Identifikator ?lanka: 883256 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Ovaj ?lanak opisuje kako da promenite status dodatka programu Microsoft Internet Explorer i kako da a?urirate dodatak kori??enjem funkcije Upravljanje dodacima. Ovaj ?lanak navodi neke savete za re?avanje problema kako bi Vam pomogao da re?ite probleme sa dodacima na koje ?ete mo?da nai?i. Ovaj ?lanak navodi neke savete za re?avanje problema kako bi Vam pomogao da re?ite probleme sa samom funkcijom Upravljanje dodacima na koje ?ete mo?da nai?i. Ovaj ?lanak opisuje kako da rukujete dodacima kori??enjem stavki registra i Grupnih smernica. Administratori mogu da dozvole korisnicima da rukuju odre?enim dodacima ali da sa?uvaju rukovanje odre?enim dodacima za administratora. Ili, administratori mogu da rukuju svim dodacima. Ove teme su pokrivene posebnim odeljcima u kojima se raspravlja o slede?im postavkama smernice:
 • Odbij sve dodatke osim ako su posebno dozvoljeni u Listi dodataka
 • Lista dodataka

UVOD

Dodaci za program Microsoft Internet Explorer su softverske komponente. Kada posetite Web lokaciju, dodaci za program Internet Explorer mogu se preuzeti automatski ili ?e od Vas mo?da biti zatra?eno da preuzmete dodatak. Za neke dodatke mo?ete posetiti odre?enu Web lokaciju kako biste pribavili najnoviji dodatak za program Internet Explorer. Ove komponente mogu biti ActiveX kontrole drugih proizvo?a?a koje pove?avaju funkcionalnost pretra?iva?a ili obezbe?uju posebne elemente korisni?kog interfejsa u programu Internet Explorer. Dodatke mo?ete kontrolisati kori??enjem funkcije Upravljanje dodacima. Ovaj ?lanak opisuje kako se koristi i kako se servisira ova funkcija.

Da biste se uverili da okvir za dijalog Upravljanje dodacima prikazuje maksimalni mogu?i broj dodataka, a?urirajte Add-on Manager. Da biste a?urirali Add-on Manager, posetite slede?e Microsoft Web lokacije:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D788C59E-B116-4D38-B00C-FF1D529106C8&displaylang=sr

http://support.microsoft.com/kb/888240/sr-latn-cs

DODATNE INFORMACIJE

Kori??enje funkcije Upravljanje dodacima

Da biste promenili status dodatka ili ga a?urirali, sledite ove korake:
 1. Pokrenite program Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. Kliknite na ime dodatka.
 4. Koristite slede?e metode:
  • Kliknite A?uriraj ActiveX da biste zamenili dodatak sa trenutnom verzijom. Ova opcija nije dostupna za sve dodatke.
  • Da biste omogu?ili dodatak, kliknite na komandu Omogu?i i zatim kliknite na dugme U redu.
  • Da biste onemogu?ili dodatak, kliknite na komandu Onemogu?i i zatim kliknite na dugme U redu.
Mo?da ?ete morati da ponovo pokrenete program Internet Explorer da bi promene imale efekta nakon ?to omogu?ite ili onemogu?ite dodatak.

Re?avanje problema sa dodacima

?esto je prihvatljivo da koristite dodatke iz pouzdanih izvora. Ali ponekad se program Internet Explorer neo?ekivano zatvori zbog dodataka. Internet Explorer mo?e neo?ekivano da se zatvori ako je dodatak lo?e napravljen ili ako je napravljen za raniju verziju programa Internet Explorer. Kada se program Internet Explorer neo?ekivano zatvori, mo?da ?e od Vas biti zatra?eno da onemogu?ite dodatak. Ako se program Internet Explorer neo?ekivano zatvori, poku?ajte da uradite ne?to od slede?eg:
 • Poku?ajte da a?urirate dodatak.
 • Onemogu?ite dodatak i zatim posetite istu Web lokaciju. Potvrdite da morate da imate dodatak za Web lokaciju.
 • Ako su funkcije dodatka neophodne za Web lokaciju ili ako Vam funkcije dodatka pobolj?avaju pretra?ivanje, omogu?ite dodatak.
Kada instalacija blokira dodatak zbog toga ?to je blokiran njegovi izdava?, interfejs funkcije Upravljanje dodacima prikazuje dodatnu kategoriju za dodatke koji su blokirani. Kada posetite Web lokaciju, a ona koristi dodatak koji je blokiran, o tome primate obave?tenje na statusnoj traci. Obave?tenje mo?e da nazna?i da neki sadr?aj ne mo?e biti prikazan jer je blokiran jedan ili vi?e zahtevanih dodataka. Ili, obave?tenje mo?e da nazna?i da je zahtevani dodatak onemogu?en. Blokirani dodatak mo?ete da omogu?ite u okviru za dijalog Upravljanje dodacima ili u obave?tenju na statusnoj traci.

Za vi?e informacija o blokiranim izdava?ima, sledite ove korake:
 1. U programu Internet Explorer, izaberite stavku Pomo? i zatim izaberite Sadr?aj i indeks.
 2. U okviru za dijalog Pomo?i, izaberite karticu Prona?i, ukucajteblokirani izdava? i zatim kliknite na komadu Prika?i teme.
Funkciju Upravljanje dodacima mo?ete koristiti za pomo? pri re?avanju drugih problema u programu Internet Explorer koji se ?esto javljaju usled kori??enja komponenti tre?e strane. Dodajte funkciju Upravljanje dodacima prilikom re?avanja problema.

Re?avanje problema sa funkcijom Manage Add-ons

Ako nai?ete na problem prilikom kori??enja funkcije Upravljanje dodacima, poku?ajte ne?to od slede?eg:
 • Prijavite se na ra?unar pod drugim korisni?kim nalogom i zatim ponovite zadatak. Konfiguracija onemogu?enih dodataka je spremljena za svakog korisnika.
 • Pregledajte slede?i potklju? registra za blokirane dodatke:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Svaki blokirani ili onemogu?eni dodatak je predstavljen potklju?em koji ima identifikator klase (CLSID) blokiranog dodatka. CLSID mo?ete potra?iti u klju?u registra HKEY_CLASSES_ROOT da biste odredili dodatak predstavljen svakim klju?em.

  Napomena
  Settings
  Potklju? registra nije kreiran sve dok barem jedan dodatak nije blokiran ili onemogu?en.

Rukujte dodacima koriste?i stavke registra i Grupne smernice

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Kao administrator, mo?ete koristiti Grupne smernice da unapred odredite kontrole koje korisnici mogu da omogu?e ili onemogu?e. Koristite program Group Policy Object Editor da biste promenili postavke smernice.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte gpedit.msc i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Razvijte Konfiguraciju ra?unara ili Korisni?ku konfiguraciju, razvijte Administrativne predlo?ke, razvijte Windows Komponente, razvijte Internet Explorer, razvijte Bezbednosne funkcije i zatim kliknite na Upravljanje dodacima.
Dostupne su slede?e postavke smernice:
 • Odbij sve dodatke osim ako su posebno dozvoljeni na Listi dodataka
 • Lista dodataka
 • Lista procesa
 • Svi procesi
Odbij sve dodatke osim ako su posebno dozvoljeni na Listi dodataka
Mo?ete konfigurisati svakog klijenta da odbije sve dodatke koji nisu uklju?eni u postavke smernice Lista dodataka omogu?avanjem slede?e postavke smernice:
Odbij sve dodatke osim ako su posebno dozvoljeni na Listi dodataka
Ova postavka smernice spre?ava da dodaci budu instalirani i kori??eni. Ovo ograni?enje tako?e spre?ava da korisnik pojedina?no rukuje postavkama smernice dodataka. Ako ne konfiguri?ete ovu postavke smernice, korisnici ?e mo?i da rukuju dodacima koji nisu definisani na Listi dodataka.
Lista dodataka
Navedite pojedina?ne dodatke kori??enjem CLSID u postavkama smernice Liste dodataka. Deo Vrednosnog imena postavke smernice mora biti CLSID dodatka i CLSID mora sadr?ati velike zagrade koje zatvaraju ostatak CLSID. Deo Vrednosti postavke smernice mora sadr?ati jednu od tri mogu?e vrednosti:
 • 0 - Dodatak je onemogu?en i korisnik ne mo?e da rukuje dodatkom iz korisni?kog interfejsa.
 • 1 - Dodatak je omogu?en i korisnik ne mo?e da rukuje dodatkom iz korisni?kog interfejsa.
 • 2 - Dodatak je omogu?en i korisnik mo?e da rukuje dodatkom iz korisni?kog interfejsa.
Lista dodataka sadr?anih u postavci smernice Lista dodataka je spremljena u jedan od slede?ih potklju?eva registra:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Potklju? sadr?i CLSID-ove pojedina?nih dodataka u vidu niski podataka.

Onemogu?avanje svakog pristupa upravljanju dodacima

Da bismo umesto vas omogu?ili ili onemogu?ili pristup upravljanju dodacima, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da omogu?ite ili onemogu?ite upravljanje dodacima, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Onemogu?avanje pristupa upravljanju dodacima
Microsoft Fix it 50619
Omogu?avanje pristupa upravljanju dodacima
Microsoft Fix it 50620


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.Popravi?u sâm

Da biste isklju?ili opciju Disable (Onemogu?i) i opciju Enable (Omogu?i) za sve dodatke, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, zatim izaberite stavku Pokreni, ukucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Napomena Ovaj potklju? registra je dostupan samo u okru?enju domena gde je pristup rukovanju dodacima onemogu?en grupnim smernicama od strane administratora.
 3. U meniju Ure?ivanje, postavite pokaziva? na stavku Novi i zatim kliknite na DWORD Value.
 4. UkucajteNoExtensionManagement.
 5. Dvaput kliknite na NoExtensionManagement i zatim ukucajte 1.

  Mo?ete navesti slede?e vrednosti:
  • 0 - Korisnik mo?e da omogu?i ili onemogu?i dodatke.
  • 1 - Korisnik ne mo?e da promeni status nijednog dodataka.
 6. Kliknite na dugme U redu i zatim iza?ite iz programa Registry Editor.
Da biste videli stavku registra kao deo grupnih smernica, sledite ove korake:
 1. U programu Group Policy Object Editor, razvijte Konfiguraciju ra?unara ili Konfiguraciju korisnika.
 2. Razvijte Administrativne predlo?ke, razvijte Windows komponente, razvijte Internet Explorer i zatim dvaput kliknite na slede?u postavku smernice:
  Ne dozvoli korisnicima da omogu?e ili onemogu?e dodatke
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 883256 - Poslednji pregled: 8. april 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbappcompatibility kbsecurity kbconfig kbinfo kbfixme kbmsifixme KB883256

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com