Dators p?rst?j darboties p?c restart??anas, kas tiek veikta, lai pabeigtu Windows XP 2. servisa pakotnes vai Windows XP Tablet PC Edition 2005 instal??anu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 885626 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? nor?d?ts, k? nov?rst probl?mu, ja dators p?rst?j darboties (uzkaras) p?c restart??anas, kas tiek veikta, lai pabeigtu Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnes vai Windows XP Tablet PC Edition 2005 instal??anu. ?? probl?ma rodas da??s sist?m?s, kur?s tiek izmantota t?da ievadizvades pamatsist?ma (BIOS), kur? netiek atbals?ti Intel Pentium 4 un Intel Celeron D procesori, kas izmanto Prescott C-0 etapus.

SIMPTOMI

M??inot restart?t datoru, lai pabeigtu Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnes (SP2) vai Windows XP Tablet PC Edition 2005 instal??anu, dators p?rst?j darboties (uzkaras).

?? probl?ma rodas, ja, restart?jot datoru, tiek izv?l?ta k?da no ??m opcij?m:
 • Normal (Parast?)
 • Last Known Good Configuration (P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija)
 • Safe Mode (Dro?ais re??ms)
 • Safe Mode with Command Prompt (Dro?ais re??ms ar komandu uzvedni)

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? ?ie nosac?jumi:
 • Dator? ir Intel Pentium 4 vai Intel Celeron D procesors, kas izmanto Prescott C-0 procesora etapus.
 • Dator? ir nespecific?ta BIOS versija.

  Piez?me. Nespecific?ta BIOS versija neatbalsta dator? instal?to procerosu.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojat k?du no ??m metod?m.

1. metode

Sazinieties ar datora ra?ot?ju, lai sa?emtu atjaunin?tu BIOS versiju, kas nodro?ina atbalstu dator? instal?tajam procesoram.

2. metode

Ja neesat instal?jis Windows XP SP2, varat instal?t Windows XP kritisko atjaunin?jumu (KB885626) un p?c tam instal?t Windows XP SP2.

Inform?cija par atjaunin??anu

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejams ??ds fails:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?jiet Windows XP kritisk? atjaunin?juma (KB885626) pakotni t?l?t. Lai sa?emtu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, ka ?aj? fail? nav v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu atra?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila public??anas datum?. Fails ir saglab?ts dro?os serveros, kas ne?auj taj? veikt nek?das nesankcion?tas izmai?as.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, kad Windows XP SP2 jau ir instal?ta un datoru nevar start?t, varat izmantot k?du no ??m metod?m, l?dz instal?jat atjaunin?to failu Update.sys vai ieg?stat atjaunin?tu BIOS versiju.

Piez?me. Pirms sist?mai izmantojat papildu programmat?ras atjaunin?jumus, ir j?izpilda visi t?l?k min?tie nor?d?jumi.

1. metode. Izmantojiet Windows XP atkop?anas konsoli

Lai datora start??anai izmantotu Windows XP atkop?anas konsoli, r?kojieties ??di:
 1. Ievietojiet Windows XP starta disku diske?u diskdzin? vai ievietojiet Windows XP kompaktdisku CD diskdzin? vai DVD diskdzin?. P?c tam restart?jiet datoru.

  Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? ieg?t un izmantot Windows XP uzst?d??anas diskus, noklik??iniet uz ?iem Microsoft zin??anu b?zes rakstu numuriem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
  310994 K? ieg?t Windows XP uzst?d??anas starta diskus
 2. Noklik??iniet, lai izv?l?tos vienu vai vair?kas opcijas, kas nepiecie?amas, lai start?tu datoru no CD diskdzi?a vai DVD diskdzi?a, ja jums tiek piepras?ts to dar?t.
 3. Uzst?d??anas ekr?n? nospiediet R, lai start?tu atkop?anas konsoli.
 4. Ievadiet t?s Windows XP SP2 instal?cijas numuru, kura izrais?ja datora darb?bas probl?mas. ?is numurs j?ievada ar? tad, ja tiek par?d?ta tikai viena instal?cija.
 5. Ievadiet administratora paroli un p?c tam nospiediet ENTER.
 6. Komandu uzvedn? ievadiet ??dus datus un p?c tam nospiediet ENTER:

  cd system32\drivers

 7. Komandu uzvedn? ievadiet ren update.sys update.sp2 un p?c tam nospiediet ENTER.
 8. Komandu uzvedn? ievadiet exit un p?c tam nospiediet ENTER:
 9. Ieg?stiet BIOS atjaunin?jumu. Izpildiet datora atjaunin??anas nor?d?jumus.
 10. Start?jiet Windows XP SP2.
 11. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 12. Komandu uzvedn? ievadiet ??dus datus un p?c tam nospiediet ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. Komandu uzvedn? ievadiet move update.sp2 update.sys un p?c tam nospiediet ENTER.
 14. Lietojiet Windows XP kritisko jaunin?jumu (KB885626), kas ?aj? rakst? ir min?ts iepriek?.

  Br?din?jums. Nedarbiniet datoru, ja taj? nav instal?ts atjaunin?ts fails Update.sys.
 15. Restart?jiet datoru.

2. metode. Start?jiet alternat?vo Windows instal?ciju

Ja dators ir konfigur?ts start??anai no vair?k?m Microsoft Windows instal?cij?m, izpildiet ?os nor?d?jumus, lai start?tu datoru:
 1. Start?jiet datoru un izv?lieties darbsp?j?gu Windows nodal?jumu.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Komandu uzvedn? ievadiet ??dus datus un p?c tam nospiediet ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  ?aj? nor?d?jum? WinXPSP2 ir ce?? uz to Windows mapi, kur? ir instal?ta Windows XP SP2.
 4. Komandu uzvedn? ievadiet move update.sys update.sp2 un p?c tam nospiediet ENTER.
 5. Komandu uzvedn? ievadiet exit un p?c tam nospiediet ENTER:
 6. Restart?jiet datoru un p?c tam start?jiet Windows XP SP2 instal?ciju.
 7. Ieg?stiet BIOS atjaunin?jumu. Izpildiet datora atjaunin??anas nor?d?jumus.
 8. Start?jiet Windows XP SP2.
 9. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 10. Komandu uzvedn? ievadiet ??du inform?ciju:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. Komandu uzvedn? ievadiet move update.sp2 update.sys un p?c tam nospiediet ENTER.
 12. Restart?jiet datoru.
 13. Lietojiet Windows XP kritisko jaunin?jumu (KB885626), kas ?aj? rakst? ir min?ts iepriek?.

  Br?din?jums. Nedarbiniet datoru, ja taj? nav instal?ts atjaunin?ts fails Update.sys.

PAPILDINDORM?CIJA

Windows XP var nodro?in?t ?pa?u procesora etapu atjaunin?jumu, kas tiek palaists neatkar?gi no BIOS, lai nodro?in?tu atbalstu instal?tajam procesoram. Ja oper?t?jsist?ma nevar iel?d?t Intel nodro?in?to procesora produkta atbalsta atjaunin?jumu, var rasties p?rtrauk?anas k??das vai neizdoties start??ana. ??d? gad?jum? BIOS nesniedz vajadz?go produkta atbalstu un Intel pied?v?tais produkta atbalsta atjaunin?jums, ko nodro?ina Windows XP, izraisa sist?mas darba p?rtraukumu.

Lai noteiktu, vai dators izmanto Intel Pentium 4 vai Intel Celeron D procesoru, kura pamat? ir Prescott C-0 etapi, un BIOS, kas nenodro?ina vajadz?go produkta atbalstu, r?kojieties ??di:
 1. Izveidojiet starta disku, lejupiel?d?jot util?tas Intel Processor Frequency ID Utility starta diska versiju. Lai lejupiel?d?tu ?o programmu, apmekl?jiet ??du Intel Web vietu:
  http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/sb/CS-007616.htm
 2. Start?jiet datoru, lietojot 1. sol? izveidoto starta disku.
 3. Z?mn? CPUID Data p?rskatiet datora specifik?cijas. Datoriem, uz kuriem attiecas ?? probl?ma, ir ??das specifik?cijas:
  • CPU saimes v?rt?ba F.
  • CPU mode?a v?rt?ba 3.
  • CPU etapa v?rt?ba 3.
  • CPU p?rskat??anas v?rt?ba 3. 2, 1 vai 0.
Lai sa?emtu pla??ku inform?ciju par ?o probl?mu, apmekl?jiet ?o Intel Web vietu:
http://support.intel.com/support/processors/sb/CS-015171.htm
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Microsoft nesniedz nek?das dom?tas vai citas garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu. Microsoft nodro?ina tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu jums atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez iepriek??ja br?din?juma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas pareiz?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 885626 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 24. augusts - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb atdownload KB885626

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com