X? l? s? c? hư h?ng tài li?u trong Word cho Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 87856 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

T?p tin b? hư h?ng tài li?u có th? gây ra b?t k? chương tr?nh nào đ? tri?n l?m hành vi b?t thư?ng. Các hành vi x?y ra b?i v? chương tr?nh c? g?ng đ? làm cho các quy?t đ?nh v? nh?ng vi?c c?n làm d?a trên thông tin không chính xác trong các t?p tin.

Cách t?t nh?t đ? t? b?o v? m?nh ch?ng tham nh?ng tài li?u là đ? gi? b?n sao lưu c?a tài li?u c?a b?n. Trong trư?ng h?p đó b?n không có b?n sao lưu tài li?u c?a b?n, bài vi?t này cung c?p x? l? s? c? th? t?c b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh và ph?c h?i h?ng Microsoft Word cho Windows tài li?u.

THÔNG TIN THÊM

Xác đ?nh m?t tài li?u h?ng

B? hư h?ng tài li?u thư?ng tri?n l?m hành vi đó không ph?i là m?t ph?n c?a thi?t k? c?a chương tr?nh (ví d?, vô h?n repagination, b? trí tài li?u không chính xác và đ?nh d?ng, không đ?c đư?c k? t? trên màn h?nh, các thông báo l?i trong ch? bi?n, h? th?ng treo c?ng ho?c tai n?n khi b?n t?i ho?c hi?n th? các t?p tin, ho?c b?t k? hành vi b?t thư?ng khác không th? đư?c quy cho ho?t đ?ng b?nh thư?ng c?a chương tr?nh). Hành vi này có th? đư?c gây ra b?i các y?u t? khác v?i tài li?u tham nh?ng. Đ? cai tr? ra các y?u t? khác, s? d?ng các bư?c g? r?i sau đây:
 • Ki?m tra các hành vi tương t? trong các tài li?u khác.
 • Ki?m tra các hành vi tương t? trong các chương tr?nh khác.
 • Đưa các t?p tin trong câu h?i đ?n máy tính khác và c? g?ng l?p l?i hành vi.
 • S? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n máy in khác nhau và c? g?ng l?p l?i hành vi.
 • Đ?i tên b?t k? m?u g?n li?n v?i các tài li?u và c? g?ng l?p l?i hành vi.
 • Thay đ?i các thành ph?n h? th?ng khác (ví d? như tr?nh đi?u khi?n video ho?c phông ch?) và c? g?ng l?p l?i hành vi. Ví d?, n?u b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n OEM c?a m?t tr?nh đi?u khi?n video, chuy?n sang m?t tr?nh đi?u khi?n Microsoft Windows video b?ng cách s? d?ng chương tr?nh thi?t l?p Windows.
 • T?t vào các chương tr?nh bên th? ba đang ch?y (như các chương tr?nh ch?m d?t-và-lưu trú-resident [TSRs], nhà qu?n l? phông, b?o v? màn h?nh, và h? th?ng v?), và sau đó c? g?ng l?p l?i hành vi.
N?u v?n đ? x?y ra ch? v?i m?t tài li?u duy nh?t sau khi b?n th?c hi?n các bư?c, tài li?u c?a b?n có l? đ? b? hư h?ng.

Nh?ng đi?u c?n th? n?u tài li?u m? nhưng cu?c tri?n l?m hành vi b?t ng?

Phương pháp 1: Chuy?n đ?i t?p tin sang đ?nh d?ng khác, và sau đó nó tr? l?i đ? chuy?n đ?i t?.

Đây là phương pháp ph?c h?i tài li?u d? nh?t và đ?y đ? nh?t; luôn th? nó đ?u tiên. Lưu t?p trong d?ng th?c RTF t?p; đ?nh d?ng này duy tr? đ?nh d?ng trong c?a b?n t? Microsoft cho Windows tài li?u. Sau khi b?n lưu các t?p tin đ?nh d?ng RTF, tái m? tài li?u trong Word cho Windows, và chuy?n đ?i nó t? RTF.

N?u phương pháp này thành công, t?p tin tham nh?ng đư?c l?y ra trong chuy?n đ?i.

N?u tham nh?ng v?n t?n t?i sau khi b?n lưu t?p trong d?ng th?c RTF t?p, h?y th? lưu các t?p tin trong các đ?nh d?ng t?p tin sau đây:
Gi? các đ?nh d?ng khác
Văn b?n ch?
LƯU ?: Lưu các t?p tin văn b?n ch? đ?nh d?ng thư?ng xuyên s?a ch?a v?n đ? tham nh?ng tài li?u; Tuy nhiên, t?t c? các tài li?u đ?nh d?ng s? b? m?t. Phương pháp này đ?i h?i nhi?u hơn Format; do đó, s? d?ng nó ch? sau khi đ?nh d?ng t?p tin khác không kh?c ph?c s? c?.Đ? bi?t thêm v? nh?ng m?t mát c?a VBA m? trong tài li?u Word 97 s? đư?c chuy?n đ?i sang các đ?nh d?ng t?p tin khác, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
158060VBA m? b? m?t sau khi chuy?n đ?i sang m?t đ?nh d?ng tài li?u

Cách 2: Sao chép t?t c? m?i th? tr? đánh d?u đo?n cu?i vào m?t tài li?u m?i.

Word cho Windows k?t h?p nhi?u đ?nh d?ng v?i các nh?n hi?u đo?n cu?i, đ?c bi?t là ph?n và phong cách đ?nh d?ng. N?u b?n sao chép t?t c? m?i th? tr? đánh d?u đo?n cu?i cho m?t tài li?u m?i, tham nh?ng có th? đ? phía sau trong tài li?u g?c. N?p đơn xin tài li?u m?i, l?i ph?n ho?c phong cách đ?nh d?ng.

LƯU ?: B?n có th? ch?n t?t c? m?i th? tr? cu?i đo?n đánh d?u b?ng cách nh?n CTRL + END và sau đó CTRL + SHIFT + HOME.

Phương pháp 3: Sao chép ph?n tài li?u, không b? hư h?i vào m?t tài li?u m?i.

Đôi khi b?n có th? xác đ?nh v? trí c?a t?p tin tham nh?ng trong tài li?u c?a b?n. Trong trư?ng h?p này, sao chép t?t c? m?i th? tr? ph?n b? hư h?ng vào m?t t?p tin m?i, và sau đó s? d?ng các bư?c sau đ? tái t?o l?i tài li?u c?a b?n:
 1. Sau khi b?n sao chép ph?n tài li?u c?a b?n, không b? hư h?i vào m?t t?p tin m?i, lưu m?t b?n sao c?a tài li?u b? hư h?i trong văn b?n ch? đ?nh d?ng.
 2. M? t?p tin văn b?n ch?. Sao chép văn b?n t? t?p này và dán nó vào t?p tin có ch?a các ph?n tài li?u c?a b?n, không b? hư h?i.
 3. Đ?nh d?ng l?i các ph?n b?n dán ? bư?c 2, và sau đó lưu tài li?u thu h?i.

Nh?ng đi?u c?n th? n?u tài li?u s? không m?

Có r?t nhi?u k? thu?t b?n có th? s? d?ng đ? c? g?ng đ? m? m?t tài li?u mà s? không m?. Phương pháp b?n s? d?ng ph? thu?c vào tính ch?t và m?c đ? nghiêm tr?ng c?a thi?t h?i cho tài li?u c?a b?n và b?n ch?t c?a hành vi đư?c trưng bày. M?c dù nhi?u ngư?i trong s? nh?ng phương pháp này thành công thư?ng xuyên, không ph?i t?t c? tài li?u b? hư h?i có th? đư?c ph?c h?i.

Phương pháp 1: M? tài li?u b? hư h?ng t? trong ch? đ? d? th?o.

Đôi khi b?n có th? m? m?t tài li?u trong ch? đ? d? th?o khi nó s? không m? trong l?n xem khác. Sau khi b?n m? t?p tin, b?n có th? khôi ph?c l?i ho?c s?a ch?a các t?p tin.

Đ? chuy?n sang ch? đ? d? th?o trong Word:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Normal.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, ch?n các Xem tab, và ch?n các D? th?o ch? tùy ch?n.

Cách 2: Chèn tài li?u như là m?t t?p tin trong m?t tài li?u m?i.

Đánh d?u đo?n cu?i cùng trong m?t tài li?u Word có ch?a thông tin v? tài li?u. N?u tài li?u b? h?ng, b?n có th? l?y các văn b?n c?a tài li?u n?u b?n có th? b? qua này đánh d?u đo?n cu?i cùng.

Đ? truy c?p vào m?t tài li?u nhưng l?i đánh d?u đo?n cu?i cùng c?a nó phía sau, s? d?ng các bư?c sau:
 1. T?o m?t tài li?u tr?ng m?i.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Tệp.
 3. Trong các Chèn t?p h?p tho?i, xác đ?nh v? trí và ch?n các tài li?u b? hư h?i, và nh?p vào Ok.
B?n có th? c?n ph?i n?p đơn xin l?i m?t s? ph?n đ?nh d?ng đ?n cu?i ph?n c?a tài li?u.

Phương pháp 3: M? t?p tin b?i liên k?t cho nó.

N?u các "Insert the tài li?u như m?t t?p tin trong m?t li?u m?i" (phương pháp 2) không làm vi?c, h?y th? phương pháp này. Phương pháp này cho phép b?n truy c?p vào các tài li?u mà không c?n đưa qua đánh d?u đo?n cu?i cùng. Ngoài ra, khi b?n t?o m?t liên k?t, m?t ph?n c?a thông tin tiêu đ? không đ?c.

Phương pháp này cho phép b?n m? các t?p tin n?u đi?u này m?t ph?n c?a các tiêu đ? ho?c n?u đánh d?u đo?n cu?i cùng là ? khu v?c b? hư h?ng c?a tài li?u.

S? d?ng các bư?c sau đ? liên k?t đ?n m?t t?p tin "t?t" (m?t t?p tin đ? không b? l?i) và sau đó thay đ?i liên k?t đ? tr? đ?n t?p tin b? hư h?i:
 1. T?o m?t tài li?u m?i. Trong các tài li?u m?i, g? Đây là m?t bài ki?m tra. Lưu tài li?u.
 2. Ch?n văn b?n và b?m Sao trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 3. Nh?p vào M?i trên các Tệp tr?nh đơn. Trong các tài li?u m?i, nh?p vào Dán đ?c bi?t trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 4. Ch?n m?t trong hai Chưa đ?nh d?ng ho?c Đ?nh d?ng văn b?n và b?m Dán liên k?t. Nh?p vào Ok.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Liên kết. Các Liên kết h?p tho?i s? đư?c hi?n th?.
 6. Ch?n tên t?p tin c?a tài li?u đư?c liên k?t đ?u tiên và nh?p vào Thay đ?i ngu?n. Các M? h?p tho?i s? xu?t hi?n và yêu c?u tài li?u mà b?n mu?n thay đ?i các liên k?t t?i.
 7. Ch?n tài li?u b?n có th? không c?n m? và nh?p vào M?.
 8. Nh?p vào Ok trong các Liên kết h?p tho?i.

  D? li?u/văn b?n t? b? hư h?ng tài li?u s? xu?t hi?n (mi?n là có là b?t k? d? li?u ph?c h?i/văn b?n).
 9. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Liên kết, và nh?p vào Phá v? liên k?t.
Bây gi? b?n có th? đ?nh d?ng l?i và lưu các văn b?n b? thu h?i.

Method 4: M? t?p tin trong WordPad ho?c Microsoft vi?t

Khi b?n không th? m? m?t tài li?u b? hư h?i trong Word cho Windows (thư?ng v? c?a tham nh?ng trong tiêu đ? t?p tin), b?n có th? lo?i b? các tiêu đ? t?p tin và m? t?p tin như văn b?n ch?. Khi b?n d?i thông tin tiêu đ?, t?t c? các đ?nh d?ng s? b? m?t. Phương pháp này d?i ra thông tin tiêu đ? c?a t?p tin.
 1. B?t đ?u Microsoft WordPad ho?c ghi. (Trong Windows, h?y nh?p vào Ch?y trên các B?t đ?u tr?nh đơn, lo?i WordPad, và nh?p vào Ok.
 2. Trong WordPad, m? tài li?u b? h?ng. M?t h?p tho?i s? nh?c b?n xác đ?nh như th? nào b?n mu?n chuy?n đ?i t?p. B?m vào các Không có chuy?n đ?i nút.
 3. Các tài li?u Word cho Windows bây gi? là m? như m?t t?p tin văn b?n. B?n có th? xem nh? phân (nư?c ngoài) k? t? ? đ?u và cu?i c?a tài li?u. Xoá b? các k? t?.

  LƯU ?: Trong Windows, t?p có th? m? đư?c nguyên v?n mà không c?n ti?p t?c chuy?n đ?i ho?c d?n d?p c?n thi?t. N?u đây là trư?ng h?p, lưu t?p tin v?i tên m?i và m? t?p tin trong Word.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm. Trong các Tên tệp h?p, g? tên m?i v?i m?t m? r?ng tên file .doc. Trư?c khi b?n b?m các Ok nút, lưu ? các thư m?c nơi t?p đư?c lưu đ? b?n có th? d? dàng t?m th?y nó khi b?n kh?i đ?ng l?i Word cho Windows.
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
 6. Kh?i đ?ng l?i Word cho Windows và m? t?p tin mà b?n đ? lưu t? WordPad ho?c vi?t (t?p tin s? có tên b?n đ? cung c?p nó trong bư?c 4). (Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?. Trong các Tên tệp h?p, g? đư?ng d?n và tên t?p c?a t?p tin m?i t?o và nh?p vào Ok.)
 7. Trong các Chuy?n đ?i t?p tin h?p tho?i, Văn b?n ch? nên đư?c ch?n. Ch?n các Ok nút đ? m? t?p tin văn b?n trong Word cho Windows.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm, và lưu các t?p tin trong đ?nh d?ng Word.
 9. Trong các Tên tệp h?p, g? tên m?i cho t?p và nh?p vào Ok.
Các t?p tin hi?n nay trong đ?nh d?ng Word cho Windows. B?n có th? m? l?i nó và thay th? c?n thi?t b?t k? đ? h?a, các l?nh v?c và đ?nh d?ng.Lưu ? v? b?ng: Microsoft WordPad 1.0 có th? đ?c và vi?t Word 6.x và sau đó đ?nh d?ng, t? đ?ng chuy?n đ?i t?p tin và gi? l?i đ?nh như v?y d?ng như WordPad chính nó h? tr? t?p tin. M?t tài li?u mà không th? đư?c m? thư?ng s? m? ra trong WordPad. B?ng s? đư?c chuy?n đ?i đ? tab-delimited text nhưng s? gi? l?i c?u trúc b?ng cơ b?n c?a b?ng; Đi?u này thư?ng là cách duy nh?t đ? ph?c h?i m?t b?ng b? h?ng.

Cách 5: D?i ra thông tin t?p tin tiêu đ?.

LƯU ?: Phương pháp này ho?t đ?ng v?i các phiên MS-DOS b?n 3,0 đ?n 6.2 ch?.

S? d?ng phương pháp này ch? n?u t?t c? các phương pháp khác không. Khi b?n không th? m? m?t tài li?u b? hư h?i trong Word cho Windows (thư?ng v? c?a tham nh?ng trong tiêu đ? t?p tin), b?n có th? lo?i b? các tiêu đ? t?p tin và m? t?p tin như văn b?n ch?. Khi b?n d?i thông tin tiêu đ?, t?t c? các đ?nh d?ng s? b? m?t.
 1. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau, và sau đó nh?n ENTER:
  b?n sao con + filename.doc NEWNAME.doc
  nơi tên t?p là tên t?p tin b? hư h?i, và NEWNAME là tên t?p tin m?i. (Đi?u này làm t? "CON" xu?t hi?n và chèn tr? đ?n nh?p nháy trên m?t d?ng tr?ng.)
 2. Nh?n phím cách 12 l?n.
 3. Nh?n F6, và sau đó nh?n ENTER.
 4. B?t đ?u t? cho Windows và m? t?p tin m?i.
 5. Xoá k? t? l? ? đ?u và cu?i c?a t?p tin. Các văn b?n c?a t?p tin là thư?ng c?n nguyên v?n ? gi?a c?a t?p tin.
 6. Đ?nh d?ng l?i tài li?u và lưu nó trong đ?nh d?ng Word cho Windows.
LƯU ?: N?u t?p tin đư?c lưu trong Word cho Windows v?i các Cho phép ti?t ki?m nhanh ki?m tra h?p ch?n, các văn b?n có th? xu?t hi?n trong noncontiguous kh?i. Tính năng nhanh lưu gi? theo d?i c?a nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n b?ng cách ph? thêm nh?ng thay đ?i đ? k?t thúc tài li?u c?a b?n và ghi nh? nơi mà nh?ng thay đ?i này đi. T?i các kho?ng thư?ng xuyên, nhanh lưu C?p Nh?t tài li?u v?i nh?ng thay đ?i này (phương pháp này là nhanh hơn và m?t ít b? nh? hơn ti?t ki?m tài li?u toàn b?). N?u tài li?u c?a b?n s? tr? thành b? hư h?ng trư?c khi nhanh lưu có m?t cơ h?i đ? xây d?ng m?t đ?y đ?, C?p Nh?t b?n sao c?a tài li?u c?a b?n, b?n có th? c?n ph?i re-order các văn b?n (di chuy?n văn b?n g?n vào v? trí thích h?p c?a nó trong tài li?u) và sau đó đ?nh d?ng l?i nó.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?t tính năng nhanh lưu, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
71999Làm th? nào đ? vô hi?u hóa các tùy ch?n nhanh ti?t ki?m trong Word cho Windows

Phương pháp 6: S? d?ng b? chuy?n đ?i "Ph?c h?i văn b?n t? b?t k? t?p tin".

Ph?c h?i văn b?n t? chuy?n đ?i b?t k? t?p tin cho phép b?n đ? trích xu?t các văn b?n t? b?t k? t?p tin. Các t?p tin không ph?i là t?p t?. B?ng cách s? d?ng văn b?n ph?c h?i t? chuy?n đ?i b?t k? t?p tin, có m?t s? h?n ch?. Đ?nh d?ng tài li?u b? m?t, cùng v?i b?t c? đi?u g? đó không ph?i là m?t tính ch?t văn b?n. Đ? h?a, các l?nh v?c, v? các đ?i tư?ng, và như v?y, b? m?t.

Tuy nhiên, ph?n đ?u, cu?i trang, ghi chú, chú và l?nh v?c văn b?n đư?c gi? l?i như văn b?n đơn gi?n. Ngoài ra, sau khi các tài li?u b? thu h?i b?ng cách s? d?ng văn b?n ph?c h?i t? chuy?n đ?i b?t k? t?p tin, s? có m?t s? d? li?u nh? phân có th? không đư?c chuy?n đ?i, ch? y?u ? phía trên và dư?i cùng c?a tài li?u. D? li?u nh? phân này c?n ph?i đư?c xóa trư?c khi b?n đ?nh d?ng l?i và lưu t?p tin c?a b?n như là m?t tài li?u Word.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng b? chuy?n đ?i "Ph?c h?i t? b?t k? t?p văn b?n" trong Word 97, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
156573Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i văn b?n t? b?t k? t?p tin

Thu?c tính

ID c?a bài: 87856 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbtshoot kbualink97 kbmt KB87856 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:87856
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com