Straipsnio ID: 884016 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?Microsoft Windows Installer 3.0? pateikiamas kaip ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paketo (SP2) dalis ir dabar galima ?sigyti kaip perskirstymo sistemos komponent?, skirt? ?Microsoft Windows 2000 SP3?, ?Microsoft Windows 2000 SP4?, ?Microsoft Windows XP?, ?Microsoft Windows XP SP1? ir ?Microsoft Windows Server 2003?. Papildomos funkcijos palengvina technin? prie?i?r? ir padaro j? efektyvesn?. (Technin? prie?i?ra apima program? naujinim? k?rim?, platinim? ir tvarkym?.) ?ios funkcijos taip pat skirtos problemoms, kurios aptinkamos ankstesn?se ?Windows Installer? versijose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Windows XP? vartotojams

Nor?dami ?diegti ?Windows Installer 3.0?, atnaujinkite ? ?Windows XP SP2?.

?Windows Server 2003? ir ?Windows 2000 Server? vartotojams

Leidimo istorija:
 • ?Microsoft Windows Installer 3.0?: KB884016 versija 1.0 (2004 m. lapkri?io 8 d.)
 • ?Microsoft Windows Installer 3.0?: KB884016 versija 2.0 (2004 m. lapkri?io 15 d.)
Pataisytame pakete yra galimyb?, leid?ianti ?Windows Installer 3.0? ?diegti ? kompiuterius, kuriuose naudojamas ?Windows 2000? daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas (MUI).

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 884016 paket? dabar.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Naujos ?Windows Installer 3.0? funkcijos

 • Patais? sekos nustatymas

  Esant patais? sekos nustatymui, nauj? arba esam? patais? rinkinys ?diegiamas tinkama logine tvarka, neatsi?velgiant ? chronologin? tvark?, kuria pataisos pasiek? kompiuter?.
 • ?alintinos pataisos

  Dabar galite pa?alinti su ?Windows Installer 3.0? ?diegtas pataisas, jeigu patais? pakete jos pa?ym?tos kaip ?alintinos. Patais? pa?alinimo procesas leid?ia pataisyt? program? gr??inti ? b?sen?, buvusi? prie? pataisos taikym?.
 • Efektyvesnis patais? taikymas

  ?iame leidime atlikta keletas patais? taikymo patobulinim?. ?ie patobulinimai apima:
  • Nor?dami taikyti patais?, galite du kartus spustel?ti jos fail?.
  • Pataisos yra ma?esn?s ir patikimesn?s.
  • Delta b?du suglaudintoms pataisoms daugiau nereikia ?altinio laikmenos.
  • Viena operacija galima ?diegti kelet? patais?.
  • Viena operacija galima ?diegti skirtingiems produktams skirtas pataisas.
 • Ne administratoriaus pataisos ir patais? profilis

  Ribotus abonementus turintis vartotojas dabar gali taikyti pataisas, kurias sistemos administratorius yra pa?ym?j?s kaip patikimas.
 • ?altinio s?ra?o API ir apra?o tvarkymo API

  Esant naujoms ?altinio s?ra?o API, sistemos administratorius gali lengvai patikrinti ir pakeisti ?altinio viet?, u?registruot? su ?Windows Installer?, s?ra??. ?Windows Installer 3.0? taip pat palaiko turiningo produkto, funkcijos, komponento ir pataisos apra?o u?klausas per naujas apra?o tvarkymo API. Privilegijuotus abonementus turintys vartotojai gali naudoti ?ias API, kad b?t? i?vardyti visi vartotojo ir diegimo kontekstai.
 • Standartin?s komand? eilut?s parinktys

  Kad palengvint? program? diegim?, ?Windows Installer? palaiko standartines, lengvai suprantamas komand? eilut?s parinktis, kontroliuojan?ias naujinim? rodym?, pakartotin? paleidim?, diegim?, ?alinim?, registravim? ir taikym?. ?Windows Installer 2.0? komand? eilut?s parinktys bus palaikomos ir toliau, jas bus galima naudoti su naujomis komand? eilut?s parinktimis. Palaikomos ?ios naujos komand? eilut?s parinktys:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  ?Windows Installer 3.0? taip pat palaiko parinkt? msiexec /?. ?i? parinkt? galima naudoti norint rodyti visus komand? eilut?s parametrus, kurie galimi ?Windows Installer 3.0?.
 • Geresn? mazgo technin? prie?i?ra

  Palaiko dvejetain? ma?? klaid? patais? taikym? ir naujas mazg? k?rimo ir technin?s prie?i?ros rekomendacijas, kad b?t? patobulinta mazg? technin? prie?i?ra.
 • ?Windows XP? valdymo skyde pagerinta Prid?ti arba ?alinti programas s?saja

  Valdymo skydo funkcija Prid?ti arba ?alinti programas dabar leid?ia vartotojams per?i?r?ti ir s?veikauti su ?diegtais program? naujinimais. Naudodami ?Windows XP SP2?, vartotojai gali pa?ym?ti vien? ?ym?s langel?, nor?dami per?i?r?ti program? naujinimus ir j? ry?ius su programa. Naujinimai dabar grupuojami su susijusia programa ir ?traukiama diegimo data.

I?spr?stos ?Windows Installer 3.0? problemos

 • ?Windows Installer? nenaudodavo tinkamo atpa?inimo ?enklo i?kvietus funkcij? LogonUser.
 • Triktis ?vykdavo, kai pasirinktinis veiksmas i?kviesdavo API, kuri pateikdavo u?klaus? eilutei, sudarytai i? daugiau kaip 256 simboli?.
 • Kai serveryje tr?kdavo MSIServer klas?s registracijos, b?davo rodomas klaidos prane?imas ?Negalima pasiekti ?Windows Installer? tarnybos".
 • Kai b?davo sugadinama produkto registracija, sutrikdavo funkcijos MsiOpenProduct veikimas.
 • S?ranka b?davo nes?kminga, jei nar?ymo langas b?davo u?daromas du kartus spustelint programos piktogram? atidarius program? piktogram? meniu.
 • ?ServiceInstall? lentel? tinkamai ne?diegdavo tarnyb?, jei mar?rute b?davo tarpas.
 • Kartais netik?tai sutrikdavo funkcijos MsiGetComponentPath veikimas.
 • Kai programos diegimas b?davo at?aukiamas diegimo modulio inicijavimo metu, veiksmo b?davo nepaisoma ir parodoma, jog ?vyko netik?ta klaida.
 • M?ginant pa?alinti program?, b?davo rodomas neteisingas veikian?ios programos pavadinimas.
 • Neteisinga para?yta ?MsiAssemblyName? lentel? gal?davo kliudyti pa?alinti kompiuteryje esan?ius visuotinius mazgus.
 • Po nes?kming? pasirinktini? veiksm? ?Windows Installer? gr??indavo diegim? ? prad?ios ta?k?, bet galiausiai klaidingai b?davo prane?ama, kad diegimas buvo s?kmingas.
 • ?Windows Installer? neleisdavo naudoti i?orinio vartotojo s?sajos filtro prane?imams, kad failai naudojami. ?Windows Installer 3.0? dabar ? vie?as antra?tes ?traukia parametr? INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)).
 • ?DependantService? registro reik?m? buvo sutrumpinta.
 • ?Windows Installer? nepakankamai pateikdavo registravimo informacijos po ?BindImage? API trikties.
 • ?Windows Installer? nepaskelbdavo parametro INSTALLMODE_NODETECTION_ANY vie?oje antra?t?je funkcijai MsiProvideAssembly.
 • COM suaktyvinimas b?davo nes?kmingas, jei komponentas b?davo paleid?iamas i? ?altinio, kurio patikrinimas b?davo nes?kmingas.
 • ?ymiklis b?davo rodomas sm?lio laikrod?io pavidalu ir nepasikeisdavo.
 • Tarnyba po trikties nei?sijungdavo.
 • Jei administratorius arba vietin? sistema atmesdavo prieig? prie failo, ?Windows Installer? negal?davo to failo panaikinti.
 • ?ServiceInstall? lentel? nepaisydavo ?msidbServiceInstallErrorControlVital? bito, jei modalieji dialogai b?davo i?jungiami /qb- arba /qn perjungtuvais.
 • OpenPackage metodas nepaisydavo Saugaus seanso v?liav?l?s.
 • ?msiUILevelSourceResOnly? diegimo lentel?s apibr??ties neb?davo ?typelib? apibr??tyje ?Windows Installer? automatizavimo s?sajai.
 • Fail? versijos negal?davo b?ti ?diegtos, jei susij? failai b?davo nurodyti su ?paleisti i? ?altinio? komponentais.
 • Vartotojo informacijos dialogo lange naudojamame klaidos dialogo langelyje b?davo naudojamas klaidingas ?ymiklis.
 • Paspaudus tarpo klavi?? arba ENTER, b?davo ?galinamas pasl?ptas mygtukas ?At?aukti?.
 • ?Windows Installer? neleisdavo ne administratoriams sukurti reklam? scenarij?, kai DisableMSI=1.
 • Rodomose saugos klaidose b?davo pateikiamas tik mygtukas Gerai, kai b?davo paraginama spustel?ti Kartoti arba At?aukti.
 • ?alinant programas b?davo prarandami aplinkos kintamieji.
 • Komponent? mar?rutus pateikianti ?Windows Installer? API pateikdavo neteisingus mar?rutus, jei komponentas b?davo ?diegtas su komponentu ?paleisti i? ?altinio? ir jei komponento disko ID b?davo didesnis kaip 99.
 • ?Windows Installer? negal?davo pa?alinti fail? su leidimais ?tik skaityti? administratoriaus ir sistemos abonementuose.
 • Dialogo langas FilesInUse gal?davo rodyti neteisingus lang? pavadinimus, jei lang? pavadinimuose b?davo [propertyname] nuorod?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 884016 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 4.3
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Installer 3.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 SP-4
 • Microsoft Windows 2000 SP-3
 • Microsoft Windows 2000 SP-3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo atdownload KB884016

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com