Raksta ID: 875357 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Microsoft Windows XP 2. servisa pakotn? (SP2) ir ietverts Microsoft Windows ugunsm?ris, atjaunin?ta ugunsm?ra programmat?ra, kas aizst?j interneta savienojuma ugunsm?ri (ICF). Ja Microsoft Windows ugunsm?ris blo?? portu, ko lieto k?ds pakalpojums vai programma, Windows ugunsm?ri var konfigur?t, lai tas izdar?tu iz??mumu. Windows ugunsm?ris var blo??t programmu vai pakalpojumu, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Programmas nerea?? uz klienta piepras?jumu.
 • Klienta programmas nesa?em datus no servera.
Windows ugunsm?ra dro??bas br?din?jums var inform?t, ka Windows ugunsm?ris blo?? noteiktu programmu. Kad tas notiek, programmu varat atblo??t, dialoglodzi?? Dro??bas br?din?jums atlasot Atblo??t programmu. Lai pal?dz?tu noteikt, kuras programmas un porti ir blo??ti, varat konfigur?t Windows ugunsm?ri, lai tas re?istr?tu nomest?s paketes. Izmantojot Windows ugunsm?ra Netsh pal?gu, varat konfigur?t Windows ugunsm?ri un Windows ugunsm?ra re?istr??anu komandu uzvedn?. Probl?ma ne vienm?r ir saist?ta ar programmu sader?bu. Ar? grupu politikas iestat?jumi var trauc?t programm?m darboties. Windows XP 2. servisa pakotn? (SP2) ir ietvertas vair?kas util?tas, kuras var izmantot Windows ugunsm?ra probl?mu nov?r?anai.

IEVADS

Lab?kais veids ugunsm?ra blo???anas probl?mu risin??anai ir programmu modific??ana, lai t?s darbotos kop? ar piln?gas filtr??anas ugunsm?riem. Ja modific?t programmu nav iesp?jams, varat konfigur?t Windows ugunsm?ri, lai noteiktas programmas un porti tiktu pievienoti k? iz??mumi. ?aj? rakst? apskat?ti k??du simptomi, kas ir saist?ti ar Windows XP 2. servisa pakotnes ugunsm?ra noklus?to konfigur?ciju, jaut?jumi par iz??muma portu un programmu konfigur??anu, k? ar? ugunsm?ra probl?mu nov?r?anu.

PAPILDINDORM?CIJA

K??du simptomu atpaz??ana

Ar ugunsm?ra noklus?to konfigur?ciju saist?t?s k??das par?d?s divos veidos:
 • Klienta programmas, iesp?jams, nesa?em datus no servera. Piem?ram, datus var nesa?emt ??das klienta programmas:
  • FTP klients
  • Multivides straum??anas programmat?ra
  • Pazi?ojumi par jauniem zi?ojumiem da??s e-pasta programm?s
 • Servera programmas, kas darbojas dator? ar Windows XP b?zi, iesp?jams, nerea?? uz klienta piepras?jumiem. Piem?ram, var nerea??t ??das programmas:
  • Web serveris, piem?ram, Interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS)
  • Att?l? darbvirsma
  • Failu koplieto?ana
  Piez?mes
  • T?kla programm?s var rasties ar? k??das, kas nav saist?tas ar ugunsm?ra probl?m?m. ??s k??das var izrais?t RPC vai DCOM dro??bas izmai?as. T?d?? ir j?nosaka, vai, notiekot k??dai, tiek par?d?ts Windows ugunsm?ra dro??bas br?din?jums par to, ka programma tiek blo??ta.
  • Pakalpojumu k??du gad?jum? Windows ugunsm?ra dro??bas br?din?jums netiek par?d?ts, jo pakalpojumi parasti nav saist?ti ar lietot?ja pieteik?an?s sesiju. Ja k??da ir saist?ta ar pakalpojumu, konfigur?jiet ugunsm?ri atbilsto?i aprakstam sada?? ?Windows ugunsm?ra konfigur??ana, lietojot Windows dro??bas centru?.
Ja programma tiek blo??ta, varat sa?emt ??du Windows ugunsm?ra dro??bas pazi?ojumu:

Lai pal?dz?tu aizsarg?t datoru, Windows ugunsm?ris ir blo??jis ?o programmu un t? nevar sa?emt nepiepras?tu inform?ciju no interneta vai t?kla.

Nosaukums: Programmas_nosaukums
Izdev?js: Izdev?ja_nosaukums
Atblo??t programmu
Turpin?t blo??t programmu
Turpin?t blo??t programmu, bet v?l?k jaut?t v?lreiz

Uzzin?t vair?k par Windows ugunsm?ri.Windows ugunsm?ra konfigur??ana, lietojot Windows ugunsm?ra dro??bas br?din?jumu

Windows ugunsm?ra dro??bas br?din?jums pied?v? ??das tr?s opcijas:
 • Atblo??t programmu.
 • Turpin?t blo??t programmu.
 • Turpin?t blo??t programmu, bet v?l?k jaut?t v?lreiz.

Lai atblo??tu programmu, dialoglodzi?? Dro??bas br?din?jums noklik??iniet uz Atblo??t programmu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Windows ugunsm?ra konfigur??ana, lietojot Windows dro??bas centru

Iz??muma programmas pievieno?ana

Pievienojot programmu iz??mumu sarakstam, ugunsm?ris tiek iesp?jots atv?rt portu virkni, kas var main?ties katru reizi, kad programma darbojas. Lai pievienotu iz??muma programmu, r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties, lietojot administratora kontu.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? noteikt, vai konts, kur? ?obr?d esat pieteicies, ir administratora konts, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
  871211 K? p?rbaud?t, vai esat pieteicies k? administrators un vai dator? darbojas grupu politika
 2. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet Wscui.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Log? Windows dro??bas centrs noklik??iniet uz Windows ugunsm?ris.
 4. Z?mn? Iz??mumi noklik??iniet uz Pievienot programmu.
 5. Programmu sarakst? noklik??iniet uz pievienojam?s programmas nosaukuma un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Ja programmu sarakst? nav vajadz?g?s programmas nosaukuma, noklik??iniet uz P?rl?kot, atrodiet programmu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.


  Piez?me Ja nezin?t, kur programma atrodas, sazinieties ar t?s pieg?d?t?ju, lai noteiktu t?s atra?an?s vietu.

  Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar programmas pieg?d?t?ju, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
  65416 Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cija, A?K

  60781 Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cija, L?P

  60782 Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cija, Q?Z
 6. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu Windows ugunsm?ri.
 7. Test?jiet programmu, lai p?rbaud?tu, vai ugunsm?ra iestat?jumi ir pareizi.


Iz??muma porta pievieno?ana

Ja, pievienojot programmu iz??mumu sarakstam, probl?ma netiek nov?rsta, varat manu?li pievienot portus. Lai to paveiktu, vispirms ir j?identific? porti, kurus programma izmanto. Dro?s veids izmantoto portu noteik?anai ir sazin??an?s ar programmas pieg?d?t?ju. Ja nevarat sazin?ties ar pieg?d?t?ju vai ar? portu saraksts nav pieejams, varat izmantoto portu identific??anai lietot r?ku Netstat.exe.

Portu identific??ana
 1. Start?jiet programmu un m??iniet lietot t?s t?kla funkcijas. Piem?ram, multivides programm? m??iniet s?kt straum?t ska?u. Web server? m??iniet start?t pakalpojumu.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet Netstat ?ano > netstat.txt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Ar ?o komandu tiek izveidots fails Netstat.txt. ?aj? fail? ir visu to portu saraksts, kuri klaus?s.
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet Tasklist > tasklist.txt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Ja vajadz?g? programma darbojas k? pakalpojums, ierakstiet Tasklist /svc > tasklist.txt , nevis Tasklist > tasklist.txt, lai tiktu par?d?ti pakalpojumi, kuri tiek iel?d?ti katr? pakalpojum?.
 4. Atveriet failu Tasklist.txt un p?c tam atrodiet programmu, kur? m??in?t nov?rst probl?mas. Pierakstiet procesa identifikatoru un atveriet failu Netstat.txt. Iel?gojiet ierakstus, kuri ir saist?ti ar ?o procesa identifikatoru, un izmantoto protokolu.
Ja procesa portu skaits ir maz?ks nek? 1024, tad portu numuri visdr?z?k nemain?sies. Ja izmantotais daudzums ir liel?ks vai vien?ds ar 1024, tad programma, iesp?jams, izmanto portu virkni. T?d?? probl?mu, iesp?jams, nevar atrisin?t, atverot atsevi??us portus.

Iz??muma porta pievieno?ana
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet Wscui.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi, lai atv?rtu Windows ugunsm?ri.
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Iz??mumi un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot portu, lai tiktu atv?rts dialoglodzi?? Porta pievieno?ana.
 3. Ievadiet t? porta numuru, kuru izmanto programma.
 4. Atlasiet TCP vai UDP protokolu atkar?b? no t?, kuru no tiem izmanto programma.
 5. Lauk? Nosaukums ierakstiet apraksto?u porta nosaukumu.
 6. Noklik??iniet uz Main?t tv?rumu, lai skat?tu vai iestat?tu iz??muma porta tv?rumu, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Porta pievieno?ana.
 8. Lai p?rbaud?tu, vai porta iestat?jumi programmai ir pareizi, test?jiet programmu.


Re?istr??ana

Lai pal?dz?tu identific?t ien?ko?? trafika avotu un ieg?tu detaliz?tu inform?ciju par blo??to trafiku, var iesp?jot re?istr??anu. %Windir%\pfirewall.log ir noklus?tais ?urn?la fails. Lai iesp?jotu re?istr??anu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet Firewall.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Papildu.
 3. Sada?? Dro??bas re?istr??ana noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 4. Sada?? Re?istr??anas iestat?jumi noklik??iniet un atz?m?jiet izv?les r?ti?u Re?istr?t nomest?s paketes un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu Windows ugunsm?ri.

Piez?me Sekm?gi izejo?ie savienojumi netiek re?istr?ti. Izejo?ais trafiks, kas nav blo??ts, netiek re?istr?ts.


?urn?la faila interpret??ana

Par katru re?istr?to paketi tiek ieg?ta ??da inform?cija:

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
LaukiAprakstsPiem?rs
DatumsPar?da gadu, m?nesi un dienu, kur? ir notikusi re?istr?t? darb?ba. Datumi tiek re?istr?ti form?t? GGGG-MM-DD, kur GGGG ir gads, MM ir m?nesis un DD ir diena.2001-01-27
LaiksPar?da stundu, min?ti un sekundi, kur? ir notikusi re?istr?t? darb?ba. Laiks tiek re?istr?ts ??d? form?t?: HH:MM:SS, kur HH ir stundas 24 stundu form?t?, MM ir min??u skaits un SS ir sekun?u skaits.21:36:59
Darb?baNor?da ugunsm?ra nov?roto darb?bu. Ugunsm?rim pieejam?s opcijas ir OPEN (Atv?rt), CLOSE (Aizv?rt), DROP (Nomest) un INFO-EVENTS-LOST (Inform?cija par notikumiem ir zaud?ta). Darb?ba INFO-EVENTS-LOST (Inform?cija par notikumiem ir zaud?ta) nor?da to notikumu skaitu, kuri notika, bet netika re?istr?ti ?urn?l?.OPEN (Atv?rt)
ProtokolsPar?da sazi?ai izmantoto protokolu. Protokola ieraksts var b?t ar? pake?u skaits, kas neizmanto TCP, UDP vai ICMP protokolu.TCP
src-ipPar?da avota IP adresi vai t? datora IP adresi, kur? m??ina izveidot sakarus.192.168.0.1
dst-ipPar?da sakaru veido?anas m??in?juma m?r?a IP adresi.192.168.0.1
src-portPar?da s?t?t?ja datora avota porta numuru. Ieraksts src-port tiek re?istr?ts k? vesels skaitlis no 1 l?dz 65 535. Tikai TCP un UDP par?da der?gu src-port ierakstu. Visi citi protokoli par?da src-port ierakstu -.4039
dst-portPar?da m?r?a datora porta numuru. Ieraksts dst-port tiek re?istr?ts k? vesels skaitlis no 1 l?dz 65 535. Tikai TCP un UDP par?da der?gu dst-port ierakstu. Visi citi protokoli par?da dst-port ierakstu -.53
lielumsPar?da paketes lielumu baitos.60
tcpflagsPar?da TCP kontrolkarodzi?us, kas atrodas IP paketes TCP galven?:
 • Ack ? apstiprin?juma lauks ir noz?m?gs
 • Fin ? vairs nav datu no s?t?t?ja
 • Psh ? ievietot funkciju
 • Rst ? atiestat?t savienojumu
 • Syn ? sinhroniz?t sec?bas numurus
 • Urg ? steidzami, r?d?t?ja lauks ir noz?m?gs
Karodzi?i tiek rakst?ti ar lielajiem burtiem.
AFP
tcpsynPar?da TCP sec?bas numuru paket?.1315819770
tcpackPar?da TCP apstiprin?juma numuru paket?.0
tcpwinPar?da TCP loga lielumu paket? (baitos).64240
icmptypePar?da skaitli, kas apz?m? ICMP zi?ojuma lauku Tips.8
icmpcodePar?da skaitli, kas apz?m? ICMP zi?ojuma lauku Kods.0
infoPar?da informat?vu ierakstu, kas ir atkar?gs no notiku??s darb?bas tipa. Piem?ram, darb?ba INFO-EVENTS-LOST (Inform?cija par notikumiem ir zaud?ta) izveido ierakstu ar to notikumu skaitu, kuri notika, bet netika re?istr?ti ?urn?l? kop? iepriek??j? ??da tipa notikuma.23

Piez?me Defise (-) tiek lietota laukos, kuros ieraksta inform?cija nav pieejama.


Komandrindas atbalsta lieto?ana

Windows ugunsm?ra Netsh pal?gs tika pievienots sist?mai Windows XP Microsoft papildu t?klo?anas pakotn?. ?is komandrindas pal?gs iepriek? attiec?s uz IPv6 Windows ugunsm?ri. Windows XP 2. servisa pakotn? pal?gs ietver atbalstu ar? IPv4 konfigur??anai.

Ar Netsh pal?gu tagad var:
 • Konfigur?t Windows ugunsm?ra noklus?to st?vokli. (Ir ??das opcijas: Izsl?gts, Iesl?gts un Iesl?gts bez iz??mumiem.)
 • Konfigur?t portus, kuriem j?b?t atv?rtiem.
 • Konfigur?t portus, lai iesp?jotu glob?lu piek?uvi vai lai ierobe?otu piek?uvi lok?lajam apak?t?klam.
 • Iestat?t, lai porti b?tu atv?rti visos interfeisos vai tikai noteikt? interfeis?.
 • Konfigur?t re?istr??anas opcijas.
 • Konfigur?t interneta vad?bas zi?ojumu protokola (ICMP) apstr?des opcijas.
 • Pievienot programmas iz??mumu sarakstam vai no?emt no t?.
?? konfigur?cija attiecas gan uz IPv4 Windows ugunsm?ri, gan IPv6 Windows ugunsm?ri, iz?emot gad?jumus, ja Windows ugunsm?ra versij? nav specifiskas funkcionalit?tes.


Diagnostic?jo?u datu ieg??ana

Lietojot r?ku Netsh.exe, komandrind? var ieg?t inform?ciju par Windows ugunsm?ra konfigur?ciju un statusu. ?is r?ks pievieno IPv4 ugunsm?ra atbalstu ??dam Netsh kontekstam:
netsh ugunsm?ris
Lai lietotu ?o kontekstu, komandu uzvedn? ierakstiet netsh firewall (netsh ugunsm?ris) un p?c tam, ja nepiecie?ams, lietojiet papildu Netsh komandas. ??s komandas ir noder?gas inform?cijas par ugunsm?ra statusu un konfigur?ciju ieg??anai:
 • Netsh ugunsm?ra par?d??anas st?voklis
 • Netsh ugunsm?ra par?d??anas konfigur?cija

Sal?dziniet ?o komandu rezult?tu ar komandas netstat ?ano rezult?tu, lai identific?tu programmas, kur?m, iesp?jams, ir atv?rti porti, kas klaus?s, bet nav atbilsto?u iz??mumu ugunsm?ra konfigur?cij?. Atbalst?t?s datu ieguves un konfigur?cijas komandas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s.

Piez?me Iestat?jumus var modific?t tikai administrators.

Datu ieguve
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
KomandaApraksts
show allowedprogramPar?da at?aut?s programmas.
show configPar?da detaliz?tu inform?ciju par lok?lo konfigur?ciju.
show currentprofilePar?da pa?reiz?jo profilu.
show icmpsettingPar?da ICMP iestat?jumus.
show loggingPar?da re?istr??anas iestat?jumus.
show opmodePar?da darb?bas re??mu.
show portopeningPar?da iz??muma portus.
show servicePar?da pakalpojumus.
show statePar?da inform?ciju par pa?reiz?jo st?vokli.
show notificationsPar?da pa?reiz?jos pazi?ojumu iestat?jumus.

Konfigur?cija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
KomandaApraksts
add allowedprogramLieto, lai pievienotu iz??muma trafiku, nor?dot programmas faila nosaukumu.
set allowedprogramLieto, lai modific?tu eso?as at?autas programmas iestat?jumus.
delete allowedprogramLieto, lai izdz?stu eso?u at?autu programmu.
set icmpsettingLieto, lai nor?d?tu at?auto ICMP trafiku.
set loggingLieto, lai nor?d?tu Windows ugunsm?ra re?istr??anas opcijas glob?li vai noteiktam savienojumam (interfeisam).
set opmodeLieto, lai nor?d?tu Windows ugunsm?ra darb?bas re??mu glob?li vai noteiktam savienojumam (interfeisam).
add portopeningLieto, lai pievienotu iz??muma trafiku, nor?dot TCP vai UDP portu.
set portopeningLieto, lai modific?tu eso?a atv?rta TCP vai UDP porta iestat?jumus.
delete portopeningLieto, lai izdz?stu eso?u atv?rtu TCP vai UDP portu.
set serviceLieto, lai iesp?jotu vai nomestu RPC un DCOM trafiku, failu un printeru koplieto?anu un UPnP trafiku.
set notificationsLieto, lai nor?d?tu, vai ir j?iesp?jo pazi?ojumi lietot?jam, kad programmas m??ina atv?rt portus.
resetAtiestata noklus?to ugunsm?ra konfigur?ciju. Nodro?ina to pa?u funkcionalit?ti, ko poga Atjaunot noklus?to Windows ugunsm?ra interfeis?.Ugunsm?ra probl?mu nov?r?ana

Windows ugunsm?rim var rasties gan ar programmu sader?bu saist?tas, gan citas probl?mas. Lai diagnostic?tu probl?mas, r?kojieties ??di:
 1. Lai p?rbaud?tu, vai TCP/IP darbojas pareizi, lietojiet komandu ping un test?jiet atgriezenisk?s cilpas adresi (127.0.0.1) un pie??irto IP adresi.
 2. P?rbaudiet konfigur?ciju lietot?ja interfeis?, lai noteiktu, vai ugunsm?rim nejau?i nav iestat?tas opcijas Izsl?gts vai Iesl?gts bez iz??mumiem.
 3. Lietojiet netsh statusa un konfigur?cijas inform?cijas komandas, lai mekl?tu nejau?us iestat?jumus, kuri, iesp?jams, nepie?auj vajadz?go iztur??anos.
 4. Nosakiet pakalpojuma Windows ugunsm?ra/interneta savienojuma koplieto?ana statusu, ierakstot komandu uzvedn? ??du komandu:
  sc query sharedaccess
  (?? pakalpojuma ?sais nosaukums ir SharedAccess (Koplietojam? piek?uve).) Ja ?is pakalpojums nestart?jas, nov?rsiet pakalpojuma start??anas probl?mas, kas saist?tas ar Win32 izejas kodu.
 5. Nosakiet ugunsm?ra draivera Ipnat.sys statusu, ierakstot komandu uzvedn?
  sc query ipnat
  ?? komanda ar? atgrie? p?d?j? start??anas m??in?juma Win32 izejas kodu. Ja draiveris nestart?jas, veiciet t?das pa?as probl?mu nov?r?anas darb?bas k? jebkuram citam draiverim.
 6. Ja darbojas gan draiveris, gan pakalpojums un notikumu ?urn?los nav ar tiem saist?tu k??du, lietojiet opciju Atjaunot noklus?to, kas atrodas Windows ugunsm?ra rekviz?tu z?mn? Papildu, lai nov?rstu iesp?jam?s konfigur?cijas probl?mas.
 7. Ja probl?ma joproj?m nav nov?rsta, mekl?jiet politikas iestat?jumus, kas, iesp?jams, izraisa negaid?to iztur??anos. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet GPResult /v > gpresult.txt un p?c tam p?rbaudiet, vai ieg?taj? teksta fail? ir konfigur?tas politikas, kas saist?tas ar ugunsm?ri.

Windows ugunsm?ra grupu politikas konfigur??ana

Sazinieties ar t?kla administratoru, lai noteiktu, vai ir k?ds grupu politikas iestat?jums, kas ne?auj programm?m un scen?rijiem darboties uz??mum?.

Windows ugunsm?ra grupu politikas iestat?jumi atrodami, lietojot ?os grupu politikas objektu redaktora papildprogrammu ce?us:
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Domain Profile
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Standard Profile

?aj?s viet?s var konfigur?t ??dus grupu politikas iestat?jumus:
 • Windows ugunsm?ris: at?aut autentific?t interneta protokola dro??bas (IPSec) apie?anu
 • Windows ugunsm?ris: aizsarg?t visus t?kla savienojumus
 • Windows ugunsm?ris: neat?aut iz??mumus
 • Windows ugunsm?ris: defin?t programmu iz??mumus
 • Windows ugunsm?ris: at?aut lok?lo programmu iz??mumus
 • Windows ugunsm?ris: at?aut att?l?s administr??anas iz??mumu
 • Windows ugunsm?ris: at?aut failu un druk??anas koplieto?anas iz??mumu
 • Windows ugunsm?ris: at?aut ICMP iz??mumus
 • Windows ugunsm?ris: at?aut att?l?s darbvirsmas iz??mumu
 • Windows ugunsm?ris: at?aut Universal Plug and Plan (UpnP) strukt?ras iz??mumu
 • Windows ugunsm?ris: aizliegt pazi?ojumus
 • Windows ugunsm?ris: at?aut re?istr??anu
 • Windows ugunsm?ris: aizliegt uniraides atbildi uz multiraides vai apraides piepras?jumiem
 • Windows ugunsm?ris: defin?t iz??muma portus
 • Windows ugunsm?ris: at?aut lok?lo portu iz??mumus

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows ugunsm?ra grupu politikas iestat?jumiem, lejupiel?d?jiet ?o rakstu:
Windows ugunsm?ra iestat?jumu izvieto?ana sist?mai Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni

Rekviz?ti

Raksta ID: 875357 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 22. maijs - P?rskat??ana: 1.5
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster kbtshoot kbgraphxlink kbscreenshot KB875357

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com