Straipsnio ID: 883821 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami prisijungti prie Microsoft Windows naujinimo svetain?s arba Microsoft naujinimo svetain?s galite gauti vien? i? ?i? klaidos kod?:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD

PRIE?ASTIS

 • Klaidos kodas 0x800A0046 gali b?ti siun?iamas, jei teisingas vienas i? ?i? teigini?:
  • Vartotojo registravimosi abonentas priklauso sve?io arba ribot? abonent? grupei.
  • Saugos apra?as patvirtintiems vartotojams neleid?ia paleisti Windows arba Microsoft naujini?.
  • Strategijos Apsimesti klientu po autentifikavimo vartotoj? ir grupi? s?ra?uose tr?ksta administratoriaus ir paslaugos abonent?.
 • Klaidos kodas 0x80248011 siun?iamas, kai problema kyla d?l kompiuterio duomen? baz?s, kurioje saugoma Windows arba Microsoft naujini? informacija.
 • Klaidos kodas 0x80072EE7 siun?iamas, jei ie?kodamas Windows arba Microsoft atnaujinimo svetain?ms skirt? URL, kompiuteris neranda tinkamo IP adreso. ?i klaida gali atsirasti, jei pagrindinio kompiuterio fail? IP adresas yra statinis.
 • Klaid? kodai 0x8024402C arba 0x8024502D paprastai siun?iami, kai tarpinio (proxy) serverio kei?iamuose parametruose yra netinkam? simboli?.
 • Klaidos kodas 0x800A01AD siun?iamas, jei tr?ksta failo Wuaueng.dll arba jis netinkamai registruotas.

SPRENDIMAS

Klaidos kodas 0x800A0046

Jei norite i?spr?sti ?i? klaid?, naudokite vien? i? ?i? metod?:

1 metodas: i? sve?i? arba ribot? abonent? grupi? pa?alinkite problemas keliant? vartotojo abonent?

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite control admintools, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite Kompiuterio tvarkymas.
 3. I?pl?skite Vietiniai vartotojai ir grup?s.
 4. Pasirinkite Vartotojai.
 5. Atidarykite abonent?, naudojam? Windows arba Microsoft naujiniams pasiekti.
 6. Spustel?kite skirtuk? Priklauso.
 7. Pasirinkite norim? ?alinti vartotojo abonent? ir spustel?kite ?alinti.

2 metodas: nustatykite saugos apra??

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. ?ra?ykite sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) ir paspauskite klavi?? ENTER.

  Gausite prane?im? ?Pavyko?.

  Pastaba Numatytoje Windows 2000 ?diegtyje ?rankio Sc.exe n?ra. ?rank? Sc.exe galima rasti Microsoft Windows 2000 Server i?tekli? rinkinyje.
 3. ?ra?ykite Exit, kad b?t? u?daryta komand? eilut?.
 4. Dar kart? pabandykite pasiekti Windows arba Microsoft naujinius.

3 metodas: ? strategij? Apsimesti klientu po autentifikavimo ?traukite vietinius administratoriaus ir paslaugos abonentus

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?veskite secpol.msc ir paspauskite ENTER.
 2. I?pl?skite Vietin?s strategijos.
 3. Spustel?kite Vartotojo teisi? priskyrimas.
 4. Du kartus spustel?dami atidarykite strategij? Apsimesti klientu po autentifikavimo
 5. Skirtuke Vietiniai saugos parametrai spustel?kite Prid?ti vartotoj? arba grup? ir ? s?ra?? Vartotojai ir grup?s ?traukite Administratorius ir paslauga.
 6. Spustel?kite Gerai ir paleiskite kompiuter? i? naujo.

4 metodas: Sukonfig?ruokite nuotolini? proced?r? i?kvietimo (RPC) paslaug?, kad prisiregistruotum?te kaip vietin?s sistemos abonentas

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite services.msc, tada spustel?kite Gerai.
 2. Suraskite ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite paslaug? Nuotolinis proced?r? i?kvietimas (RPC), tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Skirtuke Prisiregistruoti spustel?kite Vietin?s sistemos abonementas, spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite Gerai.

0x80248011 klaidos kodas

Jei norite, kad ?i? klaid? i?taisytume u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Taisyti 0x80248011 klaid?
Microsoft Fix it 50574

Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pa?iam

Prie? prad?dami spr?sti ?i? problem?, i?valykite ?Microsoft Internet Explorer? programos talpykl?. Jei norite tai padaryti:
 1. Internet Explorer programos meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys.
 2. Skirtuke Bendra spustel?kite Naikinti failus i? Laikin? interneto fail? srities.
 3. Spustel?kite Gerai, tada dar kart? Gerai.
Jei norite pa?alinti ?i? klaid?, i? naujo sukurkite kompiuterio duomen? baz?, kurioje saugoma Windows arba Microsoft naujini? informacija. Jei norite tai padaryti:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ? lang? Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER: net stop wuauserv
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  c:\Windows yra aplankas, kuriame ?diegta Windows.
 4. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand?, nepamir?dami kabu?i?, ir paspauskite klavi?? ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER: net start wuauserv.
 6. I?eikite i? komand? eilut?s lango.

0x80072EE7 klaidos kodas

Jei norite, kad ?i? klaid? i?taisytume u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Taisyti 0x80072EE7 klaid?
Microsoft Fix it 50576

Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?taisyti ?i? klaid?, per?i?r?kite pagrindinio kompiuterio fail?. (?io failo vardas taip pat gali b?ti Hosts.sam.) ?sitikinkite, kad faile n?ra joki? statini? IP ?ra?? s?ra?o, susijusio su Windows arba Microsoft atnaujinimo svetain?mis.

Pagrindinio kompiuterio failas yra aplanke C:\Windows\system32\drivers\etc. Jei norite per?i?r?ti pagrindinio kompiuterio fail?, j? gali tekti susieti su U?ra?ine. Jei norite tai padaryti:
 1. De?iniuoju mygtuku spustel?kite pagrindinio kompiuterio fail?.
 2. Spustel?kite Atidaryti naudojant ir i? program? s?ra?o pasirinkite U?ra?in?.
Jei pagrindinio kompiuterio faile yra statinis IP adresas, susij?s su Windows arba Microsoft naujiniais, prie?ais ?ra?? ?terpkite ?enkl? #. Taip pat galite naikinti vis? eilut? ir ?ra?yti pagrindinio kompiuterio failo pakeitimus.

Pastaba. Tokios programos, kaip voratinklio greitintuvai, DNS greitintuvai, DNS kaupimo programos ir Spyblockers, prie pagrindinio kompiuterio failo gali prid?ti su Windows arba Microsoft atnaujinimo svetain?mis susijusi? statini? IP ?ra??. D?l tokio scenarijaus gali nepavykti atnaujinti Windows arba Microsoft.

0x8024402C arba 0x8024502d klaid? kodai

Jei pageidaujate, kad ?ias klaidas i?taisytume u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.
Taisyti 0x8024402C arba 0x8024502d klaid?
Microsoft Fix it 50573


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite i?taisyti ?ias klaidas, i? tarpinio serverio i?im?i? s?ra?o pa?alinkite simbolius ir i?valykite tarpinio serverio talpykl?. Jei norite tai padaryti:
 1. Atidarykite Internet Explorer.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto pasirinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Ry?iai, spustel?kite LAN parametrai, tada spustel?kite I?pl?sta.
 4. Dalyje I?imtys panaikinkite visus ?ra?us.
 5. Baikite darb? su Internet Explorer.
 6. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 7. ?ra?ykite ?ias komandas. ?ra?? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

0x800A01AD klaidos kodas

Jei norite, kad 0x800A01AD klaid? i?taisytume u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Taisyti 0x800A01AD klaid?
Microsoft Fix it 50572


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite i?taisyti ?i? klaid?, naudokite vien? i? toliau pateikt? b?d?.

1 b?das: registruokite MSXML program? failus

Jei norite registruoti MSXML failus, atlikite ?iuos veiksmus.

Pastaba. Galb?t ? kompiuter? ne?dieg?te fail?, kurie minimi apra?ant 3 ir 5 veiksmus. Jei bandydami registruoti neturite kurio nors i? ?i? fail?, gausite pana?? ? ?? klaidos prane?im?:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed ? Nepavyko rasti tam tikro failo.
Galite nekreipti d?mesio ? ?? klaidos prane?im? ir pereiti prie kito veiksmo.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lang? Atidaryti ?ra?ykite regsvr32 Msxml.dll, tada spustel?kite Gerai.
 2. Gav? ?? prane?im?, spustel?kite Gerai:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.
 3. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lang? Atidaryti ?ra?ykite regsvr32 Msxml2.dll, tada spustel?kite Gerai.
 4. Gav? ?? prane?im?, spustel?kite Gerai:
  DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded.
 5. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lang? Atidaryti ?ra?ykite regsvr32 Msxml3.dll, tada spustel?kite Gerai.
 6. Gav? ?? prane?im?, spustel?kite Gerai:
  DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded.

2 metodas: registruokite fail? Wuaueng.dll

Jei norite registruoti fail? Wuaueng.dll, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regsvr32 Wuaueng.dll, tada spustel?kite Gerai.
 2. Gav? ?? prane?im?, spustel?kite Gerai:
  DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded.

Savyb?s

Straipsnio ID: 883821 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 16 d. - Per?i?ra: 15.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com