Iesp?jams, tiek sa?emts k??das zi?ojums, mekl?jot pieejamos atjaunin?jumus Web viet? Windows Update vai Microsoft Update

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 883821 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Ja m??in?t izveidot savienojumu ar Microsoft Windows atjaunin??anas Web vietu vai Microsoft atjaunin??anas Web vietu, varat sa?emt k?du no ?iem k??du kodiem:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD

Iemesls

 • K??das kodu 0x800A0046 var sa?emt, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
  • Lietot?ja pieteik?an?s konts pieder kontu grupai Guests (Viesi) vai Limited (Ierobe?ots).
  • Dro??bas deskriptors autentific?tiem lietot?jiem ne?auj palaist Windows Update vai Microsoft Update.
  • Sarakst? Users and Groups (Lietot?ji un grupas) politikai Impersonate a client after authentication (Personific?t klientu p?c autentifik?cijas) nav konta Administrator and Service (Administr??ana un serviss).
 • K??das kods 0x80248011 var rasties, ja ir probl?mas ar datu b?zi, kas dator? glab? inform?ciju par Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu.
 • K??das kods 0x80072EE7 var tikt par?d?ts, ja klienta dators nevar atrast pareizu IP adresi, kad tas m??ina noteikt URL Web vietai Windows Update vai Microsoft Update. ?? k??da var rasties, ja fail? Hosts ir nor?d?ta statiska IP adrese.
 • K??das kods 0x8024402C un 0x8024502D parasti tiek par?d?ts, ja starpniekservera apie?anas iestat?jumos ir nepareiza rakstz?me.
 • K??das kods 0x800A01AD var rasties, ja tr?kst faila Wuaueng.dll vai tas nav pareizi re?istr?ts.

Risin?jums

K??das kods 0x800A0046

Lai nov?rstu ?o k??du, izmantojiet k?du no ??m metod?m:

1. metode. Izmetiet no kontu grupas Guests vai Limited lietot?ja kontu, ar kuru rodas probl?mas

 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet control admintools un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz Datora p?rvald?ba.
 3. Izv?rsiet Local Users and Groups (Lok?lie lietot?ji un grupas).
 4. Atlasiet Users (Lietot?ji).
 5. Atveriet kontu, ko izmanto, lai piek??tu Windows Update vai Microsoft Update.
 6. Noklik??iniet uz z?mnes Member Of (Dal?bnieks grup?).
 7. Atlasiet lietot?ja kontu, kas j?izmet, un p?c tam noklik??iniet uz Remove (No?emt).

2. metode. Iestatiet dro??bas deskriptoru

 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ievadiet sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) un p?c tam nospiediet ENTER.

  Tiek sa?emts zi?ojums "Success" (Veiksm?gi).

  Piez?me. Noklus?juma Windows 2000 instal?cij? r?ks Sc.exe nav pieejams. R?ks Sc.exe ir atrodams Microsoft Windows 2000 servera resursu komplekt?.
 3. Ievadiet Exit, lai aizv?rtu komandu uzvedni.
 4. M??iniet Windows Update vai Microsoft Update v?lreiz.

3. metode. Pievienojiet kontu Local Administrator un Service politikai Impersonate a client after authentication

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet secpol.msc un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Izv?rsiet Local Policies (Lok?l?s politikas).
 3. Noklik??iniet uz User Rights Assignment (Lietot?ju ties?bu pie??ir?ana).
 4. Veiciet dubultklik??i uz politikas Impersonate a client after authentication (Personific?t klientu p?c autentifik?cijas), lai to atv?rtu.
 5. Z?mn? Local Security Settings (Lok?l?s dro??bas iestat?jumi) noklik??iniet uz Add User or Group (Pievienot lietot?ju vai grupu) un p?c tam sarakstam Users and Groups (Lietot?ji un grupas) pievienojiet Administrator and Service (Administr??ana un serviss).
 6. Noklik??iniet uz Labi un restart?jiet datoru.

4. metode. Konfigur?jiet att?l?s proced?ras izsaukuma (Remote Procedure Call ? RPC) pakalpojumu, lai to pieteiktu k? lok?l?s sist?mas kontu.

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet services.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet pakalpojumu Remote Procedure Call (RPC) (Att?l?s proced?ras izsaukums), noklik??iniet uz t? ar peles labo pogu un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 3. Z?mn? Log On (Pieteik?an?s) noklik??iniet uz Local System account (Lok?l?s sist?mas konts), Apply (Lietot) un p?c tam uz OK (Labi).

K??das kods 0x80248011

Lai ?o k??du nov?rstu autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst k??du 0x80248011
Microsoft Fix it 50574

Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.Labot patst?v?gi

Pirms ??s probl?mas nov?r?anas not?riet p?rl?kprogrammas Microsoft Internet Explorer ke?atmi?u. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Programmas Internet Explorer izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 2. Cilnes General (Visp?r?gi) sada?? Temporary Internet Files (Interneta pagaidu faili) noklik??iniet uz Delete Files (Dz?st failus).
 3. Noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam v?lreiz uz OK (Labi).
Lai nov?rstu ?o k??du, izveidojiet no jauna datu b?zi, kas dator? glab? inform?ciju par Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Palaist), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER: net stop wuauserv
 3. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  Kur c:\Windows ir mape, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?ma Windows.
 4. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu, ieskaitot p?di?as, un p?c tam nospiediet ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER: net start wuauserv.
 6. Izejiet no komandu uzvednes loga.

K??das kods 0x80072EE7

Lai ?o k??du nov?rstu autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
  Nov?rst k??du 0x80072EE7 
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o k??du, p?rbaudiet failu Hosts. (?? faila nosaukums var b?t ar? Hosts.sam.) P?rliecinieties, vai fail? nav statisku IP ierakstu Web vietai Windows Update vai Microsoft Update.

Fails Hosts atrodas map? C:\Windows\system32\drivers\etc. Lai apskat?tu failu Hosts, iesp?jams, tas ir j?piesaista programmai Piez?mjbloks. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz faila Hosts ar peles labo pogu.
 2. Noklik??iniet uz Atv?rt ar un programmu sarakst? izv?lieties Notepad.
Ja fail? Hosts ir statiska IP adrese, kas ir saist?ta ar Windows Update vai Microsoft Update, koment?jiet ?o ierakstu, pievienojot t? s?kum? rakstz?mi #. Varat ar? izdz?st visu rindi?u un saglab?t fail? Hosts veikt?s izmai?as.

Piez?me. T?das programmas k? Web akseleratori, DNS akseleratori, DNS ke?o?anas util?tas un spiegprogrammat?ras blo??t?ji var failam Hosts pievienot Web vietas Windows Update vai Microsoft Update statisk?s IP ierakstus. ?is scen?rijs var izrais?t Windows Update vai Microsoft Update k??mi.

K??das kods 0x8024402C vai 0x8024502d

Ja v?laties autom?tiski nov?rst ??s k??das, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
  Nov?rst k??du 0x8024402C vai 0x8024502d
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ??s k??das, no?emiet rakstz?mes no starpniekserveru iz??mumu saraksta un p?c tam izt?riet starpniekserveru ke?atmi?u. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet programmu Internet Explorer.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Savienojumi, uz LAN iestat?jumi un p?c tam uz Papildu.
 4. Izdz?siet visus ierakstus no sada?as Iz??mumi.
 5. Aizveriet Internet Explorer.
 6. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Ierakstiet t?l?k min?t?s komandas. P?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

K??das kods 0x800A01AD

Lai k??du 0x800A01AD labotu autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
  Nov?rst k??du 0x800A01AD
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o k??du, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. metode. Re?istr?jiet MSXML programmu failus

Lai re?istr?tu MSXML failus, r?kojieties ??di:

Piez?me. Iesp?jams, j?su dator? nav instal?ti 3. un 5. sol? nor?d?tie faili. Ja jums nav k?da no ?iem failiem, m??inot re?istr?t ?o failu, tiek sa?emts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed - The specified file name could not be found. (LoadLibrary("<filename>.dll") neizdev?s ? nevar atrast nor?d?to faila nosaukumu.)
?o k??das zi?ojumu var ignor?t un p?riet pie n?kam? so?a.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Palaist, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regsvr32 Msxml.dll un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Kad sa?emat ??du zi?ojumu, noklik??iniet uz Labi:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.
 3. Noklik??iniet uz S?kt un Palaist, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regsvr32 Msxml2.dll un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Kad sa?emat ??du zi?ojumu, noklik??iniet uz Labi:
  DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded.
 5. Noklik??iniet uz S?kt un Palaist, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regsvr32 Msxml3.dll un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Kad sa?emat ??du zi?ojumu, noklik??iniet uz Labi:
  DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded.

2. metode. Re?istr?jiet failu Wuaueng.dll

Lai re?istr?tu failu Wuaueng.dll, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regsvr32 Wuaueng.dll un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Kad sa?emat ??du zi?ojumu, noklik??iniet uz Labi:
  DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded.

Rekviz?ti

Raksta ID: 883821 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 26. febru?ris - P?rskat??ana: 15.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Update, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com