M ta chi tit tinh nng Ngn can Thc thi D liu (DEP) trong Windows XP Goi Dich vu 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005, va Windows Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 875352 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Ngn can Thc thi D liu (DEP) la mt b cng ngh phn cng va phn mm thc hin vic kim tra b sung trn b nh nhm tr giup ngn khng cho ma nguy him chay trn h thng. Trong Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) va Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, DEP c thi hanh bi phn cng va phn mm.

Li ich chu yu cua DEP la giup ngn can vic thc thi ma trn cac trang d liu. Thng thng, ma se khng c thc thi t heap va chng mc inh . DEP c thi hanh bi Phn cng se do tim ma ang chay t nhng vi tri nay va a ra mt ngoai l khi vic thc hin xay ra. DEP c thi hanh bi Phn mm giup ngn khng cho ma nguy him li dung c ch x ly ngoai l trong Windows.

GII THIU

Bai vit nay m ta tinh nng DEP trong Windows XP SP2 va trong Microsoft Windows Server 2003 vi Goi Dich vu 1 (SP1) va thao lun cac chu sau :

THNG TIN THM

DEP c thi hanh bi Phn cng

DEP c thi hanh bi Phn cng anh du tt ca cac vi tri b nh trong mt tin trinh la khng th thc thi c tr khi vi tri o cha ma co th thc hin c . Mt lp cac tn cng tn tai va c gng chen va chay ma t vi tri b nh khng th thc hin c . DEP giup ngn nhng tn cng nay bng cach chn chung va a ra mt ngoai l.

DEP c thi hanh bi phn cng phu thuc vao phn cng cua b x ly anh du b nh vi mt thuc tinh chi bao rng ma khng nn c thc thi t b nh o. DEP hoat ng trn c s trang b nh ao, va DEP thng thay i mt chut trong muc nhp bang trang (PTE) anh du trang b nh.

Cu truc cua b x ly xac inh cach DEP c thc hin trong phn cng va cach DEP anh du trang b nh ao. Tuy nhin, b x ly h tr DEP c thi hanh bi phn cng co th a ra mt ngoai l khi ma c thc thi t mt trang c anh du bng nhom thuc tinh thich hp.

Cac Thit bi Micro Nng cao(AMD) va Intel a xac inh, va chuyn cac cu truc tng thich vi Windows va cung tng thich vi DEP.

Bt u vi Windows XP SP2, phin ban 32-bit cua Windows s dung mt trong cac cu truc sau y:
 • Tinh nng cua b x ly bao v trang khng thc thi (NX) nh a c xac inh bi AMD.
 • Tinh nng Thc thi V hiu hoa Bit (XD) nh a c xac inh bi Intel.
s dung cac tinh nng nay cua b x ly, b x ly phai ang chay ch M rng ia chi Vt ly (PAE) . Tuy nhin, Windows se t ng cho phep ch PAE h tr DEP. Ngi dung khng phai cho phep PAE ring bit bng cach s dung cng tc khi ng /PAE.

Chu y Vi cac loi 64-bit co th nhn bit M rng Ca s ia chi (AWE), nn khng co mt loi PAE ring bit trong cac phin ban 64-bit cua Windows.
bit thm thng tin v PAE va AWE trong Windows Server 2003, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
283037 H tr b nh ln co trong Windows Server 2003 va Windows 2000 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

DEP c thi hanh bi phn mm

Mt b kim tra bao mt Ngn can Thc thi D liu a c thm vao Windows XP SP2. Cac kim tra nay, c bit n vi tn goi DEP c thi hanh bi phn mm, c thit k ngn chn ma nguy him li dung c ch x ly ngoai l trong Windows. DEP c thi hanh bi phn mm chay trn bt ky b x ly nao ma co th chay Windows XP SP2. Theo mc inh, DEP c thi hanh bi phn mm chi giup bao v nhng nhi phn h thng nht inh, va khng chu y ti kha nng DEP c thi hanh bi phn cng cua b x ly.

Cac li ich

Li ich chinh cua DEP la giup ngn vic thc hin ma t cac trang d liu, vi du nh cac trang heap mc inh, cac trang xp chng khac nhau va trang b nh chung. Thng thng, ma se khng c thc thi t heap va chng mc inh . DEP c thi hanh bi Phn cng se do tim ma ang chay t nhng vi tri nay va a ra mt ngoai l khi vic thc hin xay ra. Nu khng x ly c ngoai l, tin trinh se bi ngng lai. Vic thc hin ma t b nh c bao v trong ch loi gy ra li Dng .

DEP co th giup chn xm pham bao mt. c bit, DEP co th giup chn mt chng trinh nguy him trong o vi-rut hoc kiu tn cng khac xen vao tin trinh vi ma b sung va sau o chay ma c xen vao o. Trn h thng co DEP, vic thc thi ma c xen vao tao ra ngoai l. DEP c thi hanh bi phn mm giup chn cac chng trinh li dung c ch x ly ngoai l trong Windows.

Cu hinh cho toan b H thng cua DEP

Cu hinh DEP cho h thng c iu khin thng qua cac cng tc trong tp Boot.ini. Nu ng nhp vi t cach la quan tri vin, ban co th d dang cu hinh cac thit t DEP bng cach s dung hp thoaiH thng trong Pa-nen iu khin.

Windows h tr 4 cu hinh h thng cho ca DEP c thi hanh bi phn cng ln phn mm.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Cu hinhM ta
ChonThit t nay la cu hinh mc inh . Trn h thng vi b x ly co th trin khai DEP c thi hanh bi phn cng, theo mc inh DEP c cho phep i vi nhng nhi phn h thng nht inh va cac chng trinh "chon." Vi tuy chon nay, chi co nhi phn h thng Windows mi c thc hin bi DEP theo mc inh.
Bo chonTheo mc inh, DEP c cho phep i vi moi quy trinh. Ban co th tao bng tay danh sach cac chng trinh cu th ma khng ap dung DEP bng cach s dung hp thoai H thng trong Pa-nen iu khin. Cac chuyn gia cng ngh thng tin (IT) co th s dung B cng cu Tng thich ng dung "bo chon" mt hoc nhiu chng trinh t bao v DEP. Ming va tng thich h thng, hoc ming chm, DEP co tac dung.
Lun btThit t nay cung cp DEP y u cho toan b h thng. Tt ca cac quy trinh lun chay vi DEP a ap dung. Danh sach ngoai l min tr mt s chng trinh cu th khoi bao v DEP khng co. Ming va tng thich h thng cho DEP khng co tac dung. Cac chng trinh a bi bo chon bng cach s dung B cng cu Tng thich ng dung chay vi DEP a ap dung.
Lun TtThit t nay khng cung cp DEP cho bt ky phn nao cua h thng, du co h tr cua DEP i vi phn cng . B x ly nay khng chay trong ch PAE tr khi tuy chon/PAE co trong tp Boot.ini.
DEP c thi hanh bi phn cng va phn mm u c cu hinh theo cung mt cach. Nu chinh sach DEP cho toan b h thng c t la Chon, thi cac chng trinh va cac nhi phn loi Windows cung se c bao v bi ca DEP c thi hanh bi phn cng ln phn mm. Nu h thng khng th s dung DEP c thi hanh bi phn cng, thi cac nhi phn loi Windows va cac chng trinh se chi c bao v bi DEP c thi hanh bi phn mm.

Tng t nh vy, nu chinh sach DEP h thng c t la Bo chon, thi chng trinh a bi loai khoi bao v DEP thi cung se bi loai khoi ca DPE c thi hanh bi phn cng ln phn mm.

Cac thit t tp Boot.ini nh sau:
/noexecute=mc_ chinh sach
Chu y mc_ chinh sach c xac inh la Lun Bt, Lun Tt, Chon , hay Bo chon.

Thit t /noexecute hin co trong tp Boot.ini khng bi thay i khi Windows XP SP2 c cai t. Cac thit t nay cung se khng i nu hinh anh h iu hanh Windows c di chuyn qua cac may tinh co hoc khng co h tr cua DEP c thi hanh bi phn cng.

Trong qua trinh cai t Windows XP SP2 va Windows Server 2003 SP1 hoc phin ban mi hn, mc chinh sach Chon se c cho phep theo mc inh tr khi mt mc chinh sach khac c chi inh trong cai t khng giam sat . Nu thit t mc_chinh sach=/noexecute khng co trong tp Boot.ini cho phin ban Windows co h tr DEP, thi hanh vi cung ging nh khi thit t /noexecuteOptIn a co trong o.

Nu ng nhp vi t cach la quan tri vin, ban co th cu hinh DEP bng tay chuyn i gia chinh sach Chon va Bo chon bng cach s dung tab Ngn can Thc thi D liu trong Cac thuc tinh H thng . Quy trinh sau m ta cach cu hinh DEP bng tay trn may tinh:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go sysdm.cpl, ri bm OK.
 2. Trn tab Nng cao, trongHoat ng, bm Thit t.
 3. Trn tabNgn can Thc thi D liu , s dung mt trong cac quy trinh sau:
  • Bm Chi bt DEP cho cac chng trinh Windows va dich vu cn thit la chon chinh sach Chon.
  • Bm Bt DEP cho tt ca cac chng trinh va dich vu ngoai tr nhng chng trinh va dich vu ti la chon la chon chinh sach Bo chon, va ri bm Thm thm cac chng trinh ma ban khng mun s dung tinh nng DEP.
 4. Bm OK hai ln.
Cac chuyn gia IT co th iu khin cu hinh DEP h thng bng nhiu phng phap khac nhau. Tp Boot.ini co th c sa i trc tip vi c ch tp lnh hoc vi cng cu Bootcfg.exe co trong Windows XP SP2.

cu hinh DEP chuyn ti chinh sach Lun Bt bng cach s dung tp Boot.ini, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, bm chut phai vaoMay tinh cua ti, ri bm Thuc tinh.
 2. Bm tab Nng cao, sau o bm Thit t trong Khi ng va Phuc hi.
 3. Trong trng Khi ng h thng , bm Chinh sa. TpBoot.ini m trong Notepad.
 4. Trong Notepad, bm Tim kim trn menu Chinh sa .
 5. Trong Tim kim cai gi , go/noexecute, ri bm Tim kim Tip.
 6. Trong hp thoai Tim kim , bm Huy bo.
 7. Thay th mc_ chinh sach vi Lun Bt.

  CANH BAO am bao rng ban nhp vn ban chinh xac . Cng tc tp Boot.ini by gi se oc:
  /noexecute=AlwaysOn
 8. Trong Notepad, bm Lu trn menuTp.
 9. Bm OK hai ln.
 10. Hay khi ng lai may tinh.
i vi cac cai t khng giam sat Windows XP SP2 hoc phin ban mi hn, ban co th s dung tp Unattend.txt xac inh trc cu hinh DEP . Ban co th s dung muc nhp OSLoadOptionsVar trong phn [D liu] cua tp Unattend.txt chi inh cu hinh DEP cho toan h thng.

Cu hinh DEP cho mi chng trinh

tng thich chng trinh, ban co th la chon v hiu hoa DEP cho cac chng trinh 32-bit ring le khi DEP c t mc chinh sach Bo chon. lam iu nay, hay s dung tab Ngn can Thc thi D liu trong Thuc tinh H thng la chon v hiu hoa DEP cho mt chng trinh. Vi cac chuyn gia IT, mt ming va tng thich chng trinh mi co tn la DisableNX a bao gm trong Windows XP SP2. Ming va tng thich DisableNX se v hiu hoa Ngn can Thc thi D liu cho cac chng trinh co ap dung ming va.

Ming va tng thich DisableNX co th c ap dung cho mt chng trinh bng cach s dung B cng cu Tng thich ng dung . bit thm thng tin v tng thich ng dung Windows, hay xem Tng thich ng dung Windows trn Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows/appcompatibility/default.mspx
bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
912923 Cach xac inh DEP phn cng sn co va c cu hinh trn may tinh cua ban (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

THAM KH?O

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
899298 Chu tr giup "Tim hiu Ngn can Thc thi D liu" khng cho bit chinh xac thit t mc inh cho DEP trong Windows Server 2003 Goi Dich vu 1 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 875352 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 14.1
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
T? kha:
kbinfo kbtshoot KB875352

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com