Identifikator ?lanka: 884016 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Microsoft Windows Installer 3.0 isporu?uje se kao deo Microsoft Windows XP servisnog paketa 2 (SP2) i sada je dostupan kao sistemska komponenta koja se mo?e ponovo distribuirati za Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 i Microsoft Windows Server 2003. Dodatne funkcije poma?u da servisiranje bude lak?e i efikasnije. (Servisiranje obuhvata kreiranje i distribuiranje ispravki za aplikacije i upravljanje njima.) Ove funkcije tako?e re?avaju probleme koji postoje sa starijim verzijama alatke Windows Installer.

DODATNE INFORMACIJE

Za korisnike operativnog sistema Windows XP

Da biste instalirali Windows Installer 3.0, izvr?ite a?uriranje na Windows XP SP2.

Za korisnike operativnih sistema Windows Server 2003 i Windows 2000 Server

Istorija izdanja:
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016, verzija 1.0 (8. novembar 2004.)
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 verzija 2.0 (15. novembar 2004.)
Ovaj korigovani paket dodaje mogu?nost instaliranja alatke Windows Installer 3.0 na ra?unarima sa Windows 2000 vi?ejezi?kim korisni?kim interfejs paketom (MUI).

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 884016.

Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju bilo kakve neovla??ene izmene datoteke.

Nove funkcije u alatki Windows Installer 3.0

 • Redosled zakrpa

  Zahvaljuju?i redosledu zakrpa, skup novih ili postoje?ih zakrpa primenjuje se ispravnim logi?kim redosledom bez obzira na hronolo?ki redosled kojim su zakrpe dobijene na ra?unaru.
 • Zakrpe koje se mogu ukloniti

  Sada mo?ete da uklonite zakrpe koje su instalirane putem alatke Windows Installer 3.0 ako je u paketu zakrpa ozna?eno da mogu da se uklone. Uklanjanje zakrpa omogu?ava da se zakrpljeni program vrati u stanje u kojem je bio pre nego ?to je zakrpa primenjena.
 • Efikasnija primena zakrpa

  U ovom izdanju postoji nekoliko pobolj?anja vezanih za primenu zakrpa. Ta pobolj?anja obuhvataju slede?e stavke:
  • Mo?ete da kliknete dvaput na datoteku zakrpe da biste je primenili.
  • Zakrpe su manje i pouzdanije.
  • Delta komprimovane zakrpe vi?e ne zahtevaju izvorni medijum.
  • Mo?ete instalirati vi?e zakrpa u jednoj transakciji.
  • Mo?ete instalirati zakrpe namenjene razli?itim proizvodima u jednoj transakciji.
 • Neadministratorske zakrpe i podizanje nivoa zakrpa

  Korisnici sa ograni?enim nalozima sada mogu da primenjuju zakrpe koje je administrator sistema ozna?io kao pouzdane.
 • API-ji izvornih lista i API-ji upravljanja zalihama

  Pomo?u novih API-ja liste izvora, administratori sistema mogu lako da ispitaju i promene listu izvornih lokacija koje su registrovane u alatki Windows Installer. Windows Installer 3.0 tako?e podr?ava bogate upite proizvoda, funkcija, komponenti i zaliha zakrpa putem novih API-ja za upravljanje zalihama. Korisnici sa privilegovanim nalozima mogu koristiti ove API-je za prebrojavanje u svim korisni?kim i instalacionim kontekstima.
 • Standardne opcije komandne linije

  Da bi se olak?ala primena programa, Windows Installer podr?ava standardne opcije komandne linije koje se lako razumeju i koje kontroli?u pona?anje prikaza i ponovnog pokretanja, kao i instaliranje, uklanjanje, evidenciju i primenu ispravki. Opcije komandne linije alatke Windows Installer 2.0 i dalje ?e biti podr?ane i mogu se koristiti sa novim opcijama komandne linije. Podr?ane su slede?e nove opcije komandne linije:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Windows Installer 3.0 tako?e podr?ava opciju msiexec /?. Ovu opciju mo?ete da koristite da biste prikazali sve parametre komandne linije koji su dostupni u alatki Windows Installer 3.0.
 • Bolje servisiranje asemblera

  Podr?ka za binarne delta zakrpe i nova uputstva za kreiranje asemblera i servisiranje pobolj?avaju servisiranje asemblera.
 • Pobolj?ani interfejs za funkciju Dodaj ili ukloni programe na Windows XP kontrolnoj tabli

  Funkcija Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli sada omogu?ava korisnicima da prika?u instalirane ispravke za programe i da uspostave interakciju sa njima. Koriste?i Windows XP SP2, korisnici mogu da potvrde izbor u jednom polju za potvrdu da bi prikazali ispravke programa i njihov odnos sa programom. Ispravke su sada grupisane sa odgovaraju?im programom i uklju?uju datum instalacije.

Problemi koji su re?eni u alatki Windows Installer 3.0

 • Windows Installer nije koristio ispravnu oznaku nakon pozivanja funkcije LogonUser.
 • Dolazilo je do otkazivanja kada prilago?ena radnja pozove API koji zahteva nisku ve?u od 256 znakova.
 • Prikazivana je gre?ka ?Nije mogu?e pristupiti usluzi Windows Installer? kada na serveru nedostaje MSIServer registracija klase.
 • Funkcija MsiOpenProduct nije bila uspe?na ako je registracija proizvoda o?te?ena.
 • Instalacija nije uspevala ako zatvorite prozor za pregledanje tako ?to kliknete dvaput na ikonu programa nakon otvaranja menija ikone programa.
 • Tabela ServiceInstall nije ispravno instalirala usluge ako putanja sadr?i razmak.
 • Funkcija MsiGetComponentPath nekad je neo?ekivano bila neuspe?na.
 • Kada otka?ete instalaciju programa tokom pokretanja ma?ine instalatora, radnja je zanemarivana i vra?ala je neo?ekivanu gre?ku.
 • Kada poku?ate da uklonite program, prikazivano je neta?no ime programa kao pokrenuti program.
 • Tabela MsiAssemblyName koja nije ispravno zapisana mogla je da spre?i uklanjanje op?tih asemblera na ra?unaru.
 • Windows Installer je vra?ao instalaciju nakon neuspeha izvr?avanja prilago?enih radnji, ali je na kraju izve?tavao da je instalacija bila uspe?na, a ne neuspe?na.
 • Windows Installer nije dopu?tao eksterni filter korisni?kog interfejsa za datoteke u porukama kori??enja. Windows Installer 3.0 sada dodaje parametar INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)) javnim zaglavljima.
 • Vrednost registratora DependantService je skra?ena.
 • Windows Installer nije obezbe?ivao dovoljno informacija za prijavljivanje kada BindImage API ne uspe.
 • Windows Installer nije prijavljivao parametar INSTALLMODE_NODETECTION_ANY u javnom zaglavlju za funkciju MsiProvideAssembly.
 • COM aktivacija nije uspevala ako je komponenta pokrenuta iz izvora, a provera valjanosti izvora nije uspela.
 • Izvr?ni pokaziva? je prikazan kao pe??ani sat i nije se promenio.
 • Usluga se nije zatvarala nakon neuspeha.
 • Ako administratoru ili lokalnom sistemu nije dozvoljen pristup datoteci, Windows Installer nije mogao da izbri?e datoteku.
 • Tabela ServiceInstall nije po?tovala msidbServiceInstallErrorControlVital bit ako su parametri /qb- ili /qn onemogu?ili modalne dijaloge.
 • Metod OpenPackage zanemarivao je zastavicu ?Bezbedna sesija?.
 • Definicija instalacione tabele msiUILevelSourceResOnly nedostajala je u typelib definiciji za Windows Installer interfejs za automatizaciju.
 • Nije bilo mogu?e instalirati datoteke verzije ako su prate?e datoteke navedene sa komponentama za pokretanje iz izvora.
 • Dijalog gre?ke koji koristi dijalog ?Informacije o klijentu? koristio je pogre?an pokaziva?.
 • Kada pritisnete razmaknicu ili taster ENTER, omogu?avali ste skriveno dugme ?Otka?i?.
 • Windows Installer nije dopu?tao osobama koje nisu administratori da generi?u reklamne skripte ako je ispunjen uslov DisableMSI=1.
 • Bezbednosne gre?ke prikazivale su samo dugme U redu kada se zatra?i da kliknete na dugme Poku?aj opet ili Otka?i.
 • Promenljive okru?enja bile su izgubljene kada uklonite programe.
 • API alatke Windows Installer koji obezbe?uje putanje komponenti vra?ao je neta?ne putanje ako je komponenta instalirana sa komponentom za pokretanje iz izvora i ako je ID medijskog diska za tu komponentu bio ve?i od 99.
 • Windows Installer nije mogao da ukloni datoteke sa dozvolama samo za ?itanje za administratorske i sistemske naloge.
 • Dijalog Datoteke koje se koriste mogao je da prika?e neta?ne naslove prozora ako su naslovi prozora sadr?ali reference na [ime svojstva].

Svojstva

Identifikator ?lanka: 884016 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 4.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Installer 3.0
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klju?ne re?i: 
kbinfo atdownload KB884016

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com