Programos, kurios jungiasi prie IP adres?, esan?i? kilpin?s jungties adres? diapazone, ?Windows XP? 2 pakeitim? pakete gali neveikti taip, kaip tik?jot?s

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 884020 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Programos, kurios jungiasi prie IP adres?, esan?i? kilpin?s jungties adres? diapazone, kompiuteryje, kuriame veikia ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paketas (SP2), gali neveikti taip, kaip tik?jot?s. Pavyzd?iui, galite gauti klaidos prane?im?, kuriame ra?oma, kad negalite nustatyti ry?io.

PRIE?ASTIS

?i problema atsiranda, jei programa jungiasi prie kito nei 127.0.0.1 kilpin?s jungties adreso. ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas (SP2) neleid?ia jungtis prie vis? IP adres?, esan?i? kilpin?s jungties adres? diapazone, i?skyrus 127.0.0.1.

SPRENDIMAS

Naujinio informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite naujin?, skirt? ?Windows XP? 2 pakeitim? paketui (KB884020) dabar. I?leidimo data: 2004 rugs?jis

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinos s?lygos

?iam naujiniui reikia ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo (SP2).

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Pritaikius ?? naujin? reikia i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinio pakeitimo informacija

?is naujinys nepakei?ia joki? kit? naujini?.

Failo informacija

?io naujausio taisymo versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo priedus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas  Versija    Dydis    Failo vardas
  -----------------------------------------------------
  2004 m. rugpj. 13 d. 22:50 5.1.2600.2505 359,040 Tcpip.sys

B?SENA

?Microsoft? pripa?ino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?is taisymas taip pat yra ?trauktas ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnio 893066 taisyme. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
893066 MS05-019: TCP/IP protokolo pa?eid?iamumai gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo ir paslaugos sustabdymo s?lygas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)


Nor?dami daugiau informacijos, kaip i?spr?sti problem?, kai jungimasis prie nuotolinio darbalaukio neleid?ia kilpin?s jungties jungimosi prie jung?i?, kuri? n?ra klausoma, spustel?kite ?emiau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
817293 Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio neleid?ia kilpin?s jungties jungimosi prie jung?i?, kuri? n?ra klausoma (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite daugiau informacijos apie TCP/IP jungiamumo su ?Windows XP? trik?i? diagnostik?, spustel?kite ?? straipsnio numer?, kad gal?tum?te per?i?r?ti ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
314067 Kaip ?alinti TCP/IP jungiamumo su ?Windows XP? triktis (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie standartin? terminologij?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujiniams apib?dinti, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujiniams apib?dinti, apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 884020 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. baland?io 7 d. - Per?i?ra: 4.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbprint kbqfe kbnetwork kb3rdparty atdownload KB884020

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com