Identifikator ?lanka: 883260 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

U ovom ?lanku opisan je menad?er priloga koji se uklju?en u sistem Microsoft Windows. Ovaj ?lanak tako?e opisuje kako menad?er priloga obra?uje razli?ite tipove datoteka.  

Dodatne informacije

 Menad?er priloga u operativnom sistemu Windows mo?e da vam pomogne u za?titi ra?unara od nebezbednih priloga koje mo?ete da dobijete sa e-porukom i od nebezbednih datoteka koje mo?ete da dobijete sa Interneta.

Ako menad?er priloga identifikuje prilog koji mo?e da bude nebezbedan, on vas spre?ava da otvorite tu datoteku ili vas upozorava pre njenog otvaranja. Slede?i uslovi odre?uju da li ?ete biti spre?eni da otvorite datoteku ili da li ?ete biti upozoreni pre njenog otvaranja:
 • Tip programa koji koristite.
 • Tip datoteke koji preuzimate ili poku?avate da otvorite.
 • Bezbednosne postavke zone sa Veb sadr?ajem sa koje preuzimate datoteku.

  Napomena Mo?ete da konfiguri?ete zone sa Veb sadr?ajem u programu Microsoft Internet Explorer na kartici Bezbednost. Da biste videli zone sa Veb sadr?ajem, izaberite Alatke, zatim izaberite stavku Internet opcije i zatim izaberite karticu Bezbednost. Slede ?etiri zone sa Veb sadr?ajem:
  • Internet
  • Lokalna interna mre?a
  • Pouzdane lokacije
  • Ograni?ene lokacije
Menad?er priloga koristi interfejs za programiranje aplikacija (API) IAttachmentExecute da bi prona?ao tip datoteke ili da bi prona?ao vezu datoteke i da bi se utvrdila radnja koja najvi?e odgovara.

Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger i Microsoft Internet Explorer koriste menad?er priloga da bi obradili priloge e-po?te i Internet preuzimanja.

Menad?er priloga klasifikuje datoteke koje dobijate ili koje preuzimate na osnovu tipa datoteke i oznake tipa datoteke. Menad?er priloga klasifikuje tipove datoteka kao visoko rizi?ne, srednje rizi?ne i nisko rizi?ne. Kada sa?uvate datoteke na ?vrsti disk sa programa koji koristi menad?er priloga, informacije zone sa Veb sadr?ajem za datoteku tako?e se ?uvaju sa datotekom. Na primer, ako sa?uvate komprimovanu datoteku (.zip) koja je prika?ena na e-poruku na svoj ?vrsti disk, informacije zone sa Veb sadr?ajem tako?e se ?uvaju kada sa?uvate komprimovanu datoteku. Kada poku?ate da izdvojite sadr?aj iz komprimovane datoteke ili ako poku?ate da je pokrenete, ne?ete mo?i to da uradite. Informacije zone sa Veb sadr?ajem ?uvaju za jedno sa datotekama samo ako ?vrsti disk koristi NTFS sistem datoteka.

Mo?ete da otvorite blokiranu datoteku iz poznatog izvora ako to ?elite. Da biste otvorili blokiranu datoteku, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na blokiranu datoteku i zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Na kartici Op?ti podaci izaberite stavku Deblokiraj.

Tipovi datoteka visokog rizika

Kada poku?ate da preuzmete ili otvorite datoteku sa Veb lokacije koja je zona sa ograni?enim Veb sadr?ajem, mo?da ?ete dobiti poruku koja navodi da je datoteka blokirana.

Kada poku?ate da otvorite tipove datoteka visokog rizika sa lokacija koje pripadaju Internet zonama sa Veb sadr?ajem, mo?da ?ete dobiti poruku upozorenja, ali mo?da ne?ete mo?i da otvorite ove tipove datoteka.

Tipovi datoteka koje menad?er priloga ozna?ava kao visokorizi?ne uklju?uju slede?e:
 • .ade
 • .adp
 • .app
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .cer
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .cpl
 • .crt
 • .csh
 • .exe
 • .fxp
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .ins
 • .isp
 • .its
 • .js
 • .jse
 • .ksh
 • .lnk
 • .mad
 • .maf
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • .mas
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • .mda
 • .mdb
 • .mde
 • .mdt
 • .mdw
 • .mdz
 • .msc
 • .msi
 • .msp
 • .mst
 • .ops
 • .pcd
 • .pif
 • .prf
 • .prg
 • .pst
 • .reg
 • .scf
 • .scr
 • .sct
 • .shb
 • .shs
 • .tmp
 • .url
 • .vb
 • .vbe
 • .vbs
 • .vsmacros
 • .vss
 • .vst
 • .vsw
 • .ws
 • .wsc
 • .wsf
 • .wsh

Tipovi datoteka srednjeg rizika

Tipovi datoteka koje menad?er priloga ne ozna?ava kao datoteke visokog ili niskog rizika, automatski se ozna?avaju kao datoteke srednjeg rizika.

Ako otvorite datoteku srednjeg rizika sa Internet zone sa Veb sadr?ajem ili sa lokacije sa ograni?enim sadr?ajem, mo?da ?ete dobiti poruku upozorenja, ali mo?da ne?ete mo?i da otvorite ove tipove datoteka.

Tipovi datoteka niskog rizika

Menad?er priloga ozna?ava slede?e tipove datoteka kao datoteke niskog rizika samo kada ih otvarate pomo?u Bele?nice. Ako pove?ete drugi program sa ovim tipom datoteke, taj tip datoteke se vi?e ne smatra kao nisko rizi?an.
 • .log
 • .text
 • .txt
Menad?er priloga ozna?ava slede?e tipove datoteka kao datoteke niskog rizika samo kada otvarate datoteku pomo?u programa Microsoft Windows Picture and Fax Viewer:
 • .bmp
 • .dib
 • .emf
 • .gif
 • .ico
 • .jfif
 • .jpg
 • .jpe
 • .jpeg
 • .png
 • .tif
 • .tiff
 • .wmf
Napomena Ako pove?ete tip datoteke sa Bele?kom ili sa programom Windows Picture and Fax Viewer, onda se ovaj tip datoteke ne dodaje na listu datoteka niskog rizika.

Konfigurisanje menad?era priloga

Postoji nekoliko funkcija menad?era priloga koje mo?ete da konfiguri?ete pomo?u grupnih smernica ili lokalnog registratora.

Podrazumevani nivo rizika za priloge datoteka

Ove postavke smernica omogu?avaju da upravljate podrazumevanim nivoom rizika za tipove datoteka. Da biste u potpunosti prilagodili nivo rizika za priloge datoteka, mora?ete da konfiguri?ete logiku poverenja za priloge datoteka:
 • Visok rizik
  Ako je prilog na listi tipova datoteka visokog rizika i ako je iz ograni?ene zone, Windows blokira da korisnik pristupi datoteci. Ako je datoteka iz Internet zone, Windows pita korisnika pre nego ?to pristupi datoteci.
 • Umereni rizik
  Ako je prilog na listi tipova datoteka sa umerenim rizikom i ako je iz ograni?ene Internet zone, Windows pita korisnika pre nego ?to pristupi datoteci.
 • Nizak rizik
  Ako je prilog na listi tipova datoteka niskog rizika, Windows ne?e upitati korisnika pre pristupanja datoteci, bez obzira na informacije o zoni datoteke.
Ako omogu?ite ovu postavku smernice, mo?ete da navedete podrazumevani nivo rizika za tipove datoteka. Ako onemogu?ite ovu postavku smernice, Windows pode?ava podrazumevani nivo rizika na umeren. Ako ne konfiguri?ete ovu postavku smernice, Windows pode?ava podrazumevani nivo rizika na umeren.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Smernice grupePotklju? registratoraStavka registratoraUlazna vrednost
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Visoka (6150)
ili
Umerena (6151)
ili

Niska (6152)
Napomena Podrazumevana vrednost za DefaultFileTypeRisk unos registratora je umerena (6151).

Ne ?uvaj informacije o zoni u prilozima datoteke

Ova postavka smernice omogu?ava da upravljate da li Windows ozna?ava datoteke priloga koje imaju informacije o zoni porekla. Ove zone porekla su Internet, interna mre?a i lokalna mre?a. Ova postavka smernice zahteva da NTFS sistem datoteka radi pravilno i ne?e uspeti bez prethodnog obave?tenja na sistemima koji koriste FAT 32. Ako ne sa?uvate informacije o zoni, Windows ne mo?e da napravi odgovaraju?u procenu rizika. Ako omogu?ite ovu postavku smernice, Windows ne ozna?ava priloge datoteke tako ?to koristi informacije o njihovoj zoni. Ako onemogu?ite ovu postavku smernice, Windows ozna?ava priloge datoteke tako ?to koristi informacije o njihovoj zoni. Ako ne konfiguri?ete ovu postavku smernice, Windows ozna?ava priloge datoteke tako ?to koristi informacije o njihovoj zoni.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Smernice grupePotklju? registratoraStavka registratoraUlazna vrednost
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

Uklju?eno (1)
ili

Isklju?eno (2)
Napomena Podrazumevana vrednost unosa registratora DefaultFileTypeRisk je isklju?eno (2).

Sakrij mehanizme da bi se uklonile informacije o zoni

Ova postavka smernice omogu?ava da upravljate time da li korisnici mogu ru?no da uklanjaju informacije o zoni iz sa?uvanih priloga datoteke tako ?to kliknu na dugme Deblokiraj na kartici Svojstva datoteke ili tako ?to potvrde izbor u polju dijaloga Bezbednosno upozorenje. Uklanjanje informacija o zoni korisnicima omogu?ava da otvore potencijalno opasne priloge datoteka koje je Windows blokirao i onemogu?io otvaranje. Ako omogu?ite ovu postavku smernice, Windows skriva polje za potvrdu i dugme Deblokiraj. Ako onemogu?ite ovu postavku smernice, Windows prikazuje polje za potvrdu i dugme Deblokiraj. Ako ne konfiguri?ete ovu postavku smernice, Windows prikazuje polje za potvrdu i dugme Deblokiraj.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Smernice grupePotklju? registratoraStavka registratoraUlazna vrednost
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

Isklju?eno (0)
ili

Uklju?eno (1)
Napomena Podrazumevana vrednost za
DefaultFileTypeRisk
unos registratora je isklju?eno (0).

Lista uklju?enih tipova datoteka niskog, umerenog i visokog rizika

Ove postavke smernice omogu?avaju da konfiguri?ete listu tipova datoteka niskog, umerenog i visokog rizika. Lista visokog rizika ima prednost nad listama datoteka umerenog i niskog rizika. Tako?e, oznaka tipa datoteke je navedena na vi?e od jedne liste datoteka. Ako omogu?ite ovu postavku smernice, mo?ete da kreirate prilago?enu listu tipova datoteka niskog, umerenog i visokog rizika. Ako onemogu?ite ovu postavku smernice, Windows koristi ura?enu listu tipova datoteka. Ako ne konfiguri?ete ovu postavku smernice, Windows koristi ura?enu listu tipova datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Smernice grupePotklju? registratoraStavka registratoraUlazna vrednost
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Logika poverenja za priloge datoteka

Ova postavka smernice omogu?ava da konfiguri?ete logiku koju Windows koristi da bi utvrdio rizik za priloge datoteka. Ako je pode?ena opcija rukovalac datoteka, to govori sistemu Windows da koristi podatke rukovaoca datoteka umesto podataka o tipu datoteka. Na primer, govori sistemu Windows da veruje datoteci Notepad.exe, ali ne i .txt datotekama. Ako je pode?ena opcija tip datoteke, to govori sistemu Windows da koristi tip datoteke umesto podataka rukovalaca datoteka. Na primer, veruj .txt datotekama, bez obzira na rukovalac datoteka. Ako koristite rukovalac datoteka i tip podataka, to je najrestriktivnija opcija. Windows bira restriktivniju preporuku. Ovo dovodi do toga da korisnici vide vi?e upita za poverenje nego kad izaberu druge opcije. Ako omogu?ite ovu postavku smernice, mo?ete da izaberete redosled kojem ?e Windows obraditi podatke o proceni rizika. Ako onemogu?ite ovu smernicu, Windows koristi podrazumevanu logiku poverenja koja daje prednost rukovaocu datoteka u odnosu na tip datoteke.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Smernice grupePotklju? registratoraStavka registratoraUlazna vrednost
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

Tip datoteke (1)
ili
Rukovalac (2)
ili
Oba (3)
Napomena Podrazumevana vrednost za
DefaultFileTypeRisk
unos registratora je rukovalac (2).

Obavesti antivirusne programe prilikom otvaranja priloga

Ova postavka smernice omogu?ava da upravljate pona?anjem za obave?tavanje registrovanog antivirusnog programa. Ako je vi?e programa registrovano, svi programi ?e biti obave?teni. Ako registrovani antivirusni program ve? obavlja provere prilikom pristupa ili skenira datoteke dok dolaze na server za e-po?tu ra?unara, dodatni pozivi bi bili suvi?ni. Ako omogu?ite ovu smernicu, Windows govori registrovanom antivirusnom programu da skenira datoteku kada korisnik otvori datoteku priloga. Ako antivirusni program ne uspe, blokira se otvaranje priloga. Ako onemogu?ite ovu smernicu, Windows ne poziva registrovane antivirusne programe kada se otvaraju prilozi datoteka. Ako ne konfiguri?ite ovu smernicu, Windows ne poziva registrovane antivirusne programe kada se otvaraju prilozi datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Smernice grupePotklju? registratoraStavka registratoraUlazna vrednost
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

Isklju?eno (1)
ili opcionalno (2) ili

Uklju?eno (3)
Napomena Podrazumevana vrednost za DefaultFileTypeRisk unos registratora je isklju?eno (1). Kada je vrednost postavljena na opcionalno (2), svi skeneri se pozivaju ?ak i kada jedan prijavljuje da je ne?to otkriveno.
Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka kako biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
182569 Stavke registratora bezbednosnih zona u programu Internet Explorer za napredne korisnike (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 883260 - Poslednji pregled: 30. april 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows 7 Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kbdownload kbperformance kbsecurity kbvirus kbnetwork kbhowto kbinfo KB883260

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com