Programmas, kas veido savienojumu ar atgriezenisk?s cilpas adreses diapazon? eso??m IP adres?m sist?m? Windows XP ar 2. servisa pakotni, ??iet, nedarbojas, k? paredz?ts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 884020 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2), programmas, kas veido savienojumu ar atgriezenisk?s cilpas adreses diapazon? eso??m IP adres?m var nedarboties, k? paredz?ts. Piem?ram, varat sa?emt k??das zi?ojumu, kur? pazi?ots, ka nevar izveidot savienojumu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja programma veido savienojumu ar citu atgriezenisk?s cilpas adresi, nevis 127.0.0.1. Windows XP 2. servisa pakotne (SP2) ne?auj izveidot savienojumus ne ar vienu atgriezenisk?s cilpas adreses diapazon? eso?u IP adresi, ja t? nav 127.0.0.1.

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin??anu

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows XP 2. servisa pakotnes atjaunin?juma (KB884020) pakotni t?l?t. Izlaides datums: 2004. gada septembris

Lai sa?emtu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts dro?os serveros, kas ne?auj taj? veikt nek?das nesankcion?tas izmai?as.

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, ir j?b?t instal?tai Windows XP 2. servisa pakotnei (SP2).

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma ievie?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j citus atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
  Datums   Laiks Versija     Lielums Faila nosaukums
  -----------------------------------------------------
  2004. gada 13. augusts 22:50 5.1.2600.2505 359 040 Tcpip.sys

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

?is labojums ir iek?auts ar? labojum?, par kuru var las?t Microsoft zin??anu b?zes rakst? 893066. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
893066 MS05-019: TCP/IP ievainojam?ba var?tu ?aut att?li izpild?t kodu un liegt pakalpojumu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)


Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? nov?rst probl?mu, ja att?l?s darbvirsmas savienojums ne?auj veidot atgriezenisk?s saites savienojumus ar portiem, kurus tas neklaus?s, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
817293 Att?l?s darbvirsmas savienojums ne?auj veidot atgriezenisk?s saites savienojumus ar portiem, kurus tas neklaus?s (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par TCP/IP savienojuma probl?mu nov?r?anu sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
314067 K? nov?rst TCP/IP savienojuma probl?mas sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par standarta terminolo?iju, kas tiek izmantota Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 884020 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 7. apr?lis - P?rskat??ana: 4.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix kbprint kbqfe kbnetwork kb3rdparty atdownload KB884020

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com