Cach cu hinh Chn ca s bt ln trn may tinh ang chay Windows XP Goi Dich vu 2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 843016
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay ban v cach cu hinh Chn ca s bt ln trn may tinh ang chay Windows XP Goi Dich vu 2. Chn Ca s bt ln la mt tinh nng mi trong Internet Explorer. Tinh nng nay chn hu ht cac ca s bt ln khng mong mun xut hin. Theo mc inh, Chn ca s bt ln c bt. Khi Chn ca s bt ln c bt, cac ca s bt ln nn va t ng bi chn, nhng ca s bt ln do ngi dung m vn se m nh binh thng.

Thng tin thm

Cch b?t Ch?n c?a s? b?t ln

Ch ? Theo m?c ?nh, Ch?n c?a s? b?t ln ?c b?t. Ban chi co th bt tinh nng nay khi no bi tt.

Chn ca s bt ln co th c bt theo nhng cach sau:
 • Khi ban c nhc.
 • Trn menu Cng cu.
 • T Tuy chon Internet.

Khi ban c nhc

Ban co th bt Chn ca s bt ln khi ban c nhc trc khi ca s bt ln u tin xut hin.

Trn menu Cng cu

cu hinh Chn ca s bt ln trn menu Cng cu, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, ri bm Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, tro chut n Chn ca s bt ln, ri bm Bt Chn ca s bt ln bt Chn ca s bt ln, hoc bm Tt Chn ca s bt ln tt Chn ca s bt ln.

T Tuy chon Internet

cu hinh Chn ca s bt ln t Tuy chon Internet, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, ri bm Internet Explorer.
 2. Trn menuCng cu, bm Tuy chon Internet.
 3. Bm tab Bao mt, ri chon hp kim Chn ca s bt ln bt Chn ca s bt ln, hoc bo chon hp kim Chn ca s bt ln tt Chn ca s bt ln.
 4. Bm Ap dung, ri bm OK.

Cach cu hinh thit t Chn ca s bt ln

Thit t Chn ca s bt ln sau co th c cu hinh:
 • Cho phep danh sach Web site
 • Chn tt ca cac ca s bt ln.
 • Ghi e phim.
 • Cu hinh m thanh

Cho phep danh sach Web site

Ban co th cho phep m ca s bt ln trong mt Web site bng cach thm Web site o vao danh sach Site c cho phep. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, ri bm Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, tro chut n Chn ca s bt ln, ri bm Thit t Chn ca s bt ln.
 3. Trong ia chi Web site c cho phep, go ia chi Web site, ri bm Thm.
 4. Bm ong.

Chn tt ca ca s bt ln

chn tt ca ca s bt ln, bao gm ca ca s bt ln do ngi dung m, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, ri bm Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, tro chut n Chn ca s bt ln, ri bm Thit t Chn ca s bt ln.
 3. Trong danh sach Mc Loc, chon Cao: Chn tt ca ca s bt ln [Ctrl ghi e], ri bm ong.

Phim ghi e

t m ca s bt ln, k ca khi ban a t mc loc la Cao: Chn tt ca cac ca s bt ln [Ctrl ghi e], gi phim CTRL, sau o m ca s bt ln.

Cu hinh m thanh

phat ra m thanh khi ca s bt ln bi chn, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, ri bm Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, tro chut n Chn ca s bt ln, ri bm Thit t Chn ca s bt ln.
 3. Chon hp kim Phat m thanh khi ca s bt ln bi chn, ri bm ong.

Cach cu hinh Chn ca s bt ln i vi cac vung c coi la an toan.

Vi cac site tin cy va vung ni dung Web intranet ni b c coi la an toan, cac ca s bt ln cua chung khng bao gi bi chn. cu hinh Chn ca s bt ln i vi nhng vung nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, ri bm Internet Explorer.
 2. Trn menuCng cu, bm Tuy chon Internet.
 3. Bm tab Bao mt, va trong Chon vung ni dung Web chi inh thit t bao mt, bm Intranet ni b.
 4. Bm Mc Tuy chinh, va di S dung Chn ca s bt ln bm Kich hoat bt Chn ca s bt ln, hoc bm V hiu hoa tt Chn ca s bt ln.
 5. Bm OK hai ln.
 6. Lp lai bc t 1 ti 2.
 7. Bm tab Bao mt, va trong Chon vung ni dung Web chi inh thit t bao mt, bm Site tin cy.
 8. Bm Mc Tuy chinh, va di S dung Chn ca s bt ln bm Kich hoat bt Chn ca s bt ln, hoc bm V hiu hoa tt Chn ca s bt ln.
 9. Bm OK hai ln.
bit thm thng tin v Thanh Thng tin Internet Explorer trong Windows XP SP2, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
843017 M ta Thanh Thng tin Internet Explorer trong Windows XP Goi Dich vu 2

Cach cu hinh Chn ca s bt ln nh s dung khoa ng ky

cu hinh toan b Chn ca s bt ln

 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. inh vi, sau o bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. Bm up Ieexplore.exe
 4. tt toan b Chn ca s bt ln, trong D liu gia tri, go 0, ri bm OK. Hoc la, bt toan b Chn ca s bt ln, trong D liu gia tri, go 1, ri bm OK.

cu hinh Chn ca s bt ln cho tng vung

Mi s bn di mt trong hai khoa con ng ky sau ai din cho vung khac nhau:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
i vi 1809 bn di mi vung, gia tri d liu bng 3 nghia la Chn ca s bt ln bi v hiu hoa. Gia tri d liu bng 0 nghia la Chn ca s bt ln c kich hoat.

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
182569 M?c ng k vng b?o m?t Internet Explorer cho ng?i dng nng cao

Cach cu hinh Chn ca s bt ln nh s dung Chinh sach Nhom

cu hinh toan b Chn ca s bt ln

 1. Bm Bt u, bm Chay, go gpedit.msc, ri bm OK.
 2. Bung rng Cu hinh Ngi dung, bung rng Khun mu Quan tri, bung rng Cu phn Windows, ri bung rng Internet Explorer.
 3. t Tt quan ly ca s bt ln theo thit t mong mun cua ban. Ban phai cp nht chinh sach hoc khi ng lai may tinh ap dung cac thay i.

cu hinh Chn ca s bt ln cho mi vung

 1. Bm Bt u, bm Chay, go gpedit.msc, ri bm OK.
 2. Bung rng Cu hinh Ngi dung, bung rng Khun mu Quan tri, bung rng Cu phn Windows, bung rng Internet Explorer, bung rng Pa-nen iu khin Internet, bung rng Trang Bao mt, sau o chon vung mong mun.
 3. t Chn ca s bt ln Ngi dung theo thit t mong mun cua ban. Ban phai cp nht chinh sach hoc khi ng lai may tinh ap dung cac thay i.

Tham kh?o

? bi?t thm thng tin, b?m vo trang web sau c?a Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457150.aspx
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 843016 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Ging 2014 - Xem xt l?i: 1.0
T? kha:
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto KB843016

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com