Straipsnio ID: 875357 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Microsoft Windows XP 2 paslaug? pakete (SP2) yra Microsoft Windows ugniasien? ? atnaujinta ugniasien?s programin? ?ranga ? kuri gali b?ti naudojama vietoj interneto ry?io ugniasien?s (ICF). Jei Microsoft Windows ugniasien? blokuoja paslaugos arba programos naudojam? prievad?, galite taip sukonfig?ruoti Windows ugniasien?, kad ji sukurt? atitinkamas i?imtis. Windows ugniasien? gali blokuoti program? arba paslaug? d?l ?i? prie?as?i?:
 • Programos neatsako ? kliento u?klaus?.
 • Kliento programos negauna duomen? i? serverio.
Windows ugniasien?s saugos ?sp?jimas gali prane?ti, kad Windows ugniasien? blokuoja tam tikr? program?. Jei taip atsitinka, galite atblokuoti program? dialogo lange Saugos ?sp?jimas pasirinkdami Atblokuoti ?i? program?. Jei norite, kad b?t? lengviau nustatyti blokuojamas programas ir prievadus, Windows ugniasien? galite sukonfig?ruoti taip, kad b?t? registruojami i?metami paketai. Naudodami Windows ugniasien?s Netsh pagalbinink?, galite sukonfig?ruoti, kad Windows ugniasien? ir Windows ugniasien?s registravimas vykt? komand? eilut?je. Ne visada problem? kyla d?l programos nesuderinamumo. Programos gali neveikti ir d?l grupi? strategijos parametr?. Windows XP 2 pakeitim? pakete (SP2) yra kelios programos, kurias naudodami galite diagnozuoti su Windows ugniasiene susijusius nesklandumus.

??ANGA

Efektyviausiai ugniasien?s blokavimo problemos sprend?iamos modifikuojant programas, kad jos veikt? su strukt?r? filtruojan?iomis ugniasien?mis. Jei programos modifikuoti negalite, galite konfig?ruoti Windows ugniasien?, kad tam tikriems prievadams ir programoms b?t? daromos i?imtys. ?iame straipsnyje aptariamos klaidos, susijusios su numatyt?ja Windows XP 2 pakeitim? paketo ugniasien?s konfig?racija, kaip konfig?ruoti i?imtis prievadams ir programoms ir kaip atlikti ugniasien?s parametr? diagnostik?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Klaid? atpa?inimas

Klaidos, susijusios su numatyt?ja ugniasien?s konfig?racija, yra dviej? tip?:
 • Kliento programos negauna duomen? i? serverio. Pavyzd?iui, duomen? gali negauti ?ios kliento programos:
  • FTP klientas
  • Daugialyp?s terp?s transliavimo programin? ?ranga
  • Prane?imai apie nauj? lai?k? kai kuriose el. pa?to programose
 • Serverio programos, veikian?ios kompiuteryje, kuriame ?diegta Windows XP, gali nereaguoti ? kliento u?klausas. Pavyzd?iui, gali neatsakyti ?ios serverio programos:
  • Voratinklio serveris, pvz., interneto informacijos paslaugos (IIS)
  • Nuotolinis darbalaukis
  • Bendras fail? naudojimas
  Pastabos.
  • Tinklo program? klaidos gali kilti ne vien d?l ugniasien?s. Tokias klaidas gali sukelti RPC arba DCOM saugos pakeitimai. Tod?l turite nustatyti, ar ?vykus klaidai rodomas Windows ugniasien?s saugos ?sp?jimas, nurodantis, kad programa blokuojama.
  • ?vykus paslaugos klaidoms, Windows ugniasien?s saugos ?sp?jimas nerodomas, nes paprastai paslaugos nesusij? su vartotojo registravimosi seansu. Jei klaida susijusi su paslauga, ugniasien? konfig?ruokite, kaip nurodyta skyriuje ?Windows ugniasien?s konfig?ravimas, naudojant Windows saugos centr??.
Jei programa blokuojama, galite gauti tok? Windows ugniasien?s saugos ?sp?jim?:

Siekdama apsaugoti kompiuter?, Windows ugniasien? u?blokavo ?i? program?, kad neb?t? gauta nepageidautina informacija i? interneto ar tinklo

Pavadinimas: Programos_pavadinimas
Leid?jas: Leid?jo_pavadinimas
Atblokuoti ?i? program?
Toliau blokuoti program?
Toliau blokuoti program?, bet v?liau v?l paklausti

Su?inokite daugiau apie Windows ugniasien?.Windows konfig?ravimas, naudojant Windows ugniasien?s saugos ?sp?jim?

Windows ugniasien?s saugos ?sp?jimas si?lo ?ias tris pasirinktis:
 • Atblokuoti ?i? program?.
 • Toliau blokuoti program?.
 • Toliau blokuoti program?, bet v?liau v?l paklausti.

Jei norite atblokuoti program?, dialogo lange Saugos ?sp?jimas spustel?kite Atblokuoti ?i? program?, tada spustel?kite Gerai.

Windows ugniasien?s konfig?ravimas, naudojant Windows saugos centr?

I?imtis programai

Kai program? ?traukiate ? i?im?i? s?ra??, ugniasien? atidaro tam tikrus prievadus, kurie gali keistis kiekvien? kart?, kai paleid?iama programa. Jei programai norite padaryti i?imt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?siregistruodami naudokite administratoriaus abonent?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite Wscui.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 3. Lange Windows saugos centras spustel?kite Windows ugniasien?.
 4. Skirtuke I?imtys spustel?kite prid?ti program?.
 5. Program? s?ra?e spustel?kite programos, kuri? norite prid?ti, pavadinim?, tada spustel?kite Gerai. Jei program? s?ra?e n?ra norimos programos pavadinimo, spustel?kite Nar?yti ir raskite program?, tada spustel?kite Gerai.


  Pastaba. Jei ne?inote, kur yra programa, kreipkit?s ? programos gamintoj?, kad jis nurodyt?, kur yra programa.

  Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su antivirusin?s programos gamintoju, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, A?K (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)

  60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, L?P (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)

  60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, Q?Z (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
 6. Spustel?kite Gerai, kad Windows ugniasien? b?t? u?daryta.
 7. Patikrinkite program? ir ?sitikinkite, kad ugniasien?s parametrai tinkami.


I?imties prievadui k?rimas

Jei ? i?im?i? s?ra?? ?traukus program? problemos i?spr?sti nepavyksta, galite neautomatiniu b?du prid?ti prievad?. Jei norite tai atlikti, pirmiausia turite nustatyti, kokius prievadus naudojate dirbdami su programa. Jei norite b?ti tikri, kad teisingai nustat?te naudojamus prievadus, kreipkit?s ? programos gamintoj?. Jei negalite kreiptis ? gamintoj? arba gauti prievad? s?ra?o, naudojamus prievadus nustatykite naudodami ?rank? Netstat.exe.

Prievad? nustatymas
 1. Paleiskite program? ir pabandykite naudoti jos tinklo priemones. Pavyzd?iui, jei naudojate daugialyp?s terp?s program?, pabandykite paleisti garso transliacij?. Jei naudojate voratinklio server?, pabandykite paleisti paslaug?.
 2. ? komand? eilut? ?ra?ykite Netstat ?ano > netstat.txt ir paspauskite klavi?? ENTER. This command creates the Netstat.txt file. This file lists all the listening ports.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite Tasklist > tasklist.txt ir paspauskite klavi?? ENTER. Jei dominanti programa veikia kaip paslauga, ?ra?ykite Tasklist /svc > tasklist.txt , o ne Tasklist > tasklist.txt, kad b?t? pateiktas paslaug?, ?kelt? atliekant kiekvien? proces?, s?ra?as.
 4. Atidarykite fail? Tasklist.txt ir raskite program?, kurios trik?i? diagnostik? norite atlikti. ?ra?ykite procesui skirt? proceso identifikatori? ir atidarykite fail? Netstat.txt. Atkreipkite d?mes? ? visus ?ra?us, susijusius su tuo proceso identifikatoriumi ir naudojamu protokolu.
Jei proceso prievado numeriai ma?esni u? 1024, prievado numeriai tikriausiai nepasikeis. Jei naudojami numeriai didesni u? 1024 arba tokie patys, programa gal?s naudoti prievad? grup?. Tod?l atidarant atskirus privadus gali nepasisiekti i?spr?sti problemos.

I?imties prievadui k?rimas
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite Wscui.cpl, tada spustel?kite Gerai, kad b?t? atidaryta Windows ugniasien?.
 2. Spustel?kite skirtuk? I?imtys, tada spustel?kite Prid?ti prievad?, kad b?t? rodomas dialogo langas Prid?ti prievad?.
 3. ?veskite programos naudojamo prievado numer?.
 4. Pasirinkite TCP arba UDP protokol?, atsi?velgdami ? tai, k? naudoja programa.
 5. Lauke Pavadinimas ?ra?ykite apra?om?j? prievado pavadinim?.
 6. Spustel?kite Keisti diapazon?, jei norite per?i?r?ti arba nustatyti prievadui daromos i?imties diapazon?, ir spustel?kite Gerai.
 7. Spustel?kite Gerai, kad b?t? u?darytas dialogo langas Prid?ti prievad?.
 8. Jei norite ?sitikinti, kad prievado parametrai tinka programai, patikrinkite program?.


Registravimo naudojimas

Galite ?jungti registravim?, kuris pad?s nustatyti gaunamo srauto ?altin? ir pateiks i?sami? informacij? apie blokuojam? sraut?. %Windir%\pfirewall.log yra numatytasis ?urnalo failas. Jei norite ?jungti registravim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite Firewall.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite skirtuk? I?samiau.
 3. Srityje Saugos registravimas spustel?kite Parametrai.
 4. Srityje ?urnalo parametrai spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Registruoti i?metamus paketus, tada spustel?kite Gerai.
 5. Spustel?kite Gerai, kad Windows ugniasien? b?t? u?daryta.

Pastaba. Siun?iamos sekos neregistruojamos. Neblokuojamas siun?iamas srautas neregistruojamas.


?urnalo failo supratimas

Kaupiama tokia kiekvieno registruojamo paketo ?urnalo informacija:

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
SritysApra?asPavyzdys
DataRodomi metai, m?nuo ir diena, kada vyko ?ra?yta operacija. Datos ?ra?omos YYYY-MM-DD formatu; ?ia YYYY ? metai, MM ? m?nuo, DD ? diena.2001-01-27
LaikasRodomos valandos, minut?s ir sekund?s, kada vyko ?ra?yta operacija. Laikas ?ra?omas tokiu formatu: HH:MM:SS; ?ia HH ? valandos 24 valand? formatu, MM ? minut?s, SS ? sekund?s.21:36:59
VeiksmasNurodoma ugniasien?s pasteb?ta operacija. Ugniasien?je galimos operacijos yra OPEN, CLOSE, DROP ir INFO-EVENTS-LOST. Veiksmas INFO-EVENTS-LOST ?vyki?, kurie ?vyko, bet nebuvo ?ra?omi ? ?urnal?, skai?ius.OPEN
ProtokolasRodomas suk?rus ry?? naudotas protokolas. Protokolo ?ra?? taip pat gali sudaryti paket?, kurie nenaudoja TCP, UDP arba ICMP, skai?ius.TCP
src-ipRodomas ?altinio IP adresas arba kompiuterio, bandan?io sukurti ry??, IP adresas.192.168.0.1
dst-ipRodomas paskirties, su kuria bandyta sukurti ry??, IP adresas.192.168.0.1
src-portRodomas siun?ian?io kompiuterio ?altinio prievado numeris. src-port ?ra?as ?ra?omas kaip sveikas skai?ius nuo 1 iki 65 535. Tik TCP ir UDP rodomas galiojantis src-port ?ra?as. Visuose kituose protokoluose rodomas src-port ?ra?as, skirtas -.4039
dst-portRodomas paskirties kompiuterio ?altinio prievado numeris. dst-port ?ra?as ?ra?omas kaip sveikas skai?ius nuo 1 iki 65 535. Tik TCP ir UDP rodomas galiojantis dst-port ?ra?as. Visuose kituose protokoluose rodomas dst-port ?ra?as, skirtas -.53
dydisRodomas paketo dydis bitais.60
tcpflagsRodomos IP paketo TCP antra?t?se rastos TCP valdymo v?liav?l?s:
 • Ack Patvirtinimo laukas svarbus
 • Fin Daugiau joki? duomen? i? siunt?jo
 • Psh Perdavimo funkcija
 • Rst I? naujo nustatyti ry??
 • Syn Sinchronizuoti sekos numerius
 • Urg Svarbos ?ymeklio laukas svarbus
V?liav?l?s ra?omos did?iosiomis raid?mis.
AFP
tcpsynRodomas TCP sekos numeris pakete.1315819770
tcpackRodomas TCP patvirtinimo numeris pakete.0
tcpwinRodomas TCP lango dydis bitais pakete.64240
icmptypeRodomas ICMP prane?imo tipo lauko numeris.8
icmpcodeRodomas ICMP prane?imo kodo lauko numeris.0
infoRodomas informacijos ?ra?as, kur? lemia ?vykusio ?vykio tipas. Pavyzd?iui, atliekant veiksm? INFO-EVENTS-LOST sukuriamas vis? vykus? ?vyki?, kurie nebuvo ?ra?omi ? ?urnal? nuo paskutinio ?io tipo ?vykio, ?ra?as.23

Pastaba. Br?k?nelis (-) naudojamas laukuose, kuri? ?ra?o informacija negalima.


Komand? eilut?s palaikymo naudojimas

Windows ugniasien?s Netsh pagalbininkas ?trauktas ? Windows XP Microsoft patobulint? darbo tinkle paket?. ?is komand? eilut?s pagalbininkas anks?iau buvo taikytas IPv6 Windows ugniasienei. Windows XP 2 papildym? paketo pagalbininkas palaiko IPv4 konfig?ravim?.

Naudodami Netsh pagalbinink? galite:
 • Konfig?ruoti numatyt?j? Windows ugniasien?s b?sen?. (Galimos tokios pasirinktys kaip I?jungti, ?jungti ir ?jungti nedarant i?im?i?.)
 • Konfig?ruoti prievadus, kurie turi b?ti atidaryti.
 • Konfig?ruoti prievadus, kad b?t? ?jungta visuotin? prieiga arba riboti prieig?, suteikiant j? vietiniam potinkliui.
 • Nustatyti, kad prievadai b?t? atidaryti visose s?sajose arba tik tam tikroje s?sajoje.
 • Konfig?ruoti registravimo pasirinktis.
 • Konfig?ruoti ICMP protokolo tvarkymo pasirinktis.
 • ? i?im?i? s?ra?? ?traukti programas ir jas ?alinti i? s?ra?o.
?ios konfig?racijos pasirinktys taikomos IPv4 Windows ugniasienei ir IPv6 Windows ugniasienei, nebent ? Windows ugniasien?s versij? ne?trauktos specifin?s funkcijos.


Diagnostikos duomen? rinkimas

Windows ugniasien?s konfig?racijos ir b?senos informacij? galima nuskaityti komand? eilut?je, naudojant ?rank? Netsh.exe. ?is ?rankis suteikia IPv4 ugniasien?s palaikym? ?iam Netsh kontekstui:
netsh ugniasien?
Jei norite naudoti ?? kontekst?, komand? eilut?je ?ra?ykite netsh firewall, tada naudokite papildomas Netsh komandas. ?ios komandos praver?ia renkant ugniasien?s b?senos ir konfig?racijos informacij?:
 • Netsh ugniasien?s parodymo b?sena
 • Netsh ugniasien?s parodymo konfig?racija

?i? komand? i?vest? palyginkite su komandos netstat ?ano i?vestimi, kad gal?tum?te nustatyti, kokios programos turi atidarytus laukian?iuosius prievadus ir neturi atitinkam? i?im?i? ugniasien?s konfig?racijoje. ?iose lentel?se pateiktas palaikom? duomen? rinkimo ir konfig?racijos komand? s?ra?as.

Pastaba. Tik administratorius gali modifikuoti parametrus.

Duomen? rinkimas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
KomandaApra?as
show allowedprogramRodomos leid?iamos programos.
show configRodoma i?sami vietin?s konfig?racijos informacija.
show currentprofileRodomas dabartinis profilis.
show icmpsettingRodomi ICMP parametrai.
show loggingRodomi registravimo parametrai.
show opmodeRodomas veikimo re?imas.
show portopeningRodomi prievadai, kuriems daromos i?imtys.
show serviceRodomos paslaugos.
show stateRodoma dabartin?s b?senos informacija.
show notificationsRodomi dabartiniai prane?im? parametrai.

Konfig?racija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
KomandaApra?as
add allowedprogramNaudojamas norint prid?ti sraut?, kuriam daroma i?imtis, nurodant programos failo vard?.
set allowedprogramNaudojama egzistuojan?ios leid?iamos programos parametrams modifikuoti.
delete allowedprogramNaudojama egzistuojan?iai leid?iamai programai naikinti.
set icmpsettingNaudojama leid?iamam ICMP srautui nurodyti.
set loggingNaudojama norint nurodyti Windows ugniasien?ms registravimo pasirinktis, skirtas bet kokiam arba tam tikram ry?iui (s?sajai).
set opmodeNaudojama norint nurodyti Windows ugniasien?ms veikimo re?im?, skirt? bet kokiam arba tam tikram ry?iui (s?sajai).
add portopeningNaudojamas norint prid?ti sraut?, kuriam daroma i?imtis, nurodant TCP arba UDP prievad?.
set portopeningNaudojama egzistuojan?io atidaryto TCP arba UDP prievado parametrams modifikuoti.
delete portopeningNaudojama egzistuojan?iam atidarytam TCP arba UDP prievadui naikinti.
set serviceNaudojama, norint ?jungti arba i?mesti RPC ir DCOM sraut?, bendrai naudoti fail? arba spausdintuv? ir UPnP sraut?.
set notificationsNaudojama, norint nustatyti, ar turi b?ti ?jungti vartotojui skirti prane?imai, kai programos bando atidaryti prievadus.
resetI? naujo nustato numatyt?j? ugniasien?s konfig?racij?. Funkcija tokia pati, kaip Windows ugniasien?s s?sajos mygtuko Atkurti numatyt?sias reik?mes.Ugniasien?s trik?i? diagnostika

Be programos suderinamumo problem?, gali kilti ir kit? su Windows ugniasiene susijusi? nesklandum?. Atlikite ?iuos veiksmus, jei norite diagnozuoti problemas:
 1. Jei norite nustatyti, ar TCP/IP veikia tinkamai, naudokite komand? ping, kad b?t? patikrintas kilpin?s jungties adresas (127.0.0.1) ir priskirtasis IP adresas.
 2. Patikrinkite vartotojo s?sajos konfig?racij?, kad gal?tum?te nustatyti, ar ugniasien? atsitiktinai nustatyta kaip I?jungta arba ?jungta be i?im?i?.
 3. Naudokite komandas netsh, kad gautum?te b?senos ir konfig?racijos informacij?, kurioje gal?tum?te ie?koti tinkamai veikti trukdan?i? atsitiktini? parametr?.
 4. Nustatykite paslaugos Windows ugniasien?/bendras interneto ry?io naudojimas b?sen?, ? komand? eilut? ?ra?ydami:
  sc query sharedaccess
  (Trumpasis ?ios paslaugos pavadinimas yra SharedAccess.) Jei ?ios paslaugos paleisti nepavyksta, pa?alinkite paslaugos paleisties, kurios i??jimo kodas yra Win32, triktis.
 5. Nustatykite ugniasien?s tvarkykl?s Ipnat.sys b?sen?, ? komand? eilut? ?ra?ydami:
  sc query ipnat
  ?i komanda taip pat gr??ina paskutiniojo bandymo paleisti i??jimo kod? Win32. Jei tvarkykl?s paleisti nepavyksta, atlikite bet kuriai kitai tvarkyklei taikomus trik?i? ?alinimo veiksmus.
 6. Jei tvarkykl? ir paslauga veikia, o ?vyki? ?urnale n?ra susijusi? klaid?, naudokite pasirinkt? Atkurti numatyt?sias reik?mes, esan?i? skirtuko I?samiau pasirinktyse Windows ugniasien?, kad i?vengtum?te galim? konfig?racijos problem?.
 7. Jei problemos vis tiek nepavyksta i?spr?sti, ie?kokite strategij? parametr?, gal?jusi? sukelti netik?t? veikim?. Jei norite tai atlikti, ? komand? eilut? ?ra?ykite GPResult /v > gpresult.txt ir per?i?r?kite su ugniasiene susijusi? konfig?ruot? strategij? tekstin? fail?.

Windows ugniasien?s grupi? strategijos konfig?racija

Kreipkit?s ? tinklo administratori?, kuris suteiks informacijos, ar grupi? strategijos nustatymas draud?ia programoms ir scenarijams veikti kolektyvin?je aplinkoje.

Windows ugniasien?s grupi? strategijos parametrai yra ?iuose grupi? strategijos objekt? redagavimo prid?tiniuose mar?rutuose:
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Domain Profile
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Standard Profile

?iose vietose galite konfig?ruoti ?iuos grupi? strategijos parametrus:
 • Windows ugniasien?: Leisti patvirtintos interneto protokolo saugos (IPSec) ap?jim?
 • Windows ugniasien?: Saugoti visus tinklo ry?ius
 • Windows ugniasien?: Neleisti i?im?i?
 • Windows ugniasien?: Nustatyti program? i?imtis
 • Windows ugniasien?: Leisti vietini? program? i?imtis
 • Windows ugniasien?: Leisti nuotolinio administravimo i?imt?
 • Windows ugniasien?: Leisti bendro failo ir spausdinimo naudojimo i?imt?
 • Windows ugniasien?: Leisti ICMP i?imtis
 • Windows ugniasien?: Leisti nuotolin? darbalaukio i?imt?
 • Windows ugniasien?: Leisti universali? sistemos Plug and Plan (UpnP) i?imt?
 • Windows ugniasien?: Drausti prane?imus
 • Windows ugniasien?: Leisti registravim?
 • Windows ugniasien?: Drausti unicast transliavimo atsakym? ? multicast arba ?prasto translaivimo u?klausas
 • Windows ugniasien?: Nustatyti prievad? i?imtis
 • Windows ugniasien?: Leisti vietini? prievad? i?imtis

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Windows ugniasien?s grupi? strategijos parametrus, atsisi?skite ?? dokument?:
Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paketo Windows ugniasien?s parametr? i?d?stymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 875357 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. gegu??s 22 d. - Per?i?ra: 1.6
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbscreenshot kbgraphxlink kbtshoot kbhowtomaster KB875357

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com