Straipsnio ID: 885523 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.


Svarbu. ?iame straipsnyje teikiama informacija apie registro keitim?. Prie? keisdami registr? padarykite atsargin? jo kopij? ir i?siai?kinkite, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Jei norite su?inoti, kaip daryti atsargines kopijas, atkurti ar redaguoti registr?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
256986 Microsoft Windows registro apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)


Atnaujinta: 2004 m. spalio 6 d.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?diegus Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2), kompiuteris vis paleid?iamas i? naujo ir siun?iamas ?is stabdymo klaidos prane?imas:
Aptikta problema ir Windows baigia darb?, kad neb?t? pakenkta kompiuteriui...
Technin? informacija:
STOP: c0000135 {Unable To Locate Component}
?ios programos paleisti nepavyko, nes nerastas winsrv. Galb?t problem? pavyks nustatyti program? diegiant i? naujo.
Pastaba. Atsi?velgiant ? kompiuterio konfig?racij?, ?vykus sistemos klaidai, jis gali b?ti tuojau pat paleistas i? naujo. Jei norite i?jungti ?i? pasirinkt?, kad kompiuteris neb?t? paleid?iamas i? naujo, paspauskite s?rankos klavi?? F8 ir, naudodami rodykli? klavi?us, pasirinkite pasirinkt? I?jungti automatin? paleidim? i? naujo, jei ?vyks sistemos klaida ir paspauskite klavi?? ENTER.

PRIE?ASTIS

Problema kyla, jei teisingas vienas i? ?i? teigini?:
 • Kompiuteryje ?diegta T.V. Media (TvMedia.tvmbho) i? Total Velocity Corporation.
 • ?dieg?te b?tin?j? naujin? 885523.
 • Band?te diegti Windows XP SP2.
Problema gali kilti, nes Windows XP SP2 diegimo programa ir tre?iosios ?alies patarim? programa T.V. Media yra nesuderinamos. Problema kyla, kai bandote diegti Windows XP SP2, kai kompiuteryje jau ?diegta T.V. Media. Paleisdami kompiuter? gaunate stabdymo klaidos prane?im? ir nepavyksta ?diegti. Problemos i?vengsite, jei prie? diegdami Windows XP SP2 pa?alinsite T.V. Media arba ?diegsite b?tin?j? naujin? 885523.

SPRENDIMAS

Naujinio informacija

?iuo metu b?tinojo naujinio 885523 negausite nei Windows atnaujinimo svetain?je, nei naudodami automatinio atnaujinimo priemon?. B?tinasis naujinys 885523 i?sprend?ia suderinamumo problem?. ?is naujinys Windows atnaujinimo ir automatini? atnaujinim? svetain?se si?lomas tik tiems vartotojams, kuri? kompiuteriuose ?diegta T.V. Media. Jei j?s? kompiuteryje ne?diegta T.V. Media, ?io naujinio diegti nereikia.

?is naujinys vis? pirma skirtas Windows atnaujinimo ir automatini? atnaujinim? vartotojams, ne?inantiems, kad kompiuteryje ?diegta T.V. Media. Jei kompiuteryje ?diegta T.V. Media, Windows atnaujinimas ir automatiniai atnaujinimai nesi?lys diegti Windows XP SP2, kol nebus ?diegtas b?tinasis naujinys 885523.

Jei ?dieg? Windows XP SP2 gavote stabdymo klaidos prane?im? c0000135, instrukcij?, kaip atkurti sistem?, ie?kokite skyriuje ?Daugiau informacijos?. Vadovaukit?s skyriuje pateiktomis nuorodomis, kad problema nepasikartot?.

Automatiniai atnaujinimai

Jei kompiuteryje ?diegta T.V. Media, prie? diegiant Windows XP 2 pakeitim? paket?, bus si?loma ?diegti b?tin?j? naujin? 885523. Nereikia atlikti joki? speciali? veiksm?. Tiesiog priimkite naujin? ir leiskite j? diegti. ?is naujinys si?lomas tik tada, jei kompiuteryje ?iuo metu ?diegta T.V. Media.

Windows atnaujinimo svetain?

Lankantis Windows atnaujinimo svetain?je, naujinys 885523 bus si?lomas kaip b?tinasis naujinys ir automati?kai parenkamas, jei kompiuteryje ?diegta T.V. Media. Spustel?kite Diegti, sutikite su galutinio vartotojo s?lygomis (EULA) ir leiskite diegti naujin?. ?is naujinys si?lomas tik tada, jei kompiuteryje ?iuo metu ?diegta T.V. Media.

Kai diegimas bus baigtas, i? naujo paleiskite kompiuter?, gr??kite ? Windows atnaujinimo svetain? ir dar kart? patikrinkite kompiuter?. Bus si?lomas Windows XP 2 pakeitim? paketas ir gal?site diegti toliau.

Atsisiuntimo informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 885523 paket?.

I?leidimo data: 2004 m. spalio 5 d.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinosios s?lygos

Nereikia atlikti joki? speciali? veiksm?. Ta?iau ?is naujinys b?tinas tik tada, jei T.V. Media nenorite ?alinti i? sistemos.

Reikalavimas, jei norite i? naujo paleisti kompiuter?

Prie? taikydami ?? naujin?, turite i? naujo paleisti kompiuter?, kuriame dar ne?diegtas Windows XP SP2.

Naujinio keitimo informacija

?is naujinys negali pakeisti kurio nors kito naujinio.

Failo informacija

?io naujinio versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo priedus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis konvertuojamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DataLaikasVersijaDydisFailo vardasSP reikalavimasPaslaugos ?aka
2004 m. rugs?jo 24 d.03:005.1.2600.1681,802,240Acgenral.dllN?raRTMQFE
2004 m. rugs?jo 24 d.03:011,055,490Sysmain.sdbN?raRTMQFE
2004 m. rugs?jo 24 d.03:055.1.2600.15941,822,208Acgenral.dllSP1SP1QFE
2004 m. rugs?jo 24 d.03:055.1.2600.1594 220,160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
2004 m. rugs?jo 24 d.03:061,089,198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
2004 m. rugs?jo 24 d.02:555.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2GDR
2004 m. rugs?jo 23 d.23:571,192,266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
2004 m. rugs?jo 24 d.02:435.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2QFE
2004 m. rugs?jo 24 d.02:441,192,266Sysmain.sdbSP2SP2QFE

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei Windows XP SP2 diegsite ?dieg? b?tin?j? naujin? 885523, nepatirsite joki? suderinimo su T.V. Media problem?. Jei norite kitaip i?spr?sti ?i? problem?, prie? diegdami Windows XP SP2, naudokite ?iuos metodus ir pa?alinkite visas T.V. Media programas.

Naudokite ?rank? Adware T.V. Media Removal Tool (KB 886590)

?alinkite visas T.V. Media programas. Jei norite tai atlikti, ?? ?rank? atsisi?skite i? Microsoft atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? Adware T.V. Media Removal Tool (KB 886590).

Patys pa?alinkite T.V. Media

?sp?jimas Jei netinkamai naudojate Registro redaktori?, galite sukelti rimt? problem?, d?l kuri? gali prireikti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad pavyks i?spr?sti problemas, kilusias d?l netinkamo Registro redaktoriaus naudojimo. Naudodami Registro redaktori? prisiimate rizik?.

Jei norite patys ?alinti T.V. Media (TvMedia.tvmbho), atlikite ?iuos veiksmus.

Svarbu. ?sitikinkite, kad visk? atliekate tiksliai pagal instrukcijas ir naikinate visus pamin?tus elementus. Da?niausiai pa?alinti nepavyksta, jei lieka nepanaikintas nors vienas elementas. Jei T.V. Media (TvMedia.tvmbho) liko kompiuteryje, kai ?alindami atlikote visus instrukcijose nurodytus veiksmus, dar kart? pagal instrukcijas atlikite veiksmus.
 1. Paleiskite kompiuter? saugumo re?imu.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ?iuos antrinius registro raktus. Naikinkite kiekvieno antrinio rakto TV Media ?ra??, jei toki? yra.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. Raskite ir panaikinkite ?iuos registro raktus:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Baikite darb? su registr? redaktoriumi ir i? naujo paleiskite kompiuter? saugumo re?imu.
 6. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 7. Pa?alinkite T.V. Media.
 8. Darbalaukyje du kartus spustel?kite Mano kompiuteris.
 9. Raskite ir panaikinkite aplank? TV Media. Pagal numatytuosius nustatymus ?is aplankas yra aplanke C:\Program Files.
 10. I? naujo paleiskite kompiuter?.

B?SENA

Microsoft ai?kinasi ?i? problem? ir kai sprendimas bus rastas, informacija apie tai bus i? karto ?traukt? ? ?? straipsn?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite pa?alinti stabdymo klaid? c0000135 ir T.V. Media, atlikite ?iuos veiksmus.

1 veiksmas: Windows XP SP2 pa?alinti naudokite atk?rimo konsol?

Naudodami atk?rimo konsol? i? kompiuterio pa?alinkite Windows XP SP2. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je, tada perskaitykite skyri? ?Naudokite atk?rimo konsol?":
875350 Kaip i? kompiuterio pa?alinti Windows XP 2 pakeitim? paket?

2 veiksmas: pa?alinkite T.V. Media arba ?diekite b?tin?j? naujin? 885523

Naudokite vien? i? skyriuje ?Laikinasis sprendimas? nurodyt? metod?, jei norite pa?alinti T.V. Media arba ?diegti b?tin?j? naujin? 885523, i?spr?siant? suderinamumo problem?. Daugiau informacijos, kaip diegti b?tin?j? naujin? 885523, ie?kokite skyriuje ?Sprendimas?.

3 veiksmas: I? naujo diekite Windows XP SP2

Pa?alin? T.V. Media arba ?dieg? b?tin?j? suderinant? naujin? 885523, i? naujo ?diekite Windows XP SP2. Informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;windowsxpsp2


Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 885523 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. rugpj??io 24 d. - Per?i?ra: 9.4
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbtshoot kbsetup kbprb atdownload KB885523

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com