Kompiuteris nustoja veikti, kai paleid?iate j? i? naujo, nor?dami baigti diegti Windows XP 2 pakeitim? paket? arba Windows XP Tablet PC Edition 2005

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 885626 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje ai?kinama, k? daryti, jei kompiuteris nustoja veikti (stringa), kai paleid?iate j? i? naujo, kad baigtum?te diegti Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paket? arba Windows XP Tablet PC Edition 2005. ?i problema kyla kai kurioms sistemoms, kuriose naudojama pagrindin? ?vesties/i?vesties (BIOS) versija, nepalaikanti procesori? Intel Pentium 4 ir Intel Celeron D, veikian?i? Prescott C-0 principu.

PO?YMIAI

Kompiuteris nustoja veikti (stringa), kai paleid?iate j? i? naujo, kad baigtum?te diegti Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2) arba Windows XP Tablet PC Edition 2005.

?i problema kyla, kai i? naujo paleisdami kompiuter? pasirenkate vien? i? ?i? pasirink?i?:
 • ?prastas
 • V?liausia gera konfig?racija
 • Saugumo re?imas
 • Saugumo re?imas su komand? eilute

PRIE?ASTIS

Problema gali kilti, jei teisingi ?ie teiginiai:
 • Kompiuteris naudoja Intel Pentium 4 arba Intel Celeron D procesori?, kuris atlieka Prescott C-0 veiksmus.
 • Kompiuterio BIOS versija neturi specifikacij?.

  Pastaba. Specifikacij? neatitinkanti BIOS versija nepalaiko kompiuteryje ?diegto procesoriaus.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?.

1 metodas

Kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj? ir pasiteiraukite apie atnaujint? BIOS versij?, palaikan?i? j?s? kompiuteryje ?diegt? procesori?.

2 metodas

Jei dar ne?dieg?te Windows XP SP2, galite diegti b?tin?j? naujin?, skirt? Windows XP (KB885626), ir tik tada ? Windows XP SP2.

Naujinti informacij?

?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti b?tin?j? naujin?, skirt? Windows XP (KB885626) paketui. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei jau ?dieg?te Windows XP SP2 ir nepavyksta paleisti kompiuterio, galite naudoti vien? i? ?i? sprendim?, kol ?diegsite atnaujint? fail? Update.sys arba gausite atnaujint? BIOS versij?.

Pastaba. Prie? naujindami sistem? papildoma programine ?ranga, turite atlikite visus nurodytus veiksmus.

1 metodas: naudokite Windows XP atk?rimo konsol?

Jei nor?dami paleisti kompiuter? naudosite Windows XP atk?rimo konsol?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ? diskelio ?rengin? ?d?kite Windows XP paleisties disk? arba ? kompaktini? disk? arba DVD ?rengin? ?d?kite Windows XP kompaktin? disk? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.

  Jei norite papildomos informacijos, kaip gauti ir naudoti Windows XP s?rankos diskus, spustel?kite ?? straipsnio numer?, kad gal?tum?te per?i?r?ti Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
  310994 Kaip gauti Windows XP s?rankos ?krovimo diskus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
 2. Spustel?dami pasirinkite vien? arba kelias pasirinktis, reikalingas kompiuteriui i? kompaktini? disk? arba DVD ?renginio paleisti, jei b?site raginami tai atlikti.
 3. S?rankos ekrane paspauskite R, kad b?t? paleista atk?rimo konsol?.
 4. ?ra?ykite Windows XP SP2 ?diegties, d?l kurios kompiuteris nustojo veikti, numer?. ?? numer? turite ?ra?yti net tada, jei yra tik viena ?diegtis.
 5. ?ra?ykite administratoriaus slapta?od? ir paspauskite klavi?? ENTER.
 6. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER:

  cd system32\drivers

 7. ? komand? eilut? ?ra?ykite ren update.sys update.sp2 ir paspauskite klavi?? ENTER.
 8. ? komand? eilut? ?ra?ykite exit ir paspauskite klavi?? ENTER.
 9. Gaukite BIOS naujin?. Vadovaukit?s instrukcijomis, jei norite atnaujinti kompiuter?.
 10. Paleiskite Windows XP SP2.
 11. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 12. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. ? komand? eilut? ?ra?ykite move update.sp2 update.sys ir paspauskite klavi?? ENTER.
 14. Taikykite anks?iau min?t? b?tin?j? naujin?, skirt? Windows XP (KB885626).

  ?sp?jimas Nedirbkite kompiuteriu, jei ne?diegtas atnaujintas failas Update.sys.
 15. I? naujo paleiskite kompiuter?.

2 metodas: Paleiskite alternatyvi?j? Windows ?diegt?

Jei kompiuteris sukonfig?ruotas taip, kad gal?tum?te j? paleisti i? keli? Microsoft Windows ?dieg?i?, paleisdami atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite kompiuter? ir pasirinkite funkcin? Windows skaidin?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  WinXPSP2 yra Windows aplanko, kuriame ?diegtas Windows XP SP2, mar?rutas.
 4. ? komand? eilut? ?ra?ykite move update.sys update.sp2 ir paspauskite klavi?? ENTER.
 5. ? komand? eilut? ?ra?ykite exit ir paspauskite klavi?? ENTER.
 6. I? naujo paleiskite kompiuter?, tada paleiskite Windows XP SP2 ?diegt?
 7. Gaukite BIOS naujin?. Vadovaukit?s instrukcijomis, jei norite atnaujinti kompiuter?.
 8. Paleiskite Windows XP SP2.
 9. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 10. ? komand? eilut? ?ra?ykite:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. ? komand? eilut? ?ra?ykite move update.sp2 update.sys ir paspauskite klavi?? ENTER.
 12. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 13. Taikykite anks?iau min?t? b?tin?j? naujin?, skirt? Windows XP (KB885626).

  ?sp?jimas Nedirbkite kompiuteriu, jei ne?diegtas atnaujintas failas Update.sys.

DAUGIAU INFORMACIJOS

? Windows XP gali b?ti ?trauktas procesoriaus veiksmus atitinkantis naujinys, veikiantis nepriklausomai nuo BIOS ir palaikantis ?diegt? procesori?. Jei operacin? sistema negali ?krauti Intel si?lomo procesoriui skirto produkto palaikymo naujinio, gali atsirasti stabdymo klaid? arba kilti su s?ranka susijusi? problem?. Tokiu atveju BIOS neteikia b?tino produkto palaikymo, o ? Windows XP ?trauktas Intel si?lomas produkto palaikymo naujinys stabdo sistemos veikl?.

Jei norite nustatyti, ar kompiuteryje naudojamas Intel Pentium 4 arba Intel Celeron D procesorius, veikiantis Prescott C-0 principu, ir BIOS, neteikiantis b?tino produkto palaikymo, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atsisi?sdami s?rankos disko Intel Processor Frequency ID programos versij?, sukurkite s?rankos disk?. Jei norite atsisi?sti ?i? program?, apsilankykite ?ioje Intel svetain?je:
  http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/sb/CS-007616.htm
 2. Paleiskite kompiuter?, naudodami s?rankos disk?, kur? suk?r?te atlikdami 1 veiksm?.
 3. Skirtuke CPUID Duomenys per?i?r?kite kompiuterio specifikacijas. Kompiuteri?, su kuriais dirbant kyla toki? problem?, specifikacijos:
  • CPU ?eimos reik?m? ? F.
  • CPU modelio reik?m? ? 3.
  • CPU veiksm? reik?m? ? 3.
  • CPU redakcijos reik?m? ? 3, 2, 1 arba 0.
Jei norite su?inoti daugiau, apsilankykite ?ioje Intel svetain?je:
http://support.intel.com/support/processors/sb/CS-015171.htm
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo. Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums rasti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 885626 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. rugpj??io 24 d. - Per?i?ra: 3.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb atdownload KB885626

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com