Bandydami diegti Windows XP 2 pakeitim? paket? arba Windows Server 2003 1 pakeitim? paket?, gaunate klaidos prane?im? ?Prieiga u?drausta?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 873148 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.


SVARBU: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitim?. Prie? keisdami registr? ?sitikinkite, kad suk?r?te atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei i?kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? registro kopij?, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami ?diegti Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2) ar Microsoft Windows Server 2003 1 pakeitim? paket? (SP1), galite susidurti su bet kuria i? ?i? problem?:
 • Negalite ?diegti pakeitim? paketo.
 • Gaunate ?? klaidos prane?im?:
  Pakeitim? paketo s?ranka nepavyko. Prieiga u?drausta.
 • Faile Svcpack.log yra ?is klaidos prane?imas:
  DoRegistryUpdates nepavyko

PRIE?ASTIS

?ios problemos gali atsirasti, kai teis?s ? vien? ar kelis registro raktus yra apribotos taip, kad ?i? rakt? neleid?iama naujinti. Nepavyk?s registro rakto naujinimas gali sukelti s?rankos programos trikt?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?SP?JIMAS: jei naudodami registro rengykl? arba kit? b?d? pakeisite registr? neteisingai, gali i?kilti rimt? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr?, prisiimate atsakomyb?.

PASTABA: nor?dami atlikti ?iuos veiksmus, turite b?ti administratori? saugos grup?s nariu.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:

1 veiksmas: ?sitikinkite, kad registro ne?manoma atnaujinti

 1. Atidarykite fail? Svcpack.log. Kaip numatyta, ?is failas yra aplanke C:\Windows. Nor?dami atidaryti fail? Svcpack.log, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite %windir%\svcpack.log, tada spustel?kite Gerai.
 2. Meniu Redagavimas spustel?kite Rasti.
 3. Lauke Rasti ?ra?ykite DoRegistryUpdates nepavyko, tada spustel?kite Rasti kit?.
 4. Jei randamas klaidos prane?imas DoRegistryUpdates nepavyko, registro neleid?ianti naujinti problema egzistuoja. ?is klaidos prane?imas bus pana?us ? toliau pateikt? pavyzd?:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates nepavyko.
  xxxx.xxx: Prieiga u?drausta.
  xxxx.xxx: Vartotojui rodomas prane?imas: Prieiga u?drausta.
  PASTABA: xxxx.xxx rei?kia kiekvieno ?ra?o laiko ?ym?.

2 veiksmas: suraskite konkret? registro rakt?

Kai tik ?sitikinsite, kad atsirado teisi? ? registr? klaida, turite rasti tinkam? registro rakt?, kad pakeistum?te teises ir ?galintum?te s?kming? Windows XP SP2 ar Windows Server 2003 SP1 diegim?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?galin? i?sam? registravim?, ?traukite registro informacij? ? fail? Setupapi.log. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?galinti i?sam? registravim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  906485 Kaip ?galinti i?sam? registravim? kompiuteriuose, kuriuose veikia Windows XP (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
  PASTABA: kaip numatyta, registro raktai ne?ra?omi ? fail? Setupapi.log.

  ?galin? i?sam? registravim?, v?l diekite Windows XP SP2 ar Windows Server 2003 SP1, kad u?fiksuotum?te registro rakt?.
 2. Atidarykite fail? Setupapi.log. Kaip numatyta, ?is failas yra aplanke C:\Windows. Nor?dami atidaryti fail? Setupapi.log, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite %windir%\setupapi.log, tada spustel?kite Gerai.
 3. Paspauskite klavi?us CTRL + END nor?dami pasiekti failo Setupapi.log pabaig?.
 4. Meniu Redagavimas spustel?kite Rasti.
 5. Lauke Rasti ?ra?ykite Klaida 5: Prieiga u?drausta, srityje Kryptis spustel?kiteAuk?tyn, tada spustel?kite Rasti kit?.

  Faile Setupapi.log rastas ?ra?as turi b?ti pana?us ? pateikt? ?iame pavyzdyje:
  #-007 Registro rakto HKCR\vnd.ms.radio naikinimas
  #E033 Klaida 5: Prieiga u?drausta.
  PASTABA: eilut? prie? ?ra?? ?Prieiga u?drausta? nurodo ie?kom? registro rakt?. ?iuo atveju, HKCR rei?kia registro avil?, pavadint? ?HKEY_CLASSES_ROOT?. ?vnd.ms.radio? yra dalinis registro raktas, esantis to registro avilio dalyje.

3 veiksmas: i? naujo nustatykite registro teises

Kai tik surandate dalin? registro rakt?, kuriam suteiktos netinkamos teis?s, atnaujinkite teises ? t? dalin? rakt?.

Nor?dami atnaujinti dalinio registro rakto teises, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nor?dami paleisti registro rengykl?, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Suraskite ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite dalin? registro rakt?, kur? pa?ym?jote atlikdami 2 veiksm?, tada spustel?kite Teis?s.
 3. Srityje Grup?s ar vartotojo vardai spustel?kite Administratoriai.
 4. ?sitikinkite, kad dalyje Administratori? teis?s ?ym?s langelis Leisti yra pa?ym?tas ?iuose ?ra?uose:
  • Visos teis?s
  • Skaityti
 5. Spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite Gerai.
 6. Nor?dami i?eiti i? registro tvarkykl?s, meniu Failas spustel?kite Baigti.
Dalinio registro rakto teisi? problema dabar tur?t? b?ti i?spr?sta ir Windows XP SP2 ar Windows Server 2003 SP1 tur?t? b?ti s?kmingai ?diegtas. Jei bandant diegti Windows XP SP2 ar Windows Server 2003 SP1 kyla daugiau problem?, kartokite ?iuos veiksmus, kiek reikia.

Savyb?s

Straipsnio ID: 873148 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. sausio 19 d. - Per?i?ra: 5.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbtshoot kbnofix kbperformance kbappcompatibility kbupgrade kbsetup kbprb kbmaintenance KB873148

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com