Programmas, par kur?m ir zin?ms, ka t?m ir probl?mas ar funkcionalit?ti, ja t?s tiek palaistas dator? ar oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotni

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 884130 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? ir to programmu saraksts, par kur?m ir zin?ms, ka t?s zaud? funkcionalit?ti, ja tiek lietotas dator? ar oper?t?jsist?mas Microsoft Windows XP 2. servisa pakotni (SP2). Ja izmantojat ?aj? sarakst? iek?autu programmu, l?dziet pla??ku inform?ciju programmat?ras ra?ot?jam. Microsoft atjaunina ?o sarakstu, pievienojot jaunu inform?ciju, tikl?dz t? tiek sa?emta. T?d?? ?o rakstu ir ieteicams regul?ri p?rskat?t.

T?du klienta b?zes un servera b?zes programmu darb?bu, kuras sazi?ai izmanto internetu vai t?klu, var trauc?t jaunais Windows ugunsm?ra l?dzeklis, kas ir iek?auts Windows XP SP2, jo tas var blo??t nepiepras?tus savienojumus ar datoru. ?? veida programmu piem?ri:
  • Vair?kiem sp?l?t?jiem paredz?tas sp?les un t?l?t?j?s zi?apmai?as programmas, kas tiek izmantotas, lietojot internetu.
  • Windows XP SP2 b?zes klienta programmas, kas sa?em datus no servera.
  • Windows XP SP2 b?zes servera programmas, kas atbild uz klienta piepras?jumiem.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai sa?emtu pla??ku inform?ciju par to, k? izmantot Windows ugunsm?ra l?dzekli, lai ?autu programm?m pie?emt savienojumus, noklik??iniet uz ?iem Microsoft zin??anu b?zes rakstu numuriem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
842242 Da?as programmas p?rst?j darboties p?c Windows XP 2. servisa pakotnes instal??anas
875357 Windows ugunsm?ra iestat?jumu probl?mu nov?r?ana Windows XP 2. servisa pakotn?
Programm?m, kur?m rodas probl?mas 64 bitu b?zes datoros, kas atbalsta tehnolo?iju No Execute (NX), jaunais Windows XP SP2 iek?autais datu izpildes nov?r?anas l?dzeklis Data Execution Prevention var trauc?t pareizu programmu darb?bu.

Lai sa?emtu pla??ku inform?ciju par to, k? izmantot l?dzekli Data Execution Prevention, noklik??iniet uz ?iem Microsoft zin??anu b?zes rakstu numuriem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
875351 Windows XP 2. servisa pakotn? tiek sa?emts k??das zi?ojums "Data Execution Prevention"


?aj? tabul? ir nor?d?tas programmas, par kur?m ir zin?ms, ka t?s zaud? funkcionalit?ti, ja tiek palaistas dator? ar Windows XP SP2.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Programmas nosaukums Programmas versija Programmas ra?ot?js Procesora veidsWeb vietaProbl?ma vai simptoms
AOL r?kjosla 1.13.2 AOL 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.aol.com Inform?cijas josla blo?? piek?uvi r?ka redi???anas lodzi?iem.
PhotoShop CS8.0Adobe 64 bitu (NX) http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html Programma tiek instal?ta, bet to nevar palaist.
BlackICE 3.6 crj Internet Security Systems 64 bitu (NX)http://www.iss.net Lietojot ?o programmu, iesp?jams, tiek sa?emta p?rtrauk?anas k??da, kas liek programmai p?rtraukt darbu.
BootSkin Visas Stardock 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.stardock.com Restart?jot datoru Windows XP SP2 uzst?d??anas laik?, rodas p?rtrauk?anas k??da. Pla??ku inform?ciju skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?): http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[ln];873159.
Command Antivirus 4.9 Authentium 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.authentium.com ?? programma netiek palaista.
Encyclopedia Britannica 2000 Deluxe 1 Encyclopedia Britannica 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.britannica.com P?c ??s programmas instal??anas nedarbojas Java render??ana.
eTrust EZ Armor 1 Computer Associates 64 bitu (NX)http://www.ca.com ??s programmas da?a EZ Firewall instal??anas laik? ?ener? p?rtrauk?anas k??du.
Freedom Force 1 Electronic Arts 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.ea.com Start?jot programmu, tiek par?d?ts zi?ojums ar nor?di uz ?o EA Web vietu: http://techsupport.ea.com.
Kaspersky Anti-Virus  (v?cu) 4.5 un 5.0 Kaspersky Labs 64 bitu (NX)http://www.kaspersky.com Re?llaika sken??ana nedarbojas versij? 4.5 un 5.0. Ra?ot?ja Web viet? ir pieejami produkta atjaunin?jumi, kas ir paredz?ti ??s probl?mas nov?r?anai.
Live Motion 1 Adobe 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.adobe.com ?? programma uzr?da da??das k??das, kas liedz tai norm?li darboties.
MapSend DirectRoute 1.0 Magellan 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.magellangps.com Start?jot programmu, tiek par?d?ts zi?ojums ar nor?di uz ?o Web vietu: http://www.magellangps.com/en/support.
MPEGcraft DVD Visas Canopus 32 bitu un 64 bitu (NX) M??inot saglab?t MPEG failu, tiek sa?emta k??da "Failed to Edit" (Neizdev?s redi??t) un failu nevar saglab?t.
NBA LIVE 2000 1 Electronic Arts 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.ea.com ?o programmu nevar palaist noteikt?s sist?m?s.
NOD32 for Microsoft Windows 2.000.11 Eset 64 bitu (NX)http://www.eset.com Ja ?? programma tiek palaista AMD64 b?zes dator?, tiek zaud?ti visi t?kla savienojumi. Lai nov?rstu ?o probl?mu, jauniniet NOD32 uz versiju 2.12.2 vai jaun?ku.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.norman.com Norman Personal Firewall Assistant nevar palaist.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 64 bitu (NX) P?c ??s programmas instal??anas un datora restart??anas netiek pareizi iel?d?ta darbvirsma.
Norton AntiVirus 2003 Symantec 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.symantec.comStart?jot sist?mu Norton AntiVirus 2003 iepl?notie uzdevumi Scheduled Tasks neveic autom?tisku sken??anu.
Norton SystemWorks 2003 - GoBack Personal Edition 2003 Symantec 64 bitu (NX)http://www.symantec.com P?c ??s programmas instal??anas ikreiz, kad start?jat datoru, tiek par?d?ta k??da "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL".
Norton SystemWorks 2004 - GoBack32 2004 Symantec 64 bitu (NX)http://www.symantec.com P?c ??s programmas instal??anas ikreiz, kad start?jat datoru, tiek par?d?ta k??da "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL".
OmniPage Pro 11 ScanSoft 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.nuance.com No?emot ?o programmu, instal?cijas no?em?anas programma nebeidz darbu.
Outpost Firewall 2.1 Agnitum 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.agnitum.com Palai?ot ?o programmu, iesp?jams, tiek sa?emta p?rtrauk?anas k??da un ir j?restart? dators.
PaperPort Deluxe 8 ScanSoft 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.nuance.com Uzst?d??anas vai instal?cijas no?em?anas programmas nebeidz darbu.
Pinnacle Studio 9 Pinnacle Systems 64 bitu (NX)http://www.pinnaclesys.com P?c ??s programmas instal??anas ikreiz, kad m??in?t piek??t MPEG failam, tiek sa?emta k??da "Data Execution Prevention".
Rational ClearCase 2003 IBM 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.ibm.com Restart?jot datoru Windows XP SP2 uzst?d??anas laik?, rodas p?rtrauk?anas k??da.
Roboword Pro (jap??u) 6 TechnoCraft 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.technocraft.co.jp/english/pagehelp.html Ja tiek izmantots r?ks Search Station, ?? programma tiek priek?laic?gi aizv?rta.
Semagic 1.3.9.6 Live Journal 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.livejournal.com ?? programma aizveras p?c pieteik?an?s inform?cijas ievad??anas.
Style XP 2 TGTSoft 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.tgtsoft.com ??s programmas atjaunin?t? versija ir pieejama TGTSoft Web viet?.
Virtual PC 2004 Microsoft 32 bituhttp://www.microsoft.comPalai?ot Windows XP SP2 b?zes virtu?lo ma??nu, t? darbojas l?ni sal?dzin?jum? ar Windows XP SP1 b?zes virtu?lo ma??nu.
VirusSecurity 2004 (jap??u) 2004 Sourcenext 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.sourcenext.com Netiek start?ts re?llaika monitors Real Time Monitor.
Window-Eyes Professional 4.2 GW Micro 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.gwmicro.com Programmas instal??anas laik? tiek par?d?ti da??di k??du zi?ojumi. Inform?ciju par programmas jaunin?to versiju skatiet GW Micro Web viet?.
WinRoute Pro 4.25 Kerio 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.kerio.com Start?jot ?o programmu, tiek par?d?ts zi?ojums ar nor?di uz ?o Web vietu: http://www.kerio.com.
WordPerfect Office 11 Corel 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.corel.com WordPerfect Office Update nevar atjaunin?t programmu. Lai nov?rstu ?o probl?mu, lietot?ji var lejupiel?d?t WordPerfect Office 11 Service Pack 2. Lai sa?emtu pla??ku inform?ciju, apmekl?jiet ?o Corel Web vietu: http://www.corel.com/support.
ZoneAlarm 3.7 Zone Labs 64 bitu (NX)http://www.zonelabs.com P?c ??s programmas instal??anas katr? datora start??anas reiz? tiek sa?emts k??das zi?ojums "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA".
ZoneAlarm 4 Zone Labs 64 bitu (NX)http://www.zonelabs.com P?c ??s programmas instal??anas katr? datora start??anas reiz? tiek sa?emta p?rtrauk?anas k??da.
ZoneAlarm 4.5x Zone Labs 64 bitu (NX)http://www.zonelabs.com ?? programma netiek instal?ta. M??inot to instal?t, katr? datora start??anas reiz? tiek sa?emta "8e" p?rtrauk?anas k??da.
ZoneAlarm 5.0.590 Zone Labs 32 bitu un 64 bitu (NX) http://www.zonelabs.com M??inot no?emt ZoneAlarm, tiek sa?emts p?rtrauk?anas k??das zi?ojums vai dators tiek restart?ts, pirms instal?cijas no?em?anas programma beidz darbu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 884130 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2005. gada 16. decembris - P?rskat??ana: 20.0
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbtshoot kbprb KB884130

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com