Artikel-id: 883260 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Inledning

I den här artikeln beskrivs Bilagehanteraren som ingår i Microsoft Windows. Artikeln beskriver också hur bilagehanteraren behandlar olika filtyper.  

Mer Information

 Bilagehanteraren i Windows kan skydda datorn från osäkra bilagor som du kan få tillsammans med ett e-postmeddelande och från osäkra filer som du kan få från Internet.

Om bilagehanteraren hittar en bilaga som kan vara osäker förhindras du att öppna filen, eller också blir du varnad för att öppna den. Följande avgör om du förhindras eller varnas för att öppna filen:
 • Den typ av program du använder.
 • Den filtyp du hämtar eller försöker öppna.
 • Säkerhetsinställningarna för den zon du hämtar filen från.

  Obs! Du kan anpassa inställningarna för olika zoner i Microsoft Internet Explorer på fliken Säkerhet. Om du vill visa de olika zonerna klickar du på Verktyg, klickar på Internet-alternativ och sedan på fliken Säkerhet. Nedanstående är de fyra olika zonerna:
  • Internet
  • Lokalt intranät
  • Tillförlitliga platser
  • Ej tillförlitliga platser
Bilagehanteraren använder API:n IAttachmentExecute (Application Programming Interface) för att identifiera filtyp, filtillägg och den åtgärd som är lämpligast.

Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger och Microsoft Internet Explorer utnyttjar bilagehanteraren för att hantera e-postbilagor och hämtningar från Internet.

Bilagehanterare klassificerar de filer du tar emot eller hämtar baserat på filtyp och filtillägg. Bilagehanterare klassar filtyperna som hög risk, medelstor risk och låg risk. När du sparar filer på hårddisken från ett program som använder bilagehanteraren kommer zoninformationen för filen att sparas tillsammans med den. Om du till exempel sparar en komprimerad fil (.zip) som har bifogats ett e-postmeddelande på din hårddisk kommer zoninformationen också att sparas när du sparar den komprimerade filen. När du försöker extrahera eller köra innehållet från den komprimerade filen går det inte. Zoninformationen sparas enbart tillsammans med filerna om hårddisken är formaterad med NTFS-filsystemet.

Det går att öppna en blockerad fil från en känd källa om du så vill. Så här öppnar du en blockerad fil:
 1. Högerklicka på den blockerade filen och klicka sedan på Egenskaper.
 2. På fliken Allmänt klickar du på Tillåt.

Högriskfiltyper

När du försöker hämta eller öppna en fil från en webbplats som ligger inom en begränsad zon kan du få ett meddelande om att filen är blockerad.

När du försöker öppna filer av högrisktyp från platser som hör till zonen Internet kan du få ett varningsmeddelande, men du kan ändå öppna dessa filer.

De filtyper som bedöms innebära en hög risk av bilagehanteraren är bland annat följande:
 • .ade
 • .adp
 • .app
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .cer
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .cpl
 • .crt
 • .csh
 • .exe
 • .fxp
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .ins
 • .isp
 • .its
 • .js
 • .jse
 • .ksh
 • .lnk
 • .mad
 • .maf
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • .mas
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • .mda
 • .mdb
 • .mde
 • .mdt
 • .mdw
 • .mdz
 • .msc
 • .msi
 • .msp
 • .mst
 • .ops
 • .pcd
 • .pif
 • .prf
 • .prg
 • .pst
 • .reg
 • .scf
 • .scr
 • .sct
 • .shb
 • .shs
 • .tmp
 • .url
 • .vb
 • .vbe
 • .vbs
 • .vsmacros
 • .vss
 • .vst
 • .vsw
 • .ws
 • .wsc
 • .wsf
 • .wsh

Filtyper av normal farlighetsgrad

Filtyper som bilagehanteraren inte betecknar vara av högrisktyp betecknas automatiskt som av normal farlighetsgrad.

När du öppnar en sådan fil från zonen Internet eller från zonen Ej tillförlitliga platser kan du få ett varningsmeddelande, men du kan ändå öppna dessa filtyper.

Filer av låg farlighetsgrad

Bilagehanteraren benämner följande filtyper som lågriskfiler endast när du öppnar dem med hjälp av Anteckningar. Om du kopplar ett annat program till denna filtyp betraktas den inte längre som en filtyp av låg farlighetsgrad.
 • .log
 • .text
 • .txt
Bilagehanteraren anser följande filtyper utgöra en låg risk enbart när du öppnar filen med Visningsprogram för bilder och fax i Microsoft Windows:
 • .bmp
 • .dib
 • .emf
 • .gif
 • .ico
 • .jfif
 • .jpg
 • .jpe
 • .jpeg
 • .png
 • .tif
 • .tiff
 • .wmf
Obs! Att associera en filtyp till Anteckningar eller Windows Visningsprogram för bilder och fax innebär inte att filtypen läggs till i listan över filtyper av låg risk.

Konfigurera hantering av bifogade filer

et finns flera funktioner i Bilagehanteraren som kan konfigureras med Grupprincip eller det lokala registret.

Standardrisknivå för bifogade filer

Med denna principinställning kan du hantera standardrisknivå för olika filtyper. För att göra en fullständig inställning av risknivåer för bifogade filer kan du dessutom behöva konfigurera förtroenden för bifogade filer:
 • Hög risk
  Om den bifogade filen finns i listan över filtyper med hög risk och kommer från zonen Ej tillförlitliga platser kan användaren inte öppna filen. Om filen kommer från zonen Internet frågar operativsystemet användaren innan filen öppnas.
 • Mellanrisk
  Om den bifogade filen finns i listan över filtyper med medelhög risk och kommer från zonen Ej tillförlitliga platser eller zonen Internet, frågar operativsystemet användaren innan filen öppnas.
 • Låg risk
  Om den bifogade filen finns i listan över filtyper med låg risk frågar Windows inte användaren innan filen öppnas, oavsett filens zoninformation.
Om du aktiverar denna principinställning kan du ange standardrisknivå för filtyper. Om du stänger av principinställningen anges standardrisknivån till Mellanrisk. Om du inte konfigurerar principinställningen anges standardrisknivån till Mellanrisk.
Dölj tabellenVisa tabellen
GrupprincipRegisterundernyckelRegisterpostVärde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Hög (6150)
eller
Mellan (6151)
eller

Låg (6152)
Obs! Standardvärdet på registerposten DefaultFileTypeRisk är Mellan (6151).

Spara inte zoninformation i bifogade filer

Den här principinställningen används för att ange om Windows ska behålla information om varifrån bifogade filer kommer. Zonerna är Internet, intranät eller lokal. Principinställningen kan bara användas med filsystemet NTFS. Systemet fungerar inte med filsystemet FAT32 (felmeddelande visas inte). Om zoninformationen inte bevaras kan Windows inte göra korrekta riskbedömningar. Om du aktiverar den här principinställningen markeras inte bifogade filer med hjälp av zoninformationen. Om du stänger av den här principinställningen markeras bifogade filer med hjälp av zoninformationen. Om du inte konfigurerar den här principinställningen markeras bifogade filer med hjälp av zoninformationen.
Dölj tabellenVisa tabellen
GrupprincipRegisterundernyckelRegisterpostVärde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

På (1)
eller

Av (2)
Obs! Standardvärdet på registerposten DefaultFileTypeRisk är Av (2).

Dölj funktioner för att ta bort zoninformation

Denna principinställning anger om användare manuellt kan ta bort zoninformationen från sparade filer genom att klicka på Häv blockering på fliken Egenskaper eller genom att markera en kryssruta i dialogrutan Säkerhetsvarning. Om zoninformationen tas bort kan användarna öppna potentiellt farliga filer som Windows har blockerat. Om du aktiverar den här principinställningen döljs kryssrutan och knappen Häv blockering. Om du stänger av den här principinställningen visas kryssrutan och knappen Häv blockering. Om du inte konfigurerar den här principinställningen visas kryssrutan och knappen Häv blockering.
Dölj tabellenVisa tabellen
GrupprincipRegisterundernyckelRegisterpostVärde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

Av (0)
eller

På (1)
Obs! Standardvärdet på registerposten
DefaultFileTypeRisk
är Av (0).

Lista över filtyper som kan innebär låg, mellanhög eller hög risk

Dessa principinställningar används för att konfigurera vilka filtyper som kan vara riskabla. Listan över filtyper som innebär hög risk har företräde framför listorna över filtyper som innebär mellanhög eller låg risk. Dessutom kan ett filnamnstillägg finnas i fler än en lista. Om du aktiverar principinställningen kan du skapa egna listor över filtyper med låg, mellanhög och hög risk. Om du stänger av principinställningen används den inbyggda listan över filtyper. Om du inte konfigurerar principinställningen används den inbyggda listan över filtyper.
Dölj tabellenVisa tabellen
GrupprincipRegisterundernyckelRegisterpostVärde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Logik för att avgöra om bifogade filer är tillförlitliga

Den här principinställningen används för att konfigurera hur Windows bedömer risknivån för bifogade filer. "Föredra information om filhanterare" anger att Windows ska använda data om filhanteraren snarare än information om filtypen. Principen kan till exempel innebära att Notepad.exe är ett tillförlitligt program, snarare än att TXT-filer är tillförlitliga filer. "Föredra information om filtyp" anger att Windows ska använda data om filtypen snarare än information om filhanteraren. Principen kan till exempel innebära att TXT-filer är tillförlitliga, oavsett vilket program som används för att öppna den här typen av filer. Det mest restriktiva alternativet är "Använd information om både filhanterare och filtyp". Windows väljer den mest restriktiva rekommendationen. Detta medför att användaren får fler varningsmeddelanden än om du använder andra alternativ. Om du aktiverar den här principinställningen kan du välja i vilken ordning Windows ska bearbeta riskbedömningsdata. Om du stänger av principinställningen använder Windows standardlogiken, vilket innebär att filhanteraren har prioritet framför filtypen.
Dölj tabellenVisa tabellen
GrupprincipRegisterundernyckelRegisterpostVärde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

Filtyp (1)
eller
Hanterare (2)
eller
Båda (3)
Obs! Standardvärdet på registerposten
DefaultFileTypeRisk
är Hanterare (2).

Meddela antivirusprogram när bifogade filer öppnas

Denna principinställning används för att konfigurera hur registrerade antivirusprogram meddelas. Om det finns flera registrerade program meddelas alla program. Om det registrerade antivirusprogrammet redan genomför kontroller vid öppning eller om programmet genomsöker filer omedelbart när de kommer till datorns e-postserver, är ytterligare anrop överflödiga. Om du aktiverar principinställningen meddelar Windows det registrerade antivirusprogrammet att filen ska genomsökas när användaren öppnar en bifogad fil. Om antivirusprogrammet inte godkänner filen (eller om programmet inte fungerar) kan den bifogade filen inte öppnas. Om du stänger av principinställningen anropar Windows inte det registrerade antivirusprogrammet när bifogade filer öppnas. Om du inte konfigurerar principinställningen anropar Windows inte det registrerade antivirusprogrammet när bifogade filer öppnas.
Dölj tabellenVisa tabellen
GrupprincipRegisterundernyckelRegisterpostVärde
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

Av (1)
eller valfri (2) eller

På (3)
Obs! Standardvärdet på registerposten DefaultFileTypeRisk är Av (1). När värdet är inställt på Valfritt (2) anropas alla skannrar även efter att en identifiering har rapporterats.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
182569 Beskrivning av registerposter för säkerhetszonerna i Internet Explorer
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 883260 - Senaste granskning: den 31 maj 2013 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows 7 Service Pack 1
Nyckelord: 
kbdownload kbperformance kbsecurity kbvirus kbnetwork kbhowto kbinfo KB883260

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com