ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ใหม่สำหรับบัญชีบริการคลัสเตอร์ที่รวมอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 และ Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 Service Pack 4

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 871236 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Cluster แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการข้อความใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) และ Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการคลัสเตอร์มีเซอร์วิสที่ต้องใช้บัญชีผู้ใช้โดเมน

โปรแกรมการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยเฉพาะสำหรับบัญชีนี้ โดยการอนุญาตให้ชุดของสิทธิ์ของผู้ใช้ที่บัญชี นอกจากนี้ บัญชีนี้ถูกทำเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่อง

หากสิทธิ์ของผู้ใช้เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างหาย บริการคลัสเตอร์อาจหยุดทันทีใน ระหว่างการเริ่มต้นระบบ หรือในภายหลัง ขึ้นอยู่กับเมื่อบริการคลัสเตอร์ที่ต้องการด้านขวาของผู้ใช้

ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server ได้รับการแจ้งเตือนว่า ขวาของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับในบัญชีบริการคลัสเตอร์ไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินการของคลัสเตอร์ อย่างไรก็ตาม การแจ้งเตือนนี้ไม่ระบุซึ่งจำเป็นด้านขวาของผู้ใช้ขาดหายไป

windows Server 2003 SP1 และ Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 SP4 รวมการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อยู่ ในโปรแกรมตัวจัดการควบคุมบริการ (SCM) และบริการคลัสเตอร์

การเปลี่ยนแปลงไปยังตัวจัดการควบคุมของบริการ

บริการคลัสเตอร์ตรวจพบเมื่อบัญชีบริการคลัสเตอร์ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องในขณะนี้ ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้:

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 7023
ชนิด: ข้อผิดพลาด
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
คำอธิบาย: ตัวService_Nameบริการสิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้ The specified user account is not a member of the specified group account.

In this scenario, if you try to start the Cluster service at a command prompt, you receive the following error:
C:\WINDOWS\Cluster>net start clussvc
The Cluster Service service is starting.
The Cluster Service service could not be started.

A system error has occurred.

System error 1321 has occurred.

The specified user account is not a member of the specified group account.
Additionally, the SCM has been modified to detect when the Cluster service account does not have the “Log on as a Service” user right assigned. In this scenario, a new event, Event ID 7041, appears in the system event log. Event ID 7041 appears as follows:

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
Event ID: 7041
ชนิด: ข้อผิดพลาด
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
Description: TheService_Nameservice was unable to log on asโดเมน\accountwith the currently configured password due to the following error:

Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer.

This account is missing the “Log on as a Service” user right. This right must be granted to the service account in order to run this service. The Local Security Policy editor (secpol.msc) can be used to grant this privilege to the account on this machine. If this node is a member of a cluster, check that this user right is granted to the service account on all nodes in this cluster.

If this user right continues to be revoked from the service account, it might be the result of a Group Policy object removing the privilege. Check with your domain administrator to determine if this is the cause of the revocation.

Changes to the Cluster service

When the Cluster service starts, it now checks the user rights that are granted to the Cluster service account together with the Cluster service account's group membership.

If an incorrect configuration is detected, the Cluster service stops, and an appropriate message is either displayed on the computer or logged in the system event log. In this scenario, the Cluster service starts and continues to run only after the appropriate corrections are made to the Cluster service account. Therefore, the server cluster administrator is quickly alerted that a problem exists with the Cluster service account configuration.

In this scenario, the Cluster service logs Event ID 1234 in the system event log. Event ID 1234 appears as follows:

The Cluster Service Account (CSA) is missing the following required user rights (privileges) in order to correctly operate:

list of missing privilege display names

These privileges, which were granted to the CSA during Cluster setup, must be present before running the Cluster Service. You can grant these privileges via the Local Security Policy editor (secpol.msc) or through a Group Policy object that is associated with the CSA's user object in the DS.

If the privileges continue to be removed from the CSA, check with your domain administrator that a Group Policy Object is in place that is stripping the privileges from the CSA. If so, this GPO must not be applied to the CSA.

In this scenario, when you try to start the Cluster service at a command prompt, you receive the following system error:
C:\WINDOWS\cluster>net start clussvc
The Cluster Service service is starting.
The Cluster Service service could not be started.

A system error has occurred.

System error 1314 has occurred.

A required privilege is not held by the client.
In Windows Server 2008, the failover cluster does not use a domain user account to run the Cluster service. Instead, the Windows Server 2008 failover cluster logs on by using the Local System account. Therefore, the information in this article does not apply.

However, if this setting is changed, the Cluster service fails to start. Additionally, you may receive the following error message in the Services management console:
Service: Windows could not start the Cluster Service service on Local Computer.
Error 1297: A privilege that the service requires to function properly does not exist in the service account configuration.
Additionally, an event that resembles the following event is logged in the System log:

Log Name: System
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 7000
Task Category: None
ชนิด: ข้อผิดพลาด
Keywords: Classic
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
Description: The Cluster Service service failed to start due to the following error: A privilege that the service requires to function properly does not exist in the service account configuration. You may use the Services Microsoft Management Console (MMC) snap-in (services.msc) and the Local Security Settings MMC snap-in (secpol.msc) to view the service configuration and the account configuration.

For more information about the rights that are required for a server cluster in Windows 2000 and in Windows Server 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
269229How to manually re-create the Cluster service account
For more information about how to configure and secure a server cluster, visit the following Microsoft Web site:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/f64e46ba-2d09-4f1a-ba9c-f2b1f71821eb1033.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 871236 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
    • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
    • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbclustering kbinfo kbmt KB871236 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:871236

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com