ID c?a bi: 865219 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Phn m rng tn tp la tp hp cac ky t c thm vao cui cua tn tp xac inh chng trinh nao se m tp. Theo mc inh, Windows Explorer n phn m rng tn tp trong Windows 7 va cac phin ban Windows trc. Tuy nhin, ban co th lam hin thi phn m rng tn tp. Bai vit nay m ta cach hin thi hoc n phn m rng tn tp trong Windows Explorer. Bai vit cung cung cp giai phap t ng ma ban co th s dung trong tt ca nn Windows hin thi phn m rng tn tp.

THNG TIN THM

yu cu chung ti hin thi phn m rng tn tp trong Windows Explorer cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c cho ti

khc phuc s c nay t ng, bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng r?i th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c?.
Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50533


Chu y
 • Nu ban mun n phn m rng tn tp trong Windows Explorer sau khi ban chay goi khc phuc s c, ban phai lam theo cac bc c m ta trong bai vit nay mt cach thu cng.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".ti t khc phuc s c

hin thi phn m rng tn tp trong Windows Explorer, hay lam theo cac bc sau:

i vi Windows Vista, Windows 7 va Windows Server 2008


 1. Khi ng Windows Explorer, ban co th thc hin vic nay bng cach m bt ky cp nao.
 2. Bm T chc.
 3. Bm Tuy chon cp va tim kim.
 4. Bm tabXem.
 5. Cun xung n khi ban nhin thy n phn m rng cua cac loai tp a bit, bo chon dong nay bng cach bm vao hp kim.
  Lu y n phn m rng tn tp, chon dong nay.
 6. Bm OK

?i v?i Windows 2000, Windows XP v Windows Server 2003

 1. Khi ng Windows Explorer, ban co th thc hin vic nay bng cach m bt ky cp nao.
 2. Bm Cng cu, ri bm Tuy chon Cp.
 3. Cun xung ri bm Tuy chon cp va tim kim.
 4. Bm tabXem.
 5. Cun xung n khi ban nhin thy n phn m rng cua cac loai tp a bit, bo chon dong nay bng cach bm vao hp kim.

  Lu y n phn m rng tn tp, chon dong nay.
 6. Bm OK

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

THAM KH?O

bit thm thng tin v cac cu hoi thng gp lin quan n tn tp va phn m rng tn tp, hay truy cp website sau cua Microsoft:
Tn tp va phn m rng tn tp: cu hoi thng gp

Thu?c tnh

ID c?a bi: 865219 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? kha:
kbsurveynew kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner KB865219

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com