May tinh dng ap ng khi ban khi ng lai hoan thanh cai t Windows XP Goi Dich vu 2 hoc Windows XP Tablet PC Edition 2005

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 885626 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta cach giai quyt vn khi may tinh cua ban dng ap ng (treo) khi ban khi ng lai hoan thanh cai t Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 hoc Windows XP Tablet PC Edition 2005. S c nay chi xay ra vi mt s h thng co s dung phin ban h thng vao/ra c ban (BIOS) ma khng co h tr san xut i vi cac b x ly Intel Pentium 4 va Intel Celeron D da trn cac bc cua b x ly Prescott C-0.

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng khi ng lai may tinh hoan thanh cai t Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) hoc Windows XP Tablet PC Edition 2005, may tinh cua ban se dng ap ng (treo).

Ban se gp phai s c nay khi la chon bt ky tuy chon nao sau y khi khi ng lai may tinh:
 • Binh thng
 • Cu hinh Tt c Bit n Ln cui:
 • Ch An toan
 • Ch An toan vi Du nhc Lnh

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra nu mt trong nhng iu kin sau la ung:
 • May tinh cua ban s dung b x ly Intel Pentium 4 hoc Intel Celeron D da trn cac bc cua b x ly Prescott C-0.
 • May tinh cua ban co phin ban BIOS ngoai thng s ky thut.

  Chu yMt phin ban BIOS ngoai thng s ky thut se khng h tr b x ly ang c cai t trn may tinh cua ban.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng phap 1

Lin h vi nha san xut may tinh cua ban co phin ban BIOS cp nht ma co h tr san xut cho b x ly ang c cai t trn may tinh cua ban.

Phng phap 2

Nu ban cha cai t Windows XP SP2, ban co th cai t Ban Cp nht Ti thit cho Windows XP (KB885626), va sau o cai t Windows XP SP2.

Thng tin Cp nht

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht Ti thit cho Windows XP (KB885626) ngay by gi. bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

CCH GI?I QUY?T KHC

giai quyt vn nay, nu ban a cai t Windows XP SP2 va may tinh cua ban khng khi ng, ban co th s dung mt trong nhng bin phap sau y cho n khi ban cai t tp Update.sys a c cp nht hoc cho n khi ban co c mt phin ban cp nht cua BIOS.

Chu y Ban phai hoan thanh tt ca cac bc sau trc khi ap dung bt ky cp nht phn mm b sung nao vao h thng cua ban.

Phng phap 1: S dung Ban iu khin Phuc hi Windows XP

s dung Ban iu khin Phuc hi Windows XP khi ng may tinh cua ban, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Cho ia khi ng Windows XP vao ia mm hoc cho ia CD Windows XP vao ia CD hoc ia DVD, va sau o khi ng lai may tinh cua ban.

  bit thm thng tin v cach ly ia khi ng Thit lp Windows XP, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  310994 Cach ly ia khi ng thit lp Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 2. Bm chon mt nhiu tuy chon cn thit khi ng may tinh t CD hoc DVD nu ban c nhc.
 3. Trn man hinh Thit lp, nhn R khi ng Ban iu khin Phuc hi .
 4. Go s cua cai t Windows XP SP2 khin may tinh cua ban dng ap ng. Ban phai go s nay ngay ca khi chi mt cai t xut hin.
 5. Go mt khu quan tri vin, sau o nhn ENTER.
 6. Tai du nhc lnh, go nh sau, sau o nhn ENTER:

  cd system32\drivers

 7. Tai du nhc lnh, go ren update.sys update.sp2, ri nhn ENTER.
 8. Khi co li nhc lnh, go exit, sau o nhn ENTER.
 9. Ly ban cp nht BIOS. Hay lam theo nhng chi dn sau y cp nht may tinh cua ban.
 10. Khi ng Windows XP SP2.
 11. Bm Bt u, bm Chay, go cmd, ri bm OK.
 12. Tai du nhc lnh, go nh sau, sau o nhn ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. Tai du nhc lnh, go move update.sp2 update.sys, ri nhn ENTER.
 14. Ap dung Ban cp nht Ti thit cho Windows XP (KB885626) c lit k phn trc cua bai vit.

  Canh bao Khng c vn hanh may tinh khi cha cai tp Update.sys a cp nht.
 15. Khi ng lai may tinh cua ban.

Phng phap 2: Khi ng mt cai t Windows khac

Nu may tinh cua ban c cu hinh khi ng t nhiu cai t Microsoft Windows, hay lam theo cac bc sau y khi ng:
 1. Khi ng may tinh cua ban va chon phn hoach Windows chc nng.
 2. Bm Bt u, bm Chay, go cmd, ri bm OK.
 3. Tai du nhc lnh, go nh sau, sau o nhn ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  Trong bc nay, WinXPSP2 la ng dn cp cho cp Windows co cai Windows XP SP2.
 4. Tai du nhc lnh, go move update.sys update.sp2, ri nhn ENTER.
 5. Khi co li nhc lnh, go exit, sau o nhn ENTER.
 6. Khi ng lai may tinh cua ban ri bt u cai t Windows XP SP2
 7. Ly ban cp nht BIOS. Hay lam theo nhng chi dn sau y cp nht may tinh cua ban.
 8. Khi ng Windows XP SP2.
 9. Bm Bt u, bm Chay, go cmd, ri bm OK.
 10. Tai du nhc lnh, go dong sau:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. Tai du nhc lnh, go move update.sp2 update.sys, ri nhn ENTER.
 12. Khi ng lai may tinh cua ban.
 13. Ap dung Ban cp nht Ti thit cho Windows XP (KB885626) c lit k phn trc cua bai vit.

  Canh bao Khng c vn hanh may tinh khi cha cai tp Update.sys a cp nht.

THNG TIN THM

Windows XP co th cung cp ban cp nht cac bc - cu th cua b x ly , ban nay chay c lp vi BIOS h tr b x ly a cai t. Nu h iu hanh khng th nap ban cp nht h tr san xut do Intel cung cp cho b x ly, ban se gp li dng hoc li khi ng. Trong trng hp nay, BIOS khng cung cp h tr san xut c yu cu, va ban cp nht h tr san xut do Intel cung cp c cp theo Windows XP lam cho h thng dng ap ng.

xac inh xem may tinh cua ban ang s dung b x ly Intel Pentium 4 hay Intel Celeron D da trn cac bc Prescott C-0 va BIOS khng cung cp h tr san xut c yu cu, hay lam theo cac bc sau:
 1. Tao mt ia khi ng bng cach tai xung mt phin ban ia khi ng cua Tin ich Kim tra ID Tn s B x ly Intel. tai xung chng trinh nay, ghe thm Web site sau cua Intel:
  http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/sb/CS-007616.htm
 2. Khi ng may tinh cua ban bng ia khi ng ban a tao bc 1.
 3. Trn tabD liu CPUID, xem lai thng s cua may tinh. May tinh bi anh hng bi vn nay co nhng thng s nh sau:
  • Gia tri cua ho CPU la F.
  • Gia tri cua kiu CPU la 3.
  • Gia tri Tao bc CPU la 3.
  • Gia tri Ban xem lai CPU la 3. 2, 1, hay 0.
bit thm thng tin v vn nay, ghe thm Web site sau cua Intel:
http://support.intel.com/support/processors/sb/CS-015171.htm
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khacv hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay. Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 885626 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2007 - Xem xt l?i: 3.2
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
T? kha:
kbtshoot kbqfe kbprb atdownload kbhotfixserver KB885626

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com