Cac chng trinh c bit la gp s c mt chc nng khi chay trn may tinh co s dung Windows XP Goi Dich vu 2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 884130 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GII THIU

Bai vit nay cha danh sach cac chng trinh c bit la bi mt chc nng khi chay trn may tinh co s dung Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2). Nu ban ang s dung mt chng trinh xut hin trong danh sach nay, hay lin h vi nha cung cp phn mm bit thm thng tin. Microsoft se cp nht danh sach nay vi nhng thng tin mi ngay khi chung ti va nhn c no. Do o, hay kim tra bai vit nay thng xuyn.

i vi cac chng trinh chay trn may chu va chay trn may khach giao tip qua Internet hoc qua mt mang, thi tinh nng Tng la mi cua Windows trong Windows XP SP2 co th ang khoa cac kt ni t nguyn ti may tinh cua ban. Vi du v cac loai chng trinh nay bao gm:
  • Cac tro chi vi nhiu ngi chi va cac chng trinh tin nhn nhanh c s dung qua Internet.
  • Cac chng trinh may khach chay trn Windows XP SP 2 co nhn d liu t may chu.
  • Cac chng trinh may chu chay trn Windows XP SP2 ap ng cac yu cu t may khach .

THNG TIN THM

bit thm thng tin v cach s dung tinh nng Tng la cua Windows cho phep cac chng trinh chp nhn kt ni, hay bm vao cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
842242 Mt s chng trinh se dng hoat ng sau khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
875357 Khc phuc s c thit t Tng la cua Windows trong Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
i vi cac chng trinh hin thi nhng vn v may tinh da trn 64 bit co h tr cng ngh Khng Thc thi (NX), thi tinh nng mi Ngn can Thc thi D liu trong Windows XP SP2 co th ngn khng cho chng trinh chay ung cach.

bit thm thng tin v cach s dung tinh nng Ngn can Thc thi D liu, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
875351 Ban nhn c mt thng bao li "Ngn can Thc thi D liu" trong Windows XP Goi Dich vu 2 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).


Bang sau y lit k cac chng trinh c bit n la gp s c mt chc nng khi chung chay trn may tinh co s dung Windows XP Goi Dich vu 2

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn chng trinh Phin ban chng trinh Nha cung cp chng trinh Kiu B x lyWeb siteS c hay hin tng
Thanh cng cu AOL 1.13.2 AOL 32-bit va 64-bit (NX) http://www.aol.com Thanh Thng tin chn truy nhp ti hp chinh sa cua cng cu.
PhotoShop CS8.0 Adobe 64-bit (NX) http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html Cai t chng trinh, nhng khng khi ng.
BlackICE 3.6 crj Cac h thng Bao mt Internet 64-bit (NX) http://www.iss.net Khi s dung chng trinh nay, ban co th nhn c li Dng khin chng trinh phai thoat ra.
BootSkin Tt ca Stardock 32-bit va 64-bit (NX) http://www.stardock.com Khi ban khi ng lai may tinh trong chng trinh Thit lp Windows XP SP2, mt li Dng se xay ra. bit thm thng tin, hay xem bai vit sau y trong C s Kin thc Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[ln];873159.
Lnh Chng Vi-rut 4.9 Authentium 32-bit va 64-bit (NX) http://www.authentium.com Chng trinh nay khng khi ng.
Encyclopedia Britannica 2000 Deluxe 1 Encyclopedia Britannica 32-bit va 64-bit (NX) http://www.britannica.com Chuyn dich Java khng hoat ng sau khi ban cai t chng trinh nay.
eTrust EZ Armor 1 Lin kt may tinh 64-bit (NX) http://www.ca.com Phn Tng la EZ cua chng trinh nay tao ra mt li Dng trong qua trinh cai t.
Freedom Force 1 Electronic Arts 32-bit va 64-bit (NX) http://www.ea.com Khi ban khi ng mt chng trinh, mt thng bao se xut hin a ban ti Web site EA sau : http://techsupport.ea.com.
Kaspersky Anti-Virus (c) 4.5 va 5.0 Kaspersky Labs 64-bit (NX) http://www.kaspersky.com Quet Thi gian Thc khng hoat ng trong phin ban 4.5 hoc 5.0. Web site cua nha cung cp co cac cp nht cho san phm c thit k giai quyt vn nay.
Live Motion 1 Adobe 32-bit va 64-bit (NX) http://www.adobe.com Chng trinh nay hin thi cac li khac nhau ngn hoat ng thng thng.
MapSendDirectRoute 1.0 Magellan 32-bit va 64-bit (NX) http://www.magellangps.com Khi ban khi ng chng trinh, mt thng bao se xut hin a ban ti Web site sau: http://www.magellangps.com/en/support.
MPEGcraft DVD Tt ca Canopus 32-bit va 64-bit (NX) Khi ban lu mt tp MPEG, ban se nhn c li "Khng chinh sa c", va khng th lu tp .
NBA LIVE 2000 1 Electronic Arts 32-bit va 64-bit (NX) http://www.ea.com Chng trinh nay khng khi ng trong mt s h thng nht inh.
NOD32 cho Microsoft Windows 2.000.11 Eset 64-bit (NX) http://www.eset.com Khi chng trinh nay c khi ng trn may tinh da trn AMD64, thi tt ca kt ni mang u bi mt. giai quyt vn nay, hay nng cp ln phin ban NOD32 2.12.2 hoc cao hn.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 32-bit va 64-bit (NX) http://www.norman.com Tr ly Norman Personal Firewall se khng khi ng.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 64-bit (NX) Sau khi chng trinh nay cai t va khi ng lai, may ban se khng tai ung cach
Norton Antivirus 2003 Symantec 32-bit va 64-bit (NX) http://www.symantec.comKhi khi ng h thng, cac Nhim vu a c ln Lich biu trong Norton Antivirus 2003 khng t ng quet.
Norton SystemWorks 2003 Go Back Personal Edition 2003 Symantec 64-bit (NX) http://www.symantec.com Nu cai t chng trinh nay, ban se nhn c li "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL" mi khi may tinh khi ng.
Norton System Works 2004 - GoBack32 2004 Symantec 64-bit (NX) http://www.symantec.com Nu cai t chng trinh nay, ban se nhn c li "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL" mi khi may tinh khi ng.
OmniPage Pro 11 ScanSoft 32-bit va 64-bit (NX) http://www.nuance.com Khi ban loai bo chng trinh nay, vic d cai t chng trinh cha kt thuc.
Outpost Firewall 2.1 Agnitum 32-bit va 64-bit (NX) http://www.agnitum.com Khi chay chng trinh nay, ban co th nhn c li Dng va phai khi ng lai may tinh.
PaperPort Deluxe 8 ScanSoft 32-bit va 64-bit (NX) http://www.nuance.com Thit lp hoc d cai t chng trinh cha kt thuc.
Pinnacle Studio 9 H thng Pinnacle 64-bit (NX) http://www.pinnaclesys.com Nu cai t chng trinh nay, ban nhn c li "Ngn can Thc thi D liu" bt c khi nao tp MPEG c truy nhp.
Rational ClearCase 2003 IBM 32-bit va 64-bit (NX) http://www.ibm.com/vn/en/ Khi ban khi ng lai may tinh trong chng trinh Thit lp Windows XP SP2, mt li Dng se xay ra.
Roboword Pro (Nht Ban) 6 TechnoCraft 32-bit va 64-bit (NX) http://www.technocraft.co.jp/english/pagehelp.html Khi ban s dung cng cu Tram Tim kim, thi chng trinh se ong sm.
Semagic 1.3.9.6 Live Journal 32-bit va 64-bit (NX) http://www.livejournal.com Chng trinh nay se thoat ra sau khi ban nhp thng tin ng nhp .
Phong cach XP 2 TGTSoft 32-bit va 64-bit (NX) http://www.tgtsoft.com Co th tim thy phin ban cp nht cua chng trinh nay trn Web site TGTSoft.
PC Ao 2004 Microsoft 32-bit http://www.microsoft.comKhi ban chay may ao chay trn Windows XP SP2, no se vn hanh chm hn so vi may ao chay trn Windows XP SP1.
VirusSecurity 2004 (Nht Ban) 2004 Sourcenext 32-bit va 64-bit (NX) http://www.sourcenext.com Giam sat Thi gian thc khng khi ng.
Window- Eyes Professional 4.2 GW Micro 32-bit va 64-bit (NX) http://www.gwmicro.com Nhiu thng bao li xay ra trong khi cai t chng trinh. Ghe thm site GW Micro bit thm thng tin v phin ban a c nng cp cua chng trinh.
WinRoute Pro 4.25 Kerio 32-bit va 64-bit (NX) http://www.kerio.com Khi ban khi ng chng trinh nay, mt thng bao se xut hin a ban ti Web site sau y: http://www.kerio.com.
WordPerfect Office 11 Corel 32-bit va 64-bit (NX) http://www.corel.com Cp Nht WordPerfect Office khng th cp nht chng trinh. Ngi dung co th tai xung WordPerfect Office 11 Goi Dich vu 2 giai quyt vn nay. bit thm thng tin, hay ghe thm web site sau cua Corel: http://www.corel.com/support.
ZoneAlarm 3.7 Zone Labs 64-bit (NX) http://www.zonelabs.com Nu cai t chng trinh nay, ban se nhn c li "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" mi khi may tinh khi ng.
ZoneAlarm 4 Zone Labs 64-bit (NX) http://www.zonelabs.com Nu cai t chng trinh nay, ban se nhn c li Dng mi khi may tinh cua ban khi ng.
ZoneAlarm 4.5x Zone Labs 64-bit (NX) http://www.zonelabs.com Chng trinh nay khng cai t. Nu cai t chng trinh nay, ban se nhn c li Dng 8e" mi khi may tinh cua ban khi ng.
ZoneAlarm 5.0.590 Zone Labs 32-bit va 64-bit (NX) http://www.zonelabs.com Khi loai bo ZoneAlarm, ban se nhn c thng bao li Dng hoc may tinh cua ban se khi ng lai trc khi chng trinh d cai t kt thuc.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 884130 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 20.3
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
T? kha:
kbinfo kbtshoot kbprb kbpubtypekc KB884130

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com