Primate poruku o gre?ci ??ifra proizvoda kori??ena za instalaciju operativnog sistema Microsoft Windows mo?da nije va?e?a? kada poku?ate da instalirate operativni sistem Windows XP Service Pack 2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 883254 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate operativni sistem Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), mo?ete da primite slede?u poruku o gre?ci:
Klju? proizvoda kori??en za instaliranje operativnog sistema Microsoft Windows mo?da nije va?e?i. Za vi?e informacijo o tome za?to ste dobili tu poruku o gre?ci i koracima koje mo?ete preduzeti da biste re?ili ovaj problem posetite Web lokaciju www.howtotell.com/xpsp2.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako se klju? proizvoda koji koristite da biste instalirali operativni sistem Windows XP podudara sa klju?em proizvoda za koji je kompanija Microsoft utvrdila da nije va?e?i.

RE?ENJE

Da biste pristupili uslugama a?uriranja kao ?to su ?Windows Update? (A?uriranje Windowsa) ili ?Automatic Updates? (Automatsko a?uriranje), morate imati instaliran originalni Microsoft Windows softver. Ako ste korisnik ku?nog ili poslovnog ra?unara i nemate ugovor za koli?insko licenciranje sa kompanijom Microsoft, mo?da ste ?rtva softverske piraterije. Ako ste ra?unar dobili sa unapred instaliranim operativnim sistemom Windows XP, obratite se svom prodavcu ili proizvo?a?u originalne opreme kako biste potvrdili da Vam je prodat originalni Windows softver.

Da biste prijavili mogu?u softversku pirateriju, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
http://www.microsoft.com/piracy/Reporting.mspx
Da biste nabavili va?e?i maloprodajni Windows XP proizvod, posetite lokalnog prodavca ili slede?u Microsoft Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
http://www.microsoft.com/products/info/default.aspx?View=22
Ako ne ?ivite u SAD, obratite se podru?nici kompanije Microsoft za Va?e podru?je. Da biste prona?li podru?nicu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/worldwide/
Ako ste korisnik sa Microsoft ugovorom za koli?insko licenciranje i imate licence za operativni sistem Windows XP Professional, ali ste podesili ra?unar koriste?i neva?e?i klju?, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
328874 Kako se menja klju? proizvoda za koli?insko licenciranje na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP Service Pack 1 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 883254 - Poslednji pregled: 25. april 2007. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb KB883254

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com