M??inot instal?t sist?mu Windows XP ar 2. servisa pakotni vai Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums Access is denied (Piek?uve ir liegta)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 873148 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.


Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot instal?t Microsoft Windows XP 2. servisa pakotni (SP2) vai Microsoft Windows Server 2003 1. servisa pakotni (SP1), var rasties k?da no ??m probl?m?m:
 • Nevar instal?t servisa pakotni.
 • Tiek sa?emts ??ds k??das zi?ojums:
  Service Pack setup has failed. Access is denied. (Servisa pakotnes uzst?d??ana neizdev?s. Piek?uve ir liegta.)
 • Fail? Svcpack.log ir ??ds k??das zi?ojums:
  DoRegistryUpdates failed. (DoRegistryUpdates neizdev?s).

IEMESLS

??s probl?mas var rasties, ja uz vienu vai vair?k?m re?istra atsl?g?m ir ierobe?otas ties?bas, neat?aujot ?o re?istra atsl?gu atjaunin??anu. Ja neizdodas atjaunin?t re?istra atsl?gu, uzst?d??anas programmas darb?ba var neizdoties.

PROFILAKSE

Br?din?jums. Ja nepareizi modific?jat re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Piez?me. Lai izpild?tu ??s darb?bas, jums administratoru dro??bas grupas dal?bniekam.

Lai izvair?tos no ??s probl?mas, r?kojieties ??di:

1. darb?ba. P?rliecinieties, ka re?istra atjaunin??an? ir k??me

 1. Atveriet failu Svcpack.log. P?c noklus?juma ?is fails atrodas map? C:\Windows. Lai atv?rtu failu Svcpack.log, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ievadiet %windir%\svcpack.log un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Atrast.
 3. Lodzi?? Ko atrast ierakstiet DoRegistryUpdates failed un p?c tam noklik??iniet uz Atrast n?kamo.
 4. Ja tiek atrasts k??das zi?ojums DoRegistryUpdates failed, past?v probl?ma, kas ne?auj atjaunin?t re?istru. K??das zi?ojums ir l?dz?gs ?im:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed. (DoInstallation:DoRegistryUpdates neizdev?s.)
  xxxx.xxx: Access denied. (Piek?uve ir liegta.)
  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied. (Lietot?jam tiek par?d?ts zi?ojums: Piek?uve ir liegta.)
  Piez?me. xxxx.xxx apz?m? katra ieraksta laikspiedolu.

2. darb?ba. Atrodiet konkr?to re?istra atsl?gu

Tikl?dz esat p?rliecin?jies, ka ir radusies re?istra ties?bu k??me, jums ir j?atrod pareiz? re?istra atsl?ga, lai main?tu ties?bas un ?autu sekm?gi instal?t Windows XP SP2 vai Windows Server 2003 SP1. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Iesp?jojot izv?rsto pieteik?anos, re?istra inform?ciju iek?aujiet fail? Setupapi.log. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? iesp?jot izv?rsto pieteik?anos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  906485 K? iesp?jot izv?rsto pieteik?anos dator? ar oper?t?jsist?mu Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
  Piez?me. Re?istra atsl?gas p?c noklus?juma netiek ierakst?tas fail? Setupapi.log.

  P?c izv?rst?s pieteik?an?s iesp?jo?anas v?lreiz instal?jiet Windows XP SP2 vai Windows Server 2003 SP1, lai tvertu re?istra atsl?gu.
 2. Atveriet failu Setupapi.log. P?c noklus?juma ?is fails atrodas map? C:\Windows. Lai atv?rtu failu Setupapi.log, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ievadiet %windir%\setupapi.log un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Nospiediet tausti?us CTRL+END, lai ritin?tu l?dz faila Setupapi.log beig?m.
 4. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Atrast.
 5. Lodzi?? Ko atrast ievadiet Error 5: Access is denied (5. k??da: piek?uve ir liegta), sada?? Virziens noklik??iniet uz Uz aug?u un p?c tam noklik??iniet uz Atrast n?kamo.

  Fail? Setupapi.log atrastajam ierakstam j?b?t aptuveni ??dam:
  #-007 Deleting registry key HKCR\vnd.ms.radio
  #E033 Error 5: Access is denied.
  Piez?me. Rindi?a virs ievadnes "Access is denied" nor?da apl?kojamo re?istra atsl?gu. ?aj? gad?jum? HKCR noz?m? re?istra stropu, ko apz?m? ar "HKEY_CLASSES_ROOT." "vnd.ms.radio" ir apak?atsl?ga, kas atrodas zem ?? re?istra stropa.

3. darb?ba. Atiestatiet re?istra ties?bas

Tikl?dz esat atradis re?istra apak?atsl?gu ar nepareizaj?m ties?b?m, atjauniniet ??s apak?atsl?gas ties?bas.

Lai atjaunin?tu re?istra apak?atsl?gas ties?bas, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi, lai start?tu re?istra redaktoru.
 2. Atrodiet 2. darb?b? atrasto re?istra apak?atsl?gu un ar peles labo pogu noklik??iniet uz t?s, p?c tam noklik??iniet uz Permissions (At?aujas).
 3. Sada?? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi noklik??iniet uz Administrators (Administratori).
 4. Sada?? "Administrators" at?aujas j?b?t atz?m?t?m izv?les r?ti??m At?aut pie ?iem ierakstiem:
  • Full Control (Piln?ga kontrole)
  • Read (Las?t)
 5. Noklik??iniet uz Lietot un p?c tam uz Labi.
 6. Izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Exit (Iziet), lai izietu no re?istra redaktora.
Re?istra apak?atsl?gas ties?bu probl?mai tagad vajadz?tu b?t atrisin?tai un Windows XP SP2 vai Windows Server 2003 SP1 var sekm?gi instal?t. Ja, m??inot instal?t Windows XP SP2 vai Windows Server 2003 SP1, rodas v?l citas probl?mas, atk?rtojiet ??s darb?bas p?c vajadz?bas.

Rekviz?ti

Raksta ID: 873148 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 19. janv?ris - P?rskat??ana: 5.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbtshoot kbnofix kbperformance kbappcompatibility kbupgrade kbsetup kbprb kbmaintenance KB873148

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com