K? sist?mas Windows XP 2. servisa pakotn? instal?t un konfigur?t Bluetooth ier?ces

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Lai instal?tu Bluetooth ier?ci, t? ir j?piesl?dz datoram. Microsoft Windows XP 2. servisa pakotn? (SP2) ir iek?auti daudz?m Bluetooth ier?c?m paredz?ti draiveri. Pat, ja Windows nepaz?st Bluetooth ier?ci, to var lietot, izmantojot visp?r?jo programmat?ras atbalstu, kas iek?auts sist?m? Windows, vai izmantojot ier?ces ra?ot?ja nodro?in?tu draiveri. Lai datoram pievienotu Bluetooth ier?ci, var izmantot Bluetooth ier?ces pievieno?anas vedni. Lai konfigur?tu Bluetooth savienojumu, var izmantot vienumu Bluetooth ier?ces, kas atrodas vad?bas panel?.

Bluetooth ier?ces var savienot ekspromta t?kl?, izmantojot personisko t?klu (Personal Area Networking ? PAN). Izmantojot PAN, dators un citas Bluetooth ier?ces sazin?s, izmantojot TCP/IP t?klu. Ja Bluetooth ier?ce atbalsta iezvanes t?klo?anas savienojuma izveidi, to var izmantot k? modemu. Bluetooth printeri var lietot bezvadu re??m?, izmantojot Printera pievieno?anas vedni. Visbeidzot, tehnolo?iju Bluetooth var izmantot, lai p?rs?t?tu failus starp datoriem un ier?c?m, kas ir gatavas darbam ar tehnolo?iju Bluetooth. ?aj? rakst? sniegtas detaliz?tas nor?des ?o uzdevumu paveik?anai.

Saturs

?aj? rakst? aprakst?ts, k? sist?mas Microsoft Windows XP 2. servisa pakotn? (SP2). instal?t un konfigur?t Bluetooth ier?ci.

Piez?me. Instal?jot Bluetooth adapteri, kas nav atbalst?ts sist?mas Windows XP SP2, r?kojieties atbilsto?i Bluetooth adaptera ra?ot?ja nor?d?m.

Lai instal?tu Bluetooth adapteri, kas iek?auts sist?mas Microsoft Windows XP 2. servisa pakotn? (SP2) atbalst?to adapteru sarakst?, tas ir tikai j?piesl?dz datoram. Lai izveidotu savienojumu, nav j?veic konfigur??ana.

Instal?jot Windows XP SP2 atbalst?tu Bluetooth adapteri, ?is adapteris k??st akt?vs kop? ar ??diem Microsoft komponentiem:
 • Microsoft Bluetooth Enumerator (Microsoft Bluetooth skait?t?js)
  ?is komponents uzskaita Bluetooth ier?ces un to iesp?jas.
 • Bluetooth ier?ce (person?lais t?kls)
  ?is draiveris atbalsta savienojumu izveidi starp ier?c?m person?laj? t?kl? (PAN).
 • Bluetooth ier?ce (RFCOMM protokola p?rs?t??anas draivera interfeiss (Protocol Transport Driver Interface ? TDI))
  ?is komponents atbalsta iezvanes t?klo?anu (dial-up networking ? DUN). Tas atbalsta ar? citus ier??u savienojumu veidus.
 • Bluetooth atbalsta pakalpojums (Bluetooth Support Service ? BthServ)
  ?is pakalpojums uztur un atjaunina inform?ciju par ier??u p?ru izveidi. T? veic ar? citas funkcijas saist?b? ar Bluetooth l?dzek?iem.
?ie komponenti ir pieejami ier??u p?rvaldniek? p?c Bluetooth adaptera instal??anas. Ir instal?ti ar? citi draiveri un komponenti.

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Bluetooth radio atbalsts

Pievienojot datoram Bluetooth adapteri, ko sist?ma Windows nepaz?st, Windows XP SP2 var nodro?in?t visp?r?ju programmat?ras atbalstu. Ja rodas probl?mas saist?b? ar visp?r?jo programmat?ras atbalstu, instal?jiet tre?o personu nodro?in?to draiveri, kas iek?auts Bluetooth adapter?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Bluetooth radio draiveriem, kas iek?auti sist?m? Windows XP SP2, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
841803 Sist?mas Windows XP 2. servisa pakotn? iek?auto Bluetooth radio draiveru saraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Konfigur?cija un ier?ces

Bluetooth iestat?jumus var konfigur?t vad?bas pane?a vienum? Bluetooth ier?ces. Vienum? Bluetooth ier?ces var veikt vienu vai vair?kas ??das darb?bas:
 • pievienot vai no?emt ier?ci;
 • skat?t ier?ces rekviz?tus;
 • main?t Bluetooth opcijas;
 • pievienot COM portu.
Vienuma Bluetooth ier?ces ciln? Ier?ces ir redzamas visas pa?laik dator? instal?t?s ier?ces. Ciln? Ier?ces var pievienot un no?emt ier?ces un skat?t to rekviz?tus.

Ier?ces rekviz?ti

Skatot Bluetooth ier?ces rekviz?tus, ir redzama ??da inform?cija:
 • ier?ces tips;
 • Bluetooth adaptera aparat?ras adrese;
 • p?d?j? savienojuma izveides datums un laiks;
 • inform?cija par to, vai ier??u p?ru izveidei tiek lietota piek?uves atsl?ga.
Var main?t ar? ier?ces nosaukumu sist?m? Windows. ??s izmai?as ietekm? ar? ier?ces nosaukumu Bluetooth failu p?rs?t??anas vedn? un Modema pievieno?anas vedn?.

Ciln? Pakalpojumi tiek par?d?ta inform?cija par ier?ces atbalst?tajiem pakalpojumiem. Piem?ram, ja j?su datoram ir piesl?gts Bluetooth t?lrunis vai person?lais ciparasistents (personal digital assistant ? PDA), ?aj? ciln? var tikt par?d?ti sinhroniz?cijai pieejamie COM porti. ?aj? ciln? var tikt par?d?ti ar? interneta iezvanes t?klo?anas savienojumi. Var ar? atlas?t v?lamos pakalpojumus.

Opcijas

Vienuma Bluetooth ier?ces cilne Opcijas nodro?ina opcijas, kas ?auj kontrol?t to, k? ier?ces atrod datoru un izveido savienojumu ar to. Galven? opcija ir Iesl?gt noteik?anu. ?? opcija ?auj ier?c?m atrast datoru, lai var?tu izveidot savienojumu.

Citas ?aj? ciln? pieejam?s opcijas ir ??das.
 • At?aut Bluetooth ier?c?m veidot savienojumu ar datoru
  ?? izv?les r?ti?a kontrol? to, vai ier?ces var izveidot savienojumu ar j?su datoru. Ja ?? izv?les r?ti?a ir not?r?ta, ier?ces nevar veidot savienojumu ar j?su datoru.
 • Br?din?t mani, ja jauna Bluetooth ier?ce v?las veidot savienojumu
  ?? opcija kontrol? to, vai sa?emsit pazi?ojumu, kad ier?ce m??ina izveidot savienojumu ar j?su datoru. Ja ?? izv?les r?ti?a ir not?r?ta, pazi?ojumu nesa?emsit.
Citas ciln? Opcijas pieejam?s opcijas ?auj pazi?ojumu apgabal? iesl?gt un izsl?gt Bluetooth ikonu un atjaunot noklus?juma iestat?jumus.

Noteik?ana
Parasti dators, kur? iesp?jota tehnolo?ija Bluetooth, pats atrod visas ier?ces. T?p?c, ja j?su dators darbojas k? ier?ce, iesl?dziet opciju Iesl?gt noteik?anu. Piem?ram, ?o opciju var iesl?gt, ja j?su datora savienojums ar citu datoru ir izveidots, izmantojot person?lo t?klu (PAN). Ja datoru savienojums ir izveidots, izmantojot PAN, vien? no datoriem ir j?b?t iesl?gtai noteik?anai.

P?c noklus?juma sist?m? Windows XP SP2 noteik?ana nav iesl?gta, jo nosak?ma Bluetooth ier?ce nav tik dro?a k? nenosak?ma ier?ce. Ieteicams, lai izv?les r?ti?a Iesl?gt noteik?anu b?tu neatz?m?ta, un atz?m?t to tikai tad, kad v?laties, lai datoru var?tu atrast cita Bluetooth ier?ce. Kad savienojums ir izveidots, Ier?ces pievieno?anas vednis autom?tiski izsl?dzas.

COM porta pievieno?ana

Var pievienot ien?ko?u portu, kas sa?em Bluetooth ier?ces savienojumu, vai ar? var pievienot izejo?u portu, kas veido savienojumu ar Bluetooth ier?ci. Lai piesl?gtu Bluetooth ier?ci, izmantojot COM portu, r?kojieties ??di:
 1. Ier??u p?rvaldniek? izmantojiet porta konfigur?cijas opcijas, lai iestat?tu COM porta konfigur?ciju.

  Inform?ciju par pareizu datu ?trumu un citiem iestat?jumiem skatiet savienojum? lietojam?s programmas dokument?cij?.
 2. Iestatiet programmas COM portu uz porta numuru, kas ir nor?d?ts Bluetooth ier?ces pievieno?anas ved?a p?d?j? lap?.

  ?is porta numurs ir nor?d?ts ar? Bluetooth ier?ces ciln? COM porti.
Bluetooth ier?c?m, kas izmanto COM portu, nepiecie?ams, lai dator? b?tu ?pa?as programmas. Parasti ??das programmas ir iek?autas ier?c?. ??s programmas var ieg?d?ties ar? no ier??u ra?ot?jiem. Lai programm? iestat?tu COM porta lieto?anu, r?kojieties atbilsto?i programmas dokument?cij? sniegtaj?m nor?d?m.

Aparat?ra

Vienuma Bluetooth ier?ces ciln? Aparat?ra ir nor?d?tas dator? instal?t?s Bluetooth ier?ces. ?is pats saraksts tiek r?d?ts ier??u p?rvaldnieka kategorij? Bluetooth radio. Sarakst? atlasot ier?ci un noklik??inot uz Properties (Rekviz?ti), ir redzami tie pa?i ier?ces rekviz?ti, kas ir redzami ier??u p?rvaldniek?.

Ier?ces pievieno?ana

Pievienojot datoram Bluetooth ier?ci, notiek savstarp?ja apmain??an?s ar inform?ciju par adres?m. Da?k?rt notiek apmain??an?s ar piek?uves atsl?g?m. ?is process tiek saukts par divu ier??u p?ru izveidi jeb saist??anu. Savienojot divas ier?ces, vienai no t?m j?b?t nosak?mai. Da??s ier?c?s noteik?anu var iesl?gt un izsl?gt, savuk?rt citas ier?ces ir nosak?mas vienm?r. Piem?ram, da?as peles ier?ces ir vienm?r nosak?mas.

Ja divi datori tiek savienoti, izmantojot tehnolo?iju Bluetooth, dator?, kur? tiek pievienots k? ier?ce, j?b?t iesl?gtai noteik?anai. Noteik?anu var iesl?gt un izsl?gt vienuma Bluetooth ciln? Opcijas.

Dator? veicam?s darb?bas

Lai pievienotu ier?ci, dator? r?kojieties ??di.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, rakstiet bthprops.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Sada?? Bluetooth iestat?jumi noklik??iniet uz Pievienot.
 3. Bluetooth ier?ces pievieno?anas vedn? noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Mana ier?ce ir iestat?ta un sagatavota atra?anai, un noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. Uz T?l?k dr?kst noklik??in?t tikai p?c tam, kad ir atz?m?ta izv?les r?ti?a Mana ier?ce ir iestat?ta un sagatavota atra?anai. Ier?ci, kur? ir izsl?gta noteik?ana, mekl??anas laik? nevar noteikt.

  Noklik??inot uz T?l?k, dators mekl? diapazon? eso?as nosak?mas ier?ces. Kad mekl??ana ir pabeigta, ier?ces tiek par?d?tas vedn?.
 4. Atlasiet pievienojamo ier?ci un noklik??iniet uz T?l?k.

  P?c pievienojam?s ier?ces atlas??anas var ievad?t ier?ces piek?uves atsl?gu. Piek?uves atsl?ga ir kods, kas paredz?ts ier?ces piek?uves kontrolei. Piek?uves atsl?gas lieto?ana pal?dz uzlabot savienojuma dro??bu. Tom?r pievienojam? ier?ce var nepiepras?t piek?uves atsl?gu.
P?c piek?uves atsl?gas ievad??anas j?su dators m??ina izveidot savienojumu ar ier?ci, lai verific?tu ?o piek?uves atsl?gu. Veidojot savienojumu ar citu datoru, tiek sa?emts zi?ojums par to, ka datori m??ina izveidot savienojumu.

Ier?c? veicam?s darb?bas

Kad ir pabeigtas j?su dator? veicam?s darb?bas, ievadiet piek?uves atsl?gu Bluetooth ier?c?. Ja ?? ier?ce ir cits dators, taj? tiek par?d?ts zi?ojums par to, ka piepras?t izveidot savienojumu. Dator?, kuru pievienojat k? Bluetooth ier?ci, r?kojieties ??di.
 1. Noklik??iniet uz zi?ojuma par to, ka piepras?t izveidot savienojumu.

  S?k darbu Bluetooth ier?ces pievieno?anas vednis, kas pied?v? lauku piek?uves atsl?gas ievad??anai.
 2. Ievadiet piek?uves atsl?gu. Var izv?l?ties ar? ?ener?t personisku piek?uves atsl?gu.
P?c piek?uves atsl?gas verific??anas tiek izveidots savienojums. Tagad ier?ce ir redzama j?su dator?. Ja ?? ier?ce ir cits dators, pirmaj? dator? ir redzams ?? datora nosaukums.

Bluetooth ier?ces pievieno?anas ved?a p?d?j? lap? var izsl?gt noteik?anu dator?, kas ir pievienots k? ier?ce. P?c noklus?juma tiek atlas?ta noteik?anas izsl?g?anas opcija, lai dators neb?tu vienm?r nosak?ms.

P?c ier?ces pievieno?anas

P?c ier?ces pievieno?anas t? k??st redzama vienum? Bluetooth ier?ces. Ier??u rekviz?tus var skat?t, lai noteiktu pied?v?tos pakalpojumus, main?tu ier?ces nosaukumu un ieg?tu citu inform?ciju. Var ar? izveidot savienojumus.

Pievieno?an?s person?lajam t?klam

Person?lais t?kls (PAN) nodro?ina ekspromta t?klo?anu starp Bluetooth ier?c?m. Person?l? t?kla atbalstam ir j?b?t vis?s ier?c?s, ko v?laties tam pievienot. Lai pievienotos person?lajam t?klam, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Bluetooth uzdevumjoslas ikonu izv?ln? noklik??iniet uz opcijas Pievienoties person?lajam t?klam.
 • Vad?bas pane?a vienum? T?kla savienojumi veiciet dubultklik??i uz Bluetooth t?kla savienojums.
 • T?kla savienojumu T?kla uzdevumi noklik??iniet uz Skat?t Bluetooth t?kla ier?ces.
Jebkur? no ??m metod?m tiek atv?rts dialoglodzi?? Bluetooth person?l? t?kla ier?ces. ?aj? dialoglodzi?? ir redzams saraksts ar ier?c?m, ar kur?m var izveidot savienojumu. Sarakstam var pievienot un no?emt ier?ces, izmantojot dialoglodzi?a apak?da?? redzam?s opcijas.

Lai izveidotu savienojumu, noklik??iniet uz v?lam?s ier?ces un p?c tam uz Izveidot savienojumu. Kad savienojums ir izveidots, ir pieejama TCP/IP t?klo?ana starp datoru un ier?ci. (Ja noklik??ina uz ier?ces, ar kuru jau ir izveidots savienojums, poga Izveidot savienojumu main?s uz pogu P?rtraukt savienojumu.)

Piez?me. Ja abas savienojum? eso??s PAN ier?ces ir datori, kuros darbojas sist?ma Windows XP, ?is savienojums ir divpunktu savienojums un nevienu no datoriem nevar izmantot k? mar?rut?t?ju uz lok?lo t?klu (local area network ? LAN) vai internetu. ?im nol?kam ir nepiecie?ams t?kla piek?uves punkts (network access point ? NAP).

Lai ekspromta t?kl? datoriem pie??irtu adreses, Windows izmanto autom?tisko priv?t? IP adres??anu (Automatic Private IP Addressing ? APIPA). Ja tiek lietota APIPA, nav j?izmanto dinamisk? resursdatora konfigur?cijas protokols (Dynamic Host Configuration Protocol ? DHCP). Lai skat?tu APIPA adresi, komandu uzvedn? rakstiet ipconfig un nospiediet tausti?u ENTER. Tiek sa?emts rezult?ts, kas ir l?dz?gs t?l?k redzamajam:
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection: (Ethernet adaptera Bluetooth t?kla savienojums:)
    Connection-specific DNS Suffix . (Savienojumam rakstur?gais DNS sufikss.) :
    Autoconfiguration IP Address. (Autom?tisk?s konfigur?cijas IP adrese.) . . : 169.254.143.66
    Subnet Mask . (Apak?t?kla maska.) . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . (Noklus?juma v?rteja.) . . . . . . . . :
Dialoglodzi?a Statuss ciln? Visp?r?gi ir redzams savienojuma ?trums un inform?cija par paketes p?rs?t??anu savienojum?. Cilne Atbalsts ir t? pati cilne, kas tiek lietota citiem t?kla savienojumiem. Ciln? Atbalsts var skat?t inform?ciju par IP adres??anu, ieg?t detaliz?tu inform?ciju par savienojumu un labot savienojumu.

Modema pievieno?ana

Sist?m? Windows XP SP2 var pievienot Bluetooth ier?ci, kas atbalsta iezvanes t?klo?anu k? modems. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, rakstiet timedate.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ciln? Modemi noklik??iniet uz Pievienot.

  Tiek par?d?ts dialoglodzi?? Bluetooth ier?ces atlas??ana.
 3. Noklik??iniet, lai atlas?tu Bluetooth ier?ci, kas tiks lietota k? modems.
Ja sist?ma Windows ir konfigur?ta modemu noteik?anai laik?, kad ir pievienots Bluetooth adapteris, Windows autom?tiski atver dialoglodzi?u Bluetooth ier?ces atlas??ana, ja t? nosaka, ka Bluetooth ier?ce atbalsta iezvanes t?klo?anu.

Kad ier?ce ir atlas?ta, to var konfigur?t sada?? T?lru?u un modemu opcijas. Lai izveidotu savienojumu ar internetu, var izveidot jaunu savienojumu map? T?kla savienojumi.

Piez?mes par modema atbalstu

 • Sist?ma Windows XP autom?tiski ?ener? piek?uves atsl?gu, kas paredz?ta savienojumam starp mobilo t?lruni un datoru. Var lietot ?o piek?uves atsl?gu vai izveidot personisku piek?uves atsl?gu. Piek?uves atsl?gas garums nedr?kst p?rsniegt 16 rakstz?mes. Piek?uves atsl?ga ir j?ievada 30 sekun?u laik?, cit?di autentifik?cija var neizdoties.
 • Da?os mobilajos t?lru?os jau ir izveidota piek?uves atsl?ga. Ja j?su t?lrun? jau ir piek?uves atsl?ga, ievadiet to Bluetooth savienojuma izveides vedn?.
 • Bluetooth nav dro?a bezvadu tehnolo?ija. Dati var b?t redzami cit?m diapazon? eso??m ier?c?m un datoriem.
 • Ja j?su mobilaj? t?lrun? netiek atbalst?ta iezvanes t?klo?ana, t?lruni nevar instal?t, izmantojot Aparat?ras pievieno?anas vedni. Lai instal?tu t?lruni, izmantojiet vienumu Bluetooth ier?ces.
 • Ja t?lrunis ir pievienots k? modems, tas ir redzams ier??u p?rvaldniek? k? modems.

Printera pievieno?ana

Windows XP SP2 tiek atbalst?ti Bluetooth printeri. Lai piek??tu printera l?dzek?iem, izmantojiet Printera pievieno?anas vedni. Lai s?ktu Printera pievieno?anas vedni, noklik??iniet uz S?kt, uz Printeri un faksa apr?ti un p?c tam uz Pievienot printeri.

Printera pievieno?anas vedn? atlasot opciju Bluetooth printeris, dators mekl? Bluetooth printerus. Kad dators ir printeri atradis, to var atlas?t instal??anai. Lai instal?tu printeri, ir j?instal? tam paredz?tie draiveri l?dz?gi, k? citu printeru gad?jum?.

Kad printeris ir instal?ts, t? ports tiek par?d?ts dialoglodzi?a Rekviz?ti ciln? Porti k? Bluetooth virtu?lais printeris.

Faila p?rs?t??ana

Starp datoru un Bluetooth ier?ci vien? reiz? var p?rs?t?t vienu failu; lai to dar?tu, izmantojiet Bluetooth failu p?rs?t??anas vedni. Piem?ram, var p?rs?t?t failus starp j?su datoru un mobilo t?lruni vai person?lo ciparasistentu (PDA). Failus var p?rs?t?t ar? starp diviem datoriem, kuri izmanto tehnolo?iju Bluetooth.

Faila s?t??ana

Lai s?t?tu failu uz citu datoru, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, rakstiet %windir%\system32\fsquirt.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Bluetooth failu p?rs?t??anas ved?a lap? Vai v?laties nos?t?t vai sa?emt failu? noklik??iniet uz Nos?t?t failu un p?c tam uz T?l?k.
 3. Lap? Izv?lieties, kur j?nos?ta ?is fails noklik??iniet uz P?rl?kot, noklik??iniet uz t? datora vai ier?ces nosaukuma, uz kuru j?nos?ta fails, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. Opcija Izmantot piek?uves atsl?gu nav pieejama, ja piek?uves atsl?ga jau tiek lietota savienojum? ar citu ier?ci.
 4. Lap? Izv?lieties nos?t?mo failu noklik??iniet uz P?rl?kot un atlasiet nos?t?mo failu.

  Piez?me. Vien? reiz? var s?t?t tikai vienu failu. Neklik??iniet uz T?l?k, ja sa?emo?? ier?ce nav iestat?ta faila sa?em?anai. Ja sa?emo?? ier?ce nav gatava faila sa?em?anai, p?rs?t??ana neizdosies.
 5. Kad sa?emo?ais dators vai ier?ce ir gatava sa?emt failu, noklik??iniet uz T?l?k.

Faila sa?em?ana

Lai sa?emtu failu no cita datora, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, rakstiet %windir%\system32\fsquirt.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Bluetooth failu p?rs?t??anas vedn? noklik??iniet uz Sa?emt failu un p?c tam uz T?l?k.

  Tiek sa?emts zi?ojums ?Windows is waiting to receive the file? (Sist?ma Windows gaida faila sa?em?anu).
 3. Dator?, no kura notiek s?t??ana, noklik??iniet uz T?l?k, lai s?ktu p?rs?t??anu.

  Piez?me. P?rs?t??anas gait? dator?, no kura notiek s?t??ana, ir redzama norises josla. P?rs?tot failu uz datoru, kur? darbojas sist?ma Windows XP, norises josla ir redzama ar? Bluetooth failu p?rs?t??anas vedn?.
 4. Lapas Saglab?jiet sa?emto failu lodzi?? Faila nosaukums rakstiet faila nosaukumu, noklik??iniet uz P?rl?kot, lai atlas?tu atra?an?s vietu, kur? fails tiks saglab?ts, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 883259
P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2007. gada 12. j?nijs
ATTIECAS UZ: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.