Raksta ID: 883256 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? main?t Microsoft Internet Explorer pievienojumprogrammas statusu un k? atjaunin?t pievienojumprogrammu, izmantojot l?dzekli Manage Add-ons. ?aj? rakst? ir sniegti da?i padomi par probl?mu nov?r?anu, kuras ir saist?tas ar pievienojumprogrammu darb?bu. Taj? ir sniegti ar? da?i padomi par probl?mu nov?r?anu, saist?b? ar l?dzekli Manage Add-ons. ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? p?rvald?t pievienojumprogrammas, izmantojot re?istra ierakstus un grupas politiku. Administratori var ?aut lietot?jiem p?rvald?t noteiktas pievienojumprogrammas, bet patur?t sev citu pievienojumprogrammu p?rvald?bas iesp?jas. Administratori var ar? p?rvald?t visas pievienojumprogrammas. ?ie jaut?jumi ir apl?koti atsevi???s sada??s, kur?s ir iztirz?ti ??di politikas iestat?jumi:
 • Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List (Aizliegt visas pievienojumprogrammas, iz?emot, ja t?s ir at?autas pievienojumprogrammu sarakst?)
 • Add-on List (Pievienojumprogrammu saraksts)

IEVADS

Microsoft Internet Explorer pievienojumprogrammas ir programmat?ras komponenti. Apmekl?jot Web vietu, Internet Explorer pievienojumprogrammas var tikt lejupiel?d?tas autom?tiski vai ar? lietot?js var sa?emt aicin?jumu lejupiel?d?t pievienojumprogrammu. Lai ieg?tu atsevi??u Internet Explorer pievienojumprogrammu jaun?k?s versijas, varat speci?li apmekl?t konkr?tu Web vietu. ?ie komponenti var b?t tre?o pu?u ActiveX vad?klas, kas papla?ina p?rl?kprogrammas funkcionalit?ti vai nodro?ina ?pa?us Internet Explorer lietot?ja interfeisa elementus. Varat p?rvald?t pievienojumprogrammas, izmantojot l?dzekli Manage Add-ons. ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? ?o l?dzekli lietot un k? nov?rst ar to saist?t?s probl?mas.

Lai p?rliecin?tos, vai dialoglodzi?? Manage Add-Ons (Pievienojumprogrammu p?rvald?ba) tiek par?d?tas visas iesp?jam?s pievienojumprogrammas, atjauniniet pievienojumprogrammu p?rvaldnieku. Lai atjaunin?tu pievienojumprogrammu p?rvaldnieku, apmekl?jiet ??das Microsoft Web vietas:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D788C59E-B116-4D38-B00C-FF1D529106C8&displaylang=en

http://support.microsoft.com/kb/888240/lv

PAPILDINDORM?CIJA

L?dzek?a Manage Add-ons lieto?ana

Lai main?tu pievienojumprogrammas statusu vai atjaunin?tu pievienojumprogrammu, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Manage Add-ons (P?rvald?t pievienojumprogrammas).
 3. Noklik??iniet uz pievienojumprogrammas nosaukuma.
 4. Izmantojiet vienu no ??m metod?m:
  • Noklik??iniet uz Update ActiveX (Atjaunin?t ActiveX vad?klu), lai aizst?tu pievienojumprogrammu ar jaun?ko versiju. ?? opcija nav pieejama vis?m pievienojumprogramm?m.
  • Lai iesp?jotu pievienojumprogrammu, noklik??iniet uz Enable (Iesp?jot) un p?c tam uz OK (Labi).
  • Lai atsp?jotu pievienojumprogrammu, noklik??iniet uz Disable (Atsp?jot) un p?c tam uz OK (Labi).
Lai p?c pievienojumprogrammas iesp?jo?anas vai atsp?jo?anas izmai?as st?tos sp?k?, p?rl?kprogrammu Internet Explorer ieteicams restart?t.

Pievienojumprogrammu rad?to probl?mu nov?r?ana

Parasti ir pie?emami lietot pievienojumprogrammas no uzticamiem avotiem. Bet da?reiz pievienojumprogrammas negaid?ti p?rtrauc Internet Explorer darb?bu. Internet Explorer var negaid?ti p?rtraukt darboties, ja pievienojumprogramma ir nepareizi veidota vai ar? paredz?ta vec?kai Internet Explorer versijai. Kad Internet Explorer negaid?ti p?rtrauc darboties, varat sa?emt aicin?jumu atsp?jot pievienojumprogrammu. Ja Internet Explorer negaid?ti p?rtrauc darboties, izm??iniet vienu vai vair?kas no ??m darb?b?m:
 • M??iniet atjaunin?t pievienojumprogrammu.
 • Atsp?jojiet pievienojumprogrammu un apmekl?jiet to pa?u Web vietu. P?rbaudiet, vai Web vietai pievienojumprogramma ir nepiecie?ama.
 • Ja pievienojumprogrammas l?dzek?i Web vietai ir nepiecie?ami vai ar? tie uzlabo p?rl?ko?anas iesp?jas, iesp?jojiet pievienojumprogrammu.
Ja pievienojumprogrammas instal??ana ir blo??ta, jo t?s izdev?js ir blo??ts, l?dzek?a Manage Add-ons interfeis? tiek par?d?ta papildu kategorija blo??t?m pievienojumprogramm?m. Kad apmekl?jat Web vietu, kas izmanto blo??tu pievienojumprogrammu, statusa josl? tiek par?d?ts pazi?ojums. Pazi?ojum? var b?t nor?d?ts, ka da?u satura nevar par?d?t, jo viena vai vair?kas nepiecie?am?s pievienojumprogrammas ir blo??tas. Vai ar? pazi?ojum? var b?t nor?d?ts, ka nepiecie?am? pievienojumprogramma ir atsp?jota. Blo??tu pievienojumprogrammu var iesp?jot dialoglodzi?? Manage Add-ons vai pazi?ojum? statusa josl?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par blo??tajiem izdev?jiem, r?kojieties ??di:
 1. Programm? Internet Explorer noklik??iniet uz Help (Pal?dz?ba) un p?c tam uz Contents and Index (Saturs un alfab?tiskais r?d?t?js).
 2. Pal?dz?bas dialoglodzi?? noklik??iniet uz z?mnes Search (Mekl??ana), ierakstiet blocked publisher, un p?c tam noklik??iniet uz List Topics (Uzskait?t t?mas).
Varat izmantot l?dzekli Manage Add-ons, lai pal?dz?tu nov?rst citas Internet Explorer probl?mas, ko bie?i rada tre?o pu?u komponenti. Iek?aujiet l?dzekli Manage Add-ons bie?i izmantoto probl?mu nov?r?anas l?dzek?u vid?.

L?dzek?a Manage Add-ons rad?to probl?mu nov?r?ana

Ja, izmantojot l?dzekli Manage Add-ons, rodas probl?mas, r?kojieties ??di:
 • Piesakieties dator? k? cits lietot?js un atk?rtojiet uzdevumu. Atsp?joto pievienojumprogrammu konfigur?cija tiek saglab?ta atsevi??i katram lietot?jam.
 • P?rbaudiet blo??t?s pievienojumprogrammas ?aj? re?istra apak?atsl?g?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Katru blo??to vai atsp?joto pievienojumprogrammu nor?da apak?atsl?ga ar blo??t?s pievienojumprogrammas klases identifikatoru (CLSID). Varat mekl?t CLSID re?istra atsl?g? HKEY_CLASSES_ROOT, lai noteiktu, kuru pievienojumprogrammu nor?da katra atsl?ga.

  Piez?me. Re?istra apak?atsl?ga
  Settings
  (Iestat?jumi) tiek izveidota tikai p?c tam, kad ir blo??ta vai atsp?jota vismaz viena pievienojumprogramma.

Pievienojumprogrammu p?rvald?ba, izmantojot re?istra ierakstus un grupas politiku

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

K? administrators varat izmantot grupas politiku, lai iepriek? defin?tu vad?klas, ko lietot?ji var iesp?jot vai atsp?jot. Izmantojiet grupas politikas objektu redaktoru, lai main?tu politikas iestat?jumus.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ierakstiet gpedit.msc un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Izv?rsiet Computer Configuration (Datora konfigur?cija) vai User Configuration (Lietot?ja konfigur?cija), izv?rsiet Administrative Templates (Administrat?v?s veidnes), Windows Components (Windows komponenti, Internet Explorer, Security Features (Dro??bas l?dzek?i) un p?c noklik??iniet uz Add-on Management (Pievienojumprogrammu p?rvald?ba).
Ir pieejami ??di politikas iestat?jumi:
 • Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List (Aizliegt visas pievienojumprogrammas, ja vien t?s nav at?autas pievienojumprogrammu sarakst?)
 • Add-on List (Pievienojumprogrammu saraksts)
 • Process List (Procesu saraksts)
 • All Processes (Visi procesi)
Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List
Varat konfigur?t, lai katram klientam tiktu aizliegtas visas pievienojumprogrammas, kas nav iek?autas politikas iestat?jum? Add-on List, iesp?jojot ?o politikas iestat?jumu:
Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List
?is politikas iestat?jums ne?auj instal?t vai lietot pievienojumprogrammas. ?is ierobe?ojums ar? liedz lietot?jam individu?li p?rvald?t pievienojumprogrammu politikas iestat?jumus. Ja nekonfigur?jat ?o politikas iestat?jumu, lietot?ji var p?rvald?t pievienojumprogrammas, kas nav v?l defin?tas pievienojumprogrammu sarakst? Add-on List.
Add-on List
Nor?diet atsevi??as pievienojumprogrammas, izmantojot CLSID politikas iestat?jum? Add-on List. Politikas iestat?juma da?ai Value Name (V?rt?bas nosaukums) ir j?b?t pievienojumprogrammas CLSID, un identifikator? CLSID ir j?b?t fig?riekav?m, kur?s ir ietverta p?r?j? CLSID da?a. Politikas iestat?juma da?? Value (V?rt?ba) ir j?b?t vienai no trim iesp?jamaj?m v?rt?b?m:
 • 0 ? pievienojumprogramma ir atsp?jota, un lietot?ji nevar p?rvald?t pievienojumprogrammu no lietot?ja interfeisa.
 • 1 ? pievienojumprogramma ir iesp?jota, bet lietot?ji nevar p?rvald?t pievienojumprogrammu no lietot?ja interfeisa.
 • 2 ? pievienojumprogramma ir iesp?jota, un lietot?ji var p?rvald?t pievienojumprogrammu no lietot?ja interfeisa.
Politikas iestat?jum? Add-on List ietverto pievienojumprogrammu saraksts tiek glab?ts vien? no ??m re?istra apak?atsl?g?m:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Apak?atsl?g? atsevi??u pievienojumprogrammu CLSID ir ietverti k? datu virkne.

Pievienojumprogrammu p?rvald?ba: jebk?das piek?uves atsp?jo?ana

Lai autom?tiski iesp?jotu vai atsp?jotu piek?uvi pievienojumprogrammu p?rvald?bai, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties patst?v?gi iesp?jot vai atsp?jot piek?uvi pievienojumprogrammu p?rvald?bai, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Atsp?jot piek?uvi pievienojumprogrammu p?rvald?bai
Microsoft Fix it 50619
Iesp?jot piek?uvi pievienojumprogrammu p?rvald?bai
Microsoft Fix it 50620


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.Labot patst?v?gi

Lai vis?m pievienojumprogramm?m izsl?gtu opciju Disable (Atsp?jot) un Enable (Iesp?jot), veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Piez?me. ?? re?istra apak?atsl?ga ir pieejama tikai dom?na vid?, kur administrators ar grupas politiku ir atsp?jojis piek?uvi pievienojumprogrammu p?rvald?bai.
 3. Izv?ln? Edit (Redi??t) nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz DWORD Value.
 4. Ierakstiet NoExtensionManagement.
 5. Veiciet dubultklik??i uz NoExtensionManagement un p?c tam ierakstiet 1.

  Var nor?d?t ??das v?rt?bas:
  • 0 ? lietot?js var iesp?jot vai atsp?jot pievienojumprogrammas.
  • 1 ? lietot?js nevar main?t pievienojumprogrammu statusu.
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi) un beidziet darbu ar re?istra redaktoru.
Lai iestat?tu ?o re?istra ierakstu k? grupas politikas da?u, r?kojieties ??di:
 1. Grupas politikas objektu redaktor? izv?rsiet Computer Configuration vai User Configuration.
 2. Izv?rsiet Administrative Templates, Windows Components, Internet Explorer un p?c tam veiciet dubultklik??i uz politikas iestat?juma
  Do not allow users to enable or disable add-ons
  (Neat?aut lietot?jiem iesp?jot vai atsp?jot pievienojumprogrammas)

Rekviz?ti

Raksta ID: 883256 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbappcompatibility kbsecurity kbconfig kbinfo kbfixme kbmsifixme KB883256

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com