Identifikator ?lanka: 886549 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate ili uklonite neki od proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
Gre?ka 1606: Nije mogu?e pristupiti mre?noj lokaciji

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako u nekom od slede?ih potklju?eva registratora postoji neispravna postavka:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami re?ili ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Napomena Ovaj paket popravki mo?e automatski da popravi sve stavke registratora navedene u slede?im tabelama.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50356Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Da biste sami re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Regedit.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 3. U desnom oknu uverite se da su vrednosti iste kao vrednosti u slede?oj tabeli. Ako se svaka vrednost podudara sa tabelom, pre?ite na 7. korak.
  Za Windows XP i Windows Server 2003
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  Ime vrednosti Tip Podaci o vrednosti
  AppData REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Application Data
  Ke? REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files
  Kola?i?i REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Cookies
  Radna povr?ina REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Desktop
  Omiljene lokacije REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Favorites
  Istorija REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\History
  Lokalni AppData REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data
  Lokalne postavke REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings
  Moje slike REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\My Documents\My Pictures
  NetHood REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\NetHood
  Li?no REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\My Documents
  PrintHood REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\PrintHood
  Programi REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Menu\Programs
  Nedavno REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Recent
  SendTo REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\SendTo
  ?Start? meni REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Menu
  Pokretanje REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start Menu\programs\Startup
  Predlo?ci REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Templates
  Za Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  Ime vrednosti Tip Podaci o vrednosti
  {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Downloads
  AppData REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming
  Ke? REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
  Kola?i?iREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
  Radna povr?inaREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Desktop
  Omiljene lokacijeREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Favorites
  Istorija REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
  LocalAppDataREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local
  Moje slike REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Pictures
  Moja muzikaREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Music
  Moji video zapisi REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Videos
  NetHoodREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
  Li?noREG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Documents
  PrintHoodREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
  ProgramiREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  NedavnoREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
  SendToREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
  ?Start? meniREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
  PokretanjeREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  Predlo?ci REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
 4. Ako se bilo koje ime, tip ili vrednost ne podudaraju sa tabelom u 3. koraku, kliknite desnim tasterom mi?a na ime vrednosti i izaberite stavku Izbri?i.
 5. U levom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Korisni?ke fascikle ljuske, postavite pokaziva? na stavku Novo, izaberite stavku Pro?iriva vrednost niske, otkucajte ?eljenu vrednost imena iz tabele u 3. koraku i pritisnite taster ENTER.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na vrednost koju ste kreirali u 5. koraku, izaberite stavku Izmeni, otkucajte vrednost u polju Podaci o vrednosti za ime vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 8. U desnom oknu uverite se da su vrednosti iste kao vrednosti u slede?oj tabeli. Ako se svaka vrednost podudara sa tabelom, pre?ite na 12. korak.
  Za Windows XP i Windows Server 2003
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  Ime vrednosti TipPodaci o vrednosti
  Op?ti AppData REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Application Data
  Op?ta radna povr?ina REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Desktop
  Op?ti dokumenti REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Documents
  Op?te omiljene lokacije REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Favorites
  Op?ti programi REG_EXPAND_SZ %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs
  Op?ti ?Start? meni REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start menu
  Op?te pokretanje REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup
  Op?ti predlo?ciREG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Templates
  Za Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  Ime vrednosti TipPodaci o vrednosti
  {3D644C9B-1FB8-4f30-9B45-F670235F79C0} REG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Downloads
  Op?ti AppDataREG_EXPAND_SZ%ProgramData%
  Op?ta radna povr?inaREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Desktop
  Op?ti dokumentiREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Documents
  Op?ti programiREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  Op?ti ?Start? meni REG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu
  Op?te pokretanjeREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  Op?ti predlo?ciREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates
  Op?ta muzikaREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Music
  Op?te slikeREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Pictures
  Op?ti video zapisiREG_EXPAND_SZ%PUBLIC%\Videos
 9. Ako se bilo koje ime, tip ili vrednost ne podudaraju sa tabelom u 8. koraku, kliknite desnim tasterom mi?a na ime vrednosti i izaberite stavku Izbri?i.
 10. U levom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Korisni?ke fascikle ljuske, postavite pokaziva? na stavku Novo, izaberite stavku Pro?iriva vrednost niske, otkucajte ?eljenu vrednost imena iz tabele u 8. koraku i pritisnite taster ENTER.
 11. Kliknite desnim tasterom mi?a na vrednost koju ste kreirali u 10. koraku, izaberite stavku Izmeni, otkucajte vrednost u polju Podaci o vrednosti za ime vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 12. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora? i ponovo pokrenite ra?unar.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 886549 - Poslednji pregled: 28. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Digital Image Pro 9
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb KB886549

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com