Installera och konfigurera Bluetooth-enheter i Windows XP Service Pack 2

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 883259 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

För att installera en Bluetooth-enhet behöver du bara ansluta den. I Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ingår drivrutiner för många Bluetooth-enheter. Om en Bluetooth-enhet inte identifieras automatiskt kan du ändå använda den med hjälp av det allmänna programstödet i Windows eller drivrutinen från enhetstillverkaren. För att lägga till en Bluetooth-enhet på datorn kan du använda guiden Lägg till Bluetooth-enhet. Du konfigurerar Bluetooth-anslutningar med hjälp av Bluetooth-enheter på Kontrollpanelen.

Ad hoc-nätverk kan läggas till mellan Bluetooth-enheter med hjälp av personliga nätverk. När du använder ett personligt nätverk sker kommunikationen mellan din dator och andra Bluetooth-enheter med hjälp av nätverksprotokollet TCP/IP. Om du har en Bluetooth-enhet som stöder fjärranslutning kan du använda den som modem, och du kan använda guiden Lägg till skrivare för att använda en Bluetooth-skrivare trådlöst. Slutligen kan du överföra filer med hjälp av Bluetooth mellan datorer eller enheter med Bluetooth-funktion. Den här artikeln innehåller stegvisa instruktioner för de här åtgärderna.

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs installation och konfiguration av en Bluetooth-enhet i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Obs! Om du installerar ett Bluetooth-kort som inte stöds i Windows XP SP2 följer du tillverkarens anvisningar.

Installation av ett Bluetooth-kort som finns med i listan över kort som stöds i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) innebär bara anslutning av enheten. Ingen konfiguration krävs före anslutningen.

När du installerar ett Bluetooth-kort som stöds i Windows XP SP2 aktiveras kortet tillsammans med följande Microsoft-komponenter:
 • Microsoft Bluetooth-uppräknare
  Den här komponenten räknar upp Bluetooth-enheter och Bluetooth-funktioner.
 • Bluetooth-enhet (Personal Area Network)
  Den här drivrutinen stöder anslutningar mellan enheter via ett personligt nätverk.
 • Bluetooth-enhet (RFCOMM-protokoll TDI)
  Den här komponenten stöder fjärranslutning (DUN) och andra typer av anslutningar mellan enheter.
 • Bluetooth Support Service (BthServ)
  Genom den här tjänsten registreras och uppdateras information om enhetspar. Dessutom utförs andra åtgärder som är relaterade till Bluetooth-funktioner.
De här komponenterna är tillgängliga i Enhetshanteraren efter installation av ett Bluetooth-kort. Övriga drivrutiner och komponenter installeras också.

Mer Information

Bluetooth-radiostöd

Om du ansluter ett Bluetooth-kort som inte känns igen till datorn kan Windows XP SP2 ge allmänt programstöd. Om det uppstår problem med det allmänna programstödet kan du installera tillverkarens drivrutin som medföljde Bluetooth-kortet.

Om du vill veta mer om Bluetooth-radiodrivrutiner som ingår i Windows XP SP2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
841803 Lista över Bluetooth-radiodrivrutiner som ingår i Windows XP Service Pack 2

Konfiguration och enheter

Du kan använda Bluetooth-enheter på Kontrollpanelen för att konfigurera Bluetooth-inställningar. Detta kan du göra:
 • Lägga till eller ta bort en enhet.
 • Visa egenskaperna för en enhet.
 • Ändra Bluetooth-alternativen.
 • Lägga till en COM-port.
I Bluetooth-enheter visas alla konfigurerade enheter på fliken Enheter. Med hjälp av fliken Enheter kan du lägga till och ta bort enheter samt visa egenskaper.

Enhetsegenskaper

Egenskaperna för en Bluetooth-enhet omfattar följande information:
 • Enhetstyp
 • Bluetooth-kortets maskinvaruadress
 • Datum och tid för den senaste anslutningen
 • Information om huruvida det krävs en nyckel för hopparning med enheten
Du kan också ändra namnet som används i Windows för enheten. Den här förändringen påverkar också namnet som används i guiden Överför filer via Bluetooth och Lägg till modem.

På fliken Tjänster visas information om tjänsterna som enheten stöder. När en telefon eller handdator är ansluten till datorn kan COM-portar som är tillgängliga för synkronisering visas på den här fliken. Dessutom kan fjärranslutningar till Internet visas, och du kan välja vilka tjänster du vill använda.

Alternativ

Fliken Alternativ i Bluetooth-enheter innehåller alternativ som styr hur enheter upptäcker och ansluter till datorn. Huvudalternativet är Aktivera upptäckning. Det här alternativet innebär att enheter kan upptäcka datorn, så att du kan ansluta.

Övriga alternativ på fliken är:
 • Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn
  Den här kryssrutan avgör om andra enheter kan ansluta till datorn. Om den är avmarkerad kan inga enheter ansluta till datorn.
 • Meddela mig när en ny Bluetooth-enhet försöker ansluta
  Det här alternativet avgör om ett meddelande visas när en enhet försöker ansluta till datorn. Om kryssrutan är avmarkerad visas inte något meddelande.
Övriga alternativ på fliken Alternativ ger möjlighet att aktivera och inaktivera Bluetooth-ikonen i meddelandefältet och återställa standardinställningar.

Upptäckt
Normalt upptäcks andra enheter från datorer med aktiverat Bluetooth. Därför behöver du bara aktivera alternativet Aktivera upptäckning när datorn fungerar som en enhet. Det här alternativet kan till exempel aktiveras när datorn är ansluten till en annan dator via ett personligt nätverk. När datorer är anslutna via ett personligt nätverk måste upptäckt vara aktiverat på en av dem.

Normalt aktiveras inte upptäckt i Windows XP SP2, eftersom en Bluetooth-enhet som kan upptäckas kan vara mindre säker än en enhet som inte kan upptäckas. Vi rekommenderar att kryssrutan Aktivera upptäckning är avmarkerad, utom när du vill att datorn ska upptäckas av en annan Bluetooth-enhet. När anslutningen har upprättats stängs upptäckt av automatiskt genom guiden Lägg till enhet.

Lägga till en COM-port

Du kan lägga till en inkommande port som tar emot en anslutning från en Bluetooth-enhet, eller en utgående port som ger en anslutning. Så här ansluter du till en Bluetooth-enhet med hjälp av en COM-port:
 1. Använd portkonfigurationsalternativen i Enhetshanteraren för att ange COM-portskonfigurationen.

  Uppgifter om datahastighet och andra inställningar finns i dokumentationen till programmet som ska användas i anslutningen.
 2. Ställ in COM-porten i programmet på portnumret som anges på sista sidan i guiden Lägg till Bluetooth-enhet.

  Portnumret anges också på fliken COM-portar i Bluetooth-enheter.
Bluetooth-enheter som använder en COM-port kräver särskilda program, som normalt medföljer enheten. Du kan också skaffa programmen från enhetstillverkarna. Om du vill konfigurera programmet för en COM-port följer du instruktionerna i programdokumentationen.

Maskinvara

På fliken Maskinvara i Bluetooth-enheter anges vilka Bluetooth-enheter som är installerade på datorn. Detta är samma lista som i kategorin Bluetooth-radio i Enhetshanteraren. När du markerar en enhet i listan och klickar på Egenskaper visas samma enhetsegenskaper som i Enhetshanteraren.

Lägga till en enhet

När du lägger till en Bluetooth-enhet på datorn utväxlas adressinformation. Ibland utväxlas också åtkomstnycklar. Detta kallas att de två enheterna paras eller kopplas samman. När du lägger till en enhet måste en av enheterna kunna upptäckas. På vissa enheter kan upptäckt sättas på och stängas av, medan andra, till exempel musenheter, alltid kan upptäckas.

När du använder Bluetooth för att ansluta två datorer måste upptäckt vara aktivt på datorn som läggs till som en enhet. Du kan aktivera upptäckt med hjälp av fliken Alternativ i Bluetooth-enheter.

Åtgärder på datorn

Så här lägger du till en enhet på datorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv bthprops.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Lägg till i Bluetooth-inställningar.
 3. Markera kryssrutan Enheten har förberetts och kan nu upptäckas i guiden Lägg till Bluetooth-enhet och klicka på Nästa.

  Obs! Du kan inte klicka på Nästa förrän du har markerat kryssrutan Enheten har förberetts och kan nu upptäckas. En enhet med inaktiverad upptäckt kan inte identifieras under en sökning.

  När du klickar på Nästa görs en sökning efter alla enheter som kan upptäckas och som är inom räckhåll. När sökningen är klar visas enheterna i guiden.
 4. Markera en enhet du vill lägga till och klicka på Nästa.

  När du har valt en enhet kan du ange en nyckel för den. En nyckel är en kod som används för att styra åtkomsten till en enhet. Nycklar kan förbättra anslutningens säkerhet, men det är inte säkert att enheten du lägger till kräver en nyckel.
När du anger nyckeln görs ett försök att ansluta till enheten för verifiering av nyckeln. När du ansluter till en annan dator visas ett meddelande om ett pågående anslutningsförsök.

Åtgärder på enheten

När du har utfört alla åtgärder på datorn anger du nyckeln på Bluetooth-enheten. Om enheten är en annan dator visas ett meddelande om att du begär en anslutning. Gör följande på datorn du lägger till som Bluetooth-enhet:
 1. Klicka i meddelandet som anger att du begär en anslutning.

  Guiden Lägg till Bluetooth-enhet startar med ett fält där du kan ange nyckeln.
 2. Ange nyckeln. Du kan också välja att låta nyckeln skapas automatiskt.
När nyckeln har verifierats är anslutningen klar, och enheten syns på datorn. Om enheten är en annan dator syns dess datornamn på den första datorn.

På den sista sidan i guiden Lägg till Bluetooth-enhet kan du stänga av upptäckt på datorn du lägger till som en enhet. Normalt markeras alternativet för avstängd upptäckt så att datorn inte kan upptäckas hela tiden.

Efter tillägg av en enhet

När en enhet har lagts till visas den i Bluetooth-enheter. Du kan visa enhetsegenskaperna för att undersöka tjänster, ändra enhetens namn eller samla in annan information. Dessutom kan du upprätta anslutningar.

Ansluta till ett personligt nätverk

Personliga nätverk utgör ad hoc-nätverk mellan Bluetooth-enheter. För att du ska kunna skapa ett personligt nätverk måste alla enheter som ska ingå i nätverket stödja personliga nätverk. Så här ansluter du till ett personligt nätverk:
 • Klicka på Anslut till ett personligt nätverk på ikonmenyn i Bluetooth-Aktivitetsfältet.
 • Dubbelklicka på ikonen Bluetooth-nätverksanslutning i Nätverksanslutningar på Kontrollpanelen.
 • Klicka på Visa Bluetooth-nätverksenheter i rutan Nätverksaktiviteter i Nätverksanslutningar.
Alla dessa metoder kan användas för att öppna dialogrutan Bluetooth-enheter i personligt nätverk. I den här dialogrutan visas en lista över enheter du kan ansluta till. Du kan också lägga till eller ta bort enheter i listan med hjälp av alternativen längst ned i dialogrutan.

Om du vill skapa en anslutning klickar du på önskad enhet och sedan på Anslut. När anslutningen har upprättats finns det ett TCP/IP-nätverk mellan datorn och den andra enheten. (Om du klickar på en enhet du redan är ansluten till förvandlas knappen Anslut till Koppla från.)

Obs! När Windows XP finns på båda de personliga nätverksenheterna i en anslutning är det en point-to-point-anslutning, och en dator kan inte användas som router för ett lokalt nätverk eller Internet. För detta krävs en nätverksanslutningsplats.

I Windows används APIPA (Automatic Private IP Addressing) för att tilldela datorer adresser i ett ad hoc-nätverk. När APIPA används behövs inte DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Om du vill se APIPA-adressen skriver du ipconfig vid en kommandotolk och trycker på RETUR. Då visas utdata av följande slag:
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.143.66
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . . . . . :
På fliken Allmänt i dialogrutan Status visas anslutningshastigheten och paketöverföringsinformation för anslutningen. Fliken Support är densamma som för övriga nätverksanslutningar. På fliken Support kan du se IP-adressinformation, ta reda på mer om anslutningen eller reparera den.

Lägga till ett modem

I Windows XP SP2 kan du lägga till en Bluetooth-enhet med stöd för fjärranslutning som modem. Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv telephon.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Lägg till på fliken Modem.

  Dialogrutan Välj Bluetooth-enhet öppnas.
 3. Markera en Bluetooth-enhet som ska användas som modem.
Om du konfigurerar Windows för identifiering av modem när ett Bluetooth-kort är anslutet, öppnas automatiskt Välj Bluetooth-enhet när en Bluetooth-enhet med stöd för fjärranslutning identifieras.

När du har valt en enhet kan du konfigurera den med hjälp av Telefon- och modemalternativ. Du kan skapa en ny anslutning i mappen Nätverksanslutningar för anslutning till Internet.

Anmärkningar om modemstöd

 • I Windows XP skapas automatiskt en nyckel för anslutningen mellan mobiltelefonen och datorn. Du kan använda den nyckeln eller ange en egen. Nycklar kan innehålla upp till 16 tecken. För att autentiseringen ska lyckas måste nyckeln anges inom 30 sekunder.
 • Vissa mobiltelefoner har redan en nyckel. Om telefonen har en nyckel anger du den i guiden för Bluetooth-anslutning.
 • Bluetooth är inte en säker trådlös teknik, vilket innebär att dina data kan vara synliga för andra enheter eller datorer i närheten.
 • Om mobiltelefonen inte stöder fjärranslutning kan den inte installeras med guiden Lägg till maskinvara. Installera telefonen med hjälp av Bluetooth-enheter.
 • När en mobiltelefon är ansluten som modem visas den i Enhetshanteraren som modem.

Lägga till en skrivare

Windows XP SP2 stöder Bluetooth-skrivare. Du kan använda guiden Lägg till skrivare för att komma åt skrivarfunktioner. Så här startar du guiden Lägg till skrivare: Klicka på Start, Skrivare och fax och Lägg till en skrivare.

När du väljer En Bluetooth-skrivare i guiden Lägg till skrivare görs en sökning efter Bluetooth-skrivare. När en skrivare hittas kan du välja att installera den. Då måste du installera drivrutiner för skrivaren, på samma sätt som för andra typer av skrivare.

När skrivaren har installerats visas skrivarporten som en virtuell Bluetooth-skrivarport på fliken Portar i dialogrutan Egenskaper för skrivaren.

Överföra en fil

Du kan överföra en fil i taget mellan datorn och en annan Bluetooth-enhet med hjälp av guiden Överför filer via Bluetooth. Du kan till exempel överföra filer mellan datorn och en mobiltelefon eller handdator. Du kan också överföra filer mellan två datorer.

Skicka en fil

Så här skickar du en fil till en annan dator:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv %windir%\system32\fsquirt.exe och klicka sedan på OK.
 2. På sidan Vill du skicka eller ta emot en fil? i guiden Överför filer via Bluetooth klickar du på Skicka en fil och sedan på Nästa.
 3. På sidan Ange vart du vill skicka filen klickar du på Bläddra, önskad dator eller enhet och Nästa.

  Obs! Alternativet Använd en nyckel för autentisering är inte tillgängligt när en nyckel redan används för anslutningen till den andra enheten.
 4. Klicka på Bläddra på sidan Välj den fil du vill skicka, och markera önskad fil.

  Obs! Du kan bara skicka en fil i taget. Klicka inte på Nästa förrän du har ställt in den mottagande enheten för filmottagning. Annars lyckas inte överföringen.
 5. När den mottagande datorn eller enheten är klar för mottagning klickar du på Nästa.

Ta emot en fil

Så här tar du emot en fil från en annan dator:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv %windir%\system32\fsquirt.exe och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Ta emot en fil i guiden Överför filer via Bluetooth och sedan på Nästa.

  Meddelandet "Windows väntar på att ta emot filen" visas.
 3. Starta överföringen genom att klicka på Nästa på datorn som filen skickas från.

  Obs! Under överföringen visas en förloppsindikator på datorn som filen skickas från. När du överför en fil till en dator med Windows XP visas också en förloppsindikator i guiden Överför filer via Bluetooth.
 4. Skriv in namnet på filen i rutan Filnamn på sidan Spara den fil som tagits emot, klicka på Bläddra och markera var du vill spara filen samt klicka på Nästa.

Egenskaper

Artikel-id: 883259 - Senaste granskning: den 2 september 2004 - Revision: 1.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Nyckelord: 
kbinfo kbtshoot KB883259

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com