Cac chng trinh kt ni vi ia chi IP trong dai ia chi quay vong co th khng hoat ng nh mong mun trong Windows XP Goi Dich vu 2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 884020 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trn may tinh ang chay Microsoft Windows XP vi Goi Dich vu 2 (SP2), cac chng trinh kt ni vi ia chi IP nm trong dai ia chi quay vong co th khng hoat ng nh ban mong i. Vi du, ban co th nhn c thng bao li noi rng ban khng th thit lp kt ni.

NGUYN NHN

S c nay xay ra nu chng trinh kt ni ti mt ia chi quay vong khac vi 127.0.0.1. Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) ngn cac kt ni ti tt ca ia chi IP nm trong dai ia chi quay vong, ngoai tr 127.0.0.1.

GI?I PHP

Thng tin cp nht

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung Cp nht cho Windows XP Goi Dich vu 2 (KB884020) ngay by gi. Ngay Phat hanh: 09/2004

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

Ban cp nht nay cn Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2).

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ban ap dung cp nht nay.

Thng tin thay th Cp nht

Cp nht nay khng thay th bt ky cp nht nao khac.

Thng tin Tp

Phin ban ting Anh cua hotfix nay co cac thuc tinh tp (hoc cac thuc tinh tp sau nay) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim kim s khac bit gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi cng cu Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  -----------------------------------------------------
  13/08/2004 22:50 5.1.2600.2505 359,040 Tcpip.sys

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

Ming va nay cung nm trong ming va cho bai vit 893066 trong C s Kin thc Microsoft . bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
893066 MS05-019: Cac li d bi tn cng trong TCP/IP co th cho phep thc thi ma t xa va t chi dich vu (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).


bit thm thng tin v cach khc phuc s c trong o Kt ni May ban T xa khng cho phep kt ni quay vong ti cac cng ma no khng ang kt ni, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
817293 Kt ni May ban T xa khng cho phep kt ni quay vong ti cac cng ma no khng ang kt ni (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cach khc phuc s c kt ni TCP/IP vi Windows XP, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
314067 Cach khc phuc s c kt ni TCP/IP vi Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v thut ng chun c s dung m ta cac cp nht phn mm cua Microsoft, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 884020 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 4.3
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
T? kha:
kbbug kbfix kbprint kbqfe kbnetwork kb3rdparty atdownload kbhotfixserver KB884020

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com