ID c?a bi: 886549 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng cai t hoc xoa bt ky san phm nao c lit k trong phn "Ap dung cho", ban co th nhn c thng bao li tng t nh sau:
Li 1606: Khng th Truy cp Vi tri Mang

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra nu co thit t khng chinh xac trong mt trong nhng khoa con ng ky sau:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

? ?c chng ti kh?c ph?c s? c? ny giup ban, b?n hay vo ph?n "Kh?c ph?c s? c? giup ti". ? t? kh?c ph?c s? c? ny, hay truy cp ph?n " ti t khc phuc s c".

Chu y Goi Khc phuc s c nay co th t ng khi phuc tt ca cac muc ng ky c lit k trong cac bang sau.

Gi?i php

Phng phap 1

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded

Khc phuc s c cho ti

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
khc phuc s c nay t ng, hay bm nut hoc lin kt Khc phuc s c. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng r?i thc hin theo cc b?c trong thu?t si Kh?c ph?c s? c?.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50356
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, khc phuc s c t ng cung hoat ng i vi cac phin ban Windows bng ngn ng khac.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows

t giai quyt s c nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp Regedit.exe ri bm OK.
 2. inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 3. ngn bn phai, kim tra xem cac gia tri co ging vi cac gia tri trong bang sau khng. Nu mi gia tri khp vi bang, hay chuyn sang bc 7.
  i vi Windows XP va Windows Server 2003
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Tn gia tri Loai D liu gia tri
  AppData REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Application Data
  B m n REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files
  Cookie REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Cookies
  May ban REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Desktop
  Muc a thich REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Favorites
  Lich s REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\History
  AppData Cuc b REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data
  Thit t Cuc b REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings
  Anh cua ti REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\My Documents\My Pictures
  NetHood REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\NetHood
  Ca nhn REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\My Documents
  PrintHood REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\PrintHood
  Chng trinh REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Menu\Programs
  Gn y REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Recent
  Gi Ti REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\SendTo
  Menu Bt u REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Menu
  Khi ng REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Menu\programs\Startup
  Mu REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Templates
  i vi Windows Vista, Windows 7 va Windows Server 2008
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Tn gia tri Loai D liu gia tri
  {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Downloads
  AppData REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming
  B m n REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
  CookieREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
  May banREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Desktop
  Muc a thichREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Favorites
  Lich s REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
  LocalAppDataREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local
  Anh cua ti REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Pictures
  m nhac cua tiREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Music
  Video cua ti REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Videos
  NetHoodREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
  Ca nhnREG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Documents
  PrintHoodREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
  Chng trinhREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  Gn yREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
  Gi TiREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
  Menu Bt uREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
  Khi ngREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  Mu REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
 4. Nu bt ky Tn, Kiu hoc Gia tri nao khng khp vi bang trong bc 3, hay bm chut phai vao tn Gia tri ri bm Xoa.
 5. ngn bn trai, bm chut phai vao C?p Loi Ng?i dng, tro ti Mi, bm Gia tri Chui co th M rng, nhp gia tri Tn ma ban mun t bang trong bc 3 ri nhn ENTER.
 6. Bm chut phai vao gia tri ma ban a tao trong bc 5, bm Sa i, nhp gia tri trong D liu gia tri cho tn Gia tri ri bm OK.
 7. inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 8. ngn bn phai, kim tra xem cac gia tri co ging vi cac gia tri trong bang sau khng. Nu mi gia tri khp vi bang, hay chuyn sang bc 12.
  i vi Windows XP va Windows Server 2003
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Tn gia triLoaiD liu gia tri
  AppData Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Application Data
  May ban Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Desktop
  Tai liu Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Documents
  Muc a thich Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Favorites
  Chng trinh Chung REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs
  Menu Bt u Chung REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start menu
  Khi ng Chung REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup
  Mu chungREG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Templates
  i vi Windows Vista, Windows 7 va Windows Server 2008
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Tn gia triLoaiD liu gia tri
  {3D644C9B-1FB8-4f30-9B45-F670235F79C0} REG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Downloads
  AppData ChungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%
  May ban ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Desktop
  Tai liu ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Documents
  Chng trinh ChungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  Menu Bt u ChungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu
  Khi ng ChungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  Mu chungREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates
  m nhac ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Music
  Anh ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Pictures
  Video ChungREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Videos
 9. Nu bt ky Tn, Kiu hoc Gia tri nao khng khp vi bang trong bc 8, hay bm chut phai vao tn Gia tri ri bm Xoa.
 10. ngn bn trai, bm chut phai vao C?p Loi Ng?i dng, tro ti Mi, bm Gia tri Chui co th M rng, nhp gia tri Tn ma ban mun t bang trong bc 8 ri nhn ENTER.
 11. Bm chut phai vao gia tri ma ban a tao trong bc 10, bm Sa i, nhp gia tri trong D liu gia tri cho tn Gia tri ri bm OK.
 12. Thoat Registry Editor ri khi ng lai may tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

Phng phap 2

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
Nu s c vn xay ra, hay tim cac khoa ng ky.
Di y la tham khao khoa ng ky v cach khoa c hin thi cho Microsoft Office trong s ng ky:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin b?n Microsoft OfficeHi?n th? trong S? ng k?
Office 201014.0
Office 200712.0
Office 200311.0
Office XP10.0
Office 20009.0
Office 978.0
thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp Regedit.exe ri bm OK.
 2. inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office
 3. Trong ngn bn trai, co cac khoa ng ky Microsoft Office cu khng co bt ky san phm nao lin kt vi chung.
  Ch ? Anh bn di la vi du v cach xa mt kha ng ky Office 2007.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 4. Trong ngn bn trai, bm chut phai vao th muc ban a inh vi sau o bm Xoa.
 5. Thoat Registry Editor ri khi ng lai may tinh.
Chu y i vi nhng ai khng th xoa khoa ng ky, hay th bm chut phai vao khoa ri bm Quyn. ?m b?o r?ng nhm ng?i dng c?a b?n (ho?c b?n) c Ton quy?n Ki?m sot. Co th quan tri vin hoc tai khoan khac co cac c quyn quan tri.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

Thu?c tnh

ID c?a bi: 886549 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Microsoft Digital Image Pro 9
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? kha:
dftsdahomeportal kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb kbcip KB886549

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com