban khng phai tao hoc sa i bt ky khoa ng ky nao kich hoat bt ky cp nht nong nao ma goi nay cha.

Chu y b sung

 • Nu ban khng mun thit t c di tru ti trng muc cua ngi dung mc inh, hay cai t cp nht nong nay. Cp nht nong nay khi phuc hoat ng cua phin ban gc cua Windows XP.
 • Nu ban mun thit t t trng muc cua ngi quan tri cuc b c di tru ti trng muc cua ngi dung mc inh sau khi cai t cp nht nong nay, hay chc chn rng cac tuy chinh c thc hin trong trng muc cua ngi quan tri cuc b trc khi chay anh SysPrep. Sau o, thm dong sau vao tp Sysprep.inf:
  [UNATTENDED]
  UpdateServerProfileDirectory=1
  
  bit thm thng tin v cach thc hin thay i i vi tp Sysprep.inf, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  314460 Cac s dung tp tra li va cng cu chun bi h thng (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Nu h s ngi dung mc inh a c ghi e bi h s cua Ngi quan tri cuc b thi thay i nay se khng tao lai h s ngi dung mc inh. Cp nht nong nay chi anh hng ti qua trinh chay tip theo cua Mini-Setup.

Thng tin tp

Phin ban ting Anh cua cp nht nong nay co cac thuc tinh tp (hoc cac thuc tinh tp sau nay) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, gi o a c chuyn i thanh gi ia phng. xem s khac nhau gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi trong muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  -----------------------------------------------------------
  03 Thang Hai nm 2005 10:52:51 5.1.2600.2573 984,576 Syssetup.dll

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 887816 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Mi Mt 2008 - Xem xt l?i: 5.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug KB887816

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com