Straipsnio ID: 883256 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?iame straipsnyje ai?kinama, kaip keisti ?Microsoft Internet Explorer? priedo b?sen? ir j? naujinti naudojant pried? tvarkymo priemon?. ?iame straipsnyje pateikti keli trik?i? ?alinimo patarimai, pad?siantys spr?sti d?l pried? kylan?ias problemas. ?ia taip pat rasite kelis patarimus, kaip ?alinti triktis. Jie pad?s spr?sti d?l pa?ios pried? tvarkymo priemon?s kylan?ias problemas. Straipsnyje ai?kinama, kaip tvarkyti priedus naudojant registro ?ra?us ir grupi? strategij?. Administratoriai gali leisti vartotojams patiems tvarkyti kai kuriuos priedus, bet kitus gal?s tvarkyti tik administratoriai. Administratoriai gali tvarkyti ir visus priedus. ?iomis temomis ra?oma konkre?iuose skyriuose. Juose diskutuojama apie tokius strategij? parametrus:
 • Atmesti visus priedus, jei pried? s?ra?e nenurodyta, kad jie leistini
 • Pried? s?ra?as

??ANGA

?Microsoft Internet Explorer? priedai yra programin?s ?rangos komponentai. Apsilankius svetain?je ?Internet Explorer? priedus galima atsisi?sti automati?kai arba jums gali b?ti si?loma atsisi?sti priedus. Kai kuriuos priedus galima rasti specialiai apsilankius svetain?je, kurioje si?lomi naujausi ?Internet Explorer? priedai. ?ie komponentai gali b?ti tre?iosios ?alies ActiveX valdikliai, i?ple?iantys nar?ykl?s funkcijas arba teikiantys specialiuosius ?Internet Explorer? vartotojo s?sajos elementus. Priedus galite valdyti naudodami priemon? Pried? tvarkymas. ?iame straipsnyje ra?oma, kaip naudoti ?i? priemon? ir ?alinti triktis.

Jei norite ?sitikinti, kad dialogo lange Pried? tvarkymas rodomi visi ?manomi priedai, atnaujinkite pried? tvarkytuv?. Informacijos, kaip atnaujinti pried? tvarkytuv?, ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D788C59E-B116-4D38-B00C-FF1D529106C8&displaylang=en

http://support.microsoft.com/kb/888240/lt

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pried? tvarkymo priemon?s naudojimas

Jei norite pakeisti priedo b?sen? arba j? atnaujinti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Pried? tvarkymas.
 3. Spustel?kite priedo pavadinim?.
 4. Naudokite vien? i? ?i? metod?:
  • Spustel?kite Naujinti ActiveX, kad b?t? pa?alinta esama priedo versija. ?i pasirinktis galima ne visuose prieduose.
  • Jei norite ?jungti pried?, spustel?kite ?jungti, tada spustel?kite Gerai.
  • Jei norite i?jungti pried?, spustel?kite I?jungti, tada spustel?kite Gerai.
Gali tekti i? naujo paleisti ?Internet Explorer?, kad ?jungus arba i?jungus pried?, b?t? atlikti pakeitimai.

Pried? trik?i? ?alinimas

Paprastai rekomenduojama naudoti priedus, gautus i? patikim? ?altini?. Bet kartais d?l pried? ?Internet Explorer? netik?tai i?jungiama. ?Internet Explorer? gali b?ti netik?tai i?jungta, jei priedas sukurtas neprofesionaliai arba jis skirtas ankstesnei ?Internet Explorer? versijai. Kai ?Internet Explorer? netik?tai i?jungiama, gali b?ti si?loma i?jungti pried?. Jei ?Internet Explorer? bus netik?tai i?jungta, pam?ginkite atlikti vien? i? ?i? veiksm?:
 • Pam?ginkite atnaujinti pried?.
 • I?junkite pried? ir apsilankykite toje pa?ioje svetain?je. ?sitikinkite, ar lankantis svetain?je yra b?tina, kad priedas b?t? ?jungtas.
 • Jei svetainei b?tinos priedo funkcijos arba su jomis papras?iau nar?yti, pried? ?junkite.
Jei priedas u?blokuotas ir j? draud?iama diegti, nes u?blokuotas jo leid?jas, pried? tvarkymo priemon?s s?sajoje rodoma papildoma kategorija, skirta u?blokuotiems priedams. Jei lankot?s tinklapyje, kuriame naudojamas u?blokuotas priedas, b?senos juostoje bus rodomas prane?imas. Prane?imas gali nurodyti, kad bus rodomas ne visas turinys, nes vienas ar keli b?tini priedai yra u?blokuoti. Prane?imas taip pat gali nurodyti, kad b?tinas priedas i?jungtas. U?blokuot? pried? galite ?jungti dialogo lange Pried? tvarkymas arba b?senos juostoje rodomame prane?ime.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie u?blokuotus leid?jus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite ?Internet Explorer? srit? ?inynas, tada spustel?kite srit? Turinys ir rodykl?.
 2. ?inyno dialogo lange spustel?kite skirtuk? Ie?ka, ?ra?ykite u?blokuotas leid?jas, tada spustel?kite Pateikti tem? s?ra??.
Galite naudoti pried? tvarkymo priemon?, kad b?t? lengviau diagnozuoti kitas ?Internet Explorer? triktis, kurios da?nai kyla d?l tre?iosios ?alies komponent?. Prie trik?i? diagnostikos priemoni? prid?kite pried? tvarkymo priemon?.

Pried? tvarkymo priemon?s trik?i? diagnostika

Jei kyla problem? naudojant pried? tvarkymo priemon?, pam?ginkite atlikti ?iuos veiksmus:
 • U?siregistruokite kompiuteryje kaip kitas vartotojas ir i? naujo atlikite u?duot?. I?jungt? pried? konfig?racija ?ra?oma kiekvienam vartotojui atskirai.
 • Per?i?r?kite ?? u?blokuot? pried? registro porakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Kiekvien? i?jungt? arba u?blokuot? porakt? atitinka poraktis, turintis u?blokuoto priedo klas?s identifikatori? (CLSID). CLSID, kur? naudodami gal?site nustatyti kiekvien? pried? atitinkant? rakt?, galite rasti registro rakte HKEY_CLASSES_ROOT.

  Pastaba Registro poraktis
  Settings
  nesukuriamas, kol yra u?blokuotas arba i?jungtas bent vienas priedas.

Pried? tvarkymas naudojant registro ?ra?us ir grupi? strategij?

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Jei esate administratorius, nor?dami i? anksto nustatyti valdiklius, kuriuos vartotojai gal?s ?jungti arba i?jungti, galite naudoti grupi? strategij?. Jei norite pakeisti strategijos parametrus, naudokite grupi? strategijos objekto redaktori?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite gpedit.msc, tada spustel?kite Gerai.
 2. I?pl?skite Kompiuterio konfig?racija arba Vartotojo konfig?racija, i?pl?skite Administravimo ?ablonai, i?pl?skite ?Windows? komponentai, i?pl?skite Internet Explorer, i?pl?skite Saugos priemon?s, tada spustel?kite Priedo tvarkymas.
Galimi ?ie strategijos parametrai:
 • Atmesti visus priedus, jei pried? s?ra?e nenurodyta, kad jie leistini
 • Pried? s?ra?as
 • Proces? s?ra?as
 • Visi procesai
Atmesti visus priedus, jei jie ne?traukti ? pried? s?ra?? kaip leistini
Galite konfig?ruoti, kad kiekvienas klientas atmest? visus priedus, kurie ne?traukti ? strategijos parametr? Pried? s?ra?as; tai padarysite naudodami ?? strategijos parametr?:
Atmesti visus priedus, jei jie ne?traukti ? pried? s?ra?? kaip leistini
?is strategijos parametras neleid?ia diegti arba naudoti pried?. ?is apribojimas taip pat saugo, kad vartotojas pats netvarkyt? priedo strategijos parametr?. Jei nesukonfig?ruosite ?i? strategijos parametr?, vartotojai gal?s tvarkyti priedus, kurie dar ne?traukti ? parametr? Pried? s?ra?as.
Pried? s?ra?as
Jei norite nurodyti priedus, naudokite strategijos parametr? Pried? s?ra?as CLSID. Strategijos parametr? dalyje Reik?m?s pavadinimas turi b?ti priedo CLSID, o CLSID, skliausteliuose, turi b?ti likusieji CLSID. Strategijos parametr? dalyje Reik?m? turi b?ti nurodytos trys galimos reik?m?s:
 • 0 ? priedas i?jungtas ir vartotojai negali jo tvarkyti per vartotojo s?saj?.
 • 1 ? priedas ?jungtas, bet vartotojai negali jo tvarkyti per vartotojo s?saj?.
 • 2 ? priedas ?jungtas ir vartotojai gali j? tvarkyti per vartotojo s?saj?.
Strategijos parametruose Pried? s?ra?as pateiktas pried? s?ra?as saugomas viename i? ?i? registro subrak?i?:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Subraktyje yra kiekvieno priedo CLSID, kurie atrodo kaip eilut?s su duomenimis.

Visos prieigos prie i?orini? pried? valdymo i?jungimas

Jei norite, kad prieig? prie i?orini? pried? valdymo ?galintume ar i?jungtume u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate prieig? prie i?orini? pried? valdymo ?galinti ar i?jungti patys, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.


Prieigos prie i?orini? pried? valdymo i?jungimas
Microsoft Fix it 50619
Prieigos prie i?orini? pried? valdymo ?jungimas
Microsoft Fix it 50620


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pa?iam

Jei visiems i?oriniams priedams norite i?jungti parinktis I?jungti ir ?jungti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ?? registro dalin? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Pastaba ?is registro subraktis galimas tik domeno aplinkoje, kur i?jungdamas pried? tvarkymo kreipt? administratorius naudojo grupi? strategij?.
 3. Meniu Redaguoti nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. ?ra?ykite NoExtensionManagement.
 5. Du kartus spustel?kite NoExtensionManagement, tada ?ra?ykite 1.

  Galite nurodyti ?ias reik?mes:
  • 0 ? vartotojas gali ?jungti arba i?jungti priedus.
  • 1 ? vartotojas negali keisti n? vieno priedo b?senos.
 6. Spustel?kite Gerai ir baikite dirbti su registro redaktoriumi.
Jei ?? registro ?ra?? norite nustatyti kaip grupi? politik?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?pl?skite grupi? strategijos objekto redaktoriaus srit? Kompiuterio konfig?racija arba Vartotojo konfig?racija.
 2. I?pl?skite Administravimo ?ablonai, i?pl?skite ?Windows? komponentai, i?pl?skite Internet Explorer, tada du kartus spustel?kite ?iuos strategijos parametrus:
  Neleisti vartotojams ?jungti arba i?jungti pried?

Savyb?s

Straipsnio ID: 883256 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Rakta?od?iai: 
kbappcompatibility kbsecurity kbconfig kbinfo kbfixme kbmsifixme KB883256

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com