Poruka o gre?ci ?Slede?a stavka u odeljku [niske] je preduga?ka i skra?ena je" prilikom menjanja ili prikaza GPO-a u operativnom sistemu Windows Server 2003, Windows XP Professional ili Windows 2000

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 842933 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Prilikom menjanja ili prikaza objekata grupne smernice (GPO) na ra?unaru na kome radi operativni sistem Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional sa servisnim paketom 1 (SP1) ili Microsoft Windows 2000, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
Slede?a stavka u odeljku [niske] je preduga?ka i skra?ena je.
Neki tekst mo?e biti prikazan nakon ove poruke o gre?ci i ovaj tekst se razlikuje u razli?itim scenarijima. Osim toga, ako kliknete na dugme U redu u prozoru poruke o gre?ci, mo?da ?e se ponoviti sli?na poruka o gre?ci. Svaka poruka o gre?ci koja se ponovi ima druga?iji tekst koji je prikazan nakon poruke o gre?ci.

UZROK

Ovaj problem se javlja zato ?to starije verzije programa za ure?ivanje smernice grupe ne mogu da interpretiraju neke tipove niski koji uklju?uju vi?e od 255 znakova. Ovi tipovi niski su uklju?eni u delove datoteka tipa .adm koji treba da budu isklju?eni od strane na?ina verziranja ?AKO?.

Obi?no se ovaj problem javlja prilikom prikaza ili menjanja GPO koga je pregledala druga radna stanica, a ta radna stanica sadr?i datoteke tipa .adm koje koriste na?in verziranja ?AKO>=5?. Kada administrativna radna stanica pregleda GPO, radna stanica automatski a?urira taj GPO najnovijom verzijom datoteka tipa .adm. Ako su datoteke radne stanice tipa .adm novije od datoteka koje se nalaze u fascikli \Adm u okviru domenskog GPO-a, datoteke predlo?ka se a?uriraju. Ako datoteke predlo?ka sadr?e na?in verziranja ?AKO>=5", dolazi do gre?aka kada administrativna radna stanica menja ili pregleda GPO, a nema instaliranu ovu hitnu ispravku.

Napomena Administrativne datoteke predlo?ka (.adm) koje koriste na?in verziranja ?AKO>=5" su uklju?ene u servisni paket Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Ovaj na?in verziranja spre?ava neo?ekivano pona?anje postavki smernice grupe kada se postavke menjaju starijim verzijama programa za ure?ivanje smernica grupe.

Za dodatne informacije o administrativnim datotekama predlo?ka smernice grupe, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
816662 Preporuke za upravljanje administrativnim datotekama predlo?ka smernice grupe (.adm) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

RE?ENJE

Windows 2000 SP3 ili noviji

Informacije o ispravci

Slede?a datoteka je raspolo?iva za preuzimanje sa Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 842933.

Preduslovi

Da biste instalirali ovu ispravku, na ra?unaru morate imati instaliran operativni sistem Windows 2000 SP3 ili noviji.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene ove ispravke.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
  Datum     Vreme  Verzija       Veli?ina Ime datoteke
  --------------------------------------------------------
  27.5.2004. 16:09 5.0.2195.6934  124,688 Gptext.dll
  16.5.2004. 19:43 5.0.2195.6928 5,873,664 Sp3res.dll

Windows XP Professional SP1

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za operativni sistem Microsoft Windows XP. Za dodatne informacije, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Kako nabaviti najnoviji servisni paket za operativni sistem Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Informacije o ispravkama

Windows XP, 32-bitna izdanja

Slede?a datoteka je raspolo?iva za preuzimanje sa Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 842933. Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako nabaviti Microsoft datoteke podr?ke kroz usluge na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Korporacija Microsoft je skenirala ovu datoteku protiv virusa. Korporacija Microsoft je za detekciju virusa koristila najsve?iji softver koji je bio raspolo?iv na datum objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa poja?anom bezbedno??u koji spre?avaju bilo kakve neovla??ene izmene datoteke.

Windows XP, 64-bitna izdanja

Slede?a datoteka je raspolo?iva za preuzimanje sa Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 842933. Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako nabaviti Microsoft datoteke podr?ke kroz usluge na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Korporacija Microsoft je skenirala ovu datoteku protiv virusa. Korporacija Microsoft je za detekciju virusa koristila najsve?iji softver koji je bio raspolo?iv na datum objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa poja?anom bezbedno??u koji spre?avaju bilo kakve neovla??ene izmene datoteke. Engleska verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.

Preduslovi

Da biste instalirali ovu ispravku, na ra?unaru morate imati instaliran operativni sistem Windows XP SP1 ili noviji.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene ove ispravke.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Datum     Vreme  Verzija      Veli?ina  Ime datoteke -------------------------------------------------------------- 28.7.2004. 01:43 5.1.2600.1579   76,288 Ipsec.sys 10.8.2004. 21:43 5.1.2600.1579   334,848 Ipsecsnp.dll 10.8.2004. 21:43 5.1.2600.1579   164,864 Ipsecsvc.dll 10.8.2004. 21:43 5.1.2600.1579   364,544 Ipsmsnap.dll 10.8.2004. 21:43 5.1.2600.1579   261,120 Oakley.dll 10.8.2004. 21:43 5.1.2600.1579   98,304 Polstore.dll 10.8.2004. 21:43 5.1.2600.1579   163,840 Rasmans.dll 10.8.2004. 21:43 5.1.2600.1579   29,184 Winipsec.dll 10.8.2004. 21:43 5.1.2600.1581   183,808 Gptext.dll
Ovaj problem je prvi put ispravljen u servisnom paketu Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Windows Server 2003

Informacije o ispravkama

Slede?a datoteka je raspolo?iva za preuzimanje sa Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 842933.

Engleska verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
Datum     Vreme  Verzija      Veli?ina  Ime datoteke -------------------------------------------------------------- 09.08.2004. 22:26 5.2.3790.198   220,672 Gptext.dll


ZAOBILA?ENJE

Da biste zaobi?li ovaj problem, kliknite na dugme U redu u svakom prozoru poruke o gre?ci da biste nastavili da radite sa smernicama grupe. Morate imati administrativna ovla??enja da biste koristili ovo zaobila?enje.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da ovaj problem postoji u Microsoft proizvodima koji su izlistani u odeljku ?Primenjuje se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije o terminologiji koja je kori??ena u ovom ?lanku, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja je kori??ena za opisivanje Microsoft softverskih ispravki (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o problemu o kome se govori u ovom ?lanku i ostalim promenama smernica grupe koje su uklju?ene u servisni paket Windows XP SP2, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
873449 Promene u pona?anju smernice grupe posle instalacije servisnog paketa Windows XP Service Pack 2 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 842933 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 7.7
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwin2000sp5fix kbwinserv2003presp1fix kbwinservperf kbmgmtservices kbgrppolicyprob kbgpo kberrmsg kbbug kbfix kbwin2000presp5fix KB842933

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com