Ra?unar prestaje da se odaziva kada ponovo pokrenete sistem da biste zavr?ili instalaciju operativnog sistema Windows XP Service Pack 2 ili Windows XP Tablet PC Edition 2005

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 885626 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako re?iti problem kada ra?unar prestane da se odaziva kada ponovo pokrenete sistem da biste zavr?ili instalaciju operativnog sistema Microsoft Windows XP Service Pack 2 ili Windows XP Tablet PC Edition 2005. Ovaj problem se javlja na ograni?enom broju sistema koji koriste verziju osnovnog ulazno/izlaznog sistema (BIOS) koja nema podr?ku za Intel Pentium 4 i Intel Celeron D procesore zasnovane na reviziji procesora Prescott C-0.

SIMPTOMI

Kada poku?ate ponovo da pokrenete ra?unar da biste zavr?ili instalaciju operativnog sistema Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ili Windows XP Tablet PC Edition 2005, ra?unar prestaje da se odaziva.

Ovaj problem se javlja kada izaberete jednu od slede?ih opcija prilikom ponovnog pokretanja ra?unara:
 • Normal (Normalno)
 • Last Known Good Configuration (Poslednja poznata dobra postavka)
 • Safe Mode (Bezbedni re?im)
 • Safe Mode with Command Prompt (Bezbedni re?im sa komandnom linijom)

UZROK

Ovaj problem mo?e se javiti ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Ra?unar koristi Intel Pentium 4 ili Intel Celeron D procesor zasnovan na reviziji procesora Prescott C-0.
 • Ra?unar ima verziju BIOS-a koja nije u specifikaciji.

  Napomena Verzija BIOS-a koja nije u specifikaciji ne pru?a podr?ku za procesor koji je instaliran na ra?unaru.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

Metod 1

Kontaktirajte proizvo?a?a ra?unara da biste dobili poslednju verziju BIOS-a koja pru?a podr?ku za procesor koji je instaliran na ra?unaru.

Metod 2

Ako niste instalirali servisni paket Windows XP SP2, mo?ete instalirati kriti?nu ispravku za operativni sistem Windows XP (KB885626) i zatim instalirati servisni paket Windows XP SP2.

Informacije o a?uriranju

Slede?a datoteka je raspolo?iva za preuzimanje sa Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket za kriti?nu ispravku za operativni sistem Windows XP (KB885626). Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako nabaviti Microsoft datoteke podr?ke kroz usluge na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Korporacija Microsoft je skenirala ovu datoteku protiv virusa. Korporacija Microsoft je za detekciju virusa koristila najnoviji softver koji je bio raspolo?iv na datum objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa poja?anom bezbedno??u koji spre?avaju bilo kakve neovla??ene izmene datoteke.

ZAOBILA?ENJE

Da biste zaobi?li ovaj problem ukoliko ste ve? instalirali servisni paket Windows XP SP2, a ra?unar se ne pokre?e, mo?ete koristiti jedno od slede?ih zaobila?enja dok ne instalirate poslednju verziju datoteke Update.sys ili dok ne nabavite a?uriranu verziju BIOS-a.

Napomena Morate izvr?iti sve slede?e korake pre nego ?to na sistem primenite dodatne softverske ispravke.

Metod 1: Iskoristite konzolu za oporavak operativnog sistema Windows XP

Da biste iskoristili konzolu za oporavak operativnog sistema Windows XP za pokretanje ra?unara, sledite ove korake:
 1. Ubacite disk za pokretanje operativnog sistema Windows XP u disketnu jedinicu ili ubacite CD sa operativnim sistemom Windows XP u CD ili DVD jedinicu i zatim ponovo pokrenite ra?unar.

  Za dodatne informacije o tome kako da nabavite i koristite diskove za instalaciju operativnog sistema Windows XP, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  310994 Kako nabaviti diskove za podizanje operativnog sistema Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 2. Kliknite da biste izabrali neke opcije koje su potrebne za pokretanje ra?unara pomo?u CD ili DVD jedinice ako se to zatra?i od vas.
 3. Na ekranu instalacionog programa pritisnite taster R da biste pokrenuli konzolu za oporavak.
 4. Ukucajte broj instalacije servisnog paketa Windows XP SP2 koja je uzrokovala prestanak odazivanja ra?unara. Ovaj broj morate da ukucate ?ak i ako se pojavljuje samo jedna instalacija.
 5. Ukucajte lozinku administratora i zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e i zatim pritisnite taster ENTER:

  cd system32\drivers

 7. Na komandnoj liniji otkucajte ren update.sys update.sp2 i zatim pritisnite taster ENTER.
 8. Na komandnoj liniji otkucajte exit i zatim pritisnite taster ENTER.
 9. Nabavite poslednju verziju BIOS-a. Sledite uputstva da biste a?urirali ra?unar.
 10. Pokrenite Windows XP SP2.
 11. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
 12. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e i zatim pritisnite taster ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. Na komandnoj liniji otkucajte move update.sp2 update.sys i zatim pritisnite taster ENTER.
 14. Primenite kriti?nu ispravku za operativni sistem Windows XP (KB885626) koja je navedena ranije u ovom ?lanku.

  Upozorenje Ne koristite ra?unar ako nije instalirana poslednja verzija datoteke Update.sys.
 15. Ponovo pokrenite ra?unar.

Metod 2: Pokrenite alternativnu instalaciju operativnog sistema Windows

Ako je ra?unar pode?en da se pokre?e sa vi?e instalacija operativnog sistema Microsoft Windows, sledite ove korake da biste pokrenuli ra?unar:
 1. Pokrenite ra?unar i izaberite funkcionalnu particiju operativnog sistema Windows.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e i zatim pritisnite taster ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  U ovom koraku WinXPSP2 je putanja za Windows fasciklu u kojoj je instaliran servisni paket Windows XP SP2.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte move update.sys update.sp2 i zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Na komandnoj liniji otkucajte exit i zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar i zatim pokrenite instalaciju servisnog paketa Windows XP SP2
 7. Nabavite poslednju verziju BIOS-a. Sledite uputstva da biste a?urirali ra?unar.
 8. Pokrenite Windows XP SP2.
 9. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
 10. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. Na komandnoj liniji otkucajte move update.sp2 update.sys i zatim pritisnite taster ENTER.
 12. Ponovo pokrenite ra?unar.
 13. Primenite kriti?nu ispravku za operativni sistem Windows XP (KB885626) koja je navedena ranije u ovom ?lanku.

  Upozorenje Ne koristite ra?unar ako nije instalirana poslednja verzija datoteke Update.sys.

DODATNE INFORMACIJE

Operativni sistem Windows XP mo?e obezbediti ispravku specifi?ne verzije procesora koja ?e raditi nezavisno od BIOS-a da bi obezbedila podr?ku za instalirani procesor. Ako operativni sistem ne mo?e u?itati poslednju verziju podr?ke za procesor koju je obezbedila kompanija Intel, mo?da ?e se dogoditi gre?ke zaustavljanja ili neuspe?na pokretanja sistema. U ovom slu?aju, BIOS ne obezbe?uje potrebnu podr?ku, a poslednja verzija podr?ke koju je obezbedila kompanija Intel u operativnom sistemu Windows XP izaziva neodazivanje sistema.

Da biste odredili da li ra?unar koristi Intel Pentium 4 ili Intel Celeron D procesore zasnovane na reviziji procesora Prescott C-0 i ima BIOS koji ne pru?a potrebnu podr?ku, sledite ove korake:
 1. Kreirajte disk za pokretanje sistema tako ?to ?ete preuzeti verziju diska za uslu?ni program ?Intel Processor Frequency ID?. Da biste preuzeli ovaj program, posetite slede?u Intel Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
  http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/sb/CS-007616.htm
 2. Pokrenite ra?unar uz pomo? diska koji ste kreirali u koraku 1.
 3. Na kartici CPUID Data, pregledajte specifikacije za ra?unar. Ra?unari sa ovim problemom imaju slede?e specifikacije:
  • Vrednost ?CPU Family? je jednaka F.
  • Vrednost ?CPU Model? je jednaka 3.
  • Vrednost ?CPU Stepping? je jednaka 3.
  • Vrednost ?CPU Revision? je jednaka 3, 2, 1 ili 0.
Za vi?e informacija o ovom problemu, posetite slede?u Intel Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
http://support.intel.com/support/processors/sb/CS-015171.htm
Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje su nezavisne od korporacije Microsoft. Korporacija Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi i pouzdanosti ovih proizvoda. Korporacija Microsoft obezbe?uje podatke za kontakt samostalnih proizvo?a?a da bi pomogla pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ovi podaci za kontakt mogu da se promene bez obave?tenja. Korporacija Microsoft ne garantuje ta?nost podataka za kontakt sa samostalnim proizvo?a?ima.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 885626 - Poslednji pregled: 24. avgust 2007. - Revizija: 3.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbqfe kbprb atdownload kbhotfixserver KB885626

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com