คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือคุณพบการหน่วงเวลานาน บนตัวควบคุมโดเมน หรือ บนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883268 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ บนตัวควบคุมโดเมน หรือ บนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003 อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 7000
  ผู้ใช้: n/a
  คำอธิบาย: ตัวชื่อบริการบริการไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากการผิดพลาดต่อไปนี้:
  บริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ

  หมายเหตุ:ในข้อความข้อผิดพลาดนี้ชื่อบริการมีบริการที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Kerberos
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 7
  ผู้ใช้: n/a
  คำอธิบาย: ระบบย่อยการ Kerberos พบความล้มเหลวในการตรวจสอบ PAC บ่งชี้ว่า PAC จากไคลเอนต์ <computer name="">ใน realm <ad dns="" domain="" name="">มี PAC ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบ หรือถูกปรับเปลี่ยน Contact your system administrator. </ad></computer>
  ข้อมูล: 0000: c0000192

 • หลังจากเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบปรากฏอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  lsass.exe - ข้อผิดพลาดของระบบ
  วัตถุไม่พบชื่อ
  หลังจากที่คุณคลิกตกลงในการเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจรี
 • คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติก่อนเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 • เมื่อมีการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณพบความล่าช้านานก่อนเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีโดเมน คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือคุณพบการหน่วงเวลาที่ยาว นอกจากนี้ คุณอาจพบความล่าช้ายาวเมื่อคุณพยายามเรียกดูผ่านรายการโดเมนในการเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบ
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 ได้รับการแจ้งเตือนที่ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์มากเปลี่ยนหลังจากการเปิดใช้งานล่าสุด การแจ้งเตือนนี้อาจจะระบุ reactivation ที่จำเป็นต้อง
 • เมื่อคุณเริ่มใช้งานตัวจัดการอุปกรณ์ ไม่มีอุปกรณ์ที่ปรากฏในรายการของฮาร์ดแวร์ และคุณไม่ได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาด ถ้าคุณคลิกตัวจัดการอุปกรณ์ในการจัดการคอมพิวเตอร์สแนปอิน หน้าต่างผลลัพธ์จะว่างเปล่า
 • คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงาน และแสดงการเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม ชี้รอไม่เปลี่ยนแปลง คอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองกับแป้นพิมพ์ลัด CTRL + ALT + DEL
 • หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานและการประยุกต์ใช้การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต้นระบบเกิด คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  lsass.exe - ข้อผิดพลาดของระบบ

  ชื่อวัตถุอยู่แล้ว
  เมื่อคุณคลิกตกลงเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนถัดไป เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รายงานว่า ไม่สามารถเริ่มบริการ ถ้าคอมพิวเตอร์มีตัวควบคุมโดเมน ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างอาจทำงานได้ไม่เหมือนก่อน ข้อผิดพลาดเพิ่มเติมอาจปรากฏขึ้นในเครื่องมือเช่น Dcdiag.exe
 • ถ้าคุณพยายามเริ่มบริการด้วยตนเอง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์:
  lsass.exe - ข้อผิดพลาดของระบบ

  ชื่อวัตถุอยู่แล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการให้บริการอย่าง น้อยหนึ่งที่ทำงาน ในกระบวนการ Lsass.exe หรือ ในกระบวนการ Services.exe ไม่ได้ถูกกำหนดค่าให้เรียกใช้เป็นกระบวนการบริการที่ใช้ร่วมกัน By default, services that run in these processes are configured to run as shared service processes.

การแก้ไข

If you have not successfully logged on after the problem first occurred, press the F8 key when the operating system selection page is displayed or before the computer starts Windows. เลือกการLast Known Good Configuration (ค่าคอนฟิกปกติล่าสุดที่รู้จัก)ตัวเลือก

If you still experience the problem, follow these steps to log on to the computer and to run Sc.exe.

windows 2000 และ Windows XP
 1. Restart the computer.
 2. Press the F8 key before the Windows logo page is displayed.
 3. Press the F8 key to selectAdvanced Startup Optionswhen the operating system selection page is displayed.
 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกSafe Mode with Command Promptแล้ว กด ENTER
Windows Server 2003
 1. Restart the computer.
 2. Press the F8 key before the Windows logo page is displayed.
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกSafe Mode with Command Promptแล้ว กด ENTER
You can use the Sc.exe tool to determine what service is incorrectly configured. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:Sc.exe is included with Windows XP and with Windows Server 2003. Sc.exe is also available in the Windows 2000 Server resource kit.
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ Press ENTER after you type each command:
  • Sc query HTTPFilter
  • Sc query KDC
  • Sc query Netlogon
  • Sc query NTLMssp
  • Sc query PolicyAgent
  • Sc query ProtectedStorage
  • Sc query SamSs
  • Sc query Eventlog
  • Sc query PlugPlay
The TYPE value must be 20 WIN32_SHARE_PROCESS for the services that are listed in the "More Information" section to be correctly configured. This value configures the services to run in shared service processes.

ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์SC query Netlogon, you receive output that is similar to the following:
C:\>sc query Netlogon

SERVICE_NAME: Netlogon
    TYPE        : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
    STATE       : 4 RUNNING
                (STOPPABLE,PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
    WIN32_EXIT_CODE  : 0 (0x0)
    SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
    CHECKPOINT     : 0x0
    WAIT_HINT     : 0x0
หมายเหตุ:Services that are configured to run in separate memory processes have a TYPE value of 10 WIN32_OWN_PROCESS.

After you determine what services are incorrectly configured, follow these steps to change the TYPE value:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ประเภท:sc configชื่อบริการtype= shareแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ชื่อบริการis one of the services that are listed in the "More Information" section.
 3. Repeat step 1 for each service that is incorrectly configured.

  หมายเหตุ:Even if you received activation notification before you followed these steps, you must reactivate your copy of Windows.

ข้อมูลเพิ่มเติม

The following services run as part of the Lsass.exe process, unless otherwise specified:
 • HTTPFilter (HTTP SSL)
 • KDCSVC (Kerberos Key Distribution Center)
 • Netlogon (Net Logon)
 • NTLMssp (NTLM Security Support Provider)
 • PolicyAgent (IPSEC Services)
 • ProtectedStorage (Protected Storage)
 • SamSs (Security Accounts Manager)
 • Eventlog (Event Log)
 • PlugPlay (Plug and Play)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883268 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbservice kbserver kbclient kberrmsg kblogin kbevent kbsyssettings kbperformance kbtshoot kbmt KB883268 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:883268

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com