B?tinojo Windows ugniasien?s naujinio ?Tik mano tinklas (antrinis tinklas)?, ?traukto ? Windows XP 2 pakeitim? paket?, apra?as

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 886185 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omas b?tinasis naujinys 886185. ?is naujinys yra Windows ugniasien?s pasirinktis, padedanti susiaurinti apra?? Tik mano tinklas (antrinis tinklas) arba vietin? antrin? tinkl?. Jis pravartus, kai Windows ugniasien? didel? tinkl? laiko vietiniu antriniu tinklu, nes telefono ry?io programin? ?ranga atitinkamai konfig?ruoja mar?rut? lenteles. ?dieg? b?tin?j? naujin? 886185, turite i? naujo paleisti kompiuter?.

PO?YMIAI

Microsoft Windows XP 2 pakeitim? pakete (SP2) nustat? Windows ugniasien? pamatysite, kad tuo metu, kai bandote telefono ry?iu jungtis prie interneto, bet kuris interneto vartotojas gali pasiekti j?s? kompiuterio i?teklius. Pavyzd?iui, jei Windows ugniasien?je padarysite i?imt? d?l bendro failo ir spausdintuvo naudojimo, pamatysite, kad bet kas gali pasiekti bendrai naudojamus failus ir spausdintuvus.

Pastaba. Kai sukuriate bendro failo ir spausdintuvo naudojimo i?imt?, Windows ugniasien? automati?kai pasirenka pasirinkt? Tik mano tinklas (antrinis tinklas).

PRIE?ASTIS

Kadangi kai kurios telefono ry?io programos tam tikru b?du konfig?ruoja mar?rut? lenteles, ? Windows XP SP2 ?traukta Windows ugniasien? vis? internet? kartais gali laikyti vietiniu antriniu tinklu. Tod?l bet kuris interneto vartotojas gali pasiekti Windows ugniasien?s i?imt?, kuri sukonfig?ruota naudoti pasirinkt? Tik mano tinklas (antrinis tinklas).

SPRENDIMAS

Naujinio informacija

Atsisi?sti informacij?

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, turite atsisi?sti ir ?diegti b?tin?j? naujin? 886185. B?tin?j? naujin? 886185 galite atsisi?sti ir diegti, naudodami Windows atnaujinimo svetain? arba Microsoft atsisiuntimo centr?.
Windows naujinys
Jei norite atsisi?sti ir ?diegti b?tin?j? naujin? 886185 i? Windows atnaujinimo svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite Microsoft Internet Explorer.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Windows naujinys.
 3. Vadovaukit?s ekrane pateiktomis instrukcijomis, jei norite atnaujinti kompiuter?.
Microsoft atsisiuntimo centras
?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite b?tinojo naujinio 886185 paket?.

I?leidimo data: 2004 m. gruod?io 14 d.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinos s?lygos

Turite dirbti su viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paketas
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition, ?traukta ? Windows XP 2 pakeitim? paket?
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

Dislokavimo informacija


Jei norite, kad joks vartotojas netrikdyt? diegiant b?tin?j? naujin? 886185, naudokite ?i? komand?:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /passive /quiet

Jei norite, kad diegiant b?tin?j? naujin? kompiuteris neb?t? paleid?iamas i? naujo, naudokite ?i? komand?:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /norestart
Pastaba. ?iuos jungiklius galite ?traukti ? vien? komand? eilut?. Jei norite gauti papildomos informacijos apie komand? eilut?s jungiklius, kuriuos galima naudoti kartu su b?tinuoju naujiniu 886185, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
262841 Komand? eilut?s jungikliai, skirti Windows programin?s ?rangos atnaujinimo paketams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Jei norite gauti informacijos, kaip i?d?styti ?? b?tin?j? naujin? naudojant programin?s ?rangos atnaujinimo paslaugas (SUS), apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/previous/default.mspx

Informacijos ?alinimas

Jei norite pa?alinti ?? b?tin?j? naujin?, naudokite valdymo skydo ?rank? Prid?ti arba ?alinti programas.

Sistemos administratoriai, nor?dami pa?alinti ?? b?tin?j? naujin?, gali naudoti priemon? Spuninst.exe. Spuninst.exe yra aplanke %windir%\$NTUninstallKB886185$\Spuninst. Priemon? palaiko ?iuos s?rankos jungiklius:
 • /? : Rodyti diegimo jungikli? s?ra??.
 • /u : Naudokite nedialogin? re?im?.
 • /f : Kompiuteriui baigiant darb?, kitos programos taip pat u?daromos.
 • /z : Baigus diegti, kompiuterio i? naujo paleisti nereikia.
 • /q : Naudokite tyl?j? re?im? (jokio vartotoj? bendravimo).

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Pritaikius ?? naujin?, kompiuter? gali tekti paleisti i? naujo.

Naujinio keitimo informacija

?is naujinys nepakeis joki? kit? naujini?.

Failo informacija

?io naujinio versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo priedus), kurie i?vardinti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis konvertuojamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DataLaikasVersijaDydisFailo vardasAplankas
2004 m. rugs?jo 29 d.22:285.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2GDR
2004 m. rugs?jo 29 d.22:315.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2QFE
Jei norite gauti papildomos informacijos apie Windows XP 2 pakeitim? paketo programin?s ?rangos paketus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
824994 Programin?s ?rangos atnaujinimo paket? Windows XP 2 pakeitim? paketo ir Windows Server 2003 turinio apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)

DAUGIAU INFORMACIJOS


Kartais telefono ry?io programin? ?ranga taip konfig?ruoja mar?rut? lenteles, kad Windows ugniasien? visus telefono ry?ius priskiria vietiniam antriniam tinklui. Kai ?diegtas b?tinasis naujinys 886185, Windows ugniasien? tinklo ry?i? nepriskirs vietiniam antriniam tinklui, jei tie ry?iai tur?s IP mar?ruto lentel?s ?ra?us su IP adresu 0.0.0.0 ir ?ablonu 0.0.0.0. Tai rei?kia, kad bet kurios prievad? arba programos i?imtys, naudojan?ios Windows ugniasien?s apimties pasirinkt? Tik mano tinklas (antrinis tinklas), nebus pasiekiamos daugumai telefono ry?i?. Telefono ry?iais i?imtis gal?site pasiekti, jei pa?alinsite visus apimties apribojimus arba sukursite pasiriktin? i?im?i? apimt?.

Vietinio antrinio tinklo konfig?racija skiriasi, atsi?velgiant ? tai, prie kokio tinklo esate prisijung? ir kaip jis sukonfig?ruotas. Apimties ribojimas Tik mano tinklas (antrinis tinklas) negarantuoja, kad kompiuteris bus saugus, nes tinklo antrinio tinklo konfig?racija nustato, kas yra vietinis tinklas.

Svarbu. Primygtinai rekomenduojame naudoti pasirinktin? apimties pasirinkt?, jei norite b?ti tikri, kad nepageidautinas srautas nepatenka per ugniasien?s i?imtis.

Jei norite pasirinkti i?imties apimt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Kompiuteryje registruokit?s kaip administratori? grup?s narys.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite firewall.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite Windows ugniasien?s skirtuk? I?imtys. Spustel?kite program? arba paslaug?, kuriai norite sukurti i?imt?.
 4. Spustel?kite Redagavimas, spustel?kite Keisti apimt?, tada spustel?kite Pasirinktinis s?ra?as.
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip konfig?ruoti Windows ugniasien?, apsilankykite ?ioje Microsoft TechNet svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0204.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 886185 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 4.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbbug kbfix kbfirewall atdownload KB886185

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com