Programi koji se povezuju sa IP adresama koje se nalaze u opsegu adresa za kru?ni tok podataka mo?da ne rade kako je o?ekivano u sistemu Windows XP Service Pack 2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 884020 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP sa paketom Service Pack 2 (SP2), programi koji se povezuju sa IP adresama koje se nalaze u opsegu adresa za kru?ni tok podataka mo?da ne rade kako je o?ekivano. Na primer, mo?ete primiti poruku o gre?ci koja ka?e da ne mo?ete da uspostavite vezu.

UZROK

Ovaj problem se javlja ako se program povezuje na adresu za kru?ni tok podataka koja nije adresa 127.0.0.1. Windows XP Service Pack 2 (SP2) spre?ava povezivanje sa svim IP adresama koje se nalaze u opsegu adresa za kru?ni tok podataka osim sa adresom 127.0.0.1.

RE?ENJE

Informacije o a?uriranju

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket dopuna za Windows XP (KB885222). Datum objavljivanja: Septembar 2004

Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste pogledali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako mo?ete da dobijete Microsoft datoteke za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je ispitao prisustvo virusa u ovoj datoteci. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje prisustva virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Ova dopuna zahteva program Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon ?to primenite ovu dopunu, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni dopune

Ova dopuna ne zamenjuje druge dopune.

Informacije o datoteci

Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pogledate informacije o datoteci, one su konvertovane u lokalno vreme. Da biste prona?li razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona pod alatkom ?Datum i vreme? na Kontrolnoj tabli.
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  -----------------------------------------------------
  13.08.2004. 22:50 5.1.2600.2505 359,040 Tcpip.sys

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na".

DODATNE INFORMACIJE

Ova zakrpa je tako?e uklju?ena u dopunu za ?lanak 893066 u Microsoft bazi znanja. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
893066 MS05-019: Ranjivost TCP/IP protokola mo?e usloviti udaljeno izvr?avanje ?ifre i uskra?ivanje usluge (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Za vi?e informacija o tome kako da re?ite problem kada Remote Desktop Connection (Veza sa udaljenom radnom povr?inom) ne dozvoljava povratno povezivanje sa portovima koje ne oslu?kuje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
817293 Remote Desktop Connection (Veza sa udaljenom radnom povr?inom) ne dozvoljava povratno povezivanje sa portovima koje ne oslu?kuje (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o re?avanju problema vezanih za TCP/IP povezivanje sa operativnim sistemom Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314067 Kako da re?ite problem TCP/IP povezivanja sa operativnim sistemom Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o standardnoj terminologiji koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih dopuna kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih dopuna (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 884020 - Poslednji pregled: 7. april 2006. - Revizija: 4.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Klju?ne re?i: 
kbbug kbfix kbprint kbqfe kbnetwork kb3rdparty atdownload KB884020

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com