Windows ugunsm?ra kritisk? atjaunin?juma apraksts Windows XP 2. servisa pakotnes da?ai "Tikai mans t?kls (apak?t?kls)"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 886185 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir apskat?ts kritiskais atjaunin?jums 886185. ?is atjaunin?jums pal?dz sa?aurin?t Windows ugunsm?ra Tikai mans t?kls (apak?t?kls) vai lok?l? apak?t?kla ierobe?ojuma opcijas defin?ciju. Tas noder gad?jumos, ja Windows ugunsm?ris uzskata, ka lielais t?kls ir lok?laj? apak?t?kl? d?? t?, k? iezvanes programmat?ra ir konfigur?jusi mar?rutu tabulas. P?c kritisk? atjaunin?juma 886185 instal??anas, iesp?jams, ir j?restart? dators.

SIMPTOMI

Kad ir uzst?d?ts Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnes (SP2) Windows ugunsm?ris, var atkl?ties, ka jebkur? interneta lietot?js var piek??t j?su datora resursiem, ja savienojumam ar internetu tiek izmantots iezvanes savienojums. Piem?ram, p?c tam, kad Windows ugunsm?r? izveidojat failu un printeru koplieto?anas iz??mumu, varat atkl?t, ka ikviens var piek??t kop?gotajiem failiem un printeriem.

Piez?me. Izveidojot failu un printeru koplieto?anas iz??mumu, Windows ugunsm?ris autom?tiski atlasa opciju Tikai mans t?kls (apak?t?kls).

IEMESLS

D?? veida, k?d? atsevi??a iezvanes programmat?ra konfigur? mar?rut??anas tabulas, Windows XP SP2 Windows ugunsm?ris da?k?rt visu internetu var interpret?t k? lok?lo apak?t?klu. Tas var ikvienam interneta lietot?jam ?aut piek??t Windows ugunsm?ra iz??mumam, ja ?is iz??mums ir konfigur?ts izmantot opciju Tikai mans t?kls (apak?t?kls).

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin??anu

Inform?cija par lejupiel?di

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet un instal?jiet kritisko atjaunin?jumu 886185. Kritisko atjaunin?jumu 886185 var lejupiel?d?t un instal?t, izmantojot Web vietu Windows Update vai Microsoft lejupiel?des centru.
Windows Update
Lai lejupiel?d?tu un instal?tu kritisko atjaunin?jumu 886185 no Web vietas Windows Update, izpildiet ?os nor?d?jumus:
 1. Start?jiet Microsoft Internet Explorer.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana.
 3. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, lai atjaunin?tu datoru.
Microsoft lejupiel?des centrs
Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejams ??ds fails:


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?jiet kritisk? atjaunin?juma 886185 pakotni tagad.

Izlai?anas datums: 2004. gada 14. decembris

Lai sa?emtu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, ka ?aj? fail? nav v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu atra?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila public??anas datum?. Fails ir saglab?ts dro?os serveros, kas ne?auj taj? veikt nek?das nesankcion?tas izmai?as.

Priek?nosac?jumi

J?izmanto k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Microsoft Windows XP 2. servisa pakotne
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition ar Windows XP 2. servisa pakotni
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

Inform?cija par ievie?anu


Lai kritisko atjaunin?jumu 886185 instal?tu bez lietot?ja l?dzdal?bas, izmantojiet ??du komandu:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /passive /quiet

Lai kritisko atjaunin?jumu instal?tu, nerestart?jot datoru, izmantojiet ??du komandu:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /norestart
Piez?me. ?os sl?d?us komandrind? var kombin?t. Lai sa?emtu papildinform?ciju par komandrindas sl?d?iem, kurus var izmantot kritiskajam atjaunin?jumam 886185, noklik??iniet uz ?iem Microsoft zin??anu b?zes rakstu numuriem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
262841 Komandrindas sl?d?i Windows programmat?ras atjaunin??anas pakotn?m
Lai sa?emtu inform?ciju par to, k? ieviest ?o kritisko atjaunin?jumu, izmantojot programmat?ras atjaun??anas pakalpojumus (Software Update Services ? SUS), apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/previous/default.mspx

Inform?cija par no?em?anu

Lai no?emtu ?o kritisko atjaunin?jumu, izmantojiet vad?bas pane?a r?ku Programmu pievieno?ana vai no?em?ana.

Sist?mu administratori ?? kritisk? atjaunin?juma no?em?anai var izmantot util?tu Spuninst.exe. Spuninst.exe atrodas map? %windir%\$NTUninstallKB886185$\Spuninst. Util?ta atbalsta ??dus uzst?d??anas sl?d?us:
 • /? : par?d?t instal??anas sl?d?u sarakstu.
 • /u : izmantot neuzraudz?to re??mu.
 • /f : izsl?dzot datoru, veikt citu programmu piespiedu aizv?r?anu.
 • /z : nerestart?t, kad instal??ana ir pabeigta.
 • /q : izmantot kluso re??mu (bez lietot?ja l?dzdal?bas).

Restart??anas pras?ba

P?c ?? atjaunin?juma izmanto?anas, iesp?jams, ir j?restart? dators.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j nek?dus citus atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma ang?u versijai ir ?aj? tabul? nor?d?tie faila atrib?ti (vai jaun?ka faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Kad skat?t inform?ciju par failu, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un lok?lo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
DatumsLaiksVersijaLielumsFaila nosaukumsMape
29-Sep-200422:285.1.2600.2524134 912Ipnat.sysSP2GDR
29-Sep-200422:315.1.2600.2524134 912Ipnat.sysSP2QFE
Lai sa?emtu papildinform?ciju par Windows XP 2. servisa pakotnes programmat?ras atjaunin??anas pakotn?m, noklik??iniet uz n?kam? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
824994 Windows XP 2. servisa pakotnes un Windows Server 2003 programmat?ras atjaunin??anas pakot?u satura apraksts

PAPILDINDORM?CIJA


Da?as iezvanes programmat?ras konfigur? mar?rut??anas tabulas t?, ka Windows ugunsm?rim liek uzskat?t, ka viss iezvanes savienojums ir lok?laj? apak?t?kl?. Kad ir instal?ts kritiskais atjaunin?jums 886185, Windows ugunsm?ris t?kla savienojumus vairs neinterpret? k? lok?laj? apak?t?kl? eso?us, ja tiem ir IP mar?rutu tabulas ieraksti, kuru IP adrese ir 0.0.0.0 un maska ir 0.0.0.0. Tas noz?m?, ka nek?di portu iz??mumi vai programmu iz??mumi, kas izmanto Windows ugunsm?ra opciju Tikai mans t?kls (apak?t?kls), nav pieejami vair?kum? iezvanes savienojumu. J?s joproj?m var?sit piek??t iz??mumiem iezvanes savienojum?, ja no?emsit visus ierobe?ojumus vai izveidosit piel?gotus ierobe?ojumus.

Lok?l? t?kla apak?t?kla konfigur?cija main?s atkar?b? no t?kla, ar kuru ir izveidots savienojumu, un ?? t?kla konfigur?cijas. Ierobe?ojuma Tikai mans t?kls (apak?t?kls) izmanto?ana negarant? dro??bu, jo lok?l? t?kla defin??anai tiek izmantota t?kla apak?t?kla konfigur?cija.

Svar?gi. Ja v?laties nodro?in?t, lai ugunsm?ra iz??mumiem netiktu cauri nek?ds negrib?ts ien?ko?ais trafiks, ir ieteicams izmantot piel?goto ierobe?ojumu opciju.

Lai piek??tu iz??muma piel?go?anas opcij?m, r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties dator? k? lok?l?s administratoru grupas dal?bnieks.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet firewall.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Windows ugunsm?r? noklik??iniet uz z?mnes Iz??mumi. Noklik??iniet uz programmas vai pakalpojuma, kuram v?laties izveidot iz??mumu.
 4. Noklik??iniet uz Redi??t, Main?t tv?rumu un p?c tam noklik??iniet uz Piel?gots saraksts.
Lai sa?emtu papildinform?ciju par Windows ugunsm?ra konfigur??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft TechNet Web lapu:
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0204.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 886185 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 4.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbbug kbfix kbfirewall atdownload KB886185

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com