B?n nh?n ?c m? l?i d?ng 0x00000005 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT) trong Windows XP Gi b?n ghi d?ch v? 2 ho?c Windows Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 887742 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

My tnh ang ch?y Microsoft Windows XP Gi b?n ghi d?ch v? 2 (SP2), Microsoft Windows XP may tinh bang Edition 2005 ho?c Microsoft Windows Server 2003 b?t ng? ng?ng. Ngoi ra, thng bo l?i d?ng xu?t hi?n trn mn h?nh mu xanh:
Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)
Lu ? Tnh nng c?a Windows XP SP2 v cc c?u ph?n ?c bao g?m trong Windows XP may tinh bang Edition 2005.

Nguyn nhn

S? c? ny x?y ra v? m?t l?i m? trong t?p Http.sys lm h?ng ngn x?p. S? c? ny x?y ra n?u cc i?u ki?n sau l ng:
 • TDI l?c tr?nh i?u khi?n ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh c?a b?n. Tr?nh i?u khi?n b? l?c TDI th?ng ?c ci ?t chuyn bi?t b?i ch?ng vi-rt ho?c chng tr?nh t?ng l?a.
 • Cc tr?nh i?u khi?n ?c ci ?t chuyn bi?t b? l?c TDI l?i STATUS_PENDING yu c?u vo/ra TDI_SET_EVENT_HANDLER, ? x? l? cu?c g?i l m?t asyncronous APC.
m? l?i trong t?p Http.sys c th? lm h?ng ngn x?p khi i?u khi?n b? l?c TDI k?t thc x? l? yu c?u vo/ra TDI_SET_EVENT_HANDLER khng ?ng b? trn my ch? ? khc nhau. Ngn x?p cho cc ch? ? ban ?u ?c ghi khi x? l? yu c?u I/O. i?u ny gy ra cc thng bo l?i d?ng.

Lu ? S? c? ny x?y ra v?i phin b?n g?c ? pht hnh Windows XP ho?c Windows XP Gi b?n ghi d?ch v? 1 (SP1).

Gi?i php

Windows XP

? kh?c ph?c s? c? ny trong Windows XP SP2, t?i xu?ng v ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t 887742 cho Windows XP.

T?p sau y c s?n ? t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng cc b?n C?p Nh?t 887742 cho Windows XP gi by gi?.
Ngy pht hnh: Thng 11 nm 2004

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng t?p h? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a Microsoft:
119591 Cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? c?a Microsoft t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft ? qut vi-rt t?p ny. Microsoft ? s? d?ng ph?n m?m pht hi?n vi-rt m?i nh?t ? c vo ngy t?p ?c ng. T?p ?c lu tr? trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

Windows Server 2003

? gi?i quy?t v?n ? ny trong Windows Server 2003, l?y Windows Server 2003 Gi b?n ghi d?ch v? 1 (SP1). ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Cch l?y gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Windows XP

V?n ? ny ?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t 887742 cho Windows XP.

Thng tin thm

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c thu?c tnh t?p m?i hn) ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy v gi? c?a cc t?p ny ?c li?t k theo gi? chu?n qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thng tin v? t?p, n ?c chuy?n ?i thnh gi? ?a phng. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng tab mui thi gian trong m?c ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name Platform
  ---------------------------------------------------------------
  08-Oct-2004 15:18 5.1.2600.2525 262,400 Http.sys  x86

Thu?c tnh

ID c?a bi: 887742 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Ging 2015 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? kha:
kbqfe kbhotfixserver atdownload kbtshoot kbprb kbmt KB887742 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 887742

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com