Ar Microsoft Outlook Express un Microsoft Outlook pareizi darbojas tikai Hotmail maksas konti.

?is saraksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.

Probl?mas paz?mes

P?c Microsoft Outlook Express vai Microsoft Outlook konfigur??anas, lai piek??tu Hotmail kontam, m??inot lejupiel?d?t Hotmail mapes, s?t?t vai sa?emt e-pasta zi?ojumus, tiek r?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nezin?ma k??da
Noklik??inot uz Detaliz?ti, tiek r?d?ta detaliz?ta inform?cija par k??du:
HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Access to Hotmail via Outlook & Outlook Express now requires a subscription. L?dzu, pierakstieties ?eit: http://join.msn.com/hotmailplus/overview
Ja lietojat programmu Outlook Express dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2), tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar?ja izveidot savienojumu ar Hotmail k? username@hotmail.com.

Hotmail vairs ne?auj piek??t e-pastam bezmaksas Hotmail/MSN kont?, izmantojot programmu Outlook Express.

Darb?bas probl?mas nov?r?anai

Jauniniet savu Hotmail kontu

Ja v?laties izmantot Outlook Express, lai piek??tu Hotmail kontam, jums j?ieg?d?jas abonements Hotmail Plus. Lai ieg?tu abonementu Hotmail Plus, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://join.msn.com/hotmailplus/overview

Par ?o rakstu

Raksta ID: 878462
P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2007. gada 24. apr?lis
ATTIECAS UZ: Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP Home Edition (Microsoft Outlook Express 6.0), Microsoft Windows XP Professional (Microsoft Outlook Express 6.0), (Microsoft Outlook Express 6.0), Microsoft Office Outlook 2003
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.