Hiu nng cua cac thit bi 1394 co th suy giam sau khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 885222 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i s ng ky. Trc khi ban sa i s ng ky, bao am sao lu s ng ky va bao am rng ban hiu c cach khi phuc s ng ky nu co s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, khi phuc, va sa i s ng ky, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta v S ng ky cua Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Sau khi ban cp nht may tinh ln Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2), hiu nng cua cac thit bi FireWire 1394a hoc 1394b se suy giam ang k. May anh ky thut s co tc S400 la mt vi du cua thit bi nh vy.

NGUYN NHN

Vn nay xay ra nu ban kt ni mt thit bi FireWire 1394a hoc 1394b vi cng 1394b. Vn nay xay ra vi Windows XP SP2 lam thay i cac cng 1394b sang tc S100 khi ban nng cp.

GI?I PHP

Cp nht Thng tin

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung Cp nht cho goi Windows XP (KB885222) by gi.

Ngay Phat hanh: 17/12/2004

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

cai t cp nht nay, ban phai co Windows XP SP2 a c cai t.

Thng tin Khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi cai t cp nht nay.

Thng tin thay th cp nht

Cp nht nay khng c thay th bi bt ky hotfix hay cp nht nao sau o.

Thng tin s ng ky

Canh bao Nu ban s dung Registry Editor khng ung cach, ban co th gy ra cac s c nghim trong khin ban phai cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am ban co th giai quyt vn do s dung Registry Editor khng ung cach gy ra. Ban t chiu rui ro khi s dung Registry Editor .

Sau khi cai t cp nht nay, nu ban thm mt b iu khin chu cho thit bi 1394 mi vao may tinh cua ban, ban phai thm hoc sa i muc nhp SidSpeed trong s ng ky Windows cho b iu khin lu tr 1394 mi . thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. inh vi, sau o bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\1394_hc_hw_id\1394_instance_id\Tham bin Thit bi
 3. Nu gia tri SidSpeed khng co trong ngn phai sau khi ban bm khoa conTham bin Thit bi trong bc 2, hay tao ra no. lam vic nay, tro chut tiMi trn menu Chinh sa, bm Gia tri DWORD, goSidSpeed, ri nhn ENTER.
 4. Bm chut phai vao SidSpeed, ri bm Sa i.
 5. Trong Gia tri d liu , go mt trong cac gia tri c hin thi trong bang sau, ri bm OK.
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Gia triTc
  0Tc S100
  1Tc S200
  2Tc S400 (gia tri mc inh )
  3Tc S400/S800 (gia tri Windows XP Goi Dich vu 1 [SP1])
  Chu y Nu ban s dung mt gia tri ln hn 3, thi SidSpeed se s dung gia tri 0 (tc S100 ).
 6. Ra khoi Registry Editor.
inh vi thng tin b iu khin FireWire, hay lam theo nhng bc sau:
 1. M B quan ly Thit bi. lam vic nay, hay bm chut phai vao May tinh cua Ti trn menu Bt u, bm Quan ly, ri bm B quan ly Thit bi trong Cac Cng cu H thng . Ban cung co th bm Cac thuc tinhtrong May tinh cua ti, va sau o bm B quan ly Thit bi trn tabPhn cng .
 2. inh vi b iu khin FireWire cua ban trong B iu khin lu tr Bus IEEE 1934 .
 3. Bm chut phai vao muc nhp b iu khin FireWire, bm Cac thuc tinh, ri bm tab Chi tit .
 4. Bm Id Instance cua Thit bi . Ban se thy mt xu ch cai va s ging nh sau:
  PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00\4&19FD8D60&0&60F0
  Thng tin gia hai du gach cheo (\) la 1394_hc_hw_id". VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00 la ID phn cng trong vi du nay. Thng tin theo sau du gach cheo (\) th hai la 1394_instance_id. 4&19FD8D60&0&60F0 la ID th hin trong vi du nay.

Thng tin tp

Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim kim s khac bit gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi cng cu Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  -----------------------------------------------------------------
  04/11/2004 20:59 5.1.2600.2549  6,656 Cstupd1394sidspeed.dll 
  04/11/2004 19:33 5.1.2600.2549 61,184 Ohci1394.sys

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 885222 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 4.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
T? kha:
kbbug kbfix kbqfe atdownload kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB885222

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com