P?c Windows XP 2. servisa pakotnes vai Windows XP Tablet PC Edition 2005 instal??anas sist?ma ar draiveri Mpegport.sys atk?rtoti restart?jas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 878474 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Kad ir instal?ta Microsoft Windows XP 2. servisa pakotne (SP2) vai Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, dators vair?kk?rt restart?jas. K??das zi?ojums netiek par?d?ts.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? visi ?eit min?tie nosac?jumi:
 • Sist?m? ir novecojis aparat?ras DVD dekod?t?js, kuram ir nepiecie?ams draiveris Mpegport.sys.
 • Windows XP SP2 32 bitu versija ir instal?ta dator?, kas atbalsta aparat?ras noteiktu datu izpildes nov?r?anu (Data Execution Prevention ? DEP).
Restart?jot datoru, draiveris Mpegport.sys m??ina darboties no atmi?as vietas, kuru p?rrauga DEP. Tiek sa?emta p?rtrauk?anas k??da, kas ir l?dz?ga ?ai:
0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)

Dators var nekav?joties restart?ties, ja tas ir konfigur?ts autom?tiskai restart??anai sist?mas k??mju gad?jum?.

RISIN?JUMS

Sazinieties ar draivera nodro?in?t?ju, lai sa?emtu atjaunin?tu draivera versiju, kurai nav ??s nesader?bas probl?mas. Ja ir pieejama atjaunin?ta draivera versija, draiveri var instal?t dro?aj? re??m?.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par dro?o re??mu oper?t?jsist?m? Windows XP, noklik??iniet uz n?kam? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
315222 Dro?? re??ma s?kn??anas opciju apraksts oper?t?jsist?mai Windows XP

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, atsp?jojiet draiveri Mpegport.sys ier??u p?rvaldniek?, izmantojot dro?o re??mu. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Restart?jiet datoru.
 2. Nospiediet tausti?u F8. Ja dators ir konfigur?ts vair?ku oper?t?jsist?mu start??anai, par?doties izv?lnei Startup (Start??ana), nospiediet F8.
 3. Lietojot bulttausti?us, izv?lieties dro?? re??ma opciju Safe Mode un p?c tam nospiediet ENTER.
 4. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet devmgmt.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Show hidden devices (R?d?t sl?pt?s ier?ces).
 6. Izv?rsiet Non-Plug and Play Drivers (Draiveri, kas nenodro?ina standartu Plug and Play).
 7. Noklik??iniet ar peles labo pogu uz draivera Mpegport.sys un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 8. Z?mn? Driver (Draiveris) nomainiet Startup Type (Start??anas veids) uz Disabled (Atsp?jots) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 9. Restart?jiet datoru.
Ja draiveris Mpegport.sys jums ir nepiecie?ams, varat ar? izsl?gt DEP. Lai izsl?gtu DEP, veiciet ??das darb?bas:
 1. Restart?jiet datoru.
 2. Nospiediet tausti?u F8. Ja dators ir konfigur?ts vair?ku oper?t?jsist?mu start??anai, par?doties izv?lnei Startup (Start??ana), nospiediet F8.
 3. Lietojot bulttausti?us, izv?lieties dro?? re??ma opciju Safe Mode un p?c tam nospiediet ENTER.
 4. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Komandu uzvedn? ievadiet ??dus datus un p?c tam nospiediet ENTER:
  bootcfg /raw ?/noexecute=alwaysoff /fastdetect? /id 1
  Ja ir pieejamas vair?kas start??anas ievadnes vai start??anas opcijas, iesp?jams, ir manu?li j?maina datora fails Boot.ini. Lai deaktiviz?tu DEP, modific?jot failu Boot.ini, nomainiet /noexecute politikas l?meni uz alwaysoff.
 6. Restart?jiet datoru.

PAPILDINDORM?CIJA

Ir zin?ms, ka ?? probl?ma rodas, ja dator? ir instal?ts Sigma Designs Hollywood Plus DVD dekod?t?js.

Pla??ku inform?ciju par datu izpildes nov?r?anu skatiet ?aj? Microsoft Web viet?:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2mempr.mspx
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Microsoft nesniedz nek?das dom?tas vai citas garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 878474 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2005. gada 19. septembris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb KB878474

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com