Ban nhn c thng bao li "Stop: c0000135" va "khng tim thy winsrv" sau khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 885523 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.


Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i s ng ky. Trc khi ban sa i s ng ky, bao am sao lu s ng ky va bao am rng ban hiu c cach khi phuc s ng ky nu co s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, khi phuc, va sa i s ng ky, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta v S ng ky cua Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).


a cp nht 06/10/2004
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Sau khi ban cai t Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2), may tinh cua ban lin tuc khi ng lai vi li Dng sau :
Mt s c a c phat hin va Windows c tt i may tinh khng bi hong...
Thng tin Ky thut:
STOP: c0000135 {Khng th inh vi Cu phn}
ng dung nay khng khi ng c vi khng tim thy winsrv . Cai t lai ng dung nay co th khc phuc s c.
Chu y May tinh cua ban co th khi ng lai ngay lp tc nu no c cu hinh t ng khi ng lai khi h thng gp s c. tt tuy chon nay theo o may tinh cua ban se khng khi ng lai, nhn F8 khi khi ng, s dung cac phim mui tn chon tuy chonV hiu hoa khi ng lai t ng khi h thng gp s c, va sau o nhn ENTER.

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra nu tt ca cac iu kin sau u ung:
 • Media (TvMedia.tvmbho) t Total Velocity Corporation c cai t trn may tinh cua ban.
 • Ban cha cai t Ban Cp nht Ti thit 885523.
 • Ban a cai t Windows XP SP2.
Vn tng thich gia b cai t Windows XP SP2 va chng trinh quang cao cua bn th ba co tn goi la T.V. Vn xay ra khi ban co T.V. Media cai t trn may tinh cua minh va ban c cai t Windows XP SP2. Ban nhn c li Dng khi ban khi ng lai may tinh, va tin trinh cai t tht bai. Ban co th ngn vn nay bng cach loai bo T.V. Media hoc cai t Ban cp nht Ti thit 885523 trc khi cai t Windows XP SP2.

GI?I PHP

Thng tin Cp nht

Cp nht Ti thit 885523 hin ang co sn trn Web site Windows Update va qua tinh nng Cp nht T ng. Cp nht Ti thit 885523 ngn vn nay bng cach giai quyt vn tng thich. Cp nht nay chi c cung cp qua Windows Update va Cp nht T ng ti nhng ngi dung co T.V. Media a cai t. Ban khng phai cai t ban cp nht nay nu T.V. Media khng c cai t trn may tinh cua ban.

Trc ht, cp nht nay danh cho ngi dung Windows Update va Cp nht T ng, nhng ngi khng bit rng ho co T.V. Media a cai t trn may tinh cua minh. Nu Media a c cai t trn may tinh cua ban, thi Windows Update va Cp Nnht T ng se khng cung cp Windows XP SP2 cho n khi ban cai t Cp nht Ti thit 885523.

Nu ban gp thng bao li Stop c0000135 sau khi cai t Windows XP SP2, hay xem phn Thng tin b sung bit chi dn v cach phuc hi h thng cua ban. Hay lam theo hng dn trong phn nay tranh lp lai s c o.

Cp nht T ng

Cp nht Ti thit 885523 se c cung cp nh la ban cp nht ti thit cho Windows XP trc khi cai t Windows XP Goi Dich vu 2 nu T.V. Media c cai t trn may tinh cua ban. Khng yu cu cac bc c bit. Chi cn chp nhn cp nht, va sau o no cai t. Ban cp nht nay chi c cung cp nu T.V. Media hin c cai t trn may tinh cua ban.

Web site Windows Update

Khi ban ghe thm Web site Windows Update, Cp nht 885523 se c cung cp nh mt Cp nht Ti thit va se c t ng la chon nu T.V. Media c cai t trn may tinh cua ban. Bm Cai t, chp nhn thoa thun cp phep vi ngi dung cui (EULA), va sau o cp nht cai t. Ban cp nht nay chi c cung cp nu T.V. Media hin c cai t trn may tinh cua ban.

Ngay khi cai t kt thuc, va may tinh a khi ng lai, hay quay tr lai Web site Windows Update va quet lai may tinh cua ban. Ban se c cung cp Windows XP Goi Dich vu 2 va co th tip tuc vi cai t ti thit nay.

Thng tin Tai xung

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 885523 by gi.

Ngay Phat hanh: 05/10/2004

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

Khng bt buc iu kin tin quyt nao. Tuy nhin, cp nht nay chi bt buc nu ban khng mun loai bo T.V. Media t h thng cua ban.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung cp nht nay va trc khi cai t Windows XP SP2.

Thng tin thay th cp nht

Cp nht nay khng thay th cac cp nht khac .

Thng tin tp

Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim kim s khac bit gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi cng cu Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
NgayGiPhin banKich thcTn tpYu cu SPChi nhanh Dich vu
24/09/200403:005.1.2600.1681,802,240Acgenral.dllKhng coRTMQFE
24/09/200403:011,055,490Sysmain.sdbKhng coRTMQFE
24/09/200403:055.1.2600.15941,822,208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24/09/200403:055.1.2600.1594 220,160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24/09/200403:061,089,198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24/09/200402:555.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23/09/200423:571,192,266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24/09/200402:435.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24/09/200402:441,192,266Sysmain.sdbSP2SP2QFE

CCH GI?I QUY?T KHC

Sau khi ban cai t Ban cp nht Ti thit 885523, ban co th cai t Windows XP SP2 va khng gp phai cac vn v tng thich vi T.V. Media. Hoc la, giai quyt vn nay, hay s dung mt trong cac phung phap sau loai bo tt ca cac chng trinh T.V. Media trc khi ban cai t Windows XP SP2.

S dung Cng cu Loai bo Adware T.V. Media (KB 886590)

Loai bo tt ca cac chng trinh T.V. Media. lam vic nay, hay tai xung cng cu sau y t Trung tm Tai xung cua Microsoft :
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cng cu Loai bo Adware T.V. Media (KB 886590).

Loai bo T.V. Media bng tay

Canh bao Nu ban s dung Registry Editor khng ung cach, ban co th gy ra cac s c nghim trong khin ban phai cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am ban co th giai quyt vn do s dung Registry Editor khng ung cach gy ra. Ban t chiu rui ro khi s dung Registry Editor .

loa bo T.V. Media (TvMedia.tvmbho) bng tay, hay lam theo nhng bc sau.

Quan trong am bao rng ban lam theo chi dn mt cach cn thn va xoa moi th c cp. Thng thng, vic loai bo se tht bai nu mt muc n le khng bi xoa. Nu T.V. Media (TvMedia.tvmbho) vn con trn may tinh sau khi ban hoan thanh chi dn loai bo, hay lam lai cac chi dn.
 1. Khi ng may tinh cua ban Ch An toan .
 2. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 3. inh vi cac khoa con ng ky sau. Xoa muc nhp TV Media cho mi khoa con nu muc o tn tai.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. inh vi ri xoa cac khoa con ng ky nu co:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Thoat Registry Edtior, va sau o khi ng lai may tinh cua ban Ch An toan .
 6. Bm Bt u, bm Chay, go cmd, ri bm OK.
 7. Loai bo T.V. Media.
 8. Trn man hinh nn, bm up May tinh cua ti.
 9. inh vi ri xoa cp TV Media . Theo mc inh, cp nay c t trong cp C:\Program Files.
 10. Khi ng lai may tinh cua ban.

T?NH TR?NG

Microsoft ang nghin cu vn nay va se ng thm thng tin trong bai vit nay khi co thng tin.

THNG TIN THM

khc phuc li Stop c0000135 sau khi no xay ra va loai bo T.V. Media, hay lam theo cac bc sau.

Bc 1: S dung Ban iu khin Phuc hi loai bo Windows XP SP2

Loai bo Windows XP SP2 t may tinh cua ban bng cach s dung Ban iu khin Phuc hi . bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft, va sau o xem phn S dung Ban iu khin Phuc hi :
875350 Cach loai bo Windows XP Goi Dich vu 2 khoi may tinh cua ban

Bc 2: Loai bo T.V. Media hoc cai t Ban cp nht Ti thit 885523

S dung mt trong cac phng phap sau trong phn "Cach giai quyt" loai bo T.V. Media hoc cai t ming va tng thich Ban cp nht Ti thit 885523. bit thm thng tin v cach cai t Ban Cp nht Ti thit 885523, hay xem phn "Giai phap" .

Bc 3: Cai t lai Windows XP SP2

Sau khi ban a loai bo T.V. Media hoc a cai t ming va tng thich Ban cp nht Ti thit 885523, hay cai t lai Windows XP SP2. thc hin vic nay, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;VI-VN;windowsxpsp2


Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khacv hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 885523 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2007 - Xem xt l?i: 9.5
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? kha:
kberrmsg kbtshoot kbqfe kbsetup kbprb atdownload kbhotfixserver KB885523

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com