K??das kods STOP 0x0000007E rodas p?c tam, kad atvienojat ier?ci USB 2.0 flash uzglab??anas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 884868 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Stop 0x7E k??da notiek Microsoft Windows XP balst?tas portat?vais dators. ??da k??da var rasties, kad esat aizv?ris programmu, kur? ir Atveriet turi failu uz univers?l?s seri?l?s kopnes (USB) 2.0 flash glab??anas ier?ce.

Piem?ram, Stop 0x7E k??da var rasties, ja j?s r?kojieties ??di:
 1. USB 2.0 flash glab??anas ier?ci savienojat savu portat?vo datoru, izmantojot USB portu docking staciju.
 2. T?du programmu k? Microsoft WordPad, ko izmanto, lai saglab?tu failu uz USB 2.0 flash uzglab??anas ier?ci.
 3. Main?t failu, bet neesat to saglab?jis.
 4. USB 2.0 flash uzglab??anas ier?ce ir j?atvieno.
 5. Portat?v? datora j?atvieno no dokstacijas stacijas.
 6. Aizverot programmu.
Nepied?v? saglab?t failu un Stop 0x7E k??da notiek.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Ir nepiecie?ama Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnes (SP2) instal?ta datoru, lai lietotu ?o labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Sep-2004 20:06 5.1.2600.2515   57,856 Usbhub.sys

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, saglab?jiet failu pirms atvienojiet USB 2.0 kr?tuves ier?ci.

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 884868 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 13. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kberrmsg kbpending kbbug kbqfe kbhotfixserver kbmt KB884868 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 884868

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com