U operativnim sistemima Windows XP Service Pack 2 ili Windows Server 2003 dobijate gre?ku zaustavljanja ?Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 887742 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Ra?unar na kome radi operativni sistem Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 ili Microsoft Windows Server 2003 se neo?ekivano zaustavlja. Osim toga, na plavom ekranu se pojavljuje slede?a poruka o gre?ci zaustavljanja:
Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)
Napomena Funkcije i komponente operativnog sistema Windows XP SP2 su uklju?ene u operativni sistem Windows XP Tablet PC Edition 2005.

UZROK

Ovaj problem se javlja zato ?to gre?ka u kodiranju datoteke Http.sys izaziva o?te?enje steka. Ovaj problem se javlja ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Upravlja?ki programi za TDI filter su instalirani na ra?unaru. Upravlja?ke programe za TDI filter obi?no instaliraju antivirusni programi ili programi za za?titni zid.
 • Instalirani upravlja?ki programi za TDI filter vra?aju status ?STATUS_PENDING? zahtevu ?TDI_SET_EVENT_HANDLER I/O? tako da se poziv obra?uje kao asinhroni APC.
Gre?ka u kodiranju datoteke Http.sys mo?e izazvati o?te?enje steka kada upravlja?ki program za TDI filter zavr?i asinhronu obradu zahteva ?TDI_SET_EVENT_HANDLER I/O? na drugoj niti. Stek za originalnu nit se zamenjuje kada se obradi zahtev za U/I. Ovo izaziva poruku o gre?ci zaustavljanja.

Napomena Ovaj problem se ne javlja u originalnim verzijama operativnog sistema Windows XP ili Windows XP Service Pack 1 (SP1).

RE?ENJE

Windows XP

Da biste re?ili ovaj problem u operativnom sistemu Windows XP SP2, preuzmite i instalirajte ispravku broj 887742 za Windows XP.

Slede?a datoteka je raspolo?iva za preuzimanje sa Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket 887742 za Windows XP.
Datum izdavanja: Novembar 2004.

Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako nabaviti Microsoft datoteke podr?ke kroz usluge na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Korporacija Microsoft je skenirala ovu datoteku protiv virusa. Korporacija Microsoft je za detekciju virusa koristila najnoviji softver koji je bio raspolo?iv na datum objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa poja?anom bezbedno??u koji spre?avaju bilo kakve neovla??ene izmene datoteke.

Windows Server 2003

Trenutno ne postoji nijedna hitna ispravka ili ispravka koja mo?e da re?i ovaj problem u operativnom sistemu Windows Server 2003.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da ovaj problem postoji u Microsoft proizvodima koji su izlistani u odeljku ?Primenjuje se na?.

Windows XP

Ovaj problem je re?en u ispravci broj 887742 za Windows XP.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC ? Coordinated Universal Time). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
  Datum     Vreme  Verzija    Veli?ina   Ime datoteke Platforma
  ---------------------------------------------------------------
  08.10.2004. 15:18 5.1.2600.2525 262 400 Http.sys  x86

Svojstva

Identifikator ?lanka: 887742 - Poslednji pregled: 13. jun 2006. - Revizija: 2.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbhotfixserver atdownload kbtshoot kbprb KB887742

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com