Mo?ete primiti poruku o gre?ci prilikom tra?enja dostupnih dopuna na Web lokaciji Windows Update ili na Web lokaciji Microsoft Update

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 883821 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Prilikom poku?aja povezivanja sa Web lokacijama Microsoft Windows Update ili Microsoft Update mo?ete dobiti neki od slede?ih kodova gre?aka:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD

Uzrok

 • Kôd gre?ke 0x800A0046 mo?e da se pojavi ukoliko je ispunjen neki od slede?ih uslova:
  • Nalog za prijavljivanje korisnika pripada grupi korisni?kih naloga ?Gosti? ili ?Ograni?eno?.
  • Opis bezbednosti ne dozvoljava korisnicima sa proverenim identitetom da pokrenu uslugu Windows Update ili Microsoft Update.
  • Nalog ?Administrator? i ?Usluga? za smernice Impersonate a client after authentication (Predstavi kao klijenta nakon provere identiteta) nedostaje sa liste ?Korisnici i grupe?.
 • Kôd gre?ke 0x80248011 mo?e da se pojavi kada postoji problem sa bazom podataka koja ?uva Windows Update ili Microsoft Update informacije na ra?unaru.
 • Kôd gre?ke 0x80072EE7 mo?e da se pojavi ako ra?unar klijenta ne mo?e da prona?e ispravnu IP adresu kada poku?a da razre?i URL adresu za Web lokaciju Windows Update ili Web lokaciju Microsoft Update. Do ove gre?ke mo?e do?i ako mati?ne datoteke sadr?e stati?nu IP adresu.
 • Kôd gre?ke 0x8024402C ili 0x8024502D obi?no se javlja zbog postojanja neta?nog znaka u postavkama zamene na proxy serveru.
 • Kôd gre?ke 0x800A01AD mo?e da se javi ako datoteka Wuaueng.dll nedostaje ili je neispravno registrovana.

Re?enje

Kôd gre?ke 0x800A0046

Da biste ispravili ovu gre?ku, koristite jedan od slede?ih metoda:

Metod 1: Uklonite korisni?ki nalog koji nailazi na te?ko?e od strane grupa naloga ?Gosti? ili ?Ograni?eno?

 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte control admintools i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Izaberite stavku Computer Management (Upravljanje ra?unarom).
 3. Razvijte listu Local Users and Groups (Lokalni korisnici i grupe).
 4. Izaberite stavku Users (Korisnici).
 5. Otvorite nalog koji se koristi za pristup usluzi Windows Update ili Microsoft Update.
 6. Izaberite karticu Member Of (?lan).
 7. Izaberite korisni?ki nalog koji ?elite da uklonite i zatim kliknite na dugme Remove (Ukloni).

Metod 2: Postavite Security Descriptor (Opis bezbednosti)

 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte cmd i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Ukucajte sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) i zatim pritisnite taster ENTER.

  Primi?ete poruku ?Success? (Uspeh).

  Napomena Alatka Sc.exe nije dostupna u podrazumevanoj instalaciji operativnog sistema Windows 2000. Alatku Sc.exe mo?ete prona?i u kompletu alatki Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
 3. Ukucajte Exit kako biste zatvorili komandnu liniju.
 4. Poku?ajte ponovo da pristupite lokacijama Windows Update ili Microsoft Update.

Metod 3: Dodajte naloge ?Lokalni administrator? i ?Usluga? smernicama Impersonate a client after authentication (Predstavi kao klijenta nakon provere identiteta)

 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte secpol.msc i zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Razvijte listu Local Policies (Lokalne smernice).
 3. Izaberite stavku User Rights Assignment (Dodela korisni?kih prava).
 4. Dvaput kliknite da biste otvorili smernicu Impersonate a client after authentication (Predstavi kao klijenta nakon provere identiteta)
 5. Na kartici Local Security Settings (Lokalne bezbednosne postavke), izaberite stavku Add User or Group (Dodaj korisnika ili grupu)) i zatim dodajte Administrator and Service (Administrator i usluga) na listu Users and Groups (Korisnici i grupe).
 6. Kliknite na dugme OK (U redu) i zatim ponovo pokrenite ra?unar.

Metod 4: Konfiguri?ite uslugu Remote Procedure Call (Poziv za daljinsku proceduru) (RPC) da biste se prijavili pod nalogom ?Local System? (Lokalni sistem)

 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte services.msc i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Prona?ite uslugu Remote Procedure Call (RPC) (Poziv za daljinsku proceduru) i kliknite desnim tasterom mi?a na nju i zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Na kartici Log On (Prijavljivanje), izaberite stavku Local System account (Nalog ?Lokalni sistem?), kliknite na dugme Apply (Primeni) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Kôd gre?ke 0x80248011

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Otklanjanje gre?ke 0x80248011
Microsoft Fix it 50574

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.Popravi?u sâm

Pre nego ?to re?ite ovaj problem, obri?ite ke? programa Microsoft Internet Explorer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju programa Internet Explorer Tools (Alatke) izaberite stavku Internet Options (Internet opcije).
 2. Na kartici General (Op?ti podaci), u odeljku Temporary Internet Files (Privremene Internet datoteke) kliknite na dugme Delete Files (Izbri?i datoteke).
 3. Kliknite na dugme OK (U redu) i zatim ponovo kliknite na dugme OK (U redu).
Da biste ispravili ovu gre?ku, ponovo kreirajte bazu podataka koja skladi?ti informacije funkcija ?Windows Update? (A?uriranje Windowsa) ili ?Microsoft Update? (Microsoft a?uriranje) na ra?unaru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku (Run) Pokreni, ukucajte cmd u okvir (Open) Otvori i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Na komandnoj liniji ukucajte slede?u komandu i zatim pritisnite taster ENTER: net stop wuauserv
 3. Na komandnoj liniji ukucajte slede?u komandu i zatim pritisnite taster ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  U tom slu?aju, c:\Windows je fascikla u kojoj je instaliran operativni sistem Windows.
 4. Na komandnoj liniji ukucajte slede?u komandu, uklju?uju?i i navodnike i zatim pritisnite taster ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. Na komandnoj liniji ukucajte slede?u komandu i zatim pritisnite taster ENTER: net start wuauserv.
 6. Iza?ite iz prozora sa komandnom linijom.

Kôd gre?ke 0x80072EE7

Da bismo re?ili ovu gre?ku umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
  Otklanjanje gre?ke 0x80072EE7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovu gre?ku, pregledajte mati?nu datoteku. (Ova datoteka tako?e mo?e da se zove Hosts.sam.) Uverite se da datoteka ne prikazuje stati?ne IP stavke za Web lokaciju Windows Update ili Microsoft Update.

Mati?na datoteka se nalazi u fascikli C:\Windows\system32\drivers\etc. Da biste pregledali mati?nu datoteku, mo?da ?ete morati da je pridru?ite programu ?Notepad? (Bele?nica). Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na mati?nu datoteku.
 2. Izaberite stavku Open With (Otvori pomo?u) i zatim sa liste programa izaberite stavku ?Notepad? (Bele?nica).
Ako mati?na datoteka sadr?i stati?nu IP adresu koja je povezana sa lokacijama Windows Update ili Microsoft Update, dodajte komentar na stavku tako ?to ?ete na po?etak stavke dodati znak ?#?. Tako?e mo?ete da izbri?ete ceo red i sa?uvate izmene u mati?noj datoteci.

Napomena Programi poput Web akceleratora, DNS akceleratora, DNS uslu?nim programima za ke?iranje i Spyblocker programa, mogu da dodaju stati?ne IP stavke za Windows Update ili Microsoft Update Web lokaciju Va?oj mati?noj datoteci. Ovaj scenario mo?e izazove neuspeh a?uriranja sa Web lokacija Windows Update ili Microsoft Update.

Kodovi gre?ke 0x8024402C ili 0x8024502d

Da bismo re?ili ove gre?ke umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
  Otklanjanje gre?ke 0x8024402C ili 0x8024502d
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.Popravi?u sâm

Da biste ispravili ove gre?ke, uklonite znakove sa liste izuzetaka proxy servera, a zatim obri?ite ke? proxy servera. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. U padaju?em meniju Tools (Alatke) izaberite stavku Internet Options (Internet opcije).
 3. Izaberite karticu Connections (Veze), kliknite na dugme LAN Settings (LAN Postavke) i zatim kliknite na dugme Advance (Vi?e opcija).
 4. Izbri?ite sve stavke u odeljku Exceptions (Izuzeci).
 5. Iza?ite iz programa Internet Explorer.
 6. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte cmd i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 7. Ukucajte slede?e komande. Nakon svake komande pritisnite taster ENTER.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Kôd gre?ke 0x800A01AD

Da bismo ispravili kôd gre?ke 0x800A01AD umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
  Otklanjanje gre?ke 0x800A01AD
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.Popravi?u sâm

Da biste ispravili ovu gre?ku, koristite jedan od slede?ih metoda.

1. metod: Registrujte MSXML programske datoteke

Da biste registrovali MSXML datoteke, sledite ove korake.

Napomena Mo?da niste instalirali datoteke prikazane u sklopu koraka 3 i 5 na ra?unar. Ako nemate neku od tih datoteka, kada poku?ate da registrujete datoteku, primi?ete poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed - Nije mogu?e prona?i navedeno ime datoteke.
Mo?ete da zanemarite ovu poruku o gre?ci i pre?ete na slede?i korak.
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regsvr32 Msxml.dll u okvir Open (Otvori) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Kada primite slede?u poruku, kliknite na dugme OK (U redu):
  DllRegisterServer u Msxml.dll je uspelo.
 3. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regsvr32 Msxml2.dll u okvir Open (Otvori) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 4. Kada primite slede?u poruku, kliknite na dugme OK (U redu):
  DllRegisterServer u Msxml2.dll je uspelo.
 5. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regsvr32 Msxml3.dll u okvir Open (Otvori) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 6. Kada primite slede?u poruku, kliknite na dugme OK (U redu):
  DllRegisterServer u Msxml3.dll je uspelo.

Metod 2: Registrujte datoteku Wuaueng.dll

Da biste registrovali datoteku Wuaueng.dll, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regsvr32 Wuaueng.dll i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Kada primite slede?u poruku, kliknite na dugme OK (U redu):
  DllRegisterServer u Wuaueng.dll je uspelo.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 883821 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Update, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com