Straipsnio ID: 885222 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu ?iame straipsnyje teikiama informacija apie registro keitim?. Prie? keisdami registr? padarykite atsargin? jo kopij? ir i?siai?kinkite, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Jei norite su?inoti, kaip daryti atsargines kopijas, atkurti ar redaguoti registr?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 ?Microsoft Windows? registro apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai naujindami kompiuter? ?diegiate ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2), 1394a arba 1394b FireWire ?renginiai gali prad?ti gerokai blogiau veikti. Pamin?tinas toks ?renginys, kaip skaitmeninis fotoaparatas, veikiantis S400 grei?iu.

PRIE?ASTIS

Problema kyla, kai 1394a arba 1394b FireWire ?renginys prijungiamas prie 1394b prievado. Problema kyla tod?l, kad atnaujinus ?Windows XP? SP2 buvus? 1394b prievad? greit? pakei?ia S100 grei?iu.

SPRENDIMAS

Naujinio informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite naujin?, skirt? ?Windows XP? (KB885222) paketui.

I?leidimo data: 2004 m. gruod?io 17 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinos s?lygos

Jei norite diegti ?? naujin?, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas ?Windows XP? SP2.

Paleidimo i? naujo informacija

?dieg? naujin? turite paleisti kompiuter? i? naujo.

Naujinio pakeitimo informacija

?io naujinio negalite pakeisti jokiu v?lesniu taisymu ar naujiniu.

Registro informacija

?sp?jimas Jei netinkamai naudojate Registro redaktori?, galite sukelti rimt? problem?, d?l kuri? gali prireikti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad pavyks i?spr?sti problemas, kilusias d?l netinkamo Registro redaktoriaus naudojimo. Naudodami Registro redaktori? prisiimate atsakomyb?.

Jei ?dieg? ?? naujin? ? kompiuter? ?trauksite naujam 1394 ?renginiui skirt? pagrindinio kompiuterio valdikl?, tur?site prid?ti naujo 1394 pagrindinio kompiuterio valdiklio ?Windows? registro SidSpeed ?ra?? arba j? modifikuoti. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro subrakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\1394_hc_hw_id\1394_instance_id\Device Parameters
 3. Jei atliekant 2 veiksm?, spustel?jus subrakt? ?renginio parametrai reikiamame lange nerodoma SidSpeed reik?m?, sukurkite j?. Jei norite tai atlikti, pasirinkite Nauja i? meniu Redaguoti, spustel?kite DWORD reik?m?, ?ra?ykite SidSpeed ir paspauskite klavi?? ENTER.
 4. De?iniuoju mygtuku spustel?kite SidSpeed, tada spustel?kite Modifikuoti.
 5. ? lauk? Reik?m?s duomenys ?ra?ykite vien? i? ?ioje lentel?je pateikt? reik?mi?, tada spustel?kite Gerai.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  Reik?m?Greitis
  0S100 greitis
  1S200 greitis
  2S400 greitis (numatytoji reik?m?)
  3S400/S800 greitis (?Windows XP? 1 pakeitim? paketo [SP1] reik?m?)
  Pastaba Jei m?ginsite naudoti reik?m?, didesn? u? 3, SidSpeed naudojama reik?m? bus 0 (S100 greitis).
 6. I?eikite i? registro redaktoriaus.
Jei norite rasti FireWire valdiklio informacij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite ?renginio vadov? Jei norite tai atlikti, de?iniuoju mygtuku spustel?kite aplank? Mano kompiuteris, esant? meniu Prad?ti, spustel?kite Valdyti, tada spustel?kite pasirinkt? ?renginio vadovas, esan?i? srityje Sistemos ?rankiai. Taip pat galite spustel?ti srit? Ypatyb?s, esan?i? Mano kompiuteris, tada spustel?kite pasirinkt? ?renginio vadovas, esan?i? skirtuke Aparat?ra.
 2. FireWire valdikl? rasite srityje IEEE 1934 magistral?s pagrindinio kompiuterio valdikliai.
 3. De?iniuoju mygtuku spustel?kite FireWire valdiklio ?ra??, spustel?kite Ypatyb?s, tada spustel?kite skirtuk? I?samiau.
 4. Spustel?kite ?renginio kopijos identifikatorius. Pamatysite raid?i? ir skai?i? eilut?, pana?i? ?:
  PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00\4&19FD8D60&0&60F0
  Tarp dviej? pasvir?j? br?k?ni? (\) pateikta informacija yra "1394_hc_hw_id". ?VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00? ?iame pavyzdyje yra aparat?ros identifikatorius. Po antrojo pasvirojo br?k?nio (\) pateikta informacija ?1394_instance_id?. ?4&19FD8D60&0&60F0? ?iame pavyzdyje yra kopijos identifikatorius.

Failo informacija

?io naujinio versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo priedus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas  Versija    Dydis    Failo vardas
  -----------------------------------------------------------------
  04-Nov-2004 20:59 5.1.2600.2549  6,656 Cstupd1394sidspeed.dll 
  04-Nov-2004 19:33 5.1.2600.2549 61,184 Ohci1394.sys

B?SENA

?Microsoft? pripa?ino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, naudojamos apib?dinti ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinius, apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 885222 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. sausio 11 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix atdownload kbwinxppresp3fix KB885222

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com